Příbalový Leták

Climara 50

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

Velikost balení 4 náplasti_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Climara 50

50 pg/24 hodin

Léčivá látka: Estradiolum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 náplast rozměru 12,5 cm2 obsahuje: Estradiolum hemihydricum 3,9 mg (odp. Estradiolum 3,8 mg)

Za jeden den se uvolní 50 pg estradiolu.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: akrylátový kopolymer IOA/AAA/VAC, ethyl-oleát, izopropyl-myristát, glycerol-monolaurát, polyethylén nízké hustoty.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Transdermální náplasti

4    náplasti

5    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Transdermální podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


8. POUŽITELNOST


Uchovávejte při teplotě do 30°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Německo

logo Bayer


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


56/683/96-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


climara


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU


Potisk sáčku


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Climara 50

50 pg/24 hodin

Léčivá látka: Estradiolum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 náplast rozměru 12,5 cm2 obsahuje: Estradiolum hemihydricum 3,9 mg (odp. Estradiolum 3,8 mg)

Za jeden den se uvolní 50 pg estradiolu.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: akrylátový kopolymer IOA/AAA/VAC, ethyl-oleát, izopropyl-myristát, glycerol-monolaurát, polyethylén nízké hustoty.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Transdermální náplast


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Transdermální podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Uchovávejte při teplotě do 30°C. Po otevření ochranného sáčku musí být náplast okamžitě nalepena.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


56/683/96-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