Příbalový Leták

Climara 50

sp.zn.sukls219606/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Climara 50 50 pg/24 hodin

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Estradiolový transdermální systém

12,5 cm2 náplasti obsahuje Estradiolum hemihydricum 3,9 mg (odpovídá Estradiolum 3,8 mg) Průměrná absorbovaná dávka je 50 pg/den.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Transdermální systém je tvořen náplastí obsahující estradiol v akrylátové adhesivní matrix. Transdermální průnik estradiolu z náplasti je zajištěn po dobu 7 dnů.

Aktivní složkou systému je estradiol. Ostatní složky systému jsou farmakologicky inaktivní. Popis přípravku:

Osmihranná průsvitná náplast s oválnou účinnou plochou 12,5 cm2 skládající se ze tří vrstev

a)    krycí průsvitná polyethylenová vrstva

b)    vrstva obsahující účinnou látku v acrylátové pojivové formě

c)    ochranná vrstva potažená propustným polystyrenem

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

•    Hormonální substituční léčba při známkách nedostatku estrogenů u postmenopauzálních žen, které jsou více než 1 rok po menopauze.

•    Prevence osteoporózy u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem vzniku zlomenin, které netolerují nebo mají kontraindikované jiné léčivé přípravky používané pro prevenci osteoporózy.

4.2 Dávkování a způsob podání

4.2.1    Způsob podání

Transdermální náplast.

4.2.2    Dávkování

Kontrola příznaků klimakteria

Léčba se zahajuje náplastí Climara s nejnižším obsahem hormonů. Je-li to nezbytné, lze použít náplast s vyšším obsahem hormonu. Jakmile je léčba již zavedena, použije se náplast s nejnižší účinnou dávkou hormonu nezbytnou pro úlevu od obtíží.

Prevence osteoporózy

Léčba určená k prevenci postmenopauzální kostní ztráty by se měla zahájit co nejdříve po menopauze. Léčba je založena na individuálním hodnocení. Doporučuje se dlouhodobá léčba.

Jak začít léčbu přípravkem Climara Léčba může být kontinuální nebo cyklická.

Pacientky, které přecházejí z kontinuálního sekvenčního režimu nebo cyklického režimu, by měly začít s léčbou den po ukončení předchozího režimu.

Dávkování

Pro kontinuální použití:

Náplasti se aplikují jedenkrát týdně nepřetržitě, použitá náplast se odstraní vždy po 7 dnech a nová náplast se aplikuje na jiné místo.

Pro cyklické použití:

Léčbu lze rovněž zvolit v cyklickém režimu. Je-li zvolena tato možnost, náplast se každý týden aplikuje 3 po sobě jdoucí týdny, před dalším cyklem následuje 7-denní interval bez použití náplasti.

Přidání progestagenu

Pokud se nejedná o ženu po hysterektomii, samotný estrogen by neměl být podáván.

U žen s intaktní dělohou musí být k přípravku Climara přidán progestagen po dobu nejméně 10 - 14 dní každý měsíc. U náplastí, které uvolňují více než 50 pg/den se při přidání progestagenu neprokázal ochranný účinek na endometrium.

Krvácení podobné menstruačnímu se obvykle vyskytuje 2 - 3 dny po ukončení užívání progestagenu. Způsob podání

Po odstranění ochranného potahu adhesivní vrstvy se Climara nalepí na čisté suché místo na kůži trupu nebo hýždí. Climara nesmí být nalepena na nebo poblíž prsou. Kůže na zvoleném místě nesmí být mastná, poraněná nebo podrážděná. Je třeba se vyhnout aplikaci v oblasti pasu, protože těsné oblečení by mohlo náplast odlepit. Mělo by se předejít aplikaci na místa, kde se sedí, neboť by se náplast mohla uvolnit.

Náplast je třeba nalepit ihned po otevření sáčku a odstranění ochranného potahu. Náplast se pevně přitiskne na kůži po dobu asi 10 vteřin. Je třeba zkontrolovat, zda náplast dobře přilnula, a to zvláště na okrajích. Pokud se náplast odlepuje, je třeba náplast přitlačit, aby zůstala přilnutá.

