Příbalový Leták

Cisplatin "Ebewe" 1 Mg/Ml

sp.zn.: sukls116532/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Cisplatin Ebewe 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

cisplatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Cisplatin Ebewe 1 mg/ml a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cisplatin Ebewe 1 mg/ml používat

3.    Jak se Cisplatin Ebewe 1 mg/ml používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak Cisplatin Ebewe 1 mg/ml uchovávat 6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml a k čemu se používá

Přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml obsahuje léčivou látku cisplatinum, která patří mezi antineoplastika /sloučeniny platiny.

Paliativní a adjuvantní léčba malobuněčného a nemalobuněčného bronchogenního karcinomu, rakoviny varlat, rakoviny ovaria, děložního čípku, endometria, prostaty, močového měchýře, melanomu, sarkomů, nádorů ORL, rakoviny mozaikového epitelu a maligních lymfomů. Přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml může být podáván dětem od 6 měsíců, mladším podle modifikovaných schémat.

Více informací Vám poskytne Váš ošetřující lékař.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml používat

Nepoužívejte přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml, jestliže:

-    jestiže jste alergický(á) na cisplatinu či jiné látky obsahující platinu nebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6;

-    máte problémy s ledvinami (renální dysfunkce);

-    trpíte dehydratací (nedostatkem tekutin);

-    trpíte těžkým útlumem funkcí kostní dřeně s možnými příznaky: nezvyklá únava, sklon ke vzniku podlitin nebo krvácení, výskyt infekcí;

-    máte sluchové postižení;

-    trpíte nervovým onemocněním, které je způsobené cisplatinou;

-    jestliže kojíte;

-    v kombinaci s vakcínou proti žluté zimnici

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem.

-    Cisplatina musí být podávána pod pečlivým dohledem kvalifikovaného lékaře se zkušenostmi s používáním chemoterapeutických látek. Příslušné monitorování a vedení léčby a jejích komplikací je možné pouze v případě, že je dostupná adekvátní diagnóza a přesné podmínky léčby.

-    Lékař provede vyšetření ke stanovení množství vápníku, sodíku, draslíku a hořčíku ve Vaší krvi a zároveň zkontroluje Váš krevní obraz a funkci jater a ledvin.

-    Před každým podání cisplatiny podstoupíte vyšetření sluchu a neurologické vyšetření.

-    Jestliže trpíte nervovou poruchou, která není vyvolána cisplatinou.

-    Jestliže plánujete těhotenství (viz Těhotenství a kojení).

-    Cisplatina reaguje s metalickým hliníkem, přičemž se tvoří černé sraženiny platiny. Nesmí se používat jakékoli intravenózní sady, jehly, katétry a stříkačky obsahující hliník.

-    Pečlivý dohled je nutno provádět z hlediska anafylaktických a hypersenzitivních reakcí.

-    Při podávání cisplatiny se mohou vyskytnout reakce v místě aplikace.

Prosím, poraďte se s lékařem i v případě, že se Vás uvedené situace týkaly kdykoli v minulosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Pamatujte prosím, že uvedená tvrzení se mohou týkat i přípravků používaných před nějakou dobou nebo někdy v minulosti.

•    Toxicita cisplatiny se může zvýšit při souběžném podání s jinými cytostatiky (léky k léčbě rakoviny), jako je např. bleomycin a methotrexát.

•    Toxicita cisplatiny může závažně poškodit ledviny při souběžném podávání s látkami, které mohou mít nežádoucí účinky na ledviny, např. léky k předcházení/léčbě některých infekcí (antibiotika: cefalosporiny, aminoglykosidy a/nebo amfotericin B) a kontrastní látky.

•    Toxicita cisplatiny může narušit sluch při souběžném podávání s léky, které mohou mít nežádoucí účinky na sluch, např. aminoglykosidy.

2/9

•    Podávání léků, které zvyšují výdej moči (kličková diuretika), současně s cisplatinou (dávka cisplatiny: více než 60 mg/m2, výdej moči: méně než 1000 ml za 24 hodin) může vyvolat toxické účinky na ledviny a sluch.

•    První projevy poškození sluchu (závratě a/nebo ušní šelest) mohou zůstat skryté, pokud - během léčby cisplatinou - zároveň dostáváte léky proti přecitlivělosti (antihistaminika) nebo přípravky k léčbě psychických obtíží .Cisplatina podávaná současně s ifosfamidem může vyvolat poškození sluchu.

•    Účinky léčby cisplatinou lze snížit souběžným podáváním pyridoxinu a hexamethylaminu.

