Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Cisplatin Strides 1 Mg/Ml Koncentrát Pro Infuzní Roztok

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn. sukls177724/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cisplatin Strides 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Cisplatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Cisplatin Strides a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cisplatin Strides používat

3.    Jak se přípravek Cisplatin Strides používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Cisplatin Strides uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

Cisplatin Strides koncentrát pro infuzní roztok smí podávat pouze zdravotník,

který je schopen odpovědět na otázky, které po přečtení této příbalové informace můžete

mít.

1.    Co je přípravek Cisplatin Strides a k čemu se používá

Cisplatina tvoří část skupiny léčivých přípravků označovaných jako cytostatika, které se používají pro léčbu rakoviny. Cisplatinu je možné používat samostatně, ale častěji se používá v kombinaci s jinými cytostatiky.

K čemu se používá?

Cisplatina dokáže likvidovat buňky ve vašem těle, které mohou způsobovat určité typy rakoviny (nádor varlat, nádor vaječníků, nádor močového měchýře, epiteliální nádor hlavy a krku, rakovina plic a pro rakovinu hrdla děložního v kombinaci s radioterapií).

Váš lékař vám poskytne více informací.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cisplatin Strides používat Nepoužívejte přípravek Cisplatin Strides:

•    jestliže jste alergický(á) na cisplatinu nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    jestliže jste alergický(á) na kterýkoliv jiný lék, který obsahuje sloučeniny platiny.

•    jestliže máte problémy s ledvinami (renální dysfunkce).

•    jestliže trpíte dehydratací.

•    jestliže trpíte těžkým útlumem funkce kostní dřeně, mohou příznaky zahrnovat: extrémní únava, snadný vznik modřin nebo krvácení, různé infekce.

•    jestliže    máte poruchu sluchu.

•    jestliže    trpíte poruchou nervového    systému způsobenou cisplatinou.

•    jestliže    kojíte.

•    v kombinaci s vakcínou proti žluté    zimnici a fenytoinem    (viz „Další léčivé přípravky a

přípravek Cisplatin Strides“).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cisplatin Strides je zapotřebí:

•    Váš lékař provede vyšetření za účelem stanovení hladin kalcia, sodíku, draslíku a hořčíku ve vaší krvi a také pro kontrolu krevního obrazu a funkce vašich jater a ledvin a neurologických funkcí.

•    Přípravek Cisplatin Strides by se měl podávat pouze za přísného dohledu odborného lékaře se zkušenostmi v podávání chemoterapie.

•    Váš sluch bude vyšetřen před každou léčbou přípravkem Cisplatin Strides.

•    Pokud trpíte nervovou poruchou, která není způsobena přípravkem Cisplatin Strides.

•    Pokud trpíte infekcí. Poraďte se prosím se svým lékařem.

•    Pokud plánujete mít děti (viz Těhotenství, kojení a fertilita).

•    Při úniku cisplatiny musí být kontaminovaná kůže okamžitě opláchnuta vodou a mýdlem. Pokud se cisplatina vstříkne mimo krevní cévy, je nutné podání okamžitě ukončit. Infiltrace cisplatiny do kůže může způsobit poškození tkáně (flegmóna, fibróza a nekróza).

Obraťte se prosím na svého lékaře i v případě, že byla tato prohlášení platná pro vás kdykoliv v minulosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Cisplatin Strides

Všimněte si prosím, že se tyto informace mohou týkat také přípravků užívaných dříve nebo v budoucnu.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), a to i o lécích dostupných bez lékařského předpisu.

•    Souběžné používání léků, které tlumí funkci kostní dřeně, nebo ozařování mohou zesilovat nežádoucí účinky cisplatiny na kostní dřeň.

•    Toxicita cisplatiny se může zvyšovat při podání souběžně s dalšími cytostatiky (léky na léčbu rakoviny), jako je bleomycin a methotrexát.

•    Léky pro léčbu vysokého krevního tlaku (antihypertenziva obsahující furosemid, hydralazin, diazoxid a propranolol) mohou zvyšovat toxický účinek přípravku Cisplatin Strides na ledviny.

•    Toxicita cisplatiny může těžce poškodit ledviny, pokud se podává současně s léky, které mohou způsobovat vedlejší účinky na ledviny, jako jsou léky na prevenci/léčbu určitých infekcí (antibiotika: cefalosporiny, aminoglykosidy a/nebo amfotericin B) a kontrastní látky.

•    Toxicita cisplatiny může ovlivňovat sluch, pokud se podává současně s léky, které mohou mít nežádoucí účinky na sluch, jako jsou aminoglykosidy.