Místo aplikace se musí střídat s intervalem minimálně jeden týden mezi aplikacemi na stejné místo.

Je-li náplast správně nalepena, pacientka se může bez omezení koupat nebo sprchovat. Ve velmi horké lázni nebo v sauně se však náplast může odlepit.

Vynechaná nebo ztracená náplast

Jestliže náplast odpadne dříve, než uplyne 7 dní, měla by být znovu nalepena. Je-li nezbytné, musí být použita nová náplast na dobu zbývající do konce 7denního intervalu.

Pokud pacientka zapomene náplast vyměnit, měla by tak učinit, jakmile si na vyměnění vzpomene. Následující náplast by měla být použita po uplynutí doby normálního 7denního intervalu.

4.2.3 Další informace o použití u speciální populace

4.2.3.1    Děti a dospívající

Climara není určena pro použití u dětí a dospívajících.

4.2.3.2    Starší osoby

Nejsou žádné údaje, které by naznačovaly potřebu upravit dávkování u starších pacientek. U žen ve věku 65 let nebo starších viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití.

4.2.3.3    Pacientky s poškozením jater

Použití přípravku Climara nebylo u pacientek s poškozením jater zvláštně studováno. U žen s poškozenou funkcí jater viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití.

4.2.3.4    Pacientky s poškozením ledvin

Použití přípravku Climara nebylo u pacientek s poškozením ledvin zvláštně studováno. Dostupné údaje nenaznačují potřebu upravit dávkování u pacientek s poškozením ledvin.

4.3    Kontraindikace

Pokud se vyskytne jakýkoliv stav uvedený níže, nesmí se hormonální substituční terapie začít užívat. Pokud se kterýkoliv z těchto stavů vyskytne během užívání hormonální substituční terapie, přestaňte přípravek okamžitě používat.

•    Těhotenství a kojení

•    Prokázaný karcinom prsu v současné době nebo v minulosti nebo podezření na něj

•    Prokázaný na pohlavních hormonech závislý maligní tumor nebo premaligní stav nebo podezření na něj

•    V aginální krvácení, j ehož příčina není obj asněna

•    Jaterní nádor v současnosti nebo v anamnéze (benigní nebo maligní)

•    Akutní hluboká žilní trombóza, tromboembolické poruchy nebo tyto stavy v anamnéze

•    Akutní arteriální tromboembolické onemocnění (např. infarkt myokardu, mrtvice)

•    Známá přecitlivělost na léčivou látku nebo některou z pomocných látek

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pokud se objeví nebo zhorší některý ze stavů/rizikových faktorů uvedených níže, musí se před začátkem nebo pokračováním léčby individuálně zhodnotit poměr rizika a benefitu.

•    Venózní tromboembolismus

Jak randomizované kontrolované, tak i epidemiologické studie ukazují zvýšené relativní riziko rozvoje venózního tromboembolismu (VTE), tj. hluboké žilní trombózy nebo pulmonálního embolismu.

Je proto třeba pečlivě zvážit poměr mezi rizikem a přínosem léčby a prokonzultovat to s pacientkou, předepisuje-li se hormonální substituce ženě s rizikovými faktory pro rozvoj venózní tromboembolizace.

Za rizikové faktory venózní tromboembolizace se obecně považuje výskyt tohoto onemocnění v osobní anamnéze, v rodinné anamnéze (výskyt venózní tromboembolizace u přímých příbuzných v relativně nízkém věku může upozornit na genetickou dispozici) a těžká obezita. Riziko venózní tromboembolizace dále stoupá s věkem. Neexistuje jednotný názor na to, jaký vliv mají varikózní žíly na vznik venózní tromboembolizace.

Nebezpečí venózní tromboembolizace může být dočasně zvýšeno déletrvající mobilizací, velkým plánovaným nebo posttraumatickým chirurgickým výkonem či velkým traumatem. V závislosti na povaze události a délce imobilizace je třeba zvážit přechodné vysazení HRT.

