Příbalový Leták

Clindamycin Kabi 150 Mg/Ml

Sp. zn. sukls106949/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Clindamycin Kabi 150 mg/ml injekční roztok

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml injekčního roztoku obsahuje clindamycinum 150 mg (ve formě clindamycini dihydrogenophosphas).

Jedna 2ml ampulka obsahuje clindamycinum 300 mg.

Jedna 4ml ampulka obsahuje clindamycinum 600 mg.

Jedna 6ml ampulka obsahuje clindamycinum 900 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna 2ml ampulka obsahuje 18 mg benzylalkoholu a 16,9 mg sodíku.

Jedna 4ml ampulka obsahuje 36 mg benzylalkoholu a 33,9 mg sodíku.

Jedna 6ml ampulka obsahuje 54 mg benzylalkoholu a 50,9 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Popis přípravku: léčivý přípravek je čirý, bezbarvý až slabě žlutý roztok.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Clindamycin Kabi 150 mg/ml je indikován k léčbě následujících závažných infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na klindamycin (viz bod 5.1). Proti aerobním infekcím klindamycin představuje alternativní léčbu, v případě, že jiné antimikrobiální přípravky jsou inaktivní nebo kontraindikované (např. v případě alergie na peniciliny). Proti anaerobním infekcím může představovat léčba klindamycinem přípravek první volby.

-    Stafylokokové infekce kostí a kloubů jako je osteomyelitida a septická artritida.

-    Chronická sinusitida způsobená anaerobními organismy.

-    Infekce dolních ce st dýchacích j ako j e:

■ Aspirační pneumonie, plicní absces, nekrotizující pneumonie, empyém.

V případě podezření na polymikrobiální plicní infekci musí být klindamycin podán v kombinaci s antibiotikem, které má dostatečnou aktivitu proti gramnegativním bakteriím a to z důvodu možné přítomnosti gramnegativních bakterií.

-    Intraabdominální infekce, jako je peritonitida a abdominální absces, při kterých se léčba první volby klindamycinem podává v kombinaci s antibiotikem, které má vhodné spektrum účinnosti proti gramnegativním aerobům.

-    Pánevní infekce a infekce ženského pohlavního ústrojí jako je: PID, endometritida, perivaginální infekce, tuboovariální absces, salpingitida, pánevní celulitida, jestliže jsou současně podávána jiná antibiotika s dobrým účinkem proti aerobním gramnegativním bakteriím.

-    Infekce kůže a měkkých tkání.

Je nutné brát v úvahu oficiální místní doporučení pro použití antibakteriálních přípravků.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a dospívající starší 12 let

-    Léčba těžkých infekcí (jako jsou intraabdominální infekce, pánevní infekce u žen nebo jiné závažné infekce):

12-18 ml přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml denně (odpovídající 1800-2700 mg klindamycinu) ve 2-4 stejných dávkách, obyčejně v kombinaci s antibiotikem účinným proti aerobním gramnegativním bakteriím.

-    K léčbě méně komplikovaných infekcí:

8-12 ml přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml denně (odpovídající 1200-1800 mg klindamycinu) podáváno ve 3 nebo 4 stejných dávkách.

Normální maximální denní dávka pro dospělé a dospívající starší 12 let je 18 ml přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml (odpovídající 2700 mg klindamycinu) ve 2-4 stejných dávkách. U život ohrožujících infekcí mohou být podávány dávky až 4800 mg/den.

Nedoporučuje se podání jednotlivé intramuskulární injekce větší než 600 mg, ani podání více než 1,2 g v jedné hodinové infuzi.

Alternativně může být přípravek podán formou jednotlivé rychlé infuze jako první dávka, po které následuje kontinuální intravenózní infuze.

Pediatrická populace

Děti (od 1 měsíce až do 12 let)

Závažné infekce: 15-25 mg/kg/den ve 3 nebo 4 stejných dávkách.

Závažnější infekce: 25-40 mg/kg/den ve 3 nebo 4 stejných dávkách.

