Příbalový Leták

Clozapin Desitin 100 Mg

sp.zn. sukls108433/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Clozapin Desitin 25 mg, tablety Clozapin Desitin 100 mg, tablety (Clozapinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Clozapin Desitin a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clozapin Desitin užívat

3.    Jak se Clozapin Desitin užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Clozapin Desitin uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Clozapin Desitin a k čemu se používá

Clozapin Desitin tablety obsahují léčivou látku zvanou klozapin. Clozapin Desitin patří do skupiny léků zvaných antipsychotika.

Clozapin Desitin je určen k léčbě pacientů s rezistentní (odolnou) formou schizofrenie (rozštěp osobnosti) a pacientů, kteří mají závažné, neléčitelné neurologické nežádoucí účinky na ostatní antipsychotika (léky určené k léčbě duševních chorob), včetně atypických antipsychotik.

Schizofrenie je duševní choroba projevující se poruchou myšlení, poruchou emočních reakcí a chování.

Rezistence na léčbu je definována jako nedostatečné klinické zlepšení, navzdory podávání nejméně dvou rozdílných antipsychotik, včetně atypických, v dostatečných dávkách po odpovídající dobu. Clozapin Desitin je také indikován k léčbě psychóz (duševní onemocnění) u pacientů s Parkinsonovou chorobou, u kterých standardní léčba selhala.

Jak Clozapin Desitin funguje

Clozapin Desitin funguje převážně tak, že se váže a blokuje D4 receptory (neboli dopaminové receptory) v mozku. Clozapin Desitin se také slabě váže a blokuje D1, D2, D3 a D5 receptory v mozku a stejně tak další receptory, které mohou podporovat jeho účinnost.

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se toho, jak Clozapin Desitin funguje nebo proč Vám byl předepsán, obraťte se na svého lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clozapin Desitin užívat

Clozapin Desitin je dostupný pouze na lékařský předpis.

Lék užívejte přesně podle pokynů lékaře, i pokud se liší od pokynů obsažených v této příbalové

informaci.

Před zahájením léčby přípravkem Clozapin Desitin Vám budou provedeny krevní testy.

Neužívejte Clozapin Desitin:

-    jestliže jste alergický/á (přecitlivý/á) na klozapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    pokud u Vás není možná pravidelná kontrola krevního obrazu.

-    pokud u Vás byl někdy zjištěn nízký počet bílých krvinek, s výjimkou pokud se tak stalo po léčbě rakoviny.

-    pokud trpíte nebo jste trpěl(a) onemocněním kostní dřeně.

-    pokud máte onemocnění    jater, ledvin nebo srdce.

-    pokud trpíte epileptickými záchvaty, které nejsou dobře kompenzované léčbou.

-    pokud máte akutní duševní onemocnění způsobené zneužíváním alkoholu nebo drog.

-    v případě, že pacient trpí zhroucením nebo sníženým vědomím a těžkou ospalostí (příznaky útlumu CNS).

-    pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) těžkou zácpou, ucpáním střev nebo jiným stavem postihujícím tlusté střevo.

-    pokud kojíte.

-    pokud užíváte jiné    léky,    které    mohou ovlivnit kostní dřeň.

-    pokud užíváte jiné    léky,    které    mohou způsobit závažné snížení počtu bílých krvinek

(agranulocytóza), nebo dlouhodobě působící léky k léčbě duševních onemocnění (depotní antipsychotika).

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, informujte svého lékaře, aniž byste užil(a) Clozapin

Desitin.

Pokud si myslíte, že jste alergický(á) na Clozapin Desitin (klozapin), poraďte se svým lékařem

předtím, než začnete užívat Clozapin Desitin.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Clozapin Desitin se poraďte se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Clozapin Desitin je zapotřebí:

-    pokud jste v minulosti prodělal(a) cévní mozkovou příhodu, chorobu srdce nebo se v rodině vyskytla porucha vedení signálů v srdci nazývaná „prodloužení intervalu QT“.

-    pokud trpíte zvětšením prostaty, epilepsií (padoucnicí), glaukomem (zvýšením nitroočního tlaku), diabetem nebo jakýmkoli jiným závažným onemocněním.