V případě výskytu příznaků trombotické příhody nebo podezření na ni se musí léčba ihned ukončit.

•    Arteriální tromboembolismus

Dvě rozsáhlé klinické studie s kontinuálními kombinovanými konjugovanými koňskými estrogeny (CEE) a medroxyprogesteron acetátem (MPA) ukázaly možné zvýšené riziko onemocnění věnčitých tepen během prvního roku užívání a žádný následný prospěch. Jedna rozsáhlá klinická studie se samotným CEE ukázala možné snížení výskytu onemocnění věnčitých tepen u žen ve věku 50-59 let a žádný celkový přínos pro celkovou studovanou populaci. Jako sekundární výsledek bylo ve dvou rozsáhlých klinických studiích se samotným CEE nebo kombinovaným s MPA nalezeno zvýšené riziko mozkové příhody o 30 - 40%. Není známo, zda lze toto zvýšené riziko rozšířit také na jiné HRT nebo na podání jinou než perorální cestou.

•    Karcinom endometria

Dlouhodobé užívání samotných estrogenů zvyšuje riziko rozvoje hyperplazie nebo karcinomu endometria. Studie naznačují, že přidání progestagenu toto zvýšené riziko snižuje.

•    Karcinom prsu

Klinické a observační studie uvádějí zvýšené riziko rakoviny prsu pro ženy užívající HRT po dobu několika let. Tato zjištění mohou být díky časné diagnóze, růst podporujícího účinku na pre-existující nádor nebo kombinace obojího.

Odhady celkového relativního rizika diagnózy rakoviny prsu určeného ve více jak 50 epidemiologických studií kolísají ve většině studií mezi 1 a 2.

Relativní riziko se zvyšuje s délkou léčby a může být nižší nebo snad neutrální u přípravků obsahujících pouze estrogeny.

Dvě rozsáhlé randomizované studie se samotným CEE nebo kontinuálně kombinovaným s MPA ukazují odhadnuté riziko na 0,77 (95%CI: 0,59 - 1,01) nebo 1,24 (95%CI: 1,01 - 1,54) po přibližně 6 letech užívání HRT. Není známo, zda zvýšené riziko se také vztahuje i na jiné HRT přípravky. Podobně zvýšené riziko diagnózy rakoviny prsu je pozorováno například v případě opoždění přirozené menopauzy, požívání alkoholu nebo u nadměrné tloušťky.

Nadměrné riziko vymizí během několika let po ukončení užívání HRT.

HRT zvyšuje denzitu prsní tkáně při mamografickém zobrazení, což může v některých případech nepříznivě ovlivnit radiologickou detekci rakoviny prsu.

•    Karcinom ovarií

Epidemiologické studie nalezly mírně zvýšené riziko rakoviny ovarií u žen dlouhodobě (více jak 10 let) užívajících estrogenovou substituční terapii, zatímco meta-analýza 15 studií toto riziko nezjistila. Proto vliv estrogenové substituční terapie na rakovinu ovarií není jasný.

•    Nádory jater

Ve vzácných případech byly po užívání hormonálních látek, které jsou obsaženy i v náplastech Climara, pozorovány benigní a ještě vzácněji maligní tumory jater, které vedly ojediněle k život ohrožujícímu nitrobřišnímu krvácení. Jestliže se objeví bolesti v nadbřišku, zvětšení jater nebo známky intraabdominální hemoragie, je třeba vzít v rámci diferenciální diagnózy v úvahu tumor jater.

•    Onemocnění žlučníku

O estrogenech je známo, že zvyšují lithogenicitu žluči. Některé ženy jsou při estrogenní léčbě predisponovány k onemocnění žlučníku.

•    Demence

Z klinických studií s přípravky obsahující CEE jsou určité důkazy, že hormonální léčba může zvýšit riziko pravděpodobné demence, pokud je léčba zahájena u žen ve věku 65 let a více. Riziko může být sníženo, pokud je léčba zahájena v časné menopauze, jak bylo pozorováno v jiných studiích. Není známo, zda tato zjištění platí i pro jiné HRT přípravky.

