Příbalový Leták

Cisatracurium Kabi 2 Mg/Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička (2,5 ml/5 ml/10 ml ampulky)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisatracurium Kabi 2 mg/ml, injekční nebo infuzní roztok Cisatracurium


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jeden ml obsahuje 2,68 mg cisatracurii besilas, což odpovídá 2 mg cisatracurii.

Jedna 2,5 ml ampulka injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 6,7 mg cisatracurii besilas, což odpovídá 5 mg cisatracurii.

Jedna 5 ml ampulka injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 13,4 mg cisatracurii besilas, což odpovídá 10 mg cisatracurii.

Jedna 10 ml ampulka injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 26,8 mg cisatracurii besilas, což odpovídá 20 mg cisatracurii.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Roztok besylové kyseliny (k úpravě pH) Voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


Injekční nebo infuzní roztok

1 ampulka x 2,5 ml 5 ampulek x 2,5 ml 10 ampulek x 2,5 ml 50 ampulek x 2,5 ml 1 ampulka x 5 ml 5 ampulek x 5 ml 10 ampulek x 5 ml 50 ampulek x 5 ml 1 ampulka x 10 ml 5 ampulek x 10 ml 10 ampulek x 10 ml 50 ampulek x 10 ml


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNI


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Pouze pro jednorázové podání.


6. zvláštní upozorněni, ze léčivy přípravek musí byt uchováván mimo

DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. další zvláštní upozorněni, pokud JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce (2 - 8°C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Fresenius Kabi s.r.o, Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg.č.: 63/568/11-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE O BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se- odůvodnění přijato


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Cisatracurium Kabi 2 mg/ml, injection or infusion Cisatracurium


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


IV


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Batch No.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


5 mg/2,5 ml 10 mg/5 ml 20 mg/10 ml


6.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


logo