Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Cisplatin Strides 1 Mg/Ml Koncentrát Pro Infuzní Roztok

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn. sukls177724/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cisplatin Strides 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 1 mg.

Jedna lahvička s 50 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 50 mg.

Jedna lahvička se 100 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 100 mg.

Pomocné látky:

Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg (< 1 mmol) sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.

Čirá, bezbarvá až lehce nažloutlá kapalina bez viditelných částic.

Roztok má pH mezi 3,5 a 6,5.

Osmolalita je mezi 262 a 363 mosmol/l.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek Cisplatin Strides je určený pro léčbu:

pokročilého nebo metastazujícího karcinomu varlat,

pokročilého nebo metastazujícího karcinomu ovarií,

pokročilého nebo metastazujícího karcinomu močového měchýře,

pokročilého nebo metastazujícího spinocelulárního karcinomu hlavy a krku,

pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic,

pokročilého nebo metastazujícího malobuněčného karcinomu plic.

Cisplatina je indikována v kombinaci s radioterapií v léčbě cervikálního karcinomu.

Cisplatinu je možné používat v monoterapii a v kombinované terapii.

4.2    Dávkování a způsob    podání

Přípravek Cisplatin Strides 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok se musí před podáním naředit. Pokyny k ředění přípravku před podáním jsou uvedeny v bodě 6.6.

Naředěný roztok se může podávat pouze intravenózní infuzí (viz níže). Při podávání je třeba

se vyhnout jakémukoliv prostředku, který obsahuje hliník, který by se mohl dostat do styku s cisplatinou (sety pro intravenózní infúzi, jehly, katétry, stříkačky), (viz bod 6.2).

Dospělí a děti:

Dávkování cisplatiny závisí na primárním onemocnění, očekávané reakci a na tom, zda se cisplatina používá v monoterapii nebo jako součást kombinované chemoterapie. Pokyny pro dávkování jsou platné pro dospělé i děti.

Pro monoterapii jsou doporučené následující dva dávkovací režimy.

-    Jedna dávka 50 až 120 mg/m2 tělesného povrchu každé 3 až 4 týdny.

-    15 až 20 mg/m2/den po dobu pět dnů, každé 3 až 4 týdny.

Pokud se cisplatina používá v kombinované chemoterapii, je třeba dávku cisplatiny snížit. Typická dávka je 20 mg/m2 nebo více, jednou za 3 až 4 týdny.

V léčbě rakoviny hrdla děložního se cisplatina používá v kombinaci s radioterapií. Typická dávka je 40 mg/m2 týdně po dobu 6 týdnů.

Upozornění a opatření, která je třeba vzít v úvahu před zahájením dalšího léčebného cyklu, viz bod 4.4.

U pacientů s renální dysfunkcí nebo útlumem kostní dřeně by se měla dávka adekvátně snížit.

Roztok cisplatiny pro infuzní roztok připravený dle pokynů (viz bod 6.6) by se měl podávat intravenózní infuzí po dobu 6 až 8 hodin.

Adekvátní hydrataci je třeba udržovat 2 až 12 hodin před podáním a minimálně 6 hodin po podání cisplatiny. Hydratace je nutná, aby vedla k dostatečné diuréze během léčby a po léčbě cisplatinou. Je realizována nitrožilní infuzí jedním z následujících roztoků:

0,9 % roztok chloridu sodného;

směs roztoku chloridu sodného 0,9% a roztoku glukózy 5% (1:1).

Hydratace před léčbou cisplatinou:

Nitrožilní infúze 100 až 200 ml/hodinu po dobu 6 až 12 hodin, s celkovým množstvím minimálně 1 litr.

Hydratace po ukončení podávání cisplatiny:

Nitrožilní infúze dalších 2 litrů rychlostí 100 až 200 ml za hodinu po dobu 6 až 12 hodin.

Forsírovaná diuréza může být nutná v případě, že vylučování moči je menší než 100 až 200 ml/hodinu po hydrataci. Forsírovaná diuréza může být provedena nitrožilním podáním 37,5 g mannitolu ve formě 10% roztoku (375 ml 10% roztoku mannitolu) nebo podáním diuretika, pokud je funkce ledvin normální. Podání mannitolu nebo diuretika je také nutné, pokud je dávka podané cisplatiny vyšší než 60 mg/m tělesného povrchu.