•    Jiná onemocnění

Pokud se poprvé vyskytnou migrenózní nebo časté a neobvykle silné bolesti hlavy nebo pokud se vyskytují jiné příznaky, které jsou možnými varovnými příznaky cerebrovaskulární okluze, léčba se musí okamžitě ukončit.

Pokud se opakovaně vyskytuje trvající kožní podráždění (např. úporný erytém nebo svědění v místě aplikace) navzdory tomu, že se místo aplikace mění podle pokynů, mělo by se zvážit ukončení transdermální léčby.

Obecné spojení mezi užíváním HRT a rozvojem klinické hypertenze nebylo prokázáno. U žen užívajících HRT bylo zaznamenáno slabé zvýšení krevního tlaku, ale klinicky relevantní vzestup je vzácný. V individuálních případech se však během užívání HRT klinicky významná hypertenze rozvine a pak je třeba zvážit ukončení léčby HRT.

U pacientů s poškozenou funkcí jater se mohou pohlavní steroidy špatně metabolizovat. Ačkoliv se transdermálně podávaná HRT vyhýbá prvnímu průchodu játry, je třeba opatrnosti při podávání HRT těmto pacientům.

Při rekurenci cholestatické žloutenky nebo cholestatického pruritu, které se prvně objevilo během těhotenství nebo předchozího užívání pohlavních steroidů je třeba okamžitě ukončit užívání HRT.

U některých pacientek se mohou rozvinout vlivem HRT nežádoucí projevy estrogenní stimulace, jako např. abnormální uterinní krvácení. Časté nebo přetrvávající abnormální uterinní krvácení během léčby je indikací k vyšetření endometria.

Pod vlivem estrogenů se mohou zvětšovat uterinní myomy. Léčba musí být v těchto případech přerušena.

Přerušení léčby se rovněž doporučuje, je-li příčinou reaktivace endometriózy.

V případě, že má pacientka prolaktinom, je zapotřebí pečlivého lékařského dohledu (včetně pravidelného měření hladiny prolaktinu).

Někdy se může objevit chloasma, především u žen s anamnézou chloasma gravidarum. Ženy, které mají sklon k jeho vzniku, by se během léčby HRT měly vyhnout expozici slunečnímu a ultrafialovému záření.

Během užívání HRT se mohou objevit nebo se zhoršují následující stavy. Přestože důkaz souvislosti s HRT není průkazný, ženy, které trpí těmito chorobami a užívají HRT, musí být pečlivě sledovány.

Epilepsie

Benigní onemocnění prsou

Astma

Migréna

Porfyrie

Otoskleróza

Systémový lupus erythematodes Chorea minor

U žen s dědičným angioedémem mohou exogenní estrogeny vyvolat nebo zhoršit příznaky angioedému.

4.4.1 Lékařské vyšetření / konzultace

Před zahájením léčby přípravkem HRT je nezbytné odebrat úplnou anamnézu a provést pečlivé celkové lékařské vyšetření s ohledem na kontraindikace (bod 4.3) a upozornění (bod 4.4). Toto vyšetření musí být pravidelně opakováno. Frekvence a povaha vyšetření musí být založena na zavedených praktických postupech a uzpůsobena pro jednotlivé pacientky. Obecně však musí zahrnovat vyšetření pánevních orgánů včetně běžné cervikální cytologie, vyšetření břicha, prsů a krevního tlaku.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při zahájení léčby přípravkem HRT je nutné ukončit užívání hormonálních kontraceptiv. Pokud pacientka kontracepci potřebuje, musí jí být doporučena nehormonální metoda.

