Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Ciphin Pro Infusione 200 Mg/100 Ml

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn.sukls162794/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

CIPHIN pro infusione 200 mg/100 ml

infuzní roztok ciprofloxacinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek CIPHIN pro infusione a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CIPHIN pro infusione používat

3.    Jak se přípravek CIPHIN pro infusione používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek CIPHIN pro infusione uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek CIPHIN pro infusione a k čemu se používá

Přípravek CIPHIN pro infusione je antibiotikum patřící do skupiny chinolonů. Léčivou látkou je ciprofloxacin. Ciprofloxacin ničí bakterie, které způsobují infekce. Působí pouze na specifické kmeny bakterií.

Dospělí

Přípravek CIPHIN pro infusione se u dospělých používá k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

•    infekce dýchacích cest,

•    dlouhodobé nebo opakující se infekce ucha a vedlejších nosních dutin,

•    infekce močových cest,

•    infekce varlat nebo kanálku varlat,

•    infekce pohlavních orgánů u žen,

•    infekce trávicího traktu a břicha,

• infekce kůže a měkké tkáně,

• infekce kostí a kloubů,

•    k léčbě infekce u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (závažná neutropenie),

•    k prevenci vzniku infekce u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (závažná neutropenie),

•    expozice inhalační formy antraxu (slezinná sněť, očekávaná nebo potvrzená).

Jestliže máte závažnou infekci, nebo když je infekce způsobena více než jedním typem bakterie, můžou Vám být současně s přípravkem CIPHIN pro infusione předepsána ještě jiná antibiotika.

Děti a dospívající

Přípravek CIPHIN pro infusione se za odborného dohledu specialisty používá u dětí a dospívajících k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

•    infekce plic a průdušek u dětí a dospívajících s cystickou fibrózou,

•    komplikované infekce močových cest, včetně infekcí zasahujících ledviny (pyelonefritida),

•    expozice inhalační formou antraxu (očekávaná nebo potvrzená).

V případě, kdy to lékař uzná za vhodné, může být ciprofloxacin u dětí a dospívajících použit také k léčbě jiných závažných infekcí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CIPHIN pro infusione používat Nepoužívejte přípravek CIPHIN pro infusione:

•    jestliže jste alergický(á) na léčivou látku, jiné chinolonové léky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

•    užíváte tizanidin (viz bod 2. Další léčivé přípravky a přípravek CIPHIN pro infusione). Upozornění a opatření

Před podáním přípravku CIPHIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

•    jste někdy měl(a) problémy s ledvinami, je možné, že bude potřeba Vaši léčbu přizpůsobit,

•    trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami,

•    jste v minulosti měl(a) problémy se šlachami při předchozí léčbě antibiotiky, jako je přípravek CIPHIN pro infusione,

•    máte myastenii gravis (typ svalové slabosti),

•    máte problémy se srdcem,

Při používání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz „Další léčivé přípravky a přípravek CIPHIN pro infusione“).

Během léčby přípravkem CIPHIN pro infusione

Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže během používání přípravku CIPHIN pro infusione nastane kterákoli z níže uvedených situací. Váš lékař rozhodne, zda je nutné léčbu přípravkem CIPHIN pro infusione ukončit.

   Závažné, náhlé alergické reakce (anafylaktická reakce/šok, angioedém). Dokonce i po první dávce existuje malá pravděpodobnost, že zaznamenáte závažné alergické reakce s následujícími příznaky: svíravý pocit na hrudi, pocit závratě, nevolnosti, mdloby, anebo závrať když vstáváte. Jestliže toto nastane, okamžitě informujte svého lékaře, protože je nutné podávání přípravku CIPHIN pro infusione okamžitě ukončit.

•    Občas se může objevit bolest, otoky kloubů a zánět šlach, zejména jste-li starší a jste zároveň léčen(a) kortikosteroidy. Při první známce jakékoli bolesti nebo zánětu musí být podávání přípravku CIPHIN pro infusione ukončeno a bolestivé místo udržujte v klidu. Vyvarujte se zbytečného pohybu, který by mohl zvýšit riziko natržení šlachy.

•    Trpíte-li epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami, například mozkovou ischemií (nedokrvení mozku) nebo mrtvicí, můžete zaznamenat nežádoucí účinky spojené s centrálním nervovým systémem. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte přípravek CIPHIN pro infusione používat.

