Příbalový Leták

Climara 50

sp.zn. sukls219606/2015

Příbalová informace: informace pro uživatelky

Climara 50

50 pg/24 hodin náplast

Estradiolum hemihydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Climara a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Climara používat

3.    Jak se Climara používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Climara uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Climara a k čemu se používá

Climara zajišťuje hormonální substituční léčbu klimakterických obtíží po vymizení měsíčního krvácení.

Climara obsahuje estrogen estradiol, který je identický s přirozeným lidským estradiolem. Estradiol proniká z náplasti přes kůži do krevního řečiště.

Během klimakteria dochází k výraznému poklesu tvorby estrogenů ve vaječnících. Přestože tato změna je přirozená, je často příčinou různých obtíží, spojených s postupnou ztrátou hormonů tvořených vaječníky. Ztráta těchto hormonů navíc může u některých žen vést k zeslabení kostí (postmenopauzální osteoporóza).

Climara nahrazuje hormon estradiol. Estradiol předchází vzniku příznaků jako jsou návaly horka, pocení, poruchy spánku, nervozita, podrážděnost, závratě, bolesti hlavy stejně tak jako mimovolný odchod moči, poševní suchost a pálení a bolest při sexuálním styku, nebo tyto příznaky zmírňuje.

Máte-li dosud dělohu (nebyla vám provedena hysterektomie), lékař vám předepíše k náplasti Climara 50 navíc hormon progestagen.

U některých žen je v pozdějším věku větší nebezpečí rozvoje osteoporózy. Climara vám může být předepsána jako prevence osteoporózy. Další vysvětlení Vám podá lékař.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Climara používat

Váš lékař provede gynekologické vyšetření, vyšetření prsů a změří vám krevní tlak a případně, pokud je třeba, zajistí další potřebná vyšetření na začátku léčby, tak i v pravidelných intervalech během léčby.

Nepoužívejte přípravek Climara

Přípravek Climara nesmíte používat, týká-li se vás některý z následujících bodů. Je-li tomu tak, upozorněte svého lékaře, který vám poradí dále.

-    Jestliže j ste těhotná nebo kojíte.

-    Jestliže máte vaginální krvácení, jehož příčina není známá.

-    Jestliže máte karcinom prsu nebo existuje podezření, že trpíte tímto onemocněním.

-    Jestliže trpíte zhoubným nádorem, který je ovlivňovaný pohlavními hormony, nebo existuje na tento nádor podezření.

-    Jestliže máte nebo jste v minulosti měla nádor jater (nezhoubný i zhoubný).

-    Jestliže máte nebo jste v minulosti měla trombózu (vznik krevní sraženiny) v krevních cévách na nohou (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie).

-    Jestliže jste v nedávné době měla srdeční příhodu a/nebo mrtvici.

-    Jestliže j ste alergická na (estradiolum hemihydricum) nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Projeví-li se některý z těchto stavů až v průběhu léčby přípravkem Climara, okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem.

Upozornění a opatření

Než začnete používat přípravek Climara

Váš lékař s vámi probere přínos i případné riziko vyplývající z léčby přípravkem Climara.

Dvě rozsáhlé klinické studie s konjugovanými koňskými estrogeny (CEE) a medroxyprogesteron acetátem (MPA), hormony používanými jako hormonální substituční terapie, naznačují, že během prvního roku užívání může být mírně zvýšeno riziko srdečního záchvatu (infarktu srdce). Ve velké klinické studii se samotným konjugovaným koňským estrogenem nebylo toto riziko pozorováno. Ve dvou rozsáhlých studiích s těmito hormony bylo riziko mrtvice zvýšeno o 30 - 40%.

Přestože podobné údaje nejsou pro přípravek Climara k dispozici, neměla by být užívána pro prevenci srdečních onemocnění a/nebo mozkové mrtvice.

Užíváte-li přípravek hormonální substituční léčby a týká-li se vás některý ze stavů uvedených dále, je třeba, abyste byla velmi pečlivě sledována. Váš lékař vám podá vysvětlení. Proto týká-li se vás některý z následujících bodů, sdělte tuto skutečnost svému lékaři dříve, než začnete používat přípravek Climara.

• Je u vás zvýšené riziko, že dojde ke vzniku žilní trombózy (krevní sraženiny v žilách).

Toto riziko stoupá s věkem a může být dále zvýšeno:

-    pokud vy nebo kdokoliv z vašich přímých příbuzných měl trombózu v krevních cévách na nohou nebo v plicích,

-    máte-li nadváhu,

-    máte-li křečové žíly.