•    Pokud užíváte léky pro léčbu dny během léčby cisplatinou, potom může být nezbytné upravit dávkování takových léků (např. allopurinol, kolchicin, probenecid a/nebo sulfinpyrazon).

•    Podávání léků, které zvyšují rychlost vylučování moči z těla (kličková diuretika)

v kombinaci s cisplatinou (dávka cisplatiny: více než 60 mg/m2, vylučování moči: méně než 1000 ml za 24 hodin) může mít za následek toxické účinky na ledviny a sluch.

•    První příznaky poruchy sluchu (závratě anebo tinnitus) mohou zůstat skryté, pokud během vaší léčby cisplatinou také dostáváte léky na léčbu přecitlivělosti/alergie (antihistaminika, jako je buklizin, cyklizin, loxapin, meklozin, fenothiaziny, thioxanteny anebo trimethobenzamidy).

•    Cisplatina podávaná v kombinaci s ifosfamidem může způsobovat poruchu sluchu.

•    Účinky léčby cisplatinou mohou být snížené při souběžném podávání pyridoxinu hexamethylmelaminu.

•    Cisplatina podávaná v kombinaci s bleomycinem a vinblastinem může vést k bledosti nebo popelavému zbarvení prstů rukou a/nebo nohou (Raynaudův fenomen).

•    Podávání cisplatiny před léčbou paklitaxelem nebo v kombinaci s docetaxelem může způsobovat těžké poškození nervů.

•    Kombinované použití cisplatiny s bleomycinem a etoposidem může snižovat hladiny lithia v krvi. Proto je třeba pravidelně kontrolovat hladiny lithia.

•    Cisplatina snižuje účinky fenytoinu na léčbu epilepsie.

   Penicilamin může snižovat účinnost přípravku Cisplatin Strides.

•    Cisplatina může mít nežádoucí vliv na účinnost látek, které brání koagulaci (antikoagulancia). Proto je třeba při kombinovaném užívání častěji zkontrolovat krevní srážlivost (koagulaci).

•    Cisplatina a cyklosporin mohou způsobovat supresi (útlum) imunitního systému s rizikem zvýšené produkce bílých krvinek (lymfocytů).

•    Nesmíte být očkováni očkovací látkou obsahující živé viry v průběhu tří měsíců po ukončení léčby cisplatinou.

•    Pokud podstupujete léčbu cisplatinou, neměli byste dostat očkování proti žluté zimnici (také viz „Nepoužívejte přípravek Cisplatin Strides“).

Těhotenství, kojení a fertilita (plodnost)

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Cisplatina se nesmí používat během těhotenství, pokud to není jasně indikováno vaším lékařem.

Musíte užívat účinnou antikoncepci během léčby a minimálně 6 měsíců po léčbě přípravkem Cisplatin Strides.

V průběhu léčby přípravkem Cisplatin Strides se nesmí kojit.

Pacienti - muži, kteří podstoupí léčbu přípravkem Cisplatin Strides, by neměli zplodit dítě v průběhu léčby a během šesti měsíců po jejím ukončení. Dále se mužům doporučuje, aby vyhledali radu s ohledem na uchování spermatu před zahájením léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Cisplatina může mít nežádoucí účinky, jako je ospalost anebo zvracení. Pokud se u vás vyskytují jakékoliv z těchto stavů, pak byste neměli obsluhovat žádné stroje, které vyžadují vaši plnou pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Cisplatin Strides

Cisplatin Strides obsahuje 9 mg sodíku v 1 ml. To je třeba vzít v úvahu, pokud máte držet dietu s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se přípravek Cisplatin Strides používá

Dávkování a způsob podání

Přípravek Cisplatin Strides mohou podávat pouze odborníci na léčbu rakoviny. Koncentrát je zředěný roztokem chloridu sodného, který obsahuje glukózu.

Přípravek Cisplatin Strides se podává pouze injekcí do žíly (intravenózní infúze).

Přípravek Cisplatin Strides nesmí přijít do styku s žádnými materiály, které obsahují hliník.

Doporučená dávka přípravku Cisplatin Strides závisí na vašem stavu, očekávaných účincích léčby a zda je cisplatina podávána samostatně (monoterapie) nebo v kombinaci s jinými léky (kombinovaná chemoterapie).

Cisplatin Strides (monoterapie):

Doporučuje se níže uvedené dávkování:

-    Jedna dávka 50 až 120 mg/m2 tělesného povrchu každé 3 až 4 týdny.

