Příbalový Leták

Clozapin Desitin 100 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITRNÍM OBALU (krabička/HDPE lahvička)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clozapin Desitin 100 mg

tablety

clozapinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje clozapinum 100 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Více naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


tablety

blistr:

30, 60, 90 nebo 300 tablet

HDPE lahvička:

500 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek nepříznivě ovlivňuje schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhy strojů.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ


NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TT NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Synthon BV

Nijmegen

Nizozemsko

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 68/116/01-C T3 ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU clozapin desitin 100 mg (jen na krabičce)

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Clozapin Desitin 100 mg

tablety

clozapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Synthon BV

Nijmegen

Nizozemsko 3. POUŽITELNOST

EXP 4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

5. JINÉ


Strana 3 (celkem 3)