Příbalový Leták

Cisplatin "Ebewe" 1 Mg/Ml

sp.zn.: sukls116532/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

CISPLATIN EBEWE 1 MG/ML koncentrát pro infuzní roztok

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Cisplatinum 1 mg v 1 ml roztoku.

Jedna 10 ml lahvička koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 10 mg.

Jedna 50 ml lahvička koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 50 mg.

Jedna 100 ml lahvička koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 100 mg.

Pomocné látky: 1 ml roztoku obsahuje 3,6 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok Koncentrát je čirý bezbarvý roztok.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Paliativní a adjuvantní léčba malobuněčného a nemalobuněčného bronchogenního karcinomu, testikulárního karcinomu, ovariálního karcinomu, karcinomu cervixu, endometria, prostaty, močového měchýře, melanomu, sarkomů, nádorů ORL, karcinomu mozaikového epitelu a maligních lymfomů. Cisplatin Ebewe 1 mg/ml může být podáván dětem od 6 měsíců, mladším podle modifikovaných schémat.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Cisplatin Ebewe 1 mg/ml, se musí před použitím naředit (viz bod 6.6).

Naředěný roztok se podává zásadně intravenózní infuzí (viz dále v textu). Při podání se nesmí používat žádné pomůcky obsahující hliník, které by mohly přijít do styku s cisplatinou (sady na intravenózní infuzi, jehly, katétry, injekční stříkačky) (viz bod 6.2).

Dospělí a děti

Dávkování cisplatiny závisí na primárním onemocnění, očekávané reakci na tom, jestli se cisplatina podává v monoterapii nebo jako složka kombinované chemoterapie. Pokyny pro dávkování platí pro dospělé i děti.

Pro získání doporučeného dávkování dle diagnózy a klinického stavu je třeba konzultovat aktuální medicínskou literaturu.

Pro monoterapii se doporučují následující dva režimy:

1)    Jednorázová dávka 50 - 120 mg/m povrchu těla každé 3 až 4 týdny.

2)    15 - 20 mg/m2/den po dobu pěti dnů každé 3 až 4 týdny.

Pokud se cisplatina používá ke kombinované chemoterapii, dávku cisplatiny je nutno snížit. Obvyklá dávka je 20 mg/m2 nebo více jednou za 3 až 4 týdny, kromě kombinované terapie malobuněčného a nemalobuněčného karcinomu plic, kdy se obvykle podává dávka 80 mg/m .

Další dávková doporučení mají být založena na současné úrovni medicínských znalostí, a mají být získána z literatury a/nebo od příslušných pracovních skupin.

Upozornění a opatření, které je třeba zvážit před zahájením dalšího cyklu léčby, jsou uvedena v bodě 4.4.

U pacientů s renální dysfunkcí nebo útlumem kostní dřeně je třeba dávku adekvátně snížit.

Infuzní roztok cisplatiny připravený dle instrukcí (viz bod 6.6) se podává intravenózní infuzí po dobu 6 až 8 hodin.

Je vyžadována dostatečná hydratace 2 - 12 hodin před aplikací cisplatiny a nejméně 6 hodin po aplikaci. Hydratace je nezbytná k vyvolání dostatečné diurézy před a po léčbě cisplatinou. Provádí se intravenózní infuzí jednoho z následujících roztoků:

•    fyziologický roztok

•    směs fyziologického roztoku a 5% roztoku glukosy (1:1).

Hydratace před aplikací cisplatiny:

•    Intravenózní infuze 100 - 200 ml/hod po dobu 6 -12 hodin Hydratace po ukončení aplikace cisplatiny:

•    Intravenózní infuze dalších 2 litrů rychlostí 100 -200 ml za hodinu po dobu 6 -12 hodin.

Pokud objem moče po hydrataci nedosahuje 100-200 ml/hod, může být nutná forzírovaná diuréza. Provádí se podáním 37,5 g mannitolu ve formě 10% roztoku (375 ml 10% mannitolu) nebo podáním diuretika, je-li funkce ledvin normální. Podání mannitolu či diuretika je nutné též v případě, že je podávané množství cisplatiny vyšší než 60 mg/m2 povrchu těla.

Následně má pacient vypít dostatečné množství tekutin v průběhu následujících 24 hodin, aby byla garantována dostatečná produkce moče.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látkunebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 Cisplatina je kontraindikována u pacientů s anamnézou alergických reakcí na cisplatinu či jiné látky obsahující platinu nebo na kteroukoliv složku přípravku.

