Příbalový Leták

Cisplatin "Ebewe" 1 Mg/Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisplatin EBEWE 1 mg/ml

Koncentrát pro infuzní roztok Cisplatinum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: 1 ml roztoku obsahuje cisplatinum 1 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: 1 ml roztoku obsahuje 9,0 mg chloridu sodného. Dále obsahuje vodu na injekci a kyselinu chlorovodíkovou 10%


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Koncentrát pro infuzní roztok 1 lahvička se 100 ml roztoku 100 mg/100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Dávkování a způsob použití - viz příbalová informace. Pouze pro intravenózní infuzi.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg. KG 4866 Unterach, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


44/172/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Cisplatin EBEWE 1 mg/ml

Koncentrát pro infuzní roztok Cisplatinum


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Pouze pro i.v. infuzi.


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


100 mg/100 ml 1 injekční lahvička se 100 ml


6. JINÉ


1 ml vodného roztoku obsahuje 1 mg cisplatinum, 9,0 mg chloridu sodného.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.

Chraňte před dětmi!

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisplatin EBEWE 1 mg/ml

Koncentrát pro infuzní roztok Cisplatinum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: 1 ml roztoku obsahuje cisplatinum 1 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: 1 ml roztoku obsahuje 9,0 mg chloridu sodného. Dále obsahuje vodu na injekci a kyselinu chlorovodíkovou 10%


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Koncentrát pro infuzní roztok 1 lahvička s 50 ml roztoku 50 mg/50 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Dávkování a způsob použití - viz příbalová informace. Pouze pro intravenózní infuzi.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg. KG 4866 Unterach, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


44/172/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Cisplatin EBEWE 1 mg/ml

Koncentrát pro infuzní roztok Cisplatinum


2 ZPŮSOB PODÁNÍ


Pouze pro i.v. infuzi.


3. POUŽITELNOST


EXP.:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


50 mg/50 ml

1 injekční lahvička s 50 ml


6. JINÉ


1 ml vodného roztoku obsahuje 1 mg cisplatinum, 9,0 mg chloridu sodného.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.

Chraňte před dětmi!

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisplatin EBEWE 1 mg/ml

Koncentrát pro infuzní roztok Cisplatinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: 1 ml roztoku obsahuje cisplatinum 1 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: 1 ml roztoku obsahuje 9,0 mg chloridu sodného. Dále obsahuje vodu na injekci a roztok kyselinu chlorovodíkovou 10%


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Koncentrát pro infuzní roztok 1 lahvička s 10 ml roztoku 10 mg/10 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Dávkování a způsob použití - viz příbalová informace. Pouze pro intravenózní infuzi.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte, při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg. KG 4866 Unterach, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


44/172/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Cisplatin EBEWE 1 mg/ml

Koncentrát pro infuzní roztok Cisplatinum


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Pouze pro i.v. infuzi.


3. POUŽITELNOST


EXP.:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


10 mg/10 ml

1 injekční lahvička s 10 ml


6. JINÉ


1 ml vodného roztoku obsahuje 1 mg cisplatinum, 9,0 mg chloridu sodného.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.

Chraňte před dětmi!

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


9

EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG

4866 Unterach, Rakousko