Pokud již přípravek Climara používáte, upozorněte svého lékaře dostatečně předem na plánovanou hospitalizaci nebo chirurgický výkon. Důvodem je, že riziko hluboké žilní trombózy může být dočasně zvýšeno v důsledku operace, vážného poranění nebo imobilizace (znehybnění).

•    Máte děložní fibroidy.

•    Máte nebo v minulosti jste někdy měla endometriózu (výskyt ložisek děložní sliznice v místech, kde se normálně nevyskytuje).

•    Trpíte onemocněním jater nebo žlučníku.

•    Měla jste žloutenku v těhotenství nebo při užívání pohlavních hormonů v minulosti.

•    Trpíte diabetem (cukrovkou).

•    Máte vysoký krevní tlak (hypertenzi).

•    Máte nádor hypofýzy.

•    Máte nebo jste v minulosti měla chloasma (oblasti kůže se změnou barvy). Je-li tomu tak, nevystavujte se příliš slunečnímu a ultrafialovému záření.

•    Trpíte epilepsií.

•    Máte hmatné uzlíky v prsou nebo trpíte bolestivostí prsou (benigní onemocnění prsou)

•    Trpíte astmatem.

•    Trpíte migrénou.

•    Máte dědičné onemocnění nazývané porfyrie.

•    Trpíte dědičnou hluchotou (otoskleróza).

•    Máte systémový lupus erythematodes (SLE = chronické zánětlivé onemocnění).

•    Máte nebo v minulosti jste někdy měla chorea minor (onemocnění s neobvyklými pohyby).

•    Trpíte otoky částí těla, jako jsou ruce, chodidla, obličej, dýchací cesty, které jsou způsobeny poškozením genu, který kontroluje krevní bílkovinu zvanou C1 - inhibitor (dědičný angioedém). Hormon estradiol obsažený v přípravku Climara může vyvolat nebo zhoršit příznaky dědičného angioedému.

•    Na začátku léčby HRT je vám 65 let nebo více, a to proto, že z klinických studií vyplývají určité důkazy, že hormonální léčba může zvýšit riziko závažné ztráty intelektuálních schopností jako je kapacita paměti (demence).

Hormonální substituční léčba a rakovina

-    Karcinom endometria

Riziko karcinomu děložní sliznice (karcinomu endometria) stoupá, jsou-li po delší dobu užívány samotné estrogeny. Samotnými estrogeny, jako v případě Climary, nelze léčit ženy, u kterých nebyla provedena hysterektomie (odstranění dělohy). Používáte-li Climaru a nebyla vám odstraněna děloha, budete potřebovat navíc léčbu hormonem progestagenem. Váš lékař vám poskytne vysvětlení.

Upozorněte, prosím, svého lékaře, krvácíte-li často a nepravidelně nebo přetrvává-li krvácení během léčby přípravkem Climara.

-    Karcinom prsu

V některých studiích se vyskytl karcinom prsu o něco málo častěji u žen, které užívaly několik let hormonální substituční léčbu. Riziko se zvyšuje s délkou užívání léčby. Toto riziko je nižší nebo snad neutrální u přípravků, které obsahují samotný estrogen. Během několika let po ukončení léčby se toto zvýšené riziko vrací k normálním hodnotám. Podobně zvýšené riziko může být zjištěno např. při opožděném nástupu přirozené menopauzy, při požívání alkoholu nebo při obezitě.

Navíc doporučujeme účastnit se mamografického screeningového programu, pokud je Vám tato možnost nabídnuta. Je důležité, abyste při mamografii informovala zdravotní sestru/zdravotnický personál, který vyšetření provádí, že užíváte HRT, protože tato léčba může zvýšit denzitu prsní tkáně, a tím ovlivnit výsledek mamogramu. Je-li denzita prsní tkáně zvýšena, při mamografii nemusí být zachyceny všechny uzlíky v tkáni.

-    Nádory vaječníků (karcinom ovarií)

V jedné studii byla rakovina ovarií hlášena o něco málo častěji u žen, které užívaly estrogen po dobu více jak 10 let. Výzkumy dalších 15 studií zvýšené riziko u žen užívající estrogeny nenalezly. V současnosti vliv substituční terapie na rakovinu vaječníků není znám.

-    Nádory jater

Během léčby nebo po léčbě hormony obsaženými také v náplasti Climara byly vzácně pozorovány nezhoubné a ještě vzácněji zhoubné změny jater. Ojediněle vedly k životu nebezpečnému krvácení do břišní dutiny. Přestože tato situace je velmi nepravděpodobná, je nutné informovat lékaře o neobvyklých pocitech v nadbřišku, které samy rychle nezmizí.