U velmi závažných infekcí se doporučuje podávat dětem ne méně než 300 mg/den bez ohledu na tělesnou hmotnost.

Starší osoby

Biologický poločas, distribuční objem a clearence a stupeň absorpce po podání klindamycin fosfátu se s přibývajícím věkem neliší. Analýzy údajů z klinických studií neukázaly věkem přibývající nárůst toxicity.

Požadované dávkování u starších pacientů by nemělo být ovlivněno věkem. Viz bod 4.4 pro jiné skutečnosti, které je nutno vzít v úvahu.

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů se středním nebo závažným onemocněním jater se eliminační poločas klindamycinu prodlužuje. Snížení dávek není obyčejně nutné, jestliže se přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml podává každých 8 hodin. Avšak u pacientů se závažnou jaterní insuficiencí je nutné monitorování plazmatické koncentrace klindamycinu. V závislosti na výsledcích se může snížit dávkování nebo, je-li to nutné zvýšit intervaly mezi jednotlivými dávkami.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Při onemocnění ledvin se eliminační poločas klindamycinu prodlužuje; avšak snížení dávek obyčejně není nutné při mírném nebo středním poškození renálních funkcí. Přesto by měla být monitorována plazmatická koncentrace u pacientů se závažnou renální insuficiencí nebo anurií. V závislosti na výsledcích, je-li to nutné, je možné snížit dávky nebo zvýšit intervaly mezi dávkami z 8 na 12 hodin.

Dávkování při hemodialýze

Klindamycin nelze odstranit hemodialýzou, proto není třeba žádná další dávka před nebo po hemodialýze. Způsob podání

Clindamycin Kabi 150 mg/ml se podává intramuskulární injekcí (i.m.) nebo intravenózní infuzí (i.v.). Clindamycin Kabi 150 mg/ml musí být před intravenózním podáním naředěn a musí být podáván infuzí po dobu alespoň 10-40 minut. Koncentrace nesmí být větší než 12 mg klindamycinu na ml roztoku.

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

Tento léčivý přípravek musí být před použitím a také po jeho naředění vizuálně zkontrolován. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že roztok obsahuje jakékoli částice nebo je-li roztok silně zabarven. Smí být použity pouze čiré roztoky bez viditelných částic.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na klindamycin nebo linkomycin (paralelně existující) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Clindamycin Kabi 150 mg/ml obsahuje benzylalkohol v následujících množstvích: 18 mg ve 2 ml, 36 mg ve 4 ml, 54 mg v 6 ml roztoku. Proto se nesmí podávat novorozencům a nedonošeným dětem.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Clindamycin Kabi 150 mg/ml by se měl používat pouze k léčbě závažných infekcí. Při rozhodování zda použít přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml by měl ošetřující lékař posoudit typ infekce a zvážit možné nebezpečí průjmu, který se může objevit, protože bylo referováno o případech kolitidy během léčby nebo po 2-3 týdnech po podání přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml. Onemocnění je většinou závažnější u starších pacientů nebo u pacientů, kteří jsou oslabeni.

Pozornost by měla být věnována pacientům

-    s poruchou jaterních nebo renálních funkcí (viz bod 4.2)

-    s poruchou neuromuskulárního přenosu (myasthenia gravis, Parkinsonova choroba apod.)

-    s gastrointestinální poruchou v anamnéze (např. dřívější záněty tlustého střeva).

-    s atopickým onemocněním.

Během dlouhodobého užívání přípravku a u dětí mladších 1 roku by měly být pravidelně monitorovány funkce jater a ledvin a krevní obraz.

Po prvním podání se mohou objevit těžké alergické reakce. V tomto případě se musí léčba přípravkem Clindamycin Kabi 150 mg/ml okamžitě přerušit a je nutné zahájit standardní urgentní léčbu.

Rychle podaná intravenózní injekce může vyvolat závažný nežádoucí účinek na srdce (viz bod 4.8) a nesmí být podána.

