Příbalový Leták

Clindamycin Kabi 150 Mg/Ml

Sp. zn. sukls106949/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Clindamycin Kabi 150 mg/ml

clindamycinum injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml používat

3.    Jak se přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml a k čemu se používá

Clindamycin Kabi 150 mg/ml obsahuje léčivou látku klindamycin (ve formě fosfátu). Přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml je antibiotikum.

Clindamycin Kabi 150 mg/ml se používá k léčbě závažných infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na klindamycin. Klindamycin představuje alternativní léčbu aerobních infekcí v případech, kdy jiné antimikrobiální přípravky jsou neúčinné nebo kontraindikované (tj. v případě alergie na peniciliny). V případě anaerobních infekcí může být klindamycin brán jako lék první volby. Klindamycin se používá k léčbě:

-    infekcí kostí a kloubů

-    chronické infekce vedlejších nosních dutin

-    infekce dolních cest dýchacích

-    břišních infekcí (peritonitida)

-    infekce pohlavních orgánů

-    infekce kůže a měkkých tkání

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml používat

Nepoužívejte přípravek Clindamycin Kabi

Jestliže jste alergický(á) na klindamycin nebo linkomycin nebo na kteroukoli další složku přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml (uvedenou v bodě 6).

Clindamycin Kabi 150 mg/ml se nesmí podávat nedonošeným dětem a novorozencům.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml se poraďte se svým lékařem, lékárníkem, zdravotní sestrou nebo zdravotnickým pracovníkem

-    jestliže trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin,

-    jestliže máte problémy s funkcí svalů, např. myasthenia gravis (patologická slabost svalů) nebo Parkinsonovu nemoc (takzvanou třaslavou obrnu)

-    jestliže jste v minulosti trpěl(a) gastrointestinálním onemocněním (např. dřívějším zánětem tlustého střeva)

-    jestliže trpíte jakoukoli alergií, např. přecitlivělostí na penicilin, protože jsou známy případy alergických reakcí na klindamycin u osob se známou přecitlivělostí na penicilin.

Informujte svého lékaře, jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká nebo týkalo v minulosti.

Po prvním podání se mohou objevit závažné alergické reakce. V tomto případě musí Váš lékař ukončit okamžitě podávání přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml a zahájit urgentní standardní léčbu.

Je nutné vyhnout se rychlému podání intravenózní injekce, které může vyvolat nežádoucí účinky.

Při dlouhodobém podávání (déle než 3 týdny) je nutná pravidelná kontrola krevního obrazu a funkce jater a ledvin.

Při dlouhodobém a opakovaném podávání přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml se může objevit infekce kůže a sliznic způsobená mikroorganismy necitlivými na klindamycin. To může mít za následek výskyt plísňové infekce.

Během léčby klindamycinem se mohou objevit závažné infekce tlustého střeva (kolitidy). Proto informujte okamžitě svého lékaře, jestliže máte průjem během léčby nebo 3 týdny po léčbě, zvláště tehdy, jestliže je stolice hlenovitá nebo krvavá.

Klindamycin se nesmí užívat k léčbě akutních virových infekcí dýchacího ústrojí.

Klindamycin není vhodný k léčbě zánětu mozkových blan (meningitidy).

Děti

Zvláštní pozornost musí být věnována dětem mladším 3 let, protože benzylalkohol může způsobit toxické reakce.

Další léčivé přípravky a přípravek Clindamycin Kabi

Informujte svého lékaře, lékárníka, zdravotní sestru nebo zdravotnického pracovníka o všech lécích, které užíváte/používáte, které jste v nedávné době užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete užívat/používat.

Warfarin nebo podobné přípravky - používané k ředění krve. S větší pravděpodobností u Vás může dojít ke krvácení. Váš lékař bude provádět krevní testy ke kontrole srážlivosti Vaší krve.

Přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml nemá být podáván v kombinaci s přípravky obsahujícími erythromycin, j elikož nelze vyloučit vzájemné snížení účinku.

Přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml se nemá podávat po léčbě linkomycinem.

Přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml může zvyšovat účinek myorelaxancií (léků uvolňujících svaly), což může vést k neočekávaným, život ohrožujícím příhodám během chirurgického zákroku.

Těhotenství a kojení Informujte svého lékaře, jestliže:

- jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná. Váš lékař rozhodne po zvážení rizika a přínosu Vaší léčby klindamycinem, jak podávat přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml.

- kojíte. Tento přípravek může přestupovat do mateřského mléka. U kojených dětí se může objevit senzibilita (vznik přecitlivělosti), průjem a plísňová infekce.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete jakýkoliv léčivý přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Mohou se u Vás objevit závratě, únava nebo bolesti hlavy při užívání tohoto léčivého přípravku. Pokud máte tyto příznaky, neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje.

Clindamycin Kabi obsahuje chlorid sodný a benzylalkohol.