•    Lékové interakce

Dlouhodobé užívání léčiv indukujících hepatální enzymy (například některá antikonvulzíva a antimikrobiální přípravky) může zvýšit clearance pohlavních hormonů a snížit tak jejich klinický účinek. Schopnost indukce hepatálních enzymů byla zjištěna u hydantoinů, barbiturátů, primidonu, karbamazepinu a rifampicinu, a podezření existuje u oxkarbazepinu, topiramatu, felbamatu a griseofulvinu. Maximum enzymatické indukce se obvykle projeví až po 2 - 3 týdnech, ale pak přetrvává nejméně 4 týdny po ukončení léčby.

•    Interakce s alkoholem

Akutní požití alkoholu během užívání HRT může vést k elevaci hladiny cirkulujícího estradiolu.

•    Interakce s laboratorními testy

Užívání pohlavních steroidů může ovlivňovat biochemické parametry např. jaterních, tyreoidálních, adrenálních a renálních funkcí, plasmatickou hladinu proteinů (nosičů) např. corticosteroid binding globulinu a lipid/lipoproteinové frakce, parametry metabolismu sacharidů a parametry koagulace a fibrinolýzy.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

HRT není určena pro použití v těhotenství nebo kojení.

Rozsáhlé epidemiologické studie se steroidními hormony používanými jako antikoncepce a hormonální substituční terapie neprokázaly zvýšené riziko vrozených vad u dětí matek, které tyto hormony užívaly před otěhotněním, ani teratogenní účinek, pokud byly tyto hormony užívány omylem v časném těhotenství.

Malé množství pohlavních hormonů může být vylučováno do mateřského mléka.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat    stroje

Žádné studie sledující účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. U uživatelek přípravku Climara nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Vážné nežádoucí účinky spojené s užíváním HRT jsou uvedeny také v bodu 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití.

Níže uvedená tabulka (klasifikace dle MedDRA tříd orgánových systémů a preferovaného termínu) uvádí četnosti u nežádoucích účinků přípravku Climara. Četnost je založena na údajích z klinických studií. Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem Climary během klinických studií bylo podráždění kůže v místě aplikace a bolest prsou (>10%). Příznaky v místě aplikace jsou většinou mírné a mohou zahrnovat erytém, svědění a pocit píchání nebo tvorbu puchýřků. Shrnutí nejčastějších nežádoucích účinků přípravku Climara poskytuje níže uvedená tabulka:

Třída orgánových systémů

Časté (> 1/100, <1/10)

Méně časté (> 1/1000, < 1/100)

Gastrointestinální poruchy

Bolest břicha, nadýmání, nauzea

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Edém

Vyšetření

Změny tělesné hmotnosti

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové křeče

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy, závratě

Migréna

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Napětí prsou, změny děložního krvácení (včetně krvácení z průniku a špinění)

Zvětšení prsou

Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny uživatelkami estrogenové substituční terapie, ale u kterých nelze souvislost s přípravkem Climara potvrdit ani vyvrátit, jsou:

Nežádoucí účinek

Vrozené, familiární a genetické vady

Zhoršení porfyrie

Gastrointestinální poruchy

Zvracení

Poruchy jater a žlučových cest

Cholestatická žloutenka

Psychiatrické poruchy

Změny libida

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Zvětšení děložních leiomyomů, změny v množství cervikální sekrece

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Chloasma nebo melasma, která může přetrvávat po ukončení užívání léčivého přípravku, alergická kontaktní dermatitida, pozánětlivý pruritus,

Nežádoucí účinek

generalizovaný exantém

U žen s dědičným angioedémem mohou exogenní estrogeny vyvolat nebo zhoršit příznaky angioedému (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní stav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

U tohoto způsobu aplikace je předávkování nepravděpodobné. Předávkování může vyvolat nevolnost, zvracení a u některých žen může dojít ke krvácení z vysazení. Neexistuje žádné specifické antidotum, léčba je symptomatická. Náplast(i) je třeba odstranit.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Přirozený a semisyntetický estrogen ATC: G03CA03

Ztráta ovariální funkce doprovázená úbytkem produkce estrogenů vede k menopausálnímu syndromu, charakterizovaným vasomotoricko-vegetativními a orgánovými příznaky. HRT se zaměřuje na eliminaci těchto potíží. Ze všech fyziologických estrogenů je estradiol ten nejsilnější s nejvyšší afinitou k estrogenovému receptoru.