Při dlouhotrvající léčbě (léčba trvající déle než 3 týdny) musí být v pravidelných intervalech sledován jak krevní obraz, tak jaterní a renální funkce.

Dlouhotrvající a opakovaná aplikace přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml může vyvolat superinfekci a/nebo kolonizaci rezistentními patogeny nebo kvasinkami na kůži a sliznicích.

Za určitých podmínek může být léčba klindamycinem alternativní formou léčby u pacientů s alergií na penicilin (hypersenzitivita na penicilin). Nejsou žádné zprávy o zkřížené alergii mezi klindamycinem a penicilinem a nelze ji očekávat na základě strukturálního rozdílu mezi těmito substancemi. Nicméně jsou známy jednotlivé případy anafylaxe (hypersenzitivity) po podání klindamycinu u osob s již existující alergií na penicilin. Toto je nutné brát v úvahu v průběhu léčby klindamycinem u pacientů, kteří jsou alergičtí na penicilin.

Kolitida: Léčba klindamycinem je spojována s pseudomembranózní kolitidou, a to během léčby a po 2-3 týdnech po léčbě klindamycinem, která může být fatální a která je spojena s těžkými a přetrvávajícími průjmy. Při předepisování přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml pacientovi by měla být věnována pozornost pacientům se sklonem ke gastrointestinálním onemocněním, obzvláště kolitidě. Neměly by být používány přípravky, které způsobují zácpu a snižují motilitu střev.

Jestliže se objeví během léčby závažné průjmy, mělo by se podávání přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml okamžitě přerušit, měla by se stanovit diagnóza a příslušná terapie.

Clindamycin Kabi 150 mg/ml by se neměl používat v případech akutních infekcí dýchacího ústrojí, pokud se jedná o virová onemocnění.

Clindamycin Kabi 150 mg/ml není vhodný k léčbě meningitidy vzhledem k tomu, že koncentrace antibiotika v cerebrospinálním likvoru je příliš nízká.

Pediatrická populace

Tento léčivý přípravek obsahuje benzylalkohol. Benzylalkohol může způsobit toxické a anafylaktoidní reakce u kojenců a dětí do 3 let věku.

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,73 mmol (tj. 16,9 mg) sodíku v ampulce obsahující 2 ml roztoku; 1,47 mmol (tj. 33,9 mg) sodíku v ampulce obsahující 4 ml roztoku; 2,21 mmol (tj. 50,9 mg) sodíku v ampulce obsahující 6 ml roztoku. To je nutné vzít v úvahu u pacientů na dietě s omezeným příjmem sodíku.

Tento léčivý přípravek obsahuje 18 mg benzylalkoholu v ampulce obsahující 2 ml roztoku, 36 mg benzylalkoholu v ampulce obsahující 4 ml roztoku, 54 mg benzylalkoholu v ampulce obsahující 6 ml roztoku.

Vzhledem k riziku fatálních toxických reakcí z důvodu expozice benzylalkoholu převyšující 90 mg/kg/den, nesmí být tento přípravek používán u kojenců a dětí do 3 let věku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antagonisté vitaminu K

U pacientů léčených klindamycinem v kombinaci s antagonisty vitaminu K (např. warfarin, acenokumarol a fluindion) byly hlášeny zvýšené hodnoty koagulačních testů (PT/INR) a/nebo případy krvácení. U pacientů současně léčených antagonisty vitaminu K mají být proto často prováděny koagulační testy.

Přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml by neměl být pokud možno podáván s erythromycinem vzhledem k antibakteriálnímu účinku, který byl in vitro pozorován jako antagonistický.

Je prokázána zkřížená rezistence patogenů vůči klindamycinu a linkomycinu.