Důvody pro okamžité ukončení léčby přípravkem Climara

Léčbu musíte okamžitě přerušit a vyhledat lékaře, projeví-li se u vás některý z následujících stavů:

•    první záchvat migrény (typická pulsující bolest hlavy a nevolnost, kterou předcházely poruchy vidění), který jste kdy měla,

•    zhoršení migrény, kterou jste trpěla již dříve, nezvykle časté nebo nezvykle silné bolesti

hlavy,

•    náhlé poruchy vidění nebo sluchu,

•    zánět žil (flebitida).

Dojde-li během užívání ke vzniku krevní sraženiny nebo je-li podezření na její vznik, používání Climary musí být okamžitě zastaveno a musíte vyhledat lékaře. Varovné signály jsou:

-    vykašlávání krve,

-    nezvyklá bolest nebo otok paží nebo nohou,

-    náhlý pocit dušnosti,

-    mdloby.

Používání Climary musí být také okamžitě ukončeno, jestliže otěhotníte, nebo se u vás rozvine žloutenka.

Další informace o zvláštních skupinách populace

Děti a dospívající

Climara není určena pro léčbu dětí a dospívajících.

Starší osoby

Nejsou žádné údaje, které by naznačovaly potřebu upravit dávkování u starších pacientek. Pacientky s poškozením jater

Použití přípravku Climara u pacientek s poškozením jater nebylo zvláštně studováno. Pacientky s poškozením ledvin

Použití přípravku Climara nebylo u pacientek s poškozením ledvin zvláštně studováno. Dostupné údaje nenaznačují potřebu upravit dávkování u této skupiny populace.

Další léčivé přípravky a přípravek Climara

Současně s přípravkem Climara nelze užívat orální kontraceptiva. Je-li třeba, lékař vám doporučí vhodnou antikoncepci.

Některé léky mohou bránit správnému účinku hormonální substituční léčby. Týká se to např. léků užívaných pro léčbu epilepsie (např. hydantoinů, barbiturátů, primidonu, karbamazepinu) a tuberkulózy (např. rifampicinu). Upozorněte vždy lékaře, který vám předepisuje substituční léčbu, na přípravky, které již užíváte. Stejně tak sdělte vždy ostatním lékařům i stomatologovi, kteří vám předepisují další léky (případně lékárníkovi vydávajícímu lék), že používáte přípravek Climara.

Máte-li jakékoliv pochybnosti o přípravcích, které užíváte, požádejte svého lékaře o vysvětlení.

Nadměrné požívání alkoholu během užívání hormonální substituční léčby může ovlivnit její výsledky. Lékař vám podá vysvětlení.

Užívání hormonální substituční léčby může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů. Oznamte proto vždy lékaři nebo pracovníkům laboratoře, že používáte náplasti Climara.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Hormonální substituční léčba není určena k léčbě během těhotenství.

Rozsáhlé epidemiologické studie se steroidními hormony používanými jako antikoncepce a hormonální substituční terapie neprokázaly zvýšené riziko vrozených vad u dětí matek, které užívaly tyto hormony před otěhotněním, ani teratogenní účinek, pokud je užívaly omylem v časném těhotenství.

Kojení

Malé množství pohlavních hormonů může být vylučováno do mateřského mléka. Hormonální substituční léčba není určena k užívání během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Žádné nežádoucí účinky

3. Jak se Climara používá

Pokud v současné době neužíváte jiný přípravek hormonální substituční léčby, můžete zahájit léčbu přípravkem Climara okamžitě.

Užíváte-li jiný přípravek hormonální substituční léčby, zahajte používání přípravku Climara následující den po ukončení předchozí léčby, nebo se řiďte pokyny, které vám dá lékař.

Máte-li dosud dělohu (nebyla vám provedena hysterektomie), lékař vám předepíše další hormon (progestagen) a vysvětlí vám, jak jej užívat.

Způsob použití

Náplast se nalepí na čisté suché místo na kůži, nejlépe na trupu nebo na hýždích. Climara nesmí být umístěna na prsou nebo v jejich blízkosti. Pokožka na zvoleném místě nesmí být mastná, poraněná ani podrážděná. Je třeba se vyhnout oblasti pasu, protože těsné oblečení by mohlo náplast strhnout.

Vyjměte náplast z obalu. Odstraňte ochrannou vrstvu. Náplast musí být nalepena okamžitě po otevření sáčku a odlepení ochranné vrstvy. Dlaní se pevně přitlačí na kůži a deset sekund tiskne. Je třeba se přesvědčit, že náplast dobře přilnula především po okrajích.

Náplast zůstane nalepena po dobu 7 dnů. Pak se odlepí a nahradí jinou náplastí, která se nalepí na jiné místo.

Je-li náplast nalepena správně, můžete se koupat či sprchovat bez omezení. Může se však stát, že ve velmi horké koupeli nebo v sauně náplast odpadne.