-    pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, informujte svého lékaře předtím, než začnete Clozapin

Desitin užívat.

-    Obraťte se na svého lékaře okamžitě, pokud zpozorujete počínající známky nachlazení, chřipky, horečku, bolesti v krku, nebo jakoukoli jinou infekci. Clozapin Desitin může snižovat počet bílých krvinek v krvi a způsobovat vyšší citlivost k infekcím. Váš lékař může v takovém případě zkontrolovat Váš krevní obraz a podle potřeby podniknout další opatření.

-    Obraťte se na svého lékaře okamžitě, pokud pocítíte rychlý a nepravidelný puls, který přetrvává i v klidu, někdy doprovázený dušností a otokem nohou či dolních končetin. Tyto účinky se mohou objevit především na začátku léčby a Váš lékař může dle potřeby podniknout nutná opatření.

-    Pokud se u Vás objeví nevolnost, zvracení nebo ztráta chuti k jídlu, obraťte se na svého lékaře, protože to mohou být příznaky poškození jater.

-    Při léčbě přípravkem Clozapin Desitin se u Vás může objevit pocit točení hlavy nebo slabosti na omdlení, především ze začátku léčby. To je způsobeno snížením krevního tlaku.

-    Při léčbě přípravkem Clozapin Desitin byly hlášeny srdeční záchvaty, které mohou vést k úmrtí.

-    Clozapin Desitin může způsobit ospalost a prodloužený pobyt na lůžku v kombinaci se zvýšením tělesné hmotnosti, což může u některých pacientů vést k tvorbě krevních sraženin.

Pokud se Vás týká některý z těch symptomů, informujte okamžitě svého lékaře.

Monitorování během Vaší léčby přípravkem Clozapin Desitin

Po dobu léčby přípravkem Clozapin Desitin a čtyři týdny po jejím ukončení budete podstupovat pravidelná vyšetření krve. Váš lékař Vám řekne, kdy budou testy zapotřebí. Je důležité, abyste se dostavil(a) na všechny krevní odběry, které Váš lékař doporučí.

Pokud máte onemocnění jater, budou Vám prováděny pravidelné kontroly jaterních testů po dobu léčby přípravkem Clozapin Desitin. Pokud trpíte vysokou hladinou cukru v krvi (diabetem), měl by Váš lékař pravidelně kontrolovat hladinu cukru ve Vaší krvi. Clozapin Desitin může způsobit změnu krevních lipidů (tuků). Clozapin Desitin může také způsobit zvýšení tělesné hmotnosti. Váš lékař by měl monitorovat Vaši hmotnost a hladiny krevních lipidů.

Starší pacienti (ve věku 60 let a více)

Pokud je Vám 60 let nebo více, může být zapotřebí, aby Váš lékař upravil dávkování.

Informujte svého lékaře či lékárníka, pokud trpíte chorobou zvanou demence. Je také větší pravděpodobnost, že se u Vás mohou objevit následující nežádoucí účinky: pocit na omdlení nebo točení hlavy při změně polohy, závratě, bušení srdce, obtíže při močení a zácpa.

Děti a dospívající

Použití přípravku Clozapin Desitin u dětí a dospívajících se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Clozapin Desitin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

To zahrnuje i léky na spaní nebo na uklidnění (např. benzodiazepiny), léky proti alergiím (antihistaminika), antibiotika (chloramfenikol, penicilamin, rifampicin, erythromycin, ciprofloxacin, sulfonamidy, např. cotrimoxazol), chemoterapeutika, léky na depresi nebo duševní onemocnění (např. lithium, MAO inhibitory [také používané při Parkinsonově chorobě], fluvoxamin, paroxetin, sertralin, fluoxetin, citalopram), léky proti křečím (karbamazepin, kyselina valproová, fenytoin), léky k léčbě žaludečních vředů (cimetidin, omeprazol), léky k léčbě vysokého nebo nízkého krevního tlaku (např. noradrenalin, adrenalin) a léky na virové a houbové (plísňové) infekce (azolová antimykotika, inhibitory proteáz), některé léky proti bolesti (opiáty, fenylbutazon), lék na ředění krve (warfarin) a lék na posílení srdeční činnosti (digoxin).