•    Po prvním užití přípravku CIPHIN pro infusione můžete zaznamenat psychiatrické reakce. Trpíte-li depresí nebo psychózou, při léčbě přípravkem CIPHIN pro infusione se mohou Vaše příznaky zhoršit. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte CIPHIN pro infusione používat a kontaktujte svého lékaře.

•    Můžete zaznamenat symptomy neuropatie (nezánětlivého postižení nervů) jako bolest, pálení, brnění, mravenčení a/nebo slabost. Jestliže nastane taková situace, okamžitě přestaňte CIPHIN pro infusione používat a kontaktujte svého lékaře.

•    Při užívání antibiotik, včetně přípravku CIPHIN pro infusione, nebo dokonce několik týdnů po

ukončení léčby, můžete dostat průjem. Jestliže by přešel do závažné nebo trvalé formy, nebo pokud by Vaše stolice obsahovala krev nebo sliz, okamžitě informujte svého lékaře. Podávání přípravku CIPHIN pro infusione musí být neprodleně ukončeno, neboť se může jednat o život ohrožující situaci. Neužívejte léky na zpomalení střev.

•    Jestliže je třeba, abyste podstoupil(a) odběr vzorku krve nebo moči informujte svého lékaře nebo

personál laboratoře, že používáte přípravek CIPHIN pro infusione.

•    Přípravek CIPHIN pro infusione může způsobit poškození jater. Jestliže zpozorujete jakékoli příznaky, například ztrátu chuti k jídlu, žloutenku (žloutnutí kůže), tmavou moč, svědění, nebo citlivost žaludku, musí být podávání přípravku CIPHIN pro infusione okamžitě ukončeno.

•    Přípravek CIPHIN pro infusione může způsobit snížení počtu bílých krvinek, následkem toho může být také snížena Vaše odolnost proti infekcím. Jestliže se u Vás vyskytne infekce

s příznaky, jako jsou horečka a celkové zhoršení Vašeho zdravotního stavu, nebo horečka ve spojení s místními projevy infekce jako jsou bolest v krku/hltanu/ústech případně onemocnění močových cest, okamžitě vyhledejte lékaře. Bude třeba udělat krevní testy ke zjištění případného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je nezbytné informovat lékaře o léku, který používáte.

•    Informujte svého lékaře, jestliže Vy nebo některý člen Vaší rodiny trpí nedostatkem glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD), protože by se u Vás mohla projevit anémie.

•    Když používáte přípravek CIPHIN pro infusione, Vaše pokožka bude citlivější na sluneční nebo ultrafialové (UV) záření. Nevystavujte pokožku silnému slunečnímu nebo umělému UV světlu.

•    Pokud se Vám při používání přípravku CIPHIN pro infusione zhorší zrak nebo změní vidění, obraťte se okamžitě na očního lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek CIPHIN pro infusione

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Nepoužívejte přípravek CIPHIN pro infusione současně s tizanidinem, tato kombinace může způsobit nežádoucí účinky, například nízký krevní tlak a ospalost (viz bod 2. Další léčivé přípravky a přípravek CIPHIN pro infusione).

O následujících lécích je známo, že vzájemně působí s přípravkem CIPHIN pro infusione. Používání přípravku CIPHIN pro infusione současně s těmito léky může ovlivnit jejich léčebný efekt. Současně také dochází ke zvyšování pravděpodobnosti výskytu nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte:

•    warfarin nebo jiné perorální antikoagulancia (na ředění krve);

•    probenecid (na dnu);

•    methotrexát (na některé typy rakoviny, lupénky, revmatický zánět kloubů);

•    theofylin (na potíže s dýcháním);

•    tizanidin (na svalové křeče u roztroušené sklerózy);

•    klozapin (antipsychotikum);

• ropinirol (na Parkinsonovu nemoc);

• fenytoin (na epilepsii);

•    jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: např. antiarytmika (léky používané na poruchy srdečního rytmu jako např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některé léky proti infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik), některá antipsychotika.

Přípravek CIPHIN pro infusione může zvýšit hladiny následujících látek v krvi:

•    pentoxifylin (na oběhové poruchy),

•    kofein.

Přípravek CIPHIN pro infusione s jídlem a pitím

Jídlo ani pití Vaši léčbu přípravkem CIPHIN pro infusione neovlivňuje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než je Vám tento přípravek podán.

V průběhu těhotenství je lepší se používání přípravku CIPHIN pro infusione vyvarovat.