Je nutné, aby pacient pil velké množství tekutin po dobu 24 hodin po infúzi cisplatiny, aby bylo zajištěna adekvátní vylučování moči.

Příprava nitrožilního roztoku - upozornění

Podobně jako u všech dalších potenciálně toxických přípravků existují nezbytná opatření pro manipulaci s roztokem cisplatiny. V případě náhodné expozice přípravku může dojít ke vzniku kožních lézí. Doporučuje se nosit rukavice. V případě, že se roztok cisplatiny dostane do styku s kůží nebo sliznicemi, opláchněte kůži nebo sliznice důkladně mýdlem a vodou.

Doporučuje se dodržování postupů pro manipulaci a likvidaci cystostatik.

Před podáním roztoku pacientovi se ujistěte, že je roztok čirý a prostý částic.

4.3 Kontraindikace

Cisplatina je kontraindikována u pacientů

-    s přecitlivělostí na cisplatinu nebo jiné sloučeniny platiny nebo na jakékoliv pomocné látky přípravku,

-    s renální dysfunkcí (clearance kreatininu < 60 ml/min) - cisplatina je nefrotoxická,

-    s dehydratací (hydratace před a po podání je nutná, aby se předešlo závažné renální dysfunkci),

-    s myelosupresí,

-    s poruchou sluchu - cisplatina je neurotoxická (zejména ototoxická),

-    s neuropatií způsobenou    cisplatinou,

-    kteří kojí (viz bod 4.6),

-    v kombinaci s živými vakcínami, zahrnujícími vakcínu proti žluté zimnici (viz bod 4.5),

-    v kombinaci s fenytoinem podávaným profylakticky (viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Cisplatina reaguje s kovovým hliníkem za vzniku černé sraženiny platiny. Je třeba se vyhýbat všem i.v. setům, jehlám, katétrům a stříkačkám obsahujícím hliník.

Cisplatina se musí podávat za důsledné kontroly kvalifikovaným lékařem, který je specializovaný v použití chemoterapeutik.

Odpovídající monitorování a léčba a její komplikace jsou možné pouze v případě, že je k dispozici adekvátní diagnóza a přesné léčebné podmínky.

Před, během a po podání cisplatiny je nutné stanovit následující parametry, respektive orgánové dysfunkce:

-    funkci ledvin,

-    funkce jater,

-    hematopoetické funkce (počet červených a bílých krvinek a krevních destiček),

-    sérové elektrolyty (kalcium, sodík, draslík, magnesium).

Tato vyšetření je nutné opakovat každý týden po celé trvání léčby cisplatinou.

Opakované podání cisplatiny je nutné oddálit do dosažení normálních hodnot pro následující parametry:

-    sérový kreatinin < 130 pmol/l resp. 1,5 mg/dl

-    urea < 25 mg/dl

-    leukocyty > 4000/pl resp. > 4,0 x 109/l

-    trombocyty > 100000/pl resp. > 100 x 109/l

-    audiogram: výsledky jsou v normálním rozsahu.

Nefrotoxicita

Cisplatina způsobuje závažnou kumulativní nefrotoxicitu. Forsírovaná diuréza hydratací nebo hydratací a vhodnými diuretiky před a po podání cisplatiny zvyšuje riziko nefrotoxicity. Výdej moči 100 ml/h nebo vyšší bude mít tendenci minimalizovat nefrotoxicitu cisplatiny. Toho je možné dosáhnout předhydratací s 2 litry odpovídajícího nitrožilního roztoku a podobnou hydratací po podání cisplatiny (doporučuje se 2500 ml/m2/24 hodin). Pokud je důkladná hydratace nedostatečná pro udržení adekvátního výdeje moči, je možné podat osmotická diuretika (např. mannitol).

Hyperurikemie a hyperalbuminemie mohou predisponovat k nefrotoxicitě vyvolané cisplatinou.

Neurotoxicita

Byly hlášeny závažné případy neuropatií.