-    15 až 20 mg/m2 denně po dobu 5 dní, každé 3 až 4 týdny.

Přípravek Cisplatin Strides v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky (kombinovaná chemoterapie):

-    20 mg/m2 nebo více, jednou za 3 až 4 týdny.

Pro léčbu rakoviny hrdla děložního se cisplatina používá v kombinaci s radioterapií (ozařováním).

Typická dávka je 40 mg/m2 týdně po dobu 6 týdnů.

Chcete-li se vyhnout problémům s ledvinami nebo je omezit, měli byste pít dostatečné množství vody po dobu 24 hodin po léčbě přípravkem Cisplatin Strides.

Pokud se domníváte, že jste dostal/a více přípravku Cisplatin Strides, než jste měl(a)

Váš lékař zajistí, že je vám pro vaše onemocnění podávána správná dávka. V případě předávkování se mohou ve zvýšené míře objevit nežádoucí účinky. Váš lékař vám může poskytnout symptomatickou léčbu těchto účinků. Pokud si myslíte, že jste dostali příliš mnoho přípravku Cisplatin Strides, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, je důležité informovat o tom Vašeho lékaře před podáním další dávky přípravku.

Pokud se u vás objeví některé z následujících obtíží, okamžitě to sdělte svému lékaři:

•    přetrvávající nebo těžký průjem nebo zvracení,

•    stomatitida nebo mukositida (bolestivé rty nebo vředy v ústech),

•    otok tváře, rtů, hrdla nebo jazyka,

•    nevysvětlitelné dechové obtíže, jako je suchý kašel, potíže s dýcháním nebo chropy,

•    potíže s polykáním,

•    tupost nebo brnění vašich rukou    nebo nohou,

•    extrémní únava,

•    abnormální vznik modřin nebo    krvácení,

•    známky infekce, jako je bolest v krku a vysoká teplota,

•    pocit nepohodlí blízko vpichu nebo v místě vpichu v průběhu podávání infuze.

Nežádoucí účinky mohou být

velmi časté (postihují více než 1 z 10 uživatelů),

časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100),

méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000),

vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000),

velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 uživatelů),

neznámé (četnost není možné odhadnout z dostupných údajů).

Mohou se objevit následující nežádoucí účinky:

Velmi časté

Poruchy krve a lymfatického systému: snížení počtu bílých krvinek, což vede ke zvýšení pravděpodobnosti infekce (leukopenie), snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko vzniku modřin a krvácení (trombocytopenie) a také snížení počtu červených krvinek, což způsobuje bledost kůže a slabost nebo dušnost (anémie).

Poruchy ledvin a močových cest: Dysfunkce ledvin, jako je selhání tvorby moči (anurie) a otrava krve způsobená poruchou funkce ledvin (urémie).

Časté

Infekce a infestace: Otrava krve (sepse).

Poruchy nervového systému: Poškození nervového systému (neurotoxicita).

Srdeční poruchy: Arytmie, zahrnující sníženou srdeční akci (bradykardie), zrychlenou srdeční akci (tachykardie).

Cévní poruchy: Zánět žil (flebitida).

Respirační, hrudní a mediastinálníporuchy: Potíže s dýcháním (dušnost), zánět plic (pneumonie) a selhání dýchání.

Poruchy kůže a podkožní tkáně: Zarudnutí a zánět kůže (erytém, kožní vředy) v místě vpichu, otok (edém), bolesti v oblasti vpichu.

Méně časté

Poruchy imunitního systému: Závažná hypersenzitivita (anafylaktické reakce).

Poruchy ucha a labyrintu: Ztráta sluchu (ototoxicita).

Poruchy reprodukčního systému a prsu: Porucha tvorby spermií a ovulace a bolestivý růst prsů u mužů (gynekomastie).

Vzácné

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené: Zvyšuje se riziko leukemie (akutní leukemie). Poruchy imunitního systému: Útlum imunitního systému (imunosuprese).

Poruchy metabolismu a výživy: Zvýšené hladiny cholesterolu v krvi.

Poruchy nervového systému: Periferní neuropatie senzitivních nervů (bilaterální, senzorická neuropatie), charakterizovaná ppocitem lechtání, svěděním nebo brněním bez příčiny a někdy charakterizovaná ztrátou chuti, doteku, zraku a také mozkovou dysfunkcí (zmatenost, nesrozumitelná řeč, někdy slepota, ztráta paměti a obrna), náhlá vystřelující bolest z krku přes záda do nohou při ohnutí dopředu, onemocnění míchy, křeče, ztráta určitých typů mozkových funkcí, zahrnující mozkovou dysfunkci charakterizovanou křečemi a sníženou úrovní vědomí (encefalopatie) a také uzávěr a. carotis (krkavice).