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,73 mmol (tj. 16,9 mg) sodíku v ampulce obsahující 2 ml roztoku; 1,47 mmol (tj. 33,9 mg) sodíku v ampulce obsahující 4 ml roztoku; 2,21 mmol (tj. 50,9 mg) sodíku v ampulce obsahující 6 ml roztoku. To je nutné vzít v úvahu u pacientů na dietě s omezeným příjmem sodíku.

Tento léčivý přípravek obsahuje 18 mg benzylalkoholu v ampulce obsahující 2 ml roztoku, 36 mg benzylalkoholu v ampulce obsahující 4 ml roztoku, 54 mg benzylalkoholu v ampulce obsahující 6 ml roztoku.

Benzylalkohol může způsobit toxické reakce a alergické reakce u kojenců a dětí do 3 let věku.

3. Jak se přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml používá

Přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml se podává intramuskulární injekcí (do svalu) jako nezředěný roztok nebo intravenózní infuzí (do žíly) jako zředěný roztok. Obvykle ho podává lékař nebo zdravotní sestra.

Váš lékař určí Vaši správnou léčebnou dávku klindamycinu.

Dospělí a dospívající starší 12 let dostávají obvykle

-    při léčbě méně komplikovaných infekcí:

8-12 ml přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml denně (což odpovídá 1,2-1,8 g klindamycinu),

-    při léčbě závažných infekcí:

12-18 ml přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml (což odpovídá 1,8-2,7 g klindamycinu) ve 2-4 stejných dávkách.

Normální maximální denní dávka pro dospělé a dospívající starší než 12 let je 18 ml přípravku Clindamycin Kabi 150 mg/ml (což odpovídá 2,7 g klindamycinu) ve 2-4 stejných dávkách. U život ohrožujících infekcí mohou být podávány dávky až 4,8 g/den.

U pacientů s poruchou jater a ledvin je metabolismus klindamycinu snížen. Nicméně ve většině případů není nutné dávku přizpůsobit. Doporučuje se sledovat hladinu klindamycinu v krvi.

Klindamycin není dialyzovatelný. Proto není nutná další dávka před nebo po hemodialýze.

Použití u dětí

V závislosti na závažnosti a místě infekce, děti od 4 týdnů do 12 let dostávají 15-40 mg klindamycinu na kg tělesné hmotnosti ve 3-4 stejných dávkách.

Délka léčby závisí na onemocnění a jeho vývoji.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka, zdravotní sestry nebo zdravotnického pracovníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob) až velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10

osob)

-    Poruchy trávicího ústrojí, jako je nevolnost, zvracení, bolesti břicha nebo průjem.

Tyto příznaky jsou většinou slabé a vymizí během nebo po ukončení léčby.

-    Ezofagitida (zánět jícnu) a stomatitida (zánět ústní sliznice).

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob)

-    Mírné, dočasné zvýšení sérových transamináz (jaterní enzymy, jejichž sledování se používá ke kontrole činnosti jater).

-    Intramuskulární injekce může vyvolat místní podráždění, bolest, ztvrdnutí svalu (zduření) a sterilní absces v místě vpichu.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob)

-    Intravenózní (nitrožilní) podání může vyvolat bolest a tromboflebitidu (zánět žil).

-    Rychlá intravenózní injekce může být příčinou reakcí, které se projeví návalem horka, pocitem na zvracení nebo vzácně vážnými kardiovaskulárními problémy (např. poklesem krevního tlaku a srdeční zástavou).

-    Alergické kožní reakce, jako exantém, stejně tak pruritus (svědění) a kopřivka (s vystouplými červenými okraji kůže).

-    Méně častý je účinek způsobující nervosvalovou blokádu (blokace přenosu nervových impulsů k svalu).

-    Vratné účinky: krevní abnormality, jako je eozinofilie (zvýšení eozinofilních buněk), leukopenie (nedostatek bílých krvinek), sklon ke krvácení (trombocytopenie) a snížení granulocytů v krvi (granulocytopenie).

-    Jestliže se vyskytne závažný přetrvávající průjem během prvních třech týdnů po ukončení léčby, musí být vzato v úvahu, že se může jednat o pseudomembranózní kolitidu (způsobenou převážně bakterií Clostridium difficile). Tato kolitida, která může být vyvolána podáváním antibiotik, může být život ohrožující a vyžaduje vhodnou okamžitou léčbu.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 osob)

-    Rychlá intravenózní injekce může způsobit nežádoucí účinky v podobě závažných kardiovaskulárních problémů (např. pokles krevního tlaku a srdeční zástavu)

-    Léková horečka, svědění, zánět vaginální sliznice a zánět kůže (s olupováním kůže a/nebo s tvorbou malých puchýřů).

-    Otoky (Quinckeho edém, otoky kloubů), erythema exudativum multiforme (např. Steven-Johnsonův syndrom), Lyellův syndrom (obojí jsou život ohrožující onemocnění kůže s částečnými kožními erupcemi nebo s rozsáhlým odlučováním kůže).