•    Podávání cisplatiny k léčbě paklitaxelem může vyvolat závažné poškození nervů.

•    Současné podání cisplatiny s bleomycinem a etoposidem může snížit hladiny lithia v krvi. Proto je třeba hladiny lithia pravidelně kontrolovat.

•    Cisplatina snižuje účinek fenytoinu při léčbě epilepsie.

•    Cisplatina může mít nežádoucí vliv na účinnost látek k zabránění srážení krve (antikoagulancií). Proto je při souběžném podávání nutno častěji kontrolovat srážlivost krve.

•    Během tří měsíců po léčbě cisplatinou nesmíte být očkován/a očkovacími látkami obsahujícími živé viry.

•    Během léčby cisplatinou nesmíte být očkována proti žluté zimnici (viz také „Nepoužívejte Cisplatin Ebewe 1mg/ml)

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Cisplatin Ebewe 1 mg/ml může být při podávání těhotným ženám toxický pro plod. Po dobu léčby přípravkem Cisplatin Ebewe 1 mg/ml a ještě minimálně 6 měsíců po ukončení léčby je nutno používat adekvátní opatření na zabránění otěhotnění, což platí pro pacienty obou pohlaví.

Pokud pacient/ka chce mít děti po ukončení léčby, doporučuje se genetická konzultace.

Cisplatina se vylučuje do mateřského mléka. Pacientky léčené cisplatinou nesmí kojit.

Pacientům-mužům se doporučuje, aby během léčby a ještě po dobu až 6 měsíců po ukončení léčby nepočali dítě. Dále se muži mají poradit o možnosti konzervace spermií před zahájením léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Cisplatina může mít nežádoucí účinky, jako je ospalost anebo zvracení. Pokud se u vás vyskytují jakékoliv nežádoucí účinky, neobsluhujte žádné stroje, které vyžadují vaši plnou pozornost.

Přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml obsahuje

3,6 mg sodíku na ml. To je třeba vzít v úvahu při dietě s omezeným příjmem sodíku.

Přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml smí podávat pouze lékař specializovaný na léčbu rakoviny. Koncentrát se ředí fyziologickým roztokem nebo fyziologickým roztokem obsahujícím glukosu nebo manitol.

Přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml se smí podávat pouze injekcí do žíly (intravenózní infuzí).

Přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml nesmí přijít do kontaktu s žádným materiálem obsahujícím hliník.

Doporučené dávkování přípravku Cisplatin Ebewe 1 mg/ml závisí na Vašem zdravotním stavu, očekávaných účincích léčby a na tom, jestli je přípravek podáván samostatně (v monoterapii) nebo v kombinaci s jinými léky (kombinovaná chemoterapie). Pokyny pro dávkování platí pro dospělé i děti.

Přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml v monoterapii:

Doporučuje se následující dávkování:

-    Jednorázová dávka 50 až 120 mg/m povrchu těla každé 3 až 4 týdny.

-    15 až 20 mg/m2/den po dobu pěti dnů každé 3 až 4 týdny.

Přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml v kombinaci:

-    obvyklá dávka je 20 mg/m nebo více jednou za 3 až 4 týdny,

-    při léčbě malobuněčného a nemalobuněčného karcinomu plic je obvyklá dávka 80

mg/m2.

Infuzní roztok cisplatiny se podává intravenózní infuzí po dobu 6 až 8 hodin.

Je vyžadována dostatečná hydratace 2 - 12 hodin před aplikací cisplatiny a nejméně 6 hodin po aplikaci. Hydratace je nezbytná k vyvolání dostatečné diurézy (vylučování moči) před a po léčbě cisplatinou. Provádí se intravenózní infuzí jednoho z následujících roztoků:

•    fyziologický roztok

•    směs fyziologického roztoku a 5% roztoku glukosy (1:1).

Hydratace před aplikací cisplatiny:

•    Intravenózní infuze 100 - 200 ml/hod po dobu 6 -12 hodin

Hydratace po ukončení aplikace cisplatiny:

•    Intravenózní infuze dalších 2 litrů rychlostí 100 -200 ml za hodinu po dobu 6 -12 hodin.

Pokud objem moče po hydrataci nedosahuje 100-200 ml/hod, může být nutná tzv. forzírovaná diuréza. Provádí se podáním 37,5 g mannitolu ve formě 10% roztoku (375 ml 10% mannitolu) nebo podáním diuretika (látka s močopudným účinkem), je-li funkce ledvin normální. Podání

mannitolu či diuretika je nutné též v případě, že je podávané množství cisplatiny vyšší než 60 mg/m povrchu těla.