Vzhledem k jeho účinku vyvolávajícímu blokádu neuromuskulárního přenosu, může přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml zvyšovat účinek myorelaxancií. Výsledkem toho je, že může dojít během chirurgického zákroku neočekávaně k život ohrožující příhodě.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství:

Velká studie provedená u těhotných žen, kdy bylo sledováno přibližně 650 novorozenců vystavených působení přípravku v prvních 3 měsících těhotenství, neukázala nárůst malformací. Avšak o bezpečnosti klindamycinu v těhotenství nejsou adekvátní údaje. Klindamycin prostupuje placentární bariérou. Předpokládá se, že koncentrace s terapeutickým účinkem může přestupovat do plodu. V případě použití přípravku v průběhu těhotenství, je nutno pečlivě uvážit výhody léčby oproti možným rizikům.

Kojení:

Klindamycin se vylučuj e do lidského mateřského mléka. Proto možnost přecitlivosti, průjmu a osídlení kvasinkami slizničních membrán u kojenců nelze vyloučit. V případě použití přípravku v průběhu kojení, je nutno pečlivě uvážit výhody léčby oproti možným rizikům.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nežádoucí účinky jako závratě, ospalost a bolesti hlavy mohou omezit schopnost řídit a obsluhovat stroje. V ojedinělých případech byly pozorovány nežádoucí účinky (např. anafylaktický šok) (viz bod 4.8), které mohou pacienty vyřadit z aktivního silničního provozu nebo z řízení strojů a práce za nebezpečných podmínek.

4.8    Nežádoucí účinky

Četnost nežádoucího účinků je uvedena podle následující konvence:

Velmi časté

(> 1/10)

Časté

(> 1/100 až < 1/10)

Méně časté

(> 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné

(> 1/10 000 až < 1/1 000)

Velmi vzácné

(< 1/10 000)

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

Nežádoucí účinky uvedené v těchto skupinách jsou řazeny v pořadí dle klesající závažnosti.

Velmi

časté

> 1/10

Časté

> 1/100 až < 1/10

Méně časté

> 1/1 000 až < 1/100

Vzácné

> 1/10 000 až < 1/1 000

Velmi vzácné

< 1/10 000

Není

známo

(z dostupnýcl údajů nelze určit)

Poruchy krve a lymfatického systému

Reverzibilní nežádoucí účink na krevní obraz, které mohou být alergické nebo toxické povahy a mohou se projevovat trombocytopenií, leukopenií, eozinofilií, neutropenií a granulocytopenií.

Poruchy imunitního systému

Otoky (Quinckeho edém a otok kloubů), léková horečka, erythema exudativum multiforme (např. Stevens-Johnsonův syndrom) a toxická epidermální nekrolýza (Lyellův syndrom).

Závažné akutní alergické reakce jako je anafylaktický šok. V některých případech se tyto reakce vyskytnou dokonce již po prvním podání. V takovém případě musí být léčba

klindamycinem okamžitě přerušena a musí být zahájena vhodná standardní pohotovostní opatření (viz bod 4.4).

Poruchy nervového systému

Neuromuskulárně blokující účinek

Změny chutě a čichu, bolesti hlavy, ospalost, závratě.

Srdeční poruchy

Byly hlášeny případy kardiopulmonální zástavy a hypotenze po příliš rychlém intravenózním podání (přípravek Clindamycin Kabi nesmí být proto podáván intravenózní injekcí, smí být podán pouze infuzí ve formě naředěného roztoku)

Gastrointestinální poruchy

Gastrointestinální poruchy se vyskytují ve formě nauzey, zvracení, bolesti žaludku nebo průjmu, jsou obvykle mírné a často ustoupí v průběhu nebo po ukončení léčby. Tyto nežádoucí účinky jsou závislé na způsobu podání a na dávkování. Rovněž se může vyskytnout ezofagitida a zánět ústní sliznice.

Pseudomembranózní enterokolitida se může vyskytnout během léčby klindamycinem nebo po jejím ukončení (viz bod 4.4)

Poruchy jater

a žlučových cest

Mírné,

přechodné

zvýšení

sérových

hladin

transamináz.