Cisplatina je kontraindikována u pacientů s myelosupresí, u dehydratovaných pacientů a u pacientů s existující poruchou funkce ledvin či sluchu, neboť cisplatina je nefrotoxická a neurotoxická (zejména ototoxická). Tyto toxicity se mohou kumulovat, pokud již poruchy tohoto typu byly u pacienta přítomny. Pacientky léčené cisplatinou nesmí kojit. Souběžné podávání vakcíny proti žluté horečce je kontraindikováno.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Cisplatina musí být podávána pod pečlivým dohledem kvalifikovaného lékaře se zkušenostmi s používáním chemoterapeutických látek. Příslušné monitorování a vedení léčby a jejích komplikací je možné pouze v případě, že je dostupná adekvátní diagnóza a přesné podmínky léčby.

Cisplatina reaguje s hliníkem, přičemž se tvoří černé sraženiny platiny. Nesmí se používat jakékoli intravenózní sety, jehly, katétry a stříkačky obsahující hliník.

Přípravek obsahuje 3,6 mg sodíku v 1 ml. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

1. Nefrotoxicita

Cisplatina vyvolává závažnou kumulativní nefrotoxicitu. Nefrotoxicitu cisplatiny lze minimalizovat výdejem moči v objemu 100 ml za hodinu či větším. Toho lze dosáhnout předem hydratací podáním 2 litrů vhodného intravenózního roztoku a podobným zavodněním po podání cisplatiny (doporučuje se 2500 ml/m /24 hodin). Pokud intenzivní hydratace nepostačuje k zajištění adekvátního výdeje moči, je možno podat osmotické diuretikum (např. mannitol).

2.    Neuropatie

Byly zaznamenány závažné případy neuropatií.

Tyto neuropatie mohou být ireverzibilní a projevovat se parestézií, areflexií, ztrátou proprioceptivního vnímání a pocitem vibrací. Zároveň byla zaznamenána ztráta motorické funkce. Je nutno pravidelně provádět neurologické vyšetření.

3.    Ototoxicita

Ototoxicita byla pozorována až u 31% pacientů léčených jednorázovou dávku cisplatiny 50 mg/m2, a projevovala se jako tinitus a/nebo ztráta sluchu ve vysokém frekvenčním pásmu (4000 až 8000 Hz). Občas může dojít ke snížení schopnosti slyšet konverzační tóny. Ototoxický účinek může být výraznější u dětí léčených cisplatinou. Ztráta sluchu může být jednostranná nebo oboustranná a bývá častější nebo závažnější po opakovaných dávkách. Hluchota však byla po iniciální dávce cisplatiny zaznamenána pouze vzácně. Ototoxicita může být zvýšena v případě souběžného ozařování kraniální oblasti a může souviset s vrcholovou plazmatickou koncentrací cisplatiny. Není jasné, jestli je ototoxicita vyvolaná cisplatinou reverzibilní. Před zahájením léčby a před následnými dávkami cisplatiny má být provedeno pečlivé audiometrické vyšetření. Zároveň byla zaznamenána vestibulární toxicita (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky).

4.    Alergické projevy

Stejně jako u jiných přípravků na bázi platiny se hypersenzitivní reakce objevují ve většině případů během perfuze a vyžadují ukončení perfuze a adekvátní symptomatickou léčbu. U všech látek na bázi platiny byly zaznamenány zkřížené reakce, někdy i fatální (viz body 4.8 Nežádoucí účinky a 4.3 Kontraindikace).

5.    Jaterní funkce a krevní obraz

V pravidelných intervalech je nutno sledovat krevní obraz a jaterní funkce.

6.    Karcinogenní potenciál

U lidí byl ve vzácných případech zaznamenán rozvoj akutní leukemie v souvislosti s použitím cisplatiny, stejně jako obecně u všech látek s potenciálem vyvolávat leukemii. Cisplatina je bakteriální mutagen a vyvolává aberace chromozomů u kultur zvířecích buněk. Karcinogenita je možná, nebyla však prokázána. Cisplatina je teratogenní a embryotoxická u myší.

7.    Reakce v místě aplikace

Při podávání cisplatiny se mohou vyskytnout reakce v místě aplikace. S ohledem na možnost extravazace se doporučuje pečlivě sledovat místo podání infuze z hlediska možné infiltrace v průběhu podávání léku. Specifická léčba reakcí vyvolaných extravazací není v současné době známa.

UPOZORNĚNÍ

Tato cytotoxická látka je významně více toxická, než je u antineoplastické chemoterapie obvyklé.