Aby se zabránilo problémům s ledvinami nebo aby se zmírnily, doporučuje se, abyste během 24 hodin po podání léčby cisplatinou pil/a velká množství vody.

Jestliže se domníváte, že Vám bylo podáno více přípravku Cisplatin Ebewe 1 mg/ml, než jste měl/a dostat

Lékař zajistí, aby Vám byla podána správná dávka. V případě předávkování můžete zaznamenat zvýšení nežádoucích účinků. Lékař Vám může podat vhodnou podpůrnou léčbu proti těmto nežádoucím účinkům.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě sdělte svému lékaři, pokud si všimnete, že máte:

•    dlouhotrvající nebo těžký průjem nebo zvracení;

•    stomatitidu / mukozitidu ( zánět sliznice dutiny ústní);

•    otok obličeje, rtů, úst nebo krku;

•    nevysvětlitelné dechové příznaky jako neproduktivní kašel, obtížné dýchání nebo pískoty;

•    obtíže s polykáním;

•    znecitlivělé nebo brnící prsty na rukou nebo nohách;

•    jste nezvykle unaveni;

•    neobvyklé podlitiny a krvácení;

•    příznaky infekce, jako je bolest v krku a horečka;

•    nepříjemný pocit po skončení nebo během infuze v místě vpichu.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

•    Selhání kostní dřeně, pokles počtu krevních destiček (trombocytopenie), pokles počtu bílých krvinek (leukopenie), chudokrevnost (anemie)

•    Snížená koncentrace sodíku v plasmě (hyponatremie)

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

•    Infekce a otrava krve (sepse)

•    Poruchy srdečního rytmu (arytmie), poruchy srdečního rytmu (bradykardie, tachykardie),

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

•    Snížená koncentrace magnesia v plasmě (hypomagnesemie)

•    Ototoxicita

•    Závažná hypersenzitivní reakce (anafylaktoidní reakce)

•    Abnormální tvorba spermií ve varlatech (spermatogeneze)

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů)

•    Akutní leukemie

•    Křeče, periferní neuropatie (nezánětlivé onemocnění nervu), onemocnění CNS (leukoencefalopatie), reverzibilní syndrom zadní leukoencefalopatie

•    Infarkt myokardu

•    Zánět sliznice dutiny ústní (stomatitida)

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů)

•    Srdeční zástava

Četnost není známa (četnost nelze odhadnout z dostupných údajů)

•    Infekce

•    Coombs-pozitivní hemolytická anemie

•    Vzestup krevní amylázy, neadekvátní sekrece antidiuretického hormonu

•    Dehydratace, nízká koncentrace draslíku v krvi (hypokalemie), snížená koncentrace fosfátů v krvi (hypofosfatemie), zvýšená koncentrace kyseliny močové v krvi (hyperurikemie), nízká koncentrace vápníku v krvi (hypokalcemie), tetanus

•    Cévní mozková příhoda, hemoragická mrtvice, ischemická cévní mozková příhoda, ztráta chuti (ageuzie), cerebrální arteritida, Lhermittův příznak, nezánětlivé onemocnění míchy (myelopatie), onemocnění nervu (autonomní neuropatie)

•    Rozmazané vidění, získaná barvoslepost, kortikální slepota, zánět očního nervu, papiloedém, retinální pigmentace

•    Ušní šelest (tinitus), hluchota

•    Srdeční porucha

•    Trombotická mikroangiopatie (hemolytický uremický syndrom), Raynaudův fenomén

•    Zvracení, pocit na zvracení (nauzea), anorexie, škytavka, průjem

•    Vzestup jaterních enzymů, vzestup krevní hladiny bilirubinu

•    Plicní embolie

•    Vyrážka, ztráta vlasů (alopecie)

•    Svalové křeče (spasmy)

•    Akutní renální selhání, renální selhání, renální tubulární porucha

•    Horečka (velmi častá), astenie (celková tělesná slabost), malátnost, extravazace (únik tekutiny mimo cévy) v místě vpichu

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.

Použitelnost: Nepoužívejte přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za zkratkou „EXP“.

Přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml nepoužívejte, pokud zaznamenáte viditelné známky poškození.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml obsahuje

•    Léčivou látkou je cisplatinum.

Jeden mililitr (ml) roztoku obsahuje 1 miligram (mg) cisplatiny.

10 ml lahvička obsahuje 10 mg cisplatiny, 50 ml lahvička obsahuje 50 mg cisplatiny, 100 ml lahvička obsahuje 100 mg cisplatiny.

•    Pomocné látky jsou chlorid sodný, kyselina chlorovodíková 10% a voda na injekci.