Estradiol účinkuje v estrogen sensitivních cílových orgánech, zvláště v děloze, hypotalamu, hypofýze, vagině, močové trubici, prsou, kostech (osteoklasty), stejně tak jako ostatní steroidní hormony regulací transkripce omezeného počtu genů. Po difuzi přes buněčnou membránu se s vysokou afinitou estradiol váže na estrogenové receptory. Po aktivaci estradiolovým ligandem je hormon-receptorový komplex translokován do jádra, kde se váže na specifické DNA sekvence (hormone response elements), které podporují transkripci sousedních genů. Celkový počet proteinů indukovaných estrogenem není znám, ale odhaduje se na 50 - 100.

Po menopauze se produkce estradiolu u žen podstatně snižuje. Zbývající estradiol se syntetizuje hlavně z prekurzorů produkovaných kůrou nadledvinek, aromatizací z androstendionu a z menší části z testosteronu enzymatickou aromatázou, čímž se vytvoří estron, respektive estradiol. Estron se konvertuje na estradiol enzymem 17-hydroxysteroiddehydrogenázou. Oba enzymy byly nalezeny v játrech, tuku a svalové tkáni. Poměr estradiol/estron u postmenopauzálních žen je přibližně 0,2 ve srovnání s poměrem >1 u premenopauzálních žen.

Klimakterické potíže mohou být léčeny estrogenovou substituční terapií s průměrnými transdermálními dávkami mezi 25 až 100 pg estradiolu za den.

Nezávisle na cestě podání, estrogenové dávky, které j sou nezbytné pro zlepšení menopauzálních potíží, vykazují na dávce závislý stimulační efekt na mitózu a proliferaci endometria. Monoterapie estrogeny zvyšuje četnost endometriální hyperplázie a tak riziko karcinomu endometria. Aby se předešlo endometriální hyperplázii, doporučuje se u pacientek po menopauze bez hysterektomie postupné podávání progestagenu po dobu 10 - 14 dní.

Observační studie a studie WHI (Womens Health Initiative) s konjugovanými koňskými estrogeny (CEE) a medroxyprogesteron acetátem (MPA) naznačují redukci morbidity rakoviny tlustého střeva u postmenopauzálních žen užívajících HRT. Ve studiích WHI s CEE v monoterapii nebylo snížení tohoto rizika pozorováno. Není jisté, zda se tato zjištění týkají také ostatních HRT přípravků.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po dermální aplikaci přípravku Climara se estradiol kůží dobře absorbuje. Nominální průměrný absorpční poměr pro přípravek Climara 50 je 50 pg/den.

Distribuce

Aplikace náplastí Climara jednou za týden je srovnatelná s kontinuální intravenózní infuzí nízké dávky, což má za cíl plynulé, stabilní sérové hladiny estradiolu ve tvaru plató podobným těm, které se objevují během časné/střední folikulární fáze během reprodukčního období života. Transdermální aplikací se předchází velkému kolísání hladin estradiolu a metabolitů v séru, pozorovanému po substituci orálním estradiolem a také zaplavení jater velkým množstvím estradiolu a jeho metabolitů kvůli vysoké presystémové metabolizaci látky („first-pass effect) po perorálním podání. Tudíž nebyl po transdermálním podání estradiolu pozorován žádný účinek na syntézu proteinů v játrech.

Jedno-týdenní aplikací náplastí Climara se dosáhne plynulých a konzistentních sérových hladin estradiolu a estronu v požadovaném rozmezí. Absolutní výška profilu sérových hladin estradiolu je přímo úměrná ploše náplasti. Průměrné rovnovážné hladiny estradiolu v séru jsou přibližně 18 pg/ml (náplast 6,5cm2), 35 pg/ml (náplast 12,5 cm2), 53 pg/ml (náplast 18,8 cm2) a 70 pg/ml (náplast 25 cm2).

