Příbalový Leták

Cermix 0,15 Mg/G

Informace pro variantu: Cermix 0,15 Mg/G, zobrazit další variantu

Souhrn údajů o přípravku


Název veterinárního přípravku


Cermix 0,15 mg/g premix pro medikaci krmiva


Kvalitativní a kvantitativní složení


1 g přípravku obsahuje:


Léčivá látka: Ivermectinum 0,15 mg

Pomocné látky: Butylhydroxyanisol 2,5 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


Léková forma


Premix pro medikaci krmiva.

Světlehnědý prášek.

Klinické údaje


Cílové druhy zvířat

Jeleni, daňci, mufloni, kamzíci, srnci a divoká prasata.


Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Prevence a léčba endo- a ektoparazitóz (larvální stádia i dospělci gastrointestinálních i plicních nematod, zákožky a vši ), larvální stádia nosohltanové a podkožní střečkovitosti: Ostertagia spp., Chabertia spp., Cooperia spp., Trichuris spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Haemonchus spp., Strongyloides spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Capillaria spp.,Ascaris suum, Capreocaulus capreoli, Müllerius spp., Dictyocaulus spp., Bicaulus spp., Metastrongylus spp., Cephenemyia spp., Pharyngomyia spp.,Hypoderma spp.


Kontraindikace

Nejsou.


Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

V případě, že zvěř nedostávala jadrné krmivo, musí předložení léčiva předcházet návyková fáze (nejméně 7 – 10 dnů) na krmivo, do něhož bude přípravek zamíchán.


Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nezkrmovat přímo.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Během aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Zamezte přímému kontaktu přípravku s kůží. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné pomůcky zahrnující alespoň gumové či latexové rukavice. Po aplikaci přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.

V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte exponované místo velkým množstvím vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Volný ivermektin je toxický pro vodní organizmy. Obaly a zbylý obsah přípravku je nutno bezpečně likvidovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci povrchové vody či vodních zdrojů.


Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nebyly zjištěny.


Používání v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti. Lze použít během laktace.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.


4.9. Podávané množství a způsob podávání

Perorální podání.

Aplikaci musí předcházet přípravná fáze, tj. krmení sypkým krmivem bez přípravkuCermix, viz bod 4.4.


Spárkatá přežvýkavá zvěř

Obecná terapeutická dávka: 0,2 mg léčivé látky/kg ž. hm./den se podává dva po sobě následující dny.

Spárkaté přežvýkavé zvěři se přípravek podává rozmíchaný v sypkém krmivu v poměru 1:9 (5 kg přípravku Cermix smísíme s 45 kg jadrného krmiva). Takto připravené krmivo se podává dva po sobě následující dny jako jediné krmivo v množství závislém na početním stavu zvěře u krmelců.


druh zvěře průměrná hmotnost denní dávka krmiva s přípravkem

jelení 120 kg 1600 g

jelen Dybowského 80 kg 1060 g

daňčí 65 kg 860 g

mufloní 40 kg 530 g

kamzičí 20 kg 320 g

srnčí 15 kg 200 g

prase divoké 60 kg 3000 g


Divoká prasata

Obecná terapeutická dávka: 0,1 mg léčivé látky/kg ž. hm./den se podává pět po sobě následujících dní.

Doporučené míchání:

I. fáze – přípravek se rozmíchá v sypkém krmivu v poměru 1:9.

II. fáze – tato zniklá směs se dále zamíchá se sypkým krmivem v poměru 1:6,5

Takto připravené krmivo se podává po dobu 5 dnů v množství 0,5 kg / 10 kg ž. hm. a den.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Přípravek má dostatečnou terapeutickou šíři. Při podávání medikované krmné směsi není z hlediska objemu možné předávkování.


Ochranné lhůty

Maso jelení, daňčí, srnčí, mufloní a kamzičí zvěře 28 dnů.

Maso divokých prasat 14 dnů.


Farmakologické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Avermektiny

ATCvetkód: QP54AA01


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Ivermektin, fermentační produkt půdní aktinomycéty Streptomyces avermitilis, se vyznačuje širokospektrým antiparazitárním účinkem proti dospělým i vývojovým stádiím nejdůležitějších endoparazitů i ektoparazitů.


5.2. Farmakokinetické údaje

Z hlediska fyzikálně-chemických vlastností se vyznačuje vysokou lipofilitou, ta je z farmakokinetického hlediska výhodná pro prostupnost biologickými bariérami a proniká tedy i do míst, kam se méně lipofilní léčiva dostávají obtížně. V pokusech na ovcích s ivermektinem podávaným v tekutém vehikulu per os stanovili FINK a PORRAS (in Campbell, 1989, s. 113 – 130) hodnotu t1/2 = 3 – 5 dní. DOWNING (in Campbell, 1989, s. 144 – 148) uvádí, že maxima v plazmě bylo dosaženo za 6 hodin a t1/2 perorálně podaného ivermektinu činil 0,7 – 2,5 dne. Největší podíl na eliminaci ivermektinu má jeho exkrece v trusu (CHIV a LU in Campbell, 1989, s. 131 – 143).


Environmentální vlastnosti

Přípravek je toxický pro včely a vodní organismy, jeho vstup do vodních ekosystémů může být příčinou dlouhotrvajících změn v životním prostředí. Zamezte kontaminaci vodních toků přípravkem.


Farmaceutické údaje


6.1. Seznam pomocných látek

Butylhydroxyanisol

Propyl-gallát

Kyselina citronová monohydrát

Propylenglykol

Kukuřičná mouka

Aromex ME

Krmný vápenec jemně mletý

Krmná mouka pšeničná


6.2. Inkompatibility

Nejsou známy.


6.3. Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 1 rok.

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva: 3 měsíce.


6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.


6.5. Druh a složení vnitřního obalu

Třívrstevný papírový pytel s polyethylenovým nástřikem.

Velikost balení:

1 x 5 kg, 1 x 10 kg


6.6. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Přípravek je toxický pro včely a vodní organismy, jeho vstup do vodních ekosystémů může být příčinou dlouhotrvajících změn v životním prostředí. Zamezte kontaminaci vodních toků přípravkem.

Léčivý přípravek se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. Držitel rozhodnutí o registraci

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.

Pohoří-Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy, ČR.

Tel.: +420 241 950 383-5

Fax: +420 214 950 659

e-mail: prodej@bri.cz


8. Registrační číslo

98/082/01-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace

20.11.2001, 30.1.2012, 2.2.2012


10. Datum poslední revize textu

Únor 2012