CIPHIN pro infusione nepoužívejte, jestliže kojíte, protože se vylučuje do mateřského mléka a mohl by Vašemu dítěti ublížit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek CIPHIN pro infusione může snížit Vaši schopnost reagovat. Mohou se vyskytnout některé neurologické nežádoucí účinky. Před řízením dopravních prostředků a obsluhou strojů se ujistěte, jak reagujete na přípravek CIPHIN pro infusione. Máte-li pochybnosti, zeptejte se svého lékaře.

Přípravek CIPHIN pro infusione obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje 15.4 mmol Na (sodík) v 200 mg (100 ml). Je třeba vzít v úvahu u pacientů, u kterých je sodík z lékařského hlediska nežádoucí.

3. Jak se přípravek CIPHIN pro infusione používá

Informujte svého lékaře, pokud máte problém s ledvinami, protože je možné, že dávkování bude potřeba upravit.

Léčba trvá obvykle 5 až 21 dnů, u závažných infekcí však může trvat déle.

Každou dávku Vám Váš lékař podá pomalou infuzí žilou do krevního řečiště. U dětí trvá infuze 60 minut. U dospělých pacientů trvá infuze 30 minut u 200 mg CIPHIN pro infusione. Pomalé podávání infuze je důležité a pomáhá omezit bezprostředně se objevující nežádoucí účinky.

V průběhu léčby přípravkem CIPHIN pro infusione dbejte na dostatečný příjem tekutin.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek CIPHIN pro infusione

> Je důležité, abyste dokončil(a) celou léčbu, i když se za několik dnů začnete cítit lépe. Jestliže přestanete používat tento léčivý přípravek příliš brzy, Vaše infekce nemusí být zcela vyléčena a příznaky infekce se mohou vrátit nebo zhoršit. Může se u Vás také vyvinout rezistence na antibiotika.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů):

-    nevolnost, průjem, zvracení;

-    bolesti kloubů u dětí;

-    reakce v místě injekce, vyrážka;

-    přechodné zvýšení určitých látek v krvi (transamináz).

Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů):

-    fungální (houbová) superinfekce, vysoká koncentrace eosinofilů (typu bílých krvinek), zvýšení nebo snížený počet krevních destiček (trombocytů);

-    ztráta chuti k j ídlu (anorexie);

-    hyperaktivita, neklid, zmatenost, dezorientace, halucinace, bolest hlavy, závrať, problémy se spaním, poruchy chuti, mravenčení, neobvyklá citlivost na smyslové stimuly, snížená citlivost pokožky, záchvaty (viz bod 2 Upozornění a opatření), závrať;

-    zrakové problémy;

-    ztráta sluchu;

-    zrychlený srdeční tep (tachykardie);

-    rozšíření krevních cév (vasodilatace), nízký krevní tlak;

-    bolest břicha, trávicí potíže jako žaludeční nevolnost (špatné zažívání/pálení žáhy), plynatost;

-    zhoršená funkce jater, zvýšená hladina určité látky v krvi (bilirubinu), žloutenka (cholestatická žloutenka);

-    svědění, kopřivka;

-    bolest kloubů u dospělých;

-    špatná funkce ledvin, selhání ledvin;

-    bolest kostí a svalů, nevolnost (astenie), horečka, retence tekutin;

-    zvýšení krevní alkalické fosfatázy (určité látky v krvi).

Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1 000 pacientů):

-    zánět střev (kolitida) spojený s užíváním antibiotik (ve velmi vzácných případech může být smrtelná); (viz bod 2: Upozornění a opatření);

-    změny v hodnotách krve (leukopenie, leukocytóza, neutropenie, anemie), pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček (pancytopenie), který může být smrtelný, úbytek kostní dřeně, který může být také smrtelný (viz bod 2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CIPHIN pro infusione je zapotřebí);

-    alergické reakce, alergické otoky (edém), rychle se tvořící otoky kůže a sliznic (angioedém), závažné alergické reakce (anafylaktický šok), které mohou být život ohrožující (viz bod 2 Upozornění a opatření);

-    zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie);

-    úzkostné reakce, divné sny, deprese, duševní poruchy (psychotické reakce); (viz bod 2 Upozornění a opatření);

-    snížená citlivost kůže, třes, migréna, poruchy čichu (čichové poruchy);

-    hučení v uších, zhoršený sluch;

-    mdloba, vaskulitida (zánět cévních stěn);

-    dušnost, včetně astmatických příznaků;

-    pankreatitida (zánět slinivky břišní);

-    hepatitida (zánět jater), odumírání velkého množství jaterních buněk (nekróza jater), velmi vzácně vedoucí k životu ohrožujícímu selhání jater;