Renální toxicita, která je navíc kumulativní, je závažná a vyžaduje speciální opatření v průběhu podávání (viz body 4.8 Nežádoucí účinky a 4.2 Dávkování a způsob podání).

Nauzea a zvracení mohou být intenzívní a vyžadovat adekvátní antiemetickou léčbu.

Pečlivý dohled je nutno provádět i z hlediska ototoxicity, myelodeprese a anafylaktických reakcí (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky).

Příprava intravenózního roztoku

Upozornění: Stejně jako u jiných potenciálně toxických přípravků jsou nezbytná bezpečnostní opatření při nakládání s roztokem cisplatiny. V případě náhodného kontaktu přípravku s kůží může dojít ke vzniku kožních lézí. Doporučuje se nosit rukavice. Pokud se roztok cisplatiny dostane do styku s kůží nebo sliznicí, pečlivě kůži či sliznici omyjte mýdlem a vodou.

Doporučuje se dodržování postupů pro manipulaci a eliminaci cytostatik.

Před podáním roztoku pacientovi je nutno zkontrolovat čirost roztoku a nepřítomnost částic.

Přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml obsahuje 3,6 mg sodíku na ml. To je třeba vzít v úvahu při dietě s omezeným příjmem sodíku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Nefrotoxické látky:

Souběžné podávání nefrotoxických (např. cefalosporiny, aminoglykosidy, amfotericin B či kontrastní látky) nebo ototoxických (např. aminoglykosidy) léčivých přípravků zesiluje toxický účinek cisplatiny na ledviny. V průběhu nebo po léčbě cisplatinou se doporučuje opatrnost při souběžném podávání látek vylučovaných zejména renální cestou, např. cytostatik jako bleomycin a methotrexát, neboť by mohlo dojít ke snížení renální eliminace.

Renální toxicita ifosfamidu může být vyšší při použití s cisplatinou nebo u pacientů, kterým byla cisplatina dříve podávána.

V několika případech bylo po léčbě cisplatinou v kombinaci s bleomycinem a etoposidem zaznamenáno snížení krevní hladiny lithia. Proto se doporučuje monitorování hladin lithia.

Ototoxické látky:

Souběžné podávání ototoxických (např. aminoglykosidy, kličková diuretika) léčivých přípravků zesiluje toxické účinky cisplatiny na sluchovou funkci. Kromě pacientů léčených dávkami cisplatiny nad 60 mg/m2, u nichž je sekrece moči nižší než 1000 ml za 24 hodin, se nesmí používat forsírovaná diuréza kličkovými diuretiky vzhledem k možnosti poruchy funkce ledvin a ototoxicity.

Ifosfamid může zhoršit ztrátu sluchu vyvolanou cisplatinou.

Oslabené živé vakcíny:

Vakcína proti žluté horečce je striktně kontraindikována vzhledem k riziku fatálního systémového onemocnění vyvolaného vakcínou (viz bod 4.3). Vzhledem k riziku generalizovaného onemocnění se doporučuje podávat inaktivovanou vakcínu, je-li k dispozici.

Perorální antikoagulancia:

Při souběžném užívání perorálních antikoagulancií se doporučuje pravidelně kontrolovat INR. Antihistaminika, fenothiaziny a další látky:

Souběžné podávání antihistaminik, buklizinu, cyklizinu, loxapinu, meklozinu, fenothiazinů, thioxantenů či trimethobenzamidů může maskovat příznaky ototoxicity (např. závratě a tinitus).

Antikonvulziva:

Sérové koncentrace antikonvulziv mohou během léčby cisplatinou zůstávat na sub-terapeutických hladinách.

Kombinace pyridoxin + altretamin:

Během randomizované studie léčby pokročilého ovariálního karcinomu byl čas nástupu odpovědi nepříznivě ovlivněn při použití pyridoxinu v kombinaci s altretaminem

(hexamethylmelamin) a cisplatinou.

Paklitaxel:

Léčba cisplatinou před infuzí paklitaxelu může snížit clearance paklitaxelu o 33%, a tím zesílit neurotoxicitu.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Cisplatin Ebewe 1 mg/ml může být při podávání těhotným ženám toxický pro plod. Po dobu léčby přípravkem Cisplatin Ebewe 1 mg/ml a ještě minimálně 6 měsíců po ukončení léčby je nutno používat adekvátní opatření na zabránění otěhotnění, což platí pro pacienty obou pohlaví.

Pokud pacient/ka chce mít děti po ukončení léčby, doporučuje se genetická konzultace.