Přechodná hepatitida s cholestatickou žloutenkou

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alergické reakce ve formě morbiliformního exantému, svědění (pruritus) a kopřivky

Svědění, kolpitida a rovněž deskvamatózi a bulózní zánět kůže

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové

tkáně

Ve velmi vzácných případech může být pozorována polyartritida

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Po

intramuskul ární injekci se může objevit místní podráždění, bolest, indurace a sterilní

Bolest a tromboflebitida po intravenózním podání. Po rychlém intravenózním podání mohou nastat hypersenzitivní reakce ve formě zrudnutí nebo pocitu nevolnosti.

abscesy v

místě

vpichu

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Až doposud nebyly pozorovány žádné příznaky předávkování. Hemodialýza a peritoneální dialýza jsou neúčinné. Není známo žádné specifické antidotum. Přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml je podáván intramuskulárně nebo intravenózně, a proto je výplach žaludku neúčinný.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

Klindamycin je semisyntetický pyranosid a linkosamid. Pyranosidy nejsou příbuzné s žádnými jinými známými antibiotiky.

ATC kód: J01FF01

Mechanismus účinku:

Klindamycin se váže na 50S podjednotku bakteriálního ribozomu a inhibuje syntézy proteinů. Klindamycin má převážně bakteriostatický účinek.

Farmakodynamické účinky:

Účinnost je podstatně závislá na době, kdy hladina přípravku je nad minimální inhibiční koncentrací patogenů (MIC).

Mechanismus rezistence:

Rezistence na klindamycin může být způsobena následujícími mechanismy:

Rezistence stafylokoků a streptokoků je často založena na methyl skupinách stále více se vázajících na 23S rRNA (tzv. konstituční MLSB-rezistence), čímž se vysoce snižuje afinita vazby klindamycinu na ribozom.

Většina methicilin-rezistentních S. aureus (MRSA) vykazuje konstituční MLSB typ rezistence, a je proto rezistentní vůči klindamycinu. Infekce zapříčiněné stafylokoky rezistentními na makrolidy by neměly být léčeny klindamycinem, i když citlivost byla prokázána in vitro, protože léčba může vést k selekci mutantů s konstitutivní MLSB-rezistencí. Kmeny s konstituční MLSB-rezistencí vykazují celkovou zkříženou rezistenci klindamycinu s linkomycinem, makrolidy (např. azithromycinem, klarithromycinem, erythromycinem, roxithromycinem, spiramycinem), stejně jako se streptograminem B.

Hraniční hodnoty

Obecná série ředění byla použita k testování klindamycinu. Pro citlivé a rezistentní bakterie byly definovány následující minimální inhibiční koncentrace:

EUCAST (Verze 6.0, platné od 01.01.2016)

Klinické hraniční hodnoty

Patogen

Citlivé

Rezistentní

Staphylococcus1

< 0,25 mg/l

> 0,5 mg/l

Streptococcus A, B, C, G12

< 0,5 mg/l

> 0,5 mg/l

S.pneumoniae

< 0,5 mg/l

> 0,5 mg/l

streptococci3 viridans skupina

< 0,5 mg/l

> 0,5 mg/l

Gramnegativní anaeroby

< 4 mg/l

> 4 mg/l

Grampozitivní anaeroby

< 4 mg/l

> 4 mg/l

1    Indukovanou rezistenci ke klindamycinu lze detekovat průkazem antagonismu mezi klindamycinem a makrolidem. Pokud rezistence není detekována, budou kmeny citlivé. Pokud je detekována, pak se musí zvážit přidání následujícího komentáře do zprávy: "Clindamycin se může použít při krátkodobé léčbě méně závažných infekcí kůže a měkkých tkání, vývoj konstitutivní rezistence v průběhu této terapie je nepravděpodobný".

2    Klinický význam indukované rezistence ke klindamycinu u kombinované léčby těžkých infekcí S.

pyogenes není znám.

3 Indukovaná rezistence ke klindamycinu může být detekována průkazem antagonismu mezi klindamycinem a makrolidem. Pokud rezistence není detekována, pak kmeny budou citlivé ke

klindamycinu. Pokud je rezistence zjištěna, kmeny jsou rezistentní.