-    citlivost na světlo (viz bod 2 Upozornění a opatření), drobné tečkovité krvácení pod pokožkou (petechie);

-    bolest svalů, zánět kloubů, zvýšená svalová tenze, křeče, natržení šlach - zejména velké šlachy na patě (Achillova šlacha);

-    krev nebo krystaly v moči (viz bod 2 Upozornění a opatření), zánět močových cest;

-    nadměrné pocení;

-    abnormální úrovně faktoru srážlivosti (protrombin), nebo zvýšené hladiny enzymu amylázy;

Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1 z 10 000 pacientů):

-    zvláštní typ snížení počtu červených krvinek (hemolytická anemie) nebo bílých krvinek (agranulocytóza);

-    závažné alergické reakce (anafylaktické reakce, anafylaktický šok, sérová porucha), které mohou být smrtelné (viz bod 2 Upozornění a opatření);

-    poruchy koordinace, nestabilní chůze (poruchy chůze), neobvykle zvýšená citlivost na smyslové stimuly, tlak na mozek (zvýšený nitrolební tlak);

-    poruchy vnímání barev;

-    různé kožní trhlinky nebo vyrážky (například Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, které mohou vést k úmrtí);

-    ochablost svalů, zánět šlach, zhoršení příznaků myastenie gravis (viz bod 2 Upozornění a opatření).

Není známo (nelze z dostupných údajů určit)

-    příznaky postižení nervového systému jako jsou bolest, pálení, štípání, brnění a/nebo slabost končetin;

-    abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu, poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5. Jak přípravek CIPHIN pro infusione uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek CIPHIN pro infusione nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte infuzní láhev v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek CIPHIN pro infusione obsahuje

Léčivou látkou je: ciprofloxacinum 200 mg ve 100 ml infuzního roztoku.

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina mléčná, voda na injekci, kyselina chlorovodíková 10%.

Jak přípravek CIPHIN pro infusione vypadá a co obsahuje toto balení

Vzhled: čirý bezbarvý nebo slabě žlutý roztok.

Velikost balení: 100 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.10.2014

Odborná lékařská rada/doporučení

Antibiotika se užívají k léčbě bakteriálních infekcí. Proti virovým infekcím nejsou účinná.

Jestliže Vám předepsal lékař antibiotika, jsou určena pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění. I přes léčbu antibiotiky mohou některé bakterie přežít a růst. Tomuto jevu se říká rezistence, jejímž důsledkem je, že některá antibiotika přestanou účinkovat.

Nesprávné užívání antibiotik zvyšuje rezistenci. Jestliže nedodržíte instrukce vztahující se k:

-    dávkování,

-    frekvenci užívání,

-    délce léčby,

můžete přispět k vytvoření bakteriální rezistence a tak prodloužit léčbu, nebo snížit účinnost antibiotik.

Aby bylo dosaženo maximálního účinku tohoto léku:

1.    Užívejte antibiotika pouze, jsou-li Vám předepsána.

2.    Důsledně dodržujte předepsané dávkování.

3.    Antibiotika nikdy znovu bez lékařského předpisu neužívejte, a to ani k léčbě podobného onemocnění.

4.    Antibiotika, která byla předepsána Vám, nikdy nepodávejte další osobě; nemusí být k léčbě daného onemocnění vhodná.

5.    Po ukončení léčby veškeré nespotřebované léky vraťte do lékárny, aby mohly být správně zlikvidovány.

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Ciprofloxacin se musí podávat intravenózní infuzí. U dětí je délka trvání infuze 60 minut.

Při podání 200 mg přípravku CIPHIN pro infusione dospělým pacientům je délka infuze 30 minut. Pomalá infuze do velké žíly zmenší pacientovo nepohodlí a sníží riziko venózního podráždění. Infuzní roztok může být podáván samostatně, nebo je možné jej kombinovat s dalším kompatibilním infuzním roztokem.

Jestliže nebyla potvrzena kompatibilita s dalšími infuzními roztoky/léky, musí se infuzní roztok podávat vždy zvlášť. Znaky nekompatibility jsou např. sraženina, zakalení a barevné skvrny.

Nekompatibilita se objevuje u všech infuzních roztoků/léků, které jsou fyzicky nebo chemicky nestabilní co se týče hodnot pH (např. penicilin, heparinové roztoky), zejména v kombinaci roztoků, které jsou upraveny na alkalické pH (pH infuzního roztoku ciprofloxacinu: 3,9-4,5).

Po zahájení intravenózní léčby je možné také pokračovat perorální léčbou tabletami ciprofloxacinu.