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob)

-    Závažné akutní alergické reakce, např. anafylaktický šok z důvodu přecitlivělosti (silný pokles krevního tlaku, bledost, slabý a rychlý puls, vlhká kůže, snížené vědomí) se mohou vyskytnout dokonce již po prvním podání. V takovémto případě musí být léčba přípravkem Clindamycin Kabi okamžitě ukončena a musí být zahájena vhodná pohotovostní opatření.

-    Záněty kloubů (polyartritida).

-    Dočasná hepatitida (zánět jater) s cholestatickou žloutenkou.

Není známo (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit)

-    Změny chutě a čichu.

-    Bolesti hlavy.

-    Ospalost.

-    Závratě.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi, zdravotní sestře nebo zdravotnickému pracovníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

Nepoužívejte přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml, jestliže je zabarven, obsahuje sraženinu nebo jiné částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml obsahuje

Léčivou látkou je clindamycinum.

1 ml roztoku obsahuje clindamycinum 150 mg (ve formě clindamycini dihydrogenophosphas).

Jedna 2ml ampulka obsahuje clindamycinum 300 mg.

Jedna 4ml ampulka obsahuje clindamycinum 600 mg.

Jedna 6ml ampulka obsahuje clindamycinum 900 mg.

Pomocnými látkami jsou benzylalkohol (18 mg ve 2 ml, 36 mg ve 4 ml a 54 mg v 6 ml), dinatrium-edetát, hydroxid sodný k úpravě pH a voda na injekci.

Jak přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení

Clindamycin Kabi 150 mg/ml je čirý, bezbarvý až slabě zbarvený roztok v bezbarvé skleněné ampulce obsahující 2 ml, 4 ml nebo 6 ml injekčního roztoku.

Velikosti balení: 5 a 10 ampulek

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

Hameln Pharmaceuticals GmbH, Hameln, Německo

Labesfal, Laboratórios Almiro, S.A., Santiago de Besteiros, Portugalsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Belgie

Clindamycin Fresenius Kabi 150 mg/ml oplossing for injectie

Bulharsko

Clindamycin Kabi 150 mg/ml HH^e^HOHeH pa3TBop

Česká republika

Clindamycin Kabi 150 mg/ml, injekční roztok

Německo

Clindamycin Kabi 150 mg/ml Injektionslosung

Řecko

Clindamycin Kabi 150 mg/ml evéorpo Srákopa

Finsko

Clindamycin Fresenius Kabi 150 mg/ml injektioneste, liuos

Maďarsko

Clindamycin Kabi 150 mg/ml oldatos injekció

Irsko

Clindamycin 150 mg/ml solution for injection

Itálie

Clindamicina Kabi

Lucembursko

Clindamycin Kabi 150 mg/ml Injektionslosung

Nizozemsko

Clindamycine Kabi 150 mg/ml oplossing voor Injectie

Polsko

Clindamycin Kabi

Slovenská republika

Clindamycin Kabi 150 mg/ml injekčný roztok

Španělsko

Clindamicina Fresenius Kabi 150 mg/ml solución inyectable

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 1.7.2016

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Kjednorázovému použití. Jakékoliv nepoužité množství přípravku by mělo být znehodnoceno v souladu s místními požadavky. Nepoužívejte přípravek Clindamycin Kabi 150 mg/ml, jestliže obsahuje částice nebo jestliže je roztok silně zabarven. Rekonstituované roztoky se musí vizuálně zkontrolovat. Používejte pouze čiré roztoky bez viditelných částic. Rekonstituovaný přípravek je pouze k jednorázovému použití a jakýkoliv nespotřebovaný roztok musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Chemická a fyzikální stabilita byla stanovena na 48 hodin při teplotě 25 °C. Z mikrobiologického hlediska by naředěný roztok měl být použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, jsou doba a podmínky uchovávání před použitím na odpovědnosti uživatele a nesmí být delší než 24 hodin při teplotě 2-8 °C pokud zředění nebylo prováděno v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

Clindamycin Kabi 150 mg/ml musí být před podáním intravenózní infuzí ředěn a výsledná koncentrace nesmí přesáhnout 12 mg klindamycinu v 1 ml a délka infuze by měla být nejméně 10-40 min (nepřesahující 30 mg/min).

Pokud kompatibilita není vyzkoušena, infuzní roztok musí být vždy podáván samostatně. Clindamycin Kabi 150 mg/ml se ředí 0,9% roztokem chloridu sodného, 5% roztokem glukózy nebo Ringer laktátem.

Vysvětlivky k potisku na ampulky:

Clindamycin Kabi 150 mg/ml solution for injection - Clindamycin Kabi 150 mg/ml injekční roztok Clindamycin - Clindamycinum EXP - doba použitelnosti Batch no - číslo šarže

For i.v. or i.m. use - nitrožilní nebo nitrosvalové podání

7