Jelikož léčba cisplatinou může vést k nevratné infertilitě, doporučuje se, aby muži, kteří chtějí v budoucnu počít dítě, požádali o konzultaci ohledně možnosti konzervace spermií před zahájením léčby.

Kojení

Cisplatina se vylučuje do mateřského mléka. Pacientky léčené cisplatinou nesmí kojit.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Vzhledem k profilu nežádoucích účinků (např. nefrotoxicita) je však možné ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky závisí na použité dávce a mohou mít kumulativní účinky.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími příhodami (>10%) u cisplatiny byly hematologické účinky (leukopenie, trombocytopenie a anémie), gastrointestinální účinky (anorexie, nauzea, zvracení a průjem), poruchy sluchu (poškození sluchu), renální poruchy (renální selhání, nefrotoxicita, hyperurikemie) a horečka.

Až u jedné třetiny pacientů byly po jednorázové dávce cisplatiny pozorovány závažné toxické účinky na ledviny, kostní dřeň a sluch. Tyto účinky obecně souvisí s dávkou a jsou kumulativní.

Ototoxicita může být závažnější u dětí.

Četnosti výskytu jsou uváděny dle následující klasifikace: velmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10); méně časté (>1/1 000 až <1/100); vzácné (>1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka nežádoucích účinků hlášených během klinických studií či po uvedení na trh.

Systémová třída orgánů

Četnost

Termín dle MedDRA

Infekce a infestace

Není známo

Infekcea

Časté

Sepse

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

Selhání kostní dřeně, trombocytopenie, leukopenie, anémie

Není známo

Coombs-pozitivní hemolytická anémie

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Vzácné

Akutní leukemie

Poruchy imunitního systému

Méně časté

AnafylaktoidnČ reakce

Endokrinní poruchy

Není známo

Vzestup krevní amylázy, neadekvátní sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a

výživy

Není známo

Dehydratace, hypokalemie, hypofosfatemie, hyperurikemie, hypokalcemie, tetanus

Méně časté

Hypomagnesemie

Velmi časté

Hyponatremie

Poruchy nervového systému

Není známo

Cévní mozková příhoda, hemoragická mrtvice, ischemická cévní mozková příhoda, ageuzie, cerebrální arteritida, Lhermittův příznak, myelopatie, autonomní neuropatie

Vzácné

Křeče, periferní neuropatie, leukoencefalopatie, reverzibilní syndrom okcipiální leukoencefalopatie

Poruchy oka

Není známo

Rozmazané vidění, získaná barvoslepost, kortikální slepota, zánět očního nervu, papiloedém, retinální pigmentace

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Ototoxicita

Není známo

Tinitus, hluchota

Srdeční poruchy

Není známo

Srdeční porucha

Časté

Arytmie, bradykardie, tachykardie

Vzácné

Infarkt myokardu

Velmi vzácné

Srdeční zástava

Cévní poruchy

Není známo

Trombotická mikroangiopatie (hemolyticko-uremický syndrom), Raynaudův fenomén

Gastrointestinální poruchy

Není známo

Zvracení, nauzea, anorexie, škytavka, průjem

Vzácné

Stomatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo

Zvýšení hladin jaterních enzymů, zvýšení krevní hladiny bilirubinu

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Není známo

Plicní embolie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Není známo

Vyrážka, alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Není známo

Svalové spasmy

Poruchy ledvin a močových cest

Není známo

Akutní renální selhání, renální selháníc, renální tubulární porucha

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté

Abnormální spermatogeneze

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Není známo

Pyrexie (velmi častá), astenie, malátnost, extravazace v místě vpichud

* Zdroje četností:

a)    Infekční komplikace vedly u některých pacientů k úmrtí.

b)    Symptomy hlášené u anafylaktoidní reakce jako otok obličeje sípání, bronchospasmus, tachykardie a hypotenze budou uvedeny v závorce u anafylaktoidní reakce v tabulce četnosti nežádoucích účinků.

c)    Vzestup BUN a kreatininu, kyseliny močové v séru a/nebo pokles clearance kreatininu jsou započteny u poruch funkce ledvin/renálního selhání.

d)    Lokální toxicita pro měkké tkáně včetně tkáňové celulitidy, fibrózy a nekrózy (častá), bolesti (častá), edému (častý) a erytému (častý) v důsledku extravazace.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9 Předávkování

JE NUTNÁ OPATRNOST, ABY SE ZABRÁNILO NÁHODNÉMU PŘEDÁVKOVÁNÍ.