Tyto neuropatie mohou být ireverzibilní a mohou se projevovat paresteziemi, areflexií, výpadkem propriocepce a pocitem vibrací. Také byla hlášena ztráta motorické funkce. Je nutné pravidelně provádět neurologické vyšetření.

Zvláštní opatrnosti je třeba u pacientů s periferní neuropatií, která není způsobena cisplatinou.

Ototoxicita

Ototoxicita byla pozorována až u 31% pacientů léčených jednou dávkou cisplatiny v dávce 50 mg/m2 a projevuje se jako tinitus anebo ztráta sluchu v oblasti vysokofrekvenčního spektra (4000 až 8000Hz). Občas se může objevit snížená schopnost slyšet konverzační tóny. Ototoxický účinek může být výraznější u dětí, které dostávají cisplatinu. Ztráta sluchu může být unilaterální nebo bilaterální a má tendenci být častější a závažnější u opakovaných dávek, vzácně však byla hlášena hluchota po úvodní dávce cisplatiny. Ototoxicita může být zvýrazněná před souběžným ozářením lebky a může souviset s vrcholovou plazmatickou koncentrací cisplatiny. Není jasné, zda je cisplatinou indukovaná ototoxicita reverzibilní. Pečlivé audiometrické vyšetření je nutné provádět před zahájením léčby a před následnými dávkami cisplatiny. Byla hlášena také vestibulární toxicita (viz bod 4.8).

Audiogramy se musí kontrolovat před zahájením léčby cisplatinou a vždy před zahájením dalšího cyklu léčby (viz bod 4.8).

Alergické reakce

Podobně jako u jiných přípravků s platinou se objevují reakce z přecitlivělosti (anafylaktoidní reakce) ve většině případů během perfuze a vyžadují ukončení perfuze a odpovídající symptomatickou léčbu (antihistaminika, adrenalin anebo glukokortikoidy). Zkřížené reakce, někdy fatální, byly hlášené u všech sloučenin s platinou (viz body 4.8 a 4.3).

Jaterní funkce a hematologické parametry

Hematologické parametry a jaterní funkce je třeba pravidelně monitorovat.

Karcinogenní potenciál

U člověka se ve vzácných případech vznik akutní leukemie objevil současně s použitím cisplatiny, která byla obecně v souvislosti s dalšími leukemogenními látkami.

Cisplatina je bakteriální mutagen a způsobuje chromozomální aberace v kulturách zvířecích buněk. Karcinogenita je možná, ale nebyla prokázána. Cisplatina je teratogenní a embryotoxická u myší.

Reakce na místě vpichu

Během podávání cisplatiny se může objevit reakce v místě vpichu. Vzhledem k možnosti extravazace se doporučuje pečlivě sledovat místo infúze s ohledem na možnou infiltraci během podání přípravku. V tuto chvíli není známá žádná specifická léčba pro extravazační reakce.

U pacientů s akutní bakteriální nebo virovou infekcí je nutná zvláštní péče.

V případě extravazace:

-    okamžitě ukončete infúzi cisplatiny,

-    nevytahujte jehlu, aspirujte extravazát z tkáně a propláchněte 0,9 % roztokem chloridu sodného (pokud byly použity roztoky cisplatiny o koncentracích vyšších, než je doporučeno, viz bod 6.6).

VAROVÁNÍ

Tato cytostatická látka má výrazně toxičtější účinek, než je obvykle pozorováno u protinádorové chemoterapie.

Toxicita způsobená cisplatinou se může zvýraznit kombinovaným použitím s dalšími léčivými přípravky, které jsou toxické pro uvedené orgány nebo systémy.

Nevolnost a zvracení mohou být intenzivní a vyžadovat adekvátní antiemetickou léčbu.

Po podání cisplatiny se často objevuje nevolnost, zvracení a průjem (viz bod 4.8). Tyto příznaky mizí u většiny pacientů po 24 hodinách. Méně závažná nevolnost a anorexie mohou pokračovat až sedm dnů po léčbě.

Profylaktické podání antiemetika může být účinné pro úlevu nebo prevenci vzniku nevolnosti a zvracení.

Je nutné kompenzovat ztrátu tekutin způsobenou zvracením a průjmem.

