Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Ciphin Pro Infusione 200 Mg/100 Ml

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CIPHIN pro infusione 200 mg/100 ml

infuzní roztok ciprofloxacinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Ciprofloxacinum 200 mg ve 100 ml infuzního roztoku.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Chlorid sodný, kyselina mléčná, voda na injekci, kyselina chlorovodíková 10%.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Infuzní roztok 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek nepříznivě ovlivňuje pozornost a schopnost řídit motorová vozidla.


8. POUŽITELNOST


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte infuzní láhev v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zentiva, a. s., Bratislava, Slovenská republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg. č.: 42/414/99-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15    NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Neuplatňuje se - odůvodnění přijato.


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CIPHIN pro infusione 200 mg/100 ml

infuzní roztok ciprofloxacinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Ciprofloxacinum 200 mg ve 100 ml infuzního roztoku.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Chlorid sodný, kyselina mléčná, voda na injekci, kyselina chlorovodíková 10%.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Infuzní roztok 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek nepříznivě ovlivňuje pozornost a schopnost řídit motorová vozidla.


8. POUŽITELNOST


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte infuzní láhev v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zentiva, a. s., Bratislava, Slovenská republika 12    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 42/414/99-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