Prevalence získané rezistence

Prevalence získané rezistence pro vybrané druhy se může měnit geograficky a časem a je nutné sledovat lokální informace o rezistenci, zvláště v případech léčby závažných infekcí. Je-li to nutné, je třeba kontaktovat experta v případech, kdy lokální prevalence rezistence je taková, že funkčnost přípravku u některých typů infekcí je sporná. Zvláště u závažných infekcí nebo při selhání léčby se doporučuje stanovení mikrobiologické diagnózy s určením patogenu a jeho citlivosti vůči klindamycinu.

Obecně citlivé druhy

Poznámky

Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Actinomyces israelii

Staphylococcus aureus (citlivý na methicilin)

Streptococcus agalactiae

Streptococci „viridans-skupina“

Anaerobní mikroorganismy

Bacteroides spp. (s výjimkou B. ^fragilis)

Fusobacterium spp

Peptococcus spp.

Prevotella spp.

Veillonella spp.

Ostatní mikroorganismy

Chlamydia trachomatis

Chlamydophila pneumoniae

Gardnerella vaginalis

Mycoplasma hominis

Druhy, u nichž získaná rezistence může být problémem

Poznámky

Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus (methicilin-rezistentní)+

Staphylococcus epidermidis+

Staphylococcus haemolyticus

Staphylococcus hominis

Streptococcus pneumoniae

Vyšší rezistence v Belgii (> 20 %), Itálii (až 48 %), Španělsku (až 49 %), Maďarsku (> 30 %) a Polsku (> 30 %)

Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Moraxella catarrhalis#

Anaerobní mikroorganismy

Bacteroides ^ fragilis

Clostridium perfringens

Vyšší rezistence Clostridia ve Španělsku (1020 %)

Peptostreptococcus spp.

Vyšší rezistence ve Španělsku (10-20 %)

Propionibacterium spp

Vrozeně rezistentní organismy

Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Enterococcus spp.

Listeria monocytogenes

Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Klebsiella spp.

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitides

Pseudomonas aeruginosa

Anaerobní mikrorganismy

Clostridium difficile

Jiné mikroorganismy

Mycoplasma pneumoniae

Ureaplasma urealyticum

Při vydání tabulky nebyly dostupné žádné aktualizované údaje. Primární literatura, standardní vědecká literatura a terapeutická doporučení předpokládají citlivost.

# Vrozená citlivost většiny izolátů je středního charakteru + Přinejmenším v jednom regionu je hladina rezistence vyšší než 50%.

A Souhrnný název pro heterogenní skupinu druhů streptococcus. Rezistence se může lišit podle přítomných druhů streptococcus.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Rozdíl mezi použitými deriváty klindamycinu je pouze do doby absorpce a štěpení esterů. Potom klindamycin existuje v organismu jako volná báze (aktivní forma). Estery mohou být považovány za „prodrugs.“

Klindamycin fosfát je ve vodě rozpustný ester pro parenterální podání. Po podání 300 mg intramuskulárně je dosaženo po 3 hodinách maximální hladiny v séru v průměru 6 pg/ml, po intravenózním podání 300 mg dosahuje střední koncentrace v séru po 1 hodině přibližně 4-6 pg/ml.

Distribuce v organismu

Stupeň vazby klindamycinu na plazmatické bílkoviny je závislý na koncentraci a leží v terapeutickém rozmezí mezi 40 a 94 %.

Klindamycin se okamžitě distribuuje do tkání, prostupuje placentární bariérou a do mateřského mléka. I v případě zánětu meningů, je difuze do subarachnoidálního prostoru nedostatečná. Vysoké koncentrace jsou dosaženy v kostech, synoviální, peritoneální, pleurální tekutině v hlenech a v hnisu. Bylo referováno o následujících současných sérových koncentracích: v kostech 40 % (20-75 %), v synoviální tekutině 50 %, v peritoneální tekutině 50 %, v pleurální tekutině 50-90 %, v hlenech 30-75 % a v hnisu 30 %.