Je třeba provádět důkladné monitorování s ohledem na ototoxicitu, myelodepresi a anafylaktické reakce (viz bod 4.8).

Bylo prokázáno, že cisplatina je mutagenní. Také může působit proti plodnosti. Bylo prokázáno, že další protinádorové látky jsou karcinogenní a tuto možnost je třeba mít na paměti při dlouhodobém použití cisplatiny.

Muži a ženy by měli používat účinnou antikoncepci během léčby a po dobu alespoň 6 měsíců

Důležité informace o některých složkách přípravku Cisplatin Strides

Přípravek Cisplatin Strides obsahuje 9 mg sodíku v 1 ml. Toto je třeba zvážit, pokud je třeba držet dietu s nízkým obsahem sodíku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Nefrotoxické látky:

Souběžné podávání nefrotoxických (např. cefalosporiny, aminoglykosidy, amfotericin B nebo kontrastní látky) nebo ototoxických (např. aminoglykosidy) léčivých přípravků bude potencovat toxický účinek cisplatiny na ledviny. Během léčby a po léčbě cisplatinou je třeba opatrnosti zejména u látek vylučovaných převážně ledvinami, např. u cytotoxických látek, jako je bleomycin a methotrexát, z důvodu potenciálně sníženého vylučování ledvinami.

Renální toxicita ifosfamidu může být vyšší, pokud se používá s cisplatinou nebo u pacientů, kteří dříve dostávali cisplatinu.

Pokles hladin lithia v krvi byl zaznamenán v několika případech po léčbě cisplatinou v kombinaci s bleomycinem a etoposidem. Proto se doporučuje monitorovat hladiny lithia.

Vznik nefrotoxicity způsobené cisplatinou může být výraznější při souběžné léčbě antihypertenzivy, která obsahují furosemid, hydralazin, diazoxid a propranolol.

Může být nezbytné upravit dávkování allopurinolu, kolchicinu, probenecidu nebo sulfinpyrazonu, pokud se používají s cisplatinou, protože cisplatina způsobuje zvýšené sérové koncentrace kyseliny močové.

S výjimkou pacientů, kteří dostávají cisplatinu převyšující 60 mg/m2, jejichž vylučování moči je menší než 1000 ml za 24 hodin, neměla by se používat forsírovaná diuréza kličkovými diuretiky s ohledem na možné poškození ledvin a ototoxicitu.

Simultánní užívání ifosfamidu způsobuje zvýšené vylučování proteinů.

Ototoxické látky:

Souběžné podání ototoxických (např. aminoglykosidy, kličková diuretika) léčivých přípravků může potencovat toxický vliv cisplatiny na sluchové funkce. S výjimkou pacientů, kteří dostávají cisplatinu převyšující 60 mg/m2 a jejichž vylučování moči je menší než 1000 ml za 24 hodin, neměla by se používat forsírovaná diuréza kličkovými diuretiky s ohledem na možné poškození ledvin a ototoxicitu.

Ifosfamid může zhoršit cisplatinou způsobenou ztrátu sluchu.

Oslabené živé vakcíny:

Vakcína proti žluté zimnici je přísně kontraindikována kvůli riziku fatálního systémového vakcinačního onemocnění (viz bod 4.3). S ohledem na riziko celkového onemocnění se doporučuje použití neaktivní vakcíny, pokud je k dispozici.

Použití vakcín s živým virem se nedoporučuje při podání během tří měsíců po ukončení léčby cisplatinou.

Perorálními antikoagulační přípravky:

V případě simultánního použití perorální antikoagulace se doporučuje pravidelně kontrolovat INR.

Antihistaminika, fenothiaziny a další:

Souběžné použití antihistaminik, buklizinu, cyklizinu, loxapinu, meklozinu, fenothiazinů, thioxanthenů nebo trimethobenzamidů může maskovat příznaky ototoxicity (jako je závratě a tinnitus).

Antikonvulziva:

Sérové koncentrace antikonvulziv mohou během léčby cisplatinou zůstat na subterapeutických úrovních.

Cisplatina může snížit vstřebávání fenytoinu s následnou sníženou kontrolou epilepsie, pokud se fenytoin podává jako souběžná léčba. Během léčby cisplatinou je přísně kontraindikováno zahájení nové antikonvulzivní léčby fenytoinem (viz bod 4.3).

