Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Cisplatin Strides 1 Mg/Ml Koncentrát Pro Infuzní Roztok

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

CISPLATIN STRIDES 1 MG/ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK / KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisplatin Strides 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Cisplatinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 1 mg.

Jedna lahvička s 50 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 50 mg. Jedna lahvička se 100 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 100 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: chlorid sodný, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, voda na injekci. Viz příbalová informace, kde jsou uvedeny další informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

1 lahvička o objemu 50 ml obsahuje cisplatinum 50 mg.

1 lahvička o objemu 100 ml obsahuje cisplatinum 100 mg.


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze intravenózní podání.

Před použitím se musí naředit.

Pouze k jednorázovému použití. Nepoužitý obsah zlikvidujte.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Cytotoxická látka

Před použitím nutno naředit.


8. POUŽITELNOST


Exp:

Uchovávání zředěného přípravku je uvedeno v příbalové informaci.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky pro cytotoxické látky.


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 44/455/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

CISPLATIN STRIDES 1 MG/ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisplatin Strides 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Cisplatinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 1 mg.

Jedna lahvička s 50 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 50 mg. Jedna lahvička se 100 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 100 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: chlorid sodný, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, voda na injekci. Viz příbalová informace, kde jsou uvedeny další informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

1 lahvička o objemu 50 ml obsahuje cisplatinum 50 mg.

1 lahvička o objemu 100 ml obsahuje cisplatinum 100 mg.


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze intravenózní podání.

Před použitím se musí naředit.

Pouze k jednorázovému použití. Nepoužitý obsah zlikvidujte.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Cytotoxická látka

Před použitím se musí naředit.


8. POUŽITELNOST


Exp:

Uchovávání zředěného přípravku je uvedeno v příbalové informaci.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky pro cytotoxické látky.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs 69 800 Saint-Priest

Francie_

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg.č.: 44/455/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.