Poruchy oka: Zánět očního nervu v kombinaci s bolestí a sníženou funkcí nervu (optická neuritida), okohybná porucha.

Srdeční poruchy: Ischemická choroba srdeční.

Cévní poruchy: Zvýšený krevní tlak (hypertenze).

Gastrointestinálníporuchy: Zánět sliznice úst (stomatitida).

Velmi vzácné

Poruchy metabolismu a výživy: Zvýšené hladiny železa v krvi.

Poruchy nervového systému: Záchvaty křečí.

Srdeční poruchy: Srdeční selhání

Neznámé

Infekce a infestace: Infekce

Endokrinní poruchy: Zvýšená hladina amylázy (enzym) v krvi.

Poruchy metabolismu a výživy: Snížená hladina elektrolytů (magnesium, kalcium, sodík, fosfát, draslík) v krvi se svalovými křečemi anebo změnami na elektrokardiogramu (EKG), dehydratace, mimovolní kontrakce svalů (tetanie).

Poruchy nervového systému: Mrtvice (cerebrovaskulární příhoda)

Poruchy oka: Ztráta zraku (slepota), potíže s vnímáním barev, rozmazané vidění, otok (edém papily).

Poruchy ucha a labyrintu: Hluchota, tinnitus (ušní šelest)

Srdeční poruchy: poruchy srdce

Cévní poruchy: Porucha krevního proudění, např. v mozku, ale také v prstech rukou a nohou (Raynaudův syndrom).

Respirační, hrudní a mediastinálníporuchy: plicní embolie.

Gastrointestinální poruchy: Ztráta chuti (anorexie), nevolnost, zvracení, průjem, škytavka. Poruchy kůže a podkožní tkáně: Ztráta vlasů (alopecie), vyrážka.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: Horečka, slabost (astenie), malátnost.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Cisplatin Strides uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na krabičce za „exp“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Pokud je roztok zakalený nebo obsahuje nerozpuštěné částice, je třeba lahvičku zlikvidovat. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Po naředění:

Po otevření a zředění vybranými roztoky byla chemická a fyzikální stabilita prokázána po dobu 14 dnů při teplotě 15-25°C při ochraně před světlem.

Z mikrobiologického hlediska je třeba infuzní roztok ihned použít. Pokud není spotřebován ihned, je obvyklá doba uchovávání při použití a podmínky před použitím v zodpovědnosti uživatele a normálně by tato doba neměla přesáhnout 24 hodin při teplotě 2 až 8°C, pokud bylo ředění prováděno za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Co přípravek Cisplatin Strides obsahuje Léčivou látkou je cisplatinum.

1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 1 mg.

Jedna lahvička s 50 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 50 mg.

Jedna lahvička se 100 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum100 mg.

Dalšími složkami jsou chlorid sodný, kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), hydroxid sodný (pro úpravu pH) a voda na injekci.

Jak přípravek Cisplatin Strides vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Cisplatin Strides je čirý, bezbarvý až světle žlutý koncentrát pro infuzní roztok, který neobsahuje viditelné částice, dodávaný ve skleněných injekčních lahvičkách.

Balení s 1 lahvičkou o obsahu 50 ml koncentrátu, lahvička obsahuje 50 mg cisplatiny. Balení s 1 lahvičkou o obsahu 100 ml koncentrátu, lahvička obsahuje 100 mg cisplatiny.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francie

Výrobce

Strides Arcolab Polska Sp.z.o.o.

10, Daniszewska Str 03-230 Varšava Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.11.2014

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Příprava a manipulace s přípravkem

Pouze k jednorázovému použití.

Viz místní pokyny pro cytotoxické látky.

Podobně jako v případě všech antineoplastických přípravků je třeba při zpracování cisplatiny opatrnosti. Ředění musí probíhat za aseptických podmínek v bezpečnostním boxu. Má ho provádět vyškolený zaměstnanec v prostoru, který je pro to speciálně vyhrazený, a je nutné používat ochranné pláště a rukavice. Pokud není k dispozici žádný bezpečnostní box, je třeba takové vybavení nahradit maskou a ochrannými brýlemi. Je třeba provést opatření, aby se předešlo kontaktu s kůží a sliznicemi. Pokud jakkoli dojde ke kontaktu přípravku s kůží, je třeba kůži okamžitě omýt mýdlem a vodou. Při kontaktu s kůží bylo pozorováno brnění, pálení nebo zarudnutí. V případě kontaktu se sliznicemi je třeba provést důkladné opláchnutí vodou. Po inhalaci byla pozorována dušnost, bolesti na hrudi, podráždění hrdla a nevolnost.