Kombinace pyridoxinu + altretaminu:

Během randomizované studie léčby pokročilého karcinomu ovarií byl čas odpovědi negativně ovlivněn, pokud se pyridoxin používal v kombinaci s altretaminem (hexamethylmelaminem) a cisplatinou.

Paklitaxel:

Je doloženo, že léčba cisplatinou před infuzí s paklitaxelem může snižovat clearance paklitaxelu o 70 - 75%, a proto může zvýšit neurotoxické účinky (u 70% pacientů nebo více).

Ostatní:

Současné použití myelosupresiv nebo záření zvýší účinky myelosupresivní aktivity cisplatiny.

Cisplatina podávaná v kombinaci s bleomycinem a vinblastinem může vést k vzniku Raynaudova fenoménu.

Ve studii pacientů s rakovinou s metastazujícími nebo pokročilými nádory indukoval docetaxel v kombinaci s cisplatinou závažnější neurotoxické účinky (závislé na dávce a senzorické) než jiné léky, jako jediná látka v podobných dávkách.

Chelatační látky, jako je penicilamin, mohou snížit účinnost cisplatiny.

Při souběžném použití cisplatiny a cyklosporinu je třeba brát ohled na nadměrnou imunosupresi s rizikem lymfoproliferace.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy v plodném věku / antikoncepce u mužů a žen

Ženy v plodném věku a muži musí používat účinnou antikoncepci během léčby a do 6 měsíců

Těhotenství

Nejsou k dispozici dostačující údaje o použití cisplatiny u těhotných žen. Nicméně na základě farmakologických vlastností je cisplatina pravděpodobně toxická pro plod. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu a transplacentální karcinogenitu (viz bod 5.3). Cisplatina by se neměla používat během těhotenství, pokud to není jednoznačně nutné.

Kojení

Cisplatina je vylučována do mateřského mléka. Během léčby cisplatinou je kojení kontraindi kováno.

Fertilita

Doporučuje se konzultace genetika, pokud si pacienti přejí mít po léčbě cisplatinou děti. Cisplatina může způsobovat dočasnou nebo trvalou neplodnost. Je možné zvážit kryoprezervaci spermií (viz také bod 4.4).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie zabývající se účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně profily nežádoucích účinků (podobně jako nefrotoxicita) mohou ovlivňovat schopnost řídit a používat stroje. Pacienti, kteří trpí těmito nežádoucími účinky (např. ospalost nebo zvracení), se musí vyvarovat řízení a obsluze strojů.

4.8    Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky závisí na použité dávce a mohou být kumulativní.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (>10%) cisplatiny byly hematologické (leukopenie, trombocytopenie a anémie), gastrointestinální (anorexie, nauzea, zvracení a průjem), poruchy ucha (porucha sluchu), poruchy ledvin (selhání ledvin, nefrotoxicita, hyperurikémie) a horečka.

Závažné toxické účinky na ledviny, kostní dřeň a uši byly hlášeny až u jedné třetiny pacientů po jedné dávce cisplatiny. Účinky jsou obecně závislé na dávce a jsou kumulativní.

Ototoxicita může být závažnější u dětí.

Frekvence je definovaná pomocí následující konvence:

velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až <1/10), méně časté (> 1/1000 až < 1/100), vzácné (> 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000) a neznámé (četnost nelze odhadnout z dostupných údajů).

Tabulka nežádoucích účinků hlášených během zkušeností z klinického použití nebo po uvedení na

trh

(MedDRA termíny).