Akutní předávkování přípravkem Cisplatin Ebewe 1 mg/ml může vést k renálnímu selhání, selhání jater, hluchotě, oční toxicitě (včetně odchlípení sítnice), signifikantní myelosupresi, neléčitelné nauzee a zvracení a/nebo neuritidě. Předávkování může být fatální. Neexistuje specifické antidotum proti předávkování přípravkem Cisplatin Ebewe 1 mg/ml. I když je hemodialýza zahájená za 4 hodiny po předávkování, má jen minimální vliv na eliminaci cisplatiny z těla v důsledku silné a rychlé vazby přípravku Cisplatin Ebewe 1 mg/ml na proteiny. Léčba v případě předávkování spočívá v obecných podpůrných opatřeních.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.


5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná cytostatika /platinová cytostatika.

ATC kód: L01XA01

Cisplatina je anorganická látka obsahující těžký kov [cis-diaminodichlorplatina (II)]. Tato látka inhibuje syntézu DNA tvorbou příčných vazeb v rámci řetězců a mezi řetězci DNA. Syntéza proteinů a RNA je inhibována v menší míře.

Ačkoli primárním účinkem cisplatiny se zdá být inhibice syntézy DNA, antineoplastický proces zahrnuje i další působení včetně zvýšení imunogenity nádoru. Onkolytické funkce cisplatiny lze porovnat k působení alkylačních látek. Cisplatina má zároveň imunosupresivní, radiosenzibilizující a antibakteriální vlastnosti.

Cisplatina zřejmě není specifická pro určitý buněčný cyklus.

Cytotoxické působení cisplatiny je vyvoláno vazbou na všechny základny DNA s preferencí pro pozici N-7 guaninu a adenosinu.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce

Po intravenózním podání je cisplatina rychle distribuována do všech tkání. Po dávkách cisplatiny 20 až 120 mg/m jsou koncentrace platiny nejvyšší v játrech, prostatě a ledvinách, o něco nižší jsou v močovém měchýři, svalech, varlatech, slinivce a slezině, a nejnižší hladiny jsou ve střevě, nadledvinách, srdci, plicích, mozku a mozečku. Více než 90 % celkové množství cisplatiny v plazmě se naváže na proteiny do dvou hodin po podání. Tento proces může být ireverzibilní. Část navázaná na proteiny nemá antineoplastický účinek.

Eliminace

Cisplatina vykazuje nelineární farmakokinetiku. Cisplatina se neenzymatickým postupem metabolizuje na jeden či více metabolitů. Eliminace z plazmy probíhá ve dvou fázích po intravenózní bolusové injekci 50 až 100 mg/m cisplatiny. U lidí byl pozorován následující poločas:

t1/2 (distribuční): 10 - 60 minut t1/2 (terminální): přibližně 2 - 5 dnů

Významná vazba celkového množství platiny na proteiny krevní plazmy vede k prodloužené či nekompletní vylučovací fázi s kumulativní sekrecí do moči v rozmezí 27 až 45 % podané dávky během 84 až 120 hodin. Prodloužená infuze vede k sekreci větší části dávky do moči. Vylučování stolicí je minimální a malé množství platiny lze nalézt ve žlučníku a tlustém střevě. Dysfunkční ledviny prodlužují plazmatický poločas, který může být teoreticky zvýšen i v přítomnosti ascitu vyvolaného vysokou vazbou cisplatiny na proteiny krevní plazmy.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Chronická toxicita

Na modelech chronické toxicity bylo pozorováno poškození ledvin, útlum kostní dřeně, ototoxicita, gastrointestinální poruchy.

Mutagenita a karcinogenita

Cisplatina je mutagenní v řadě in vitro a in vivo testů (bakteriální testovací systémy a chromozomální aberace v buňkách zvířecích tkáňových kultur). Dlouhodobé studie cisplatiny na myších a potkanech prokázaly karcinogenní účinky.

Reprodukční toxicita

Fertilita: gonadální suprese vyvolávající amenoreu a azoospermii může být ireverzibilní a vyvolat trvalou infertilitu.

Studie na potkanech prokázaly, že expozice během těhotenství vede ke vzniku nádorů u potomků v dospělosti.