V případě úniku přípravku by si měla obsluha nasadit rukavice a vytřít uniklý materiál houbou, která je pro tento účel uchovávána na určeném místě. Opláchněte oblast dvakrát vodou. Vložte všechny roztoky a houby do plastového sáčku a uzavřete je.

Těhotné ženy se musí vyhnout kontaktu s cytostatickými léčivými přípravky.

Tělesné odpadní materiály a zvratky je třeba likvidovat s opatrností.

Pokud je roztok zakalený nebo obsahuje nerozpuštěné částice, je třeba lahvičku zlikvidovat.

Poškozenou lahvičku je třeba považovat za kontaminovaný odpad a je třeba s ní odpovídajícím způsobem zacházet. Kontaminovaný odpad je třeba uchovávat v odpadních nádobách, které jsou pro tento účel specificky označené. Viz bod „Likvidace“.

Příprava intravenózního podání

Odeberte požadované množství roztoku z lahvičky a rozřeďte ho minimálně 1 litrem následujících roztoků:

-    chlorid sodný 9 mg/ml (0,9 %);

-    směs chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)/ glukóza 50 mg/ml (5%) (1:1), (výsledná finální koncentrace: chlorid sodný 4,5 mg/ml (0,45%), glukóza 25 mg/ml (2,5 %));

-    chlorid sodný 9 mg/ml (0,9 %) a injekční roztok mannitolu 18,75 mg/ml (1,875 %);

-    chlorid sodný 4,5 mg/ml (0,45 %), glukóza 25 mg/ml (2,5 %) a injekční roztok mannitolu 18,75 mg/ml (1,875%);

Kompatibilita s výše uvedenými roztoky byla prokázána při koncentraci 0,1 mg/ml.

Vždy před podáním přípravku zkontrolujte roztok. Je možné podávat pouze čirý roztok prostý částic.

PŘEDCHÁZEJTE styku s injekčním materiálem, který obsahuje hliník.

NEPODÁVEJTE nezředěné.

Chemická a fyzikální stabilitu při použití nezředěných roztoků viz „Zvláštní opatření pro uchovávání - nezředěný roztok.“

Likvidace

Všechny materiály, které se používají pro přípravu a podávání nebo které byly v jakémkoli kontaktu s cisplatinou, je nutné zlikvidovat v souladu s místními požadavky pro cytotoxické látky. Zbytky léčivého přípravku a také všechny materiály, které se používaly pro zředění a podávání, je nutné zlikvidovat dle nemocničních standardních postupů platných pro cytotoxické látky v souladu s místními požadavky souvisejícími na likvidací nebezpečného odpadu.

Inkompatibility

Braňte kontaktu přípravku s hliníkem. Cisplatina reaguje s hliníkem za vzniku černé sraženiny platiny. Je třeba se vyhýbat všem i.v. setům, jehlám, katétrům a stříkačkám obsahujícím hliník. Cisplatina se rozkládá s roztokem v médiu s nízkým obsahem chloridu. Koncentrace chloridu by měla být alespoň shodná s 0,45% roztokem chloridu sodného.

Antioxidanty (jako je disiřičitan sodný), hydrogenuhličitany (hydrogenuhličitan sodný ), sulfáty, fluorouracil a paklitaxel mohou inaktivovat cisplatinu v infuzních setech.

Tento léčivý přípravek se nesmí míchat s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny ve výše uvedeném bodě "Příprava intravenózního podání“.

Zvláštní opatření pro uchovávání Neotevřený léčivý přípravek:

Koncentrát pro infuzní roztok 1 mg/ml.

Nezředěný roztok: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Pokud není roztok čirý nebo vznikne nerozpustný precipitát, nesmí se roztok používat.

Naředěný roztok:

Neuchovávejte zředěné roztoky v chladničce nebo mrazničce.

Po zředění ve výše uvedených infuzních roztocích:

Po otevření a zředění vybranými roztoky byla prokázána chemická a fyzikální stabilita při uchovávání po dobu 14 dnů, chráněno před světlem, při teplotě 15-25 °C. Z mikrobiologického hlediska je třeba infuzní roztok ihned použít.