Třída orgánových systémů

Četnost

MedDRA termíny

Infekce a infestace

Časté

Sepse

Neznámé

Infekcea

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené

Vzácné

Akutní leukemie

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

Selhání kostní dřeně, trombocytopenie, leukopenie, anémie

Velmi vzácné

Trombotická mikroangiopatie v kombinaci s hemolyticko-uremickým syndromem

Neznámé

Hemolytická anémie s pozitivním Coombsovým testem

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Anafylaktoidníb reakce

Vzácné

Imunosuprese

Endokrinní poruchy

Neznámé

Zvýšení krevní amylázy, neadekvátní sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Hyponatremie

Méně časté

Hypomagnesemie

Vzácné

Hypercholesterolemie

Velmi vzácné

Zvýšení železa v krvi

Neznámé

Dehydratace, hypokalemie, hypofosfatemie, hyperurikemie, hypokalcemie, tetanie

Poruchy nervového systému

Časté

Neurotoxicita

Vzácné

Křeče, periferní neuropatie, leukoencefalopatie, reverzibilní zadní leukoencefalopatický syndrom

Velmi vzácné

Záchvaty křečí

Neznámé

Cerebrovaskulární příhoda, hemoragický iktus, ischemický iktus, ageuzie, mozková arteritida, Lhermitteův příznak, myelopatie, autonomní neuropatie

Poruchy oka

Vzácné

Optická retrobulbární neuritida, okohybná porucha

Neznámé

Rozmazané vidění, získaná barvoslepost, kortikální slepota, optická neuritida, edém papily, pigmentace retiny

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Ototoxicita

Neznámé

Tinitus, hluchota

Srdeční poruchy

Časté

Arytmie, bradykardie, tachykardie

Vzácné

Infarkt myokardu, těžké koronární onemocnění

Velmi vzácné

Srdeční zástava

Neznámé

Srdeční poruchy

Cévní poruchy

Časté

Flebitida

Vzácné

Hypertenze

Neznámé

Trombotická mikroangiopatie (hemolyticko-uremický syndrom), Raynaudův fenomén

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté

Dušnost, pneumonie a respirační selhání

Neznámé

Plicní embolie

Gastrointestinální poruchy

Vzácné

Stomatitida

Neznámé

Zvracení, nevolnost, anorexie, škytavka, průjem

Poruchy jater a žlučových cest

Neznámé

Zvýšení jaterních enzymů, zvýšení krevního bilirubinu

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Erytém, kožní vředy, lokalizovaný otok a bolesti

Neznámé

Vyrážka, alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Neznámé

Svalové spasmy

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi časté

Akutní renální selhání, renální selháníc, renální tubulární porucha

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté

Abnormální spermatogeneza a ovulace, gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Neznámé

Horečka (velmi časté), astenie, malátnost, extravazace v místě injekced

Vyšetření

Vzácné

Snížení albuminu v krvi

a: Infekční komplikace vedly u některých pacientů ke smrti.

b: Příznaky hlášené pro anafylaktoidní reakce, jako je otok tváře (PT-face oedema), dušnost, bronchospasmus, tachykardie a hypotenze budou uvedené v závorkách pro anafylaktoidní reakci v tabulce frekvence nežádoucích účinků

c: Zvýšení nebílkovinného dusíku (BUN) a kreatininu, sérové kyseliny močové anebo snížení clearance kreatininu jsou zahrnuty pod renální insuficienci/selhání

d: Lokální toxicita postihující měkké tkáně zahrnující flegmónu tkáně, fibrózu a nekrózu (časté), bolesti (časté), otok (časté) a erytém (časté) jako důsledek extravazace.

4.9 Předávkování

Akutní předávkování cisplatinou může vést k renálnímu selhání, selhání jater, hluchotě, okulární toxicitě (zahrnující avulzi sítnice), významné myelosupresi, neléčitelné nevolnosti a ke zvracení anebo neuritidě. Předávkování může být fatální.

Neexistuje žádná specifická léčba v případě předávkování cisplatinou. I když je hemodialýza zahájena 4 hodiny po předávkování, má malý vliv na eliminaci cisplatiny z těla po silné a rychlé fixaci cisplatiny na proteiny.

Léčba v případě předávkování zahrnuje celková podpůrná opatření.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná cytostatika, platinová cytostatika, ATC kód: L01XA01

Cisplatina je anorganická sloučenina, která obsahuje těžký kov (cis-diamin-dichloridplatinu (II)). Inhibuje syntézu DNA pomocí tvorby vazeb mezi DNA. Syntéza proteinů a RNA je inhibována v menší míře.