Těhotenství a kojení: cisplatina je embryotoxická a teratogenní u myší a potkanů a u obou druhů byl pozorován výskyt malformací. Cisplatina byla zjištěna v mléce.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Voda na injekci

Kyselina chlorovodíková 10%

6.2    Inkompatibility

Cisplatin Ebewe 1 mg/ml reaguje s hliníkem za tvorby černých sraženin platiny. Proto se nesmí používat žádné pomůcky obsahující hliník, které by mohly přijít do styku s cisplatinou (sady na intravenózní infuzi, jehly, katétry, stříkačky).

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky kromě látek uvedených v bodě 6.6.

Cisplatin Ebewe 1 mg/ml nesmí být ředěn samotným 5% roztokem glukosy, je možno používat pouze směs s fyziologickým roztokem, jak je uvedeno v bodě 6.6.

Antioxidanty (jako disiřičitan sodný), bikarbonáty (uhličitan sodný), sulfáty, fluoruracil a paklitaxel mohou inaktivovat platinu v infuzních systémech.

6.3    Doba použitelnosti

Léčivý přípravek v prodejním balení:

2 roky

Roztok pro infuzi po naředění (viz bod 6.6):

Chemická a fyzikální stabilita po naředění 0,9% roztokem chloridu sodného nebo směsí 0,9% roztoku chloridu sodného a 5% roztoku glukosy (1:1) byla prokázána po dobu 28 dní při 2 až 8 °C nebo při pokojové teplotě při ochraně před světlem.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by tato doba neměla být delší než 24 hodin při teplotě mezi 2 a 8 °C, pokud ředění proběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Léčivý přípravek v prodejním balení:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.

Podmínky uchovávání naředěného léčiva viz bod 6.3.

6.5    Druh obalu a velikost balení

Zapertlovaná lahvička z hnědého skla s/bez průhledného plastového obalu (ONKO-Safe), pryžová zátka, hliníkový uzávěr, plastový kryt, krabička

Velikost balení:

Jedna 10ml lahvička koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 10 mg.

Jedna 50ml lahvička koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 50 mg.

Jedna 100ml lahvička koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje cisplatinum 100 mg.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Cisplatin Ebewe 1 mg/ml se musí před použitím naředit. Při přípravě se nesmí používat žádné pomůcky obsahující hliník, které by mohly přijít do styku s cisplatinou (sady na intravenózní infuzi, jehly, katétry, injekční stříkačky) (viz bod 6.2).

Příprava infuzního roztoku musí probíhat za aseptických podmínek.

K naředění koncentrátu je nutno použít jeden z uvedených roztoků:

-    fyziologický roztok

-    směs fyziologického roztoku a 5 % roztoku glukosy (1:1)

(výsledná finální koncentrace: 0,45 % chloridu sodného, 2,5 % glukosy)

Příprava infuzního roztoku cisplatiny:

Požadované množství (dávka) koncentrátu 1 mg/ml cisplatiny vypočtené dle pokynů v bodě

4.2 se naředí v 1 - 2 litrech jednoho z výše uvedených roztoků.

Naředěný roztok se podává výhradně intravenózní infuzí (viz bod 4.2).

Použít lze pouze čirý a bezbarvý roztok bez viditelných částic.

Pouze k jednorázovému použití.

Cytotoxické látky může k podání připravovat pouze personál vyškolený v bezpečném nakládání s přípravkem.

Dodržujte lokální směrnice pro manipulaci s cytotoxickými látkami.

Stejně jako ostatní cytotoxické látky, i cisplatina musí být používána s opatrností: nutné a životně důležité je používání rukavic, obličejových masek a ochranného oděvu. Cisplatina má být zpracovávána v ochranné kukle, je-li to možné. Je třeba zabránit kontaktu s kůží a/nebo sliznicemi. Těhotné zaměstnankyně nesmí s cisplatinou nakládat.

Zasažení kůže: omyjte velkým množstvím vody. Pokud máte přechodný pocit pálení, aplikujte mast. (Pozn.: některé osoby jsou citlivější na platinu a mohou mít kožní reakce).

V případě rozlití by si osoby manipulující s lékem měly nasadit rukavice a rozlitý materiál vysušit houbičkou, která se pro tento účel ukládá poblíž. Oblast se dvakrát opláchne vodou. Všechny roztoky a houbičky se vloží do igelitového sáčku, který se uzavře. V případě rozlití je se všemi předměty, které přišly do styku s cisplatinou, potřeba nakládat a likvidovat je v souladu s lokálními směrnicemi pro cytotoxické látky.

Všechen nepoužitý přípravek či odpadový materiál je nutno zlikvidovat v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, Unterach, Rakousko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/172/14-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.5.2014

10.    DATUM REVIZE TEXTU

14.5.2014

12/12