Tyto léky se mohou ovlivňovat s Vaši léčbou.

Clozapin Desitin s jídlem, pitím a alkoholem

-    Interakce s alkoholem: Clozapin Desitin může zvýšit účinky alkoholu. Neměl(a) byste pít alkohol, pokud užíváte Clozapin Desitin.

-    Hladiny přípravku Clozapin Desitin v krvi mohou být ovlivněny, pokud přestanete kouřit nebo změníte množství nápojů s kofeinem, které za den vypijete. Informujte svého lékaře

o změnách ve Vašich zvycích.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Váš lékař s Vámi probere přínosy a možná rizika léčby tímto přípravkem během těhotenství.

Informujte neprodleně svého lékaře, pokud během léčby přípravkem Clozapin Desitin otěhotníte. U novorozenců, jejichž matky užívaly Clozapin Desitin v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud kojíte. Klozapin, léčivá látka přípravku Clozapin Desitin, může přestupovat do mateřského mléka a mít vliv na dítě, proto byste neměla kojit, pokud užíváte Clozapin Desitin.

Ženy v reprodukčním věku a antikoncepce

Některé ženy mají během léčby antipsychotiky nepravidelnou menstruaci, případně žádnou. Pokud jste žena a došlo u Vás k tomuto jevu, může se stát, že se menstruace obnoví při přechodu na Clozapin Desitin. Za těchto okolností byste se měla ujistit, že používáte spolehlivou metodu antikoncepce.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Clozapin Desitin může způsobit ospalost nebo křeče, především na začátku léčby. Proto byste neměl(a) řídit či obsluhovat stroje, dokud si na léčbu nezvyknete a ospalost nezmizí.

Clozapin Desitin obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete užívat tento lék.

3. Jak se Clozapin Desitin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Kolik přípravku Clozapin Desitin užívat

Váš lékař Vám přesně řekne, kolik tablet máte užívat a jak často je máte užívat.

Léčba schizofrenie nebo schizoafektivní poruchy

Neurčí-li lékař jinak, zahajuje se léčba 12,5 mg (polovina tablety 25 mg) jednou nebo dvakrát denně první den. Váš lékař poté bude dávku postupně zvyšovat, až do dosažení Vaší nejvhodnější dávky. Vaše léčba bude pokračovat denní dávkou přípravku Clozapin Desitin mezi 300 a 450 mg. Denní dávka je většinou rozdělena do dílčích dávek, některé se užívají ráno, další večer. Někteří pacienti vyžadují dávky až do maxima 900 mg denně.

Pacienti s Parkinsonovou chorobou, kteří trpí poruchou myšlení, emocí a chování

Zahajovací dávka je obvykle 12,5 mg denně (polovina tablety 25 mg), podávaná večer. Dávka se postupně zvyšuje do dosažení Vaší nejvhodnější dávky.

Vaše léčba bude pokračovat denní dávkou přípravku Clozapin Desitin mezi 25 mg a 37,5 mg, většinou užívaných jako jednotlivá dávka večer.

Někteří pacienti vyžadují dávky až 50 mg denně. Ve výjimečných případech Vám může Váš lékař předepsat vyšší dávku, ale ta nesmí překročit 100 mg denně.

Během prvních týdnů léčby Vám bude lékař kontrolovat krevní tlak.

Kdy Clozapin Desitin užívat

Užívání přípravku Clozapin Desitin vždy ve stejnou dobu Vám lépe pomůže si zapamatovat, kdy lék užívat.

Jak Clozapin Desitin užívat

Užívejte Clozapin Desitin ústy s dostatečným množstvím vody. Tablety s půlící rýhou mohou být rozděleny na stejné dávky.

Jak dlouho Clozapin Desitin užívat

Pokračujte v užívání přípravku Clozapin Desitin podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Clozapin Desitin, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) přípravku Clozapin Desitin více, než jste měl(a), informujte o tom lékaře nebo lékárníka. Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Clozapin Desitin

Dávku užijte, co nejdříve si vzpomenete. Pokud je to méně než 4 hodiny, kdy máte užít další dávku, zapomenutou dávku neužívejte. Užijte následující dávku a vraťte se k obvyklému dávkovacímu režimu.