Jak Cisplatin Ebewe 1 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení

Cisplatin Ebewe 1 mg/ml je čirý, bezbarvý koncentrát pro infuzní roztok v zapertlované lahvičce z hnědého skla s/bez průhledného plastového obalu (ONKO-Safe), s pryžovou zátkou, hliníkovým uzávěrem, plastikovým krytem.

Balení obsahující injekční lahvičku s objemem 10 ml, jedna injekční lahvička obsahuje cisplatinum 10 mg Balení obsahující injekční lahvičku s objemem 50 ml, jedna injekční lahvička obsahuje cisplatinum 50 mg.

Balení obsahující injekční lahvičku s objemem 100 ml, jedna injekční lahvička obsahuje cisplatinum 100 mg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Lahvičky jsou baleny s nebo bez ochranného plastového pouzdra (Onko-Safe).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG Mondseestrasse 11 4866 Unterach Rakousko

Výrobce

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG Mondseestrasse 11 4866 Unterach Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

14.5.2014

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml se musí před použitím naředit. Při přípravě se nesmí používat žádné pomůcky obsahující hliník, které by mohly přijít do styku s cisplatinou (sady na intravenózní infuzi, jehly, katétry, stříkačky).

Příprava infuzního roztoku musí probíhat za aseptických podmínek.

K naředění koncentrátu je nutno použít jeden z uvedených roztoků:

-    fyziologický roztok

-    směs fyziologického roztoku a 5% roztoku glukosy (1:1)

(výsledná finální koncentrace: 0,45 % chloridu sodného, 2,5 % glukosy)

Příprava infuzního roztoku cisplatiny:

Požadované množství (dávka) cisplatiny se naředí v 1 - 2 litrech jednoho z výše uvedených roztoků.

Naředěný roztok se podává výhradně intravenózní infuzí. Použít lze pouze čirý a bezbarvý roztok bez viditelných částic.

Pouze k jednorázovému použití.

Cytotoxické látky může k podání připravovat pouze personál vyškolený v bezpečném nakládání s přípravkem.

Dodržujte lokální směrnice pro manipulaci s cytotoxickými látkami.

Stejně jako ostatní cytotoxické látky, i cisplatina musí být používána s opatrností: nutné a životně důležité je používání rukavic, obličejových masek a ochranného oděvu. Cisplatina má být zpracovávána v ochranné kukle, je-li to možné. Je třeba zabránit kontaktu s kůží a/nebo sliznicemi. Těhotné zaměstnankyně nesmí s cisplatinou nakládat.

Zasažení kůže: omyjte velkým množstvím vody. Pokud máte přechodný pocit pálení, aplikujte mast. (Pozn.: některé osoby jsou citlivější na platinu a mohou mít kožní reakce).

V případě rozlití si osoby manipulující s lékem mají nasadit rukavice a rozlitý materiál vysušit houbičkou, která se pro tento účel ukládá poblíž. Oblast se dvakrát opláchne vodou. Všechny roztoky a houbičky se vloží do igelitového sáčku, který se uzavře. V případě rozlití je se všemi předměty, které přišly do styku s cisplatinou, potřeba nakládat a likvidovat je v souladu s lokálními směrnicemi pro cytotoxické látky.

Všechen nepoužitý přípravek či odpadový materiál je nutno zlikvidovat v souladu s místními požadavky.

Inkompatibility

Cisplatin Ebewe 1 mg/ml reaguje s hliníkem za tvorby černých sraženin platiny. Proto se nesmí používat žádné pomůcky obsahující hliník, které by mohly přijít do styku s cisplatinou (sady na intravenózní infuzi, jehly, katétry, stříkačky).

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky kromě látek uvedených výše.

Přípravek Cisplatin Ebewe 1 mg/ml nesmí být ředěn samotným 5% roztokem glukosy, je možno používat pouze směs s fyziologickým roztokem, jak je uvedeno výše.

Antioxidanty (jako metabisulfit sodný), bikarbonáty (uhličitan sodný), sulfáty, fluoruracil a paklitaxel mohou inaktivovat platinu v infuzních systémech.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Léčivý přípravek v prodejním balení:

Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.

Roztok pro infuzi po naředění:

Chemická a fyzikální stabilita po naředění 0,9% roztokem chloridu sodného nebo směsí 0,9% roztoku chloridu sodného a 5% roztoku glukosy (1:1) byla prokázána po dobu 28 dní při 2 °C - 8 °C nebo při pokojové teplotě při ochraně před světlem.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by tato doba neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 °C - 8 °C, pokud ředění proběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

9/9