I když nejdůležitější mechanismus účinku se zdá být inhibice syntézy DNA, jiné mechanismy mohou také přispívat k protinádorovému účinku cisplatiny, včetně zvýšení imunogenicity nádoru. Onkolytické vlastnosti cisplatiny jsou srovnatelné s alkylačními činidly. Cisplatina má také imunosupresivní, radiosenzibilizační a antibakteriální vlastnosti. Cisplatina se zdá být nespecifická vůči buněčnému cyklu. Cytotoxický účinek cisplatiny je způsobený vazbou na všechny DNA báze, s preferencí N-7 pozice guaninu a adenosinu.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózním podání se cisplatina rychle distribuuje do všech tkání. Cisplatina špatně penetruje do centrálního nervového systému. Nejvyšší koncentrace jsou dosaženy v játrech, ledvinách, močovém měchýři, svalové tkáni, v kůži, varlatech, prostatě, slinivce a slezině.

Po intravenózním podání probíhá eliminace filtrovatelné cisplatiny nenavázané na bílkoviny bifázicky s úvodním a konečným poločasem 10 - 20 minut, resp. 32 - 53 minut. Eliminace celkového množství platiny probíhá trifázicky s poločasem 14 minut, 274 minut resp. 53 dnů. Cisplatina je navázána na plazmatické proteiny z 90%.

Vylučování probíhá primárně močí: 27-43% podané dávky se objeví v moči v prvních pěti dnech po léčbě. Platina je také vylučována žlučí.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Chronická toxicita

Na modelech chronické toxicity byly pozorovány případy poškození ledvin, deprese kostní dřeně, gastrointestinální poruchy a ototoxicita.

Mutagenicita a karcinogenita

Cisplatina je mutagenní v mnoha testech in vitro a in vivo (bakteriální testovací systémy, chromozomální poruchy ve zvířecích buňkách a v tkáňových kulturách). V dlouhodobých studiích bylo prokázáno, že je cisplatina karcinogenní u myší a potkanů.

Reprodukční toxicita

U myší byla pozorována suprese gonád vedoucí k amenoreenebo azoospermii, které mohou být ireverzibilní a mohou vést k neplodnosti. U samic potkanů indukovala cisplatina morfologické změny ovarií, způsobující parciální a reverzibilní neplodnost.

Studie u potkanů ukázaly, že expozice během těhotenství může způsobit vznik nádorů u dospělých potomků.

Cisplatina je embryotoxická u myší a potkanů a u obou druhů byly hlášeny deformity. Cisplatina je vylučována do mateřského mléka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Voda na injekci Chlorid sodný

Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)

Hydroxid sodný (k úpravě pH)

6.2 Inkompatibility

Braňte kontaktu přípravku s hliníkem. Cisplatina reaguje s hliníkem za vzniku černé sraženiny platiny. Je třeba se vyhýbat všem i.v. setům, jehlám, katétrům a stříkačkám obsahujícím hliník. Cisplatina se rozkládá s roztokem v médiu s nízkým obsahem chloridu. Koncentrace chloridu by měla být alespoň shodná s 0,45% roztokem chloridu sodného.

Antioxidanty (jako je disiřičitan sodný), hydrogenuhličitany (hydrogenuhličitan sodný), sulfáty, fluorouracil a paklitaxel mohou inaktivovat cisplatinu v infuzních setech.

Tento léčivý přípravek nesmí být míchán s ostatními léčivými přípravky mimo těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3    Doba použitelnosti

Před otevřením: 2 roky

Po naředění v infuzních roztocích popsaných v bodě 6.6:

Po otevření a zředění vybranými roztoky byla prokázána chemická a fyzikální stabilita při uchovávání po dobu 14 dnů, chráněno před světlem, při teplotě 15-25 °C. Z mikrobiologického hlediska je třeba infuzní roztok ihned použít.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Pokud není roztok čirý nebo vznikne nerozpustný precipitát, nesmí se roztok používat.

Podmínky uchovávání zředěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

Neuchovávejte zředěné roztoky v chladničce nebo mrazničce.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Lahvička obsahuje buď 50 ml nebo 100 ml koncentrátu pro infuzní roztok.