Okolo 61 % estradiolu se nespecificky váže na sérový albumin a okolo 37 % se specificky váže na SHBG. Zdánlivý distribuční objem estradiolu po jednorázovém intravenózním podání je okolo 1 l/kg.

Metabolismus

Po transdermální aplikaci biotransformace estradiolu vede k takovému rozmezí koncentrací estronu a odpovídajících konjugátů, jaké je možno pozorovat během časné folikulární fáze během reprodukčního období života, charakterizovaných poměrem sérových hladin estradiol/estron přibližně 1,93. Nedochází k nefyziologicky vysokým hladinám estronu jako výsledku intenzivního metabolismu prvního průchodu, ke kterému dochází při orální estradiolové HRT s hodnotami poměru estradiol/estron 0,1.

Biotransformace transdermálně podaného estradiolu je stejná jako u endogenního hormonu: Estradiol je metabolizován hlavně v játrech, ale i extrahepatálně např. ve střevu, v ledvinách, kosterním svalstvu a cílových orgánech. Tyto procesy zahrnují tvorbu estronu, estriolu, katecholestrogenů a sulfátových a glukuronidových konjugátů těchto sloučenin, které jsou výrazně méně estrogenní nebo dokonce nemají estrogenní aktivitu vůbec.

Vylučování

Celková sérová clearance estradiolu po jednorázovém intravenózním podání vykazuje velkou variabilitu v rozmezí 10 - 30 ml/min/kg. Určitá část metabolitů estradiolu je vylučována žlučí a podléhá tzv. enterohepatální cirkulaci. Podstatná část metabolitů estradiolu je však vylučována ve formě sulfátů a glukuronidů močí.

Rovnovážný stav

Po opakované jednotýdenní aplikaci náplasti nebyla pozorována kumulace estradiolu ani estronu.

V souladu s tím rovnovážná hladina obou látek v séru odpovídá hladinám po jednorázové aplikaci.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Studie sledující podráždění kůže po aplikaci přípravku Climara potvrdily možnost lehkého podráždění, které je možno přičíst mechanickému traumatu při odstranění náplasti. Climara náplasti neměly žádný senzibilizační potenciál na kůži.

Složky adhesivní matrix přípravku Climara (monomer a polymer) byly rozsáhle studovány a po mnoha expozicích bylo prokázáno nízké riziko u lidí. Ostatní pomocné látky použité v adhesivní matrix j sou buď obecně považovány za bezpečné pro použití j ako potravinové složky, nebo j sou považovány za přijatelné jako inaktivní součásti při předepisování a v topických transdermálních přípravcích.

Adhesivní vrstva a uvolňující potah přípravku Climara byly testovány biologickými testovacími metodami a jsou považovány za kompatibilní s biologickými systémy.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Akrylátový kopolymer IOA/AAA/VAC

Ethyl-oleát

Izopropyl-myristát

Glycerol- monolaurát

Polyethylén nízké hustoty

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Náplasti uchovávejte při teplotě do 30°C.

Po otevření ochranného sáčku musí být náplast okamžitě nalepena.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Ochranný sáček obsahuje náplast o ploše 12,5 cm2. Estradiolový transdermální systém je tvořen dvěma vrstvami. Směrem od vrchní viditelné vrstvy k vrstvě přiléhající ke kůži jsou to průhledný polyethylenový film a estradiol v akrylátové adhesivní matrix. Na adhesivní povrch je přiložen polyesterový ochranný potah, který je třeba před použitím systému odstranit.

Každý systém je umístěn samostatně v zataveném sáčku (polyester/Al-folie/Barex 210), na jedné z vnitřních stran sáčku je vlepena dvouvrstvá folie se sušidlem umístěným mezi perforovanou krycí a spodní lepící vrstvou, krabička.

Velikost balení: 4 náplasti

6.6 Návod k použití

Náplasti se používají podle návodu bod 4.2 „Dávkování a způsob použití“. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

56/683/96-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

13. 11. 1996 / 13.2.2013

10.    DATUM REVIZE TEXTU

19.1.2016

11