Metabolizmus

Klindamycin je metabolizován především v játrech. Sérový biologický poločas klindamycinu je přibližně 3 hodiny u dospělých a přibližně 2 hodiny u dětí. Při renální insuficienci a střední až těžké insuficienci jater se biologický poločas prodlužuje.

Některé metabolity jsou mikrobiologicky aktivní (N-demethyl a sulfoxid). Léčivé přípravky, které indukují jaterní enzymy, zkracují v organismu střední retenční čas klindamycinu.

Eliminace z organismu

Klindamycin je ze 2/3 vylučován stolicí a z 1/3 močí. Méně než 10 % dávky se vylučuje močí v nezměněné formě. Klindamycin nemůže být dialyzován.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Příznaky intoxikace jsou snížení aktivity u živočichů a křeče.

Bylo referováno, že po opakovaných dávkách klindamycinu (i.m.) se u psů zvýšily hodnoty SGOT a SGPT a také došlo k mírnému zvětšení hmotnosti jater bez morfologických změn. Dlouhodobé podávání vyvolalo u psů poškození žaludeční sliznice a žlučníku.

V místě vpichu byly pozorovány lokální reakce (zánět, krvácení a poškození tkáně) po intramuskulárním a subkutánním podání, koncentrace podaného roztoku však zdaleka překračovala maximální terapeutickou koncentraci.

Mutagenita a tumorigenní potenciál

Studie in vitro a in vivo neprokázaly mutagenní potenciál klindamycinu. Nebyly prováděny dlouhodobé studie u zvířat zjišťující tumorigenní potenciál klindamycinu.

Reprodukční toxicita

Studie prováděné na potkanech a myších neprokázaly poškození fertility nebo embryo/fetotoxické vlastnosti.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Benzylalkohol

Dinatrium-edetát

Roztok hydroxidu sodného (k úpravě pH) Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Následující přípravky jsou fyzikálně inkompatibilní s přípravkem Clindamycin Kabi l50 mg/ml: ampicilin, fenytoin sodný, barbituráty, aminofylin, kalcium-glukonát, ciprofloxacin, magnesium-sulfát, ceftriaxon sodný, difenylhydantoin, idarubicin-hydrochlorid a ranitidin-hydrochlorid. Roztoky solí klindamycinu mají nízkou hodnotu pH a z toho důvodu mohou být očekávány inkompatibility s alkalickými přípravky nebo s přípravky, které jsou nestabilní při nízkých hodnotách pH.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3    Doba použitelnosti

Neotevřené přípravky:

18 měsíců

Po zředění:

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána na dobu 48 hodin při teplotě 25 °C po naředění 0,9% chloridem sodným, složeným roztokem mléčnanu sodného a 5% glukózy.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek po naředění okamžitě použit. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2-8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balení Bezbarvé skleněné ampulky typu I.

2 ml:

Velikost balení: 5 nebo 10 ampulek.

4 ml:

Velikost balení: 5 nebo 10 ampulek.

6 ml:

Velikost balení: 5 nebo 10 ampulek.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Clindamycin Kabi 150 mg/ml musí být před intravenózní infuzí naředěn (koncentrace nesmí být větší než 12 mg klindamycinu na ml) a musí být podáván infuzí po dobu alespoň 10-40 minut (nesmí být podáno více než 30 mg/min). Nesmí být nikdy podán ve formě i.v. bolusu.

Dávka:

Roztok k ředění: Minimální doba infuze:

300 mg

50 ml

10 minut

600 mg

50 ml

20 minut

900 mg

100 ml

30 minut

1200 mg

100 ml 40 minut

Clindamycin Kabi 150 mg/ml může být naředěn 0,9% roztokem chloridu sodného, 5% roztokem glukózy nebo složeným roztokem mléčnanu sodného.

Intramuskulární podání je indikováno, jestliže z nějakých důvodů není možná intravenózní infuze.

Pouze k jednorázovému použití.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

15/301/08-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 11.6.2008

Datum posledního prodloužení registrace: 18.1.2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

1.7.2016

12/12