Lahvička obsahující 50 ml koncentrátu je 100 ml bezbarvá skleněná lahvička typu I s šedou bromobutylovou pryžovou zátkou a bílým hliníkovým flip-off uzávěrem.

Lahvička obsahující 100 ml koncentrátu je 100 ml bezbarvá skleněná lahvička typu I s šedou bromobutylovou pryžovou zátkou a modrým hliníkovým flip-off uzávěrem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Příprava a manipulace s přípravkem

Viz místní pokyny pro cytotoxické látky.

Podobně jako v případě všech antineoplastických přípravků je třeba při zpracování cisplatiny opatrnosti. Ředění musí probíhat za aseptických podmínek v bezpečnostním boxu. Má ho provádět vyškolený zaměstnanec v prostoru, která je pro to speciálně vyhrazený, a je nutné používat ochranné pláště a rukavice. Pokud není k dispozici žádný bezpečnostní box, je třeba takové vybavení nahradit maskou a ochrannými brýlemi. Je třeba provést opatření, aby se předešlo kontaktu s kůží a sliznicemi. Pokud jakkoli dojde ke kontaktu přípravku s kůží, je třeba kůži okamžitě omýt mýdlem a vodou. Při kontaktu s kůží bylo pozorováno brnění, pálení nebo zarudnutí. V případě kontaktu se sliznicemi je třeba provést důkladné opláchnutí vodou. Po inhalaci byla pozorována dušnost, bolesti na hrudi, podráždění hrdla a nevolnost.

V případě úniku přípravku by si měla obsluha nasadit rukavice a vytřít uniklý materiál houbou, která je pro tento účel uchovávána na určeném místě. Opláchněte oblast dvakrát vodou. Vložte všechny roztoky a houby do plastového sáčku a uzavřete je.

Těhotné ženy se musí vyhnout kontaktu s cytostatickými léčivými přípravky.

Tělesné odpadní materiály a zvratky je třeba likvidovat s opatrností.

Pokud je roztok zakalený nebo obsahuje nerozpuštěné částice, je třeba lahvičku zlikvidovat. Poškozenou lahvičku je třeba považovat za kontaminovaný odpad a je třeba s ní odpovídajícím způsobem zacházet. Kontaminovaný odpad je třeba uchovávat v odpadních nádobách, které jsou pro tento účel specificky označené. Viz bod „Likvidace“.

Příprava intravenózního podání

Odeberte požadované množství roztoku z lahvičky a rozřeďte ho minimálně 1 litrem následujících roztoků:

-    chlorid sodný 9 mg/ml (0,9 %);

-    směs chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)/ glukóza 50 mg/ml (5%)    (1:1), (výsledná

finální koncentrace: chlorid sodný 4,5 mg/ml (0,45%), glukóza 25 mg/ml (2,5 %));

-    chlorid sodný 9 mg/ml (0,9 %) a injekční roztok mannitolu 18,75    mg/ml (1,875 %);

-    chlorid sodný 4,5 mg/ml (0,45 %), glukóza 25 mg/ml (2,5 %) a    injekční roztok

mannitolu 18,75 mg/ml (1,875%);

Kompatibilita s výše uvedenými roztoky byla prokázána při koncentraci 0,1 mg/ml.

Vždy před podáním přípravku zkontrolujte roztok. Je možné podávat pouze čirý roztok prostý částic.

PŘEDCHÁZEJTE styku s injekčním materiálem, který obsahuje hliník.

NEPODÁVEJTE nezředěné.

Chemická a fyzikální stabilita při použití nezředěných roztoků viz bod 6.3.

Pouze k jednorázovému použití. Veškerý nepoužitý obsah je řeba zlikvidovat v souladu s místními pokyny pro cytotoxické látky.

Likvidace

Všechny materiály, které se používají pro přípravu a podávání nebo které byly v jakémkoli kontaktu s cisplatinou, je nutné zlikvidovat v souladu s místními požadavky pro cytotoxické látky. Zbytky léčivého přípravku a také všechny materiály, které se používaly pro zředění a podávání, je nutné zlikvidovat dle nemocničních standardních postupů platných pro cytotoxické látky v souladu s místními požadavky na likvidací nebezpečného odpadu.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/455/12-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

18.7.2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU

26.11.2014