Přestože se náplasti obvykle používají plynule, může vám lékař doporučit cyklickou léčbu. To znamená, že si náplast budete lepit každý týden vždy 3 po sobě následující týdny a pak bude následovat 7 denní interval, kdy nepoužijete žádnou náplast. Tento cyklus se pak bude opakovat.

U žen, které mají dělohu, se krvácení obvykle dostaví za 2 - 3 dny po skončení užívání progestagenu.

Věnujte prosím pozornost těmto pokynům, jinak vám léčba nepřinese plný užitek!

Jestliže jste zapomněla použít náplast Climara, nebo jste náplast ztratila

Pokud se náplast odlepí před uplynutím 7 dnů, lze ji nalepit znovu. Pokud náplast nelze znovu přilepit, můžete použít novou náplast. Je-li použita nová náplast, zůstane nalepena pouze po dobu zbývající do uplynutí 7 dnů.

Zapomenete-li si náplast nalepit, nalepte si ji okamžitě, jakmile si opomenutí uvědomíte.

Další náplast použijte po obvyklém intervalu 7 dnů.

Ztratíte-li náplast nebo zapomenete-li si ji nalepit na více dnů, může se dostavit nepravidelné krvácení.

Jestliže jste použila více přípravku Climara, než jste měla

Předávkování je velmi nepravděpodobné, ale dojde-li k němu, může se dostavit nevolnost a zvracení. Po odstranění náplasti můžete i krvácet z pochvy. Zvláštní léčba není nutná, jste-li však znepokojena, můžete se poradit s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Climara nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

•    Závažné nežádoucí účinky

Závažné nežádoucí účinky spojené s používáním Climary a příznaky, které je doprovázejí, jsou popsány v části Upozornění a opatření/ Hormonální substituční léčba a rakovina/ Důvody pro okamžité ukončení léčby). Přečtěte si, prosím, tyto odstavce a je-li třeba, vyhledejte okamžitě lékaře.

•    Další možné nežádoucí účinky

Stejně jako všechny léky, i Climara může mít nežádoucí účinky. U některých pacientek může její používání vyvolat podráždění kůže v místě nalepení náplasti. Během několika prvních měsíců léčby můžete zaznamenat poševní krvácení v neočekávaných termínech (krvácení z průniku a špinění), napětí v prsou nebo jejich zvětšení. Tyto příznaky jsou obvykle dočasné a v průběhu léčby vymizí. Pokud ne, vyhledejte lékaře.

Možné jsou dále tyto nežádoucí účinky:

Zvětšení děložních fibroidů, změny poševní sekrece.

Nevolnost, zvracení, bolesti žaludku, nadýmání, cholestatická žloutenka (žloutenka způsobená městnáním žluči).

Může se objevit výraznější kožní pigmentace především na obličeji (chloasma), která může přetrvávat. Ojediněle se může vyskytnout alergická kontaktní dermatitida, pozánětlivé svědění a generalizovaný exanthém (rozšířená vyrážka).

Bolesti hlavy, migrény, závratě.

Změny tělesné hmotnosti, zhoršení dědičného onemocnění nazývaného porfyrie, edémy (otoky kvůli nadměrnému zadržování tekutiny), změny libida, svalové křeče.

U žen, které trpí otoky částí těla, jako jsou ruce, chodidla, obličej, dýchací cesty, které jsou způsobeny poškozením genu, který kontroluje krevní bílkovinu zvanou C1 - inhibitor (dědičný angioedém), může hormon estradiol obsažený v přípravku Climara vyvolat nebo zhoršit příznaky dědičného angioedému (viz část Upozornění a opatření).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Climara uchovávat

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Tento přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Po otevření ochranného sáčku musí být náplast okamžitě nalepena.

6.    Obsah balení a další informace Co Climara obsahuje

Climara je transdermální systém (náplast), který jako léčivou látku obsahuje estradiol.

v    2

Léčivé látky: 12,5 cm obsahuje Estradiolum hemihydricum 3,9 mg (odpovídá Estradiolum 3,8 mg)

Náplast uvolňuje 50 mikrogramů léčivé látky/den.

Pomocné látky: Akrylátový kopolymer IOA/AAA/VAC, ethyl-oleát, izopropyl-myristát, glycerol-monolaurát, polyethylén nízké hustoty

Jak Climara vypadá a co obsahuje toto balení

Osmihranná průsvitná náplast s oválnou účinnou plochou Velikost balení: 4 náplasti v jednom balení

Držitel rozhodnutí o registraci

Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo

Výrobce

Bayer Weimar GmbH und Co. KG, Weimar, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.1.2016

8