Následující dávku nikdy nezdvojujte, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Pokud jste přerušili užívání přípravku Clozapin Desitin na více než dva dny, nezačněte jej znovu užívat, ale kontaktujte svého lékaře, který Vám doporučí, jak máte znovu začít Clozapin Desitin užívat.

Jestliže jste přestal(a) Clozapin Desitin užívat

Riziko při vysazení

Nepřerušujte užívání přípravku Clozapin Desitin najednou.

Pokud z jakéhokoli důvodu musí být Clozapin Desitin vysazen, lékař bude dávku postupně snižovat po dobu 1 až 2 týdnů, aby se zabránilo nežádoucím účinkům. Náhlé přerušení užívání přípravku Clozapin Desitin nebo rychlé snížení dávky může vyvolat nežádoucí účinky.

Z tohoto důvodu je pro Vás velmi důležité, abyste Vy a Vaši blízcí byli schopni rozpoznat příznaky při vysazení přípravku Clozapin Desitin.

Pokud je náhlé vysazení přípravku Clozapin Desitin nutné, pacient může mít psychotické a abstinenční příznaky, jako je nadměrné pocení, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení a průjem.

Pokud máte některé z výše uvedených příznaků, informujte okamžitě svého lékaře. Tyto příznaky mohou být následovány vážnějšími nežádoucími účinky, pokud nebudete včas léčeni.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Některé níže uvedené nežádoucí účinky lze zjistit pouze při laboratorním vyšetření.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné a potřebují lékařský dohled

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10):

-    Rychlé a nepravidelné tlučení srdce, které přetrvává i v klidu, někdy doprovázené dušností a otokem nohou nebo dolních končetin.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):

-    Známky infekce, jako je horečka, zimnice, bolest v krku či vředy v ústech. Clozapin Desitin může snížit počet bílých krvinek a způsobit tak vyšší citlivost k infekcím.

-    Epileptické záchvaty.

-    Vysoká hladina specifických bílých krvinek, zvýšený počet bílých krvinek.

-    Ztráta vědomí, mdloby.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000):

-    Horečka, svalové křeče, kolísání krevního tlaku, dezorientace, zmatenost (neuroleptický maligní syndrom).

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10000):

-    Výrazný pokles krevního tlaku.

-    Bolest na hrudi v důsledku zánětu srdečního svalu (který může vést k úmrtí).

-    Bolest na hrudi v důsledku zánětu vnější výstelky    srdce.

-    Krevní sraženina.

-    Nízká hladina červených krvinek.

-    Jídlo dostávající se do plic.

-    Infekce dechových cest nebo zápal plic (které mohou vést k úmrtí) se známkami jako jsou horečka, kašel, potíže s dechem, sípání.

-    Bolest břicha v důsledku zánětu slinivky břišní.

-    Zánět ledvin.

-    Vysoká hladina cukru v krvi.

-    Zežloutnutí kůže a očí, nevolnost a/nebo ztráta chuti k jídlu, tmavá moč jako příznak onemocnění jater, žloutenka.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10000):

-    Spontánní krvácení nebo modřiny jako možné příznaky nízké hladiny krevních destiček (trombocytopenie).

-    V ysoká hladina krevních destiček.

-    Zhoršená orientace/zmatenost, nevolnost/zvracení, nadměrné močení, bolesti břicha s vysokou hladinou cukru v krvi (hyperosmolární kóma, ketoacidóza).

-    Bolest na hrudi, nepravidelný srdeční tep a srdeční selhání.

-    Krátké a povrchní dýchání.

-    Pocit nevolnosti, zvracení se    závažnou/dlouhodobou zácpou.

-    Zežloutnutí kůže v důsledku    těžké    hepatitidy, bolest břicha.

-    Zánět ledvin.

-    Prodloužená erekce.

-    Náhlé nevysvětlitelné úmrtí.

Není známo (frekvence z dostupných údajů nelze určit):

-    Nadměrné pocení, bolest hlavy, nevolnost, zvracení a průjem (příznaky cholinergního syndromu).

-    Srdeční infarkt, který může způsobit smrt.

-    Silné bolesti na hrudi (příznaky nedostatečného průtoku krve a kyslíku do srdečního svalu).

-    Selhání ledvin.

-    Poruchy j ater zahrnuj ící ztučnění j ater, smrt j aterních buněk, j aterní toxicita/poškození j ater.

-    Poruchy jater, které mají za následek nahrazení normální jaterní tkáně zjizvenou tkání vedoucí ke ztrátě funkce jater, včetně těch případů, které vedou k život ohrožujícím následkům, jako je

selhání jater (což může vést ke smrti), poškození jater (poškození jatemích buněk, žlučovodu v játrech nebo obojího) a transplantace jater.

-    Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Pokud se u Vás objeví kterýkoliv z těchto příznaků, informujte svého lékaře okamžitě.

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10):

-    Ospalost, útlum.

-    Závratě.

-    Zácpa. Informujte svého lékaře, pokud se zácpa zhorší.

-    Zvýšená tvorba slin.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):

-    Nárůst tělesné hmotnosti.

-    Nezřetelné vyslovování.

-    Abnormální pohyby, neschopnost zahájit pohyb, neschopnost zůstat v klidu, vnitřní pocit neklidu, ztuhlé končetiny, třes rukou.

-    Třes, chvění.

-    Svalová ztuhlost.

-    Bolest hlavy.

-    Rozmazané vidění, potíže při čtení.

-    Změny na EKG srdce.

-    Točení hlavy při vstávání v důsledku sníženého krevního tlaku.

-    Zvýšení krevního tlaku.

-    Nevolnost, zvracení, sucho v ústech.

-    Zvýšené hladiny j aterních enzymů.

-    Zadržování moči nebo problémy s močením.

-    Zvýšená tělesná teplota,    horečka, porucha pocení/regulace tělesné teploty.

-    Únava.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000):

-    Koktání.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10000):

-    Neúměrná žízeň, sucho v ústech a zvýšené množství vymočené moče mohou být příznaky zvýšené hladiny cukru v krvi (diabetu). Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, informujte svého lékaře okamžitě, protože Clozapin Desitin může způsobovat nebo zhoršovat diabetes.

-    Zmatenost, delirium, agitace, neklid.

-    Nepravidelný srdeční tep.

-    Obtížné polykání.

-    Zvýšení svalových enzymů.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10000):

-    Vysoká hladina cholesterolu.

-    Vysoká hladina mastných kyselin v krvi.

-    Nedobrovolný bezúčelný pohyb j ako j sou grimasy, mlaskání, rychlé mrkání.

-    Obscesivní myšlenky a opakující se nutkavé chování.

-    Otok žláz na tvářích.

-    Kožní reakce.

Není známo (frekvence z dostupných údajů nelze určit):

-    Změny na EEG mozku.

-    Průjem.

-    Žaludeční potíže, pálení žáhy, žaludeční potíže po jídle.

-    Svalová slabost.

-    Svalové křeče.

-    Bolest svalů.

-    Ucpaný nos.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Clozapin Desitin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí data uvedeného na obalu za „Použitelné do:“ nebo „EXP“,. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neužívejte Clozapin Desitin, pokud je obal poškozen nebo jsou na něm patrné známky manipulace.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Clozapin Desitin obsahuje

-    Léčivou látkou přípravku Clozapin Desitin je clozapinum (klozapin). Jedna tableta obsahuje 25 mg nebo 100 mg klozapinu.

-    Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, povidon, předbobtnalý kukuřičný škrob, kukuřičný škrob a monohydrát laktózy.

Jak Clozapin Desitin vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety 25 mg: žluté, kulaté, ploché tablety s půlicí rýhou na obou stranách, označené CPN 25 na jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety 100 mg: žluté, kulaté, ploché tablety s půlicí rýhou na obou stranách, označené CPN 100 na jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Clozapin Desitin 25 mg a 100 mg tablety jsou baleny v bílých blistrech nebo v bílém HDPE obalu (plastovém kontejneru). Papírová krabička s blistry obsahuje 30, 60, 90 nebo 300 tablet, plastový obal obsahuje 500 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Nizozemsko

Výrobce Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Nizozemsko

Synthon Hispania, S.L.

Castelló 1

Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.6.2015.

9