Příbalový Leták

Cermix 0,15 Mg/G

Informace pro variantu: Cermix 0,15 Mg/G, zobrazit další variantu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


Cermix 0,15 mg/g premix pro medikaci krmiva

Ivermectinum

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.

Pohoří-Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cermix 0,15 mg/g premix pro medikaci krmiva
Ivermectinum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g světlehnědého prášku obsahuje:

Léčivá látka: Ivermectinum 0,15 mg

Pomocné látky: Butylhydroxyanisol 2,5 mg


4. INDIKACE

Prevence a léčba endo- a ektoparazitóz (larvální stádia i dospělci gastrointestinálních i plicních nematod, zákožky a vši ), larvální stádia nosohltanové a podkožní střečkovitosti: Ostertagia spp., Chabertia spp., Cooperia spp., Trichuris spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Haemonchus spp., Strongyloides spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Capillaria spp.,Ascaris suum, Capreocaulus capreoli, Müllerius spp., Dictyocaulus spp., Bicaulus spp., Metastrongylus spp., Cephenemyia spp., Pharyngomyia spp.,Hypoderma spp.


5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nebyly zjištěny.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Jeleni, daňci, mufloni, kamzíci, srnci a divoká prasata.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Aplikaci musí předcházet přípravná fáze, tj. krmení sypkým krmivem bez přípravku Cermix, viz bod 9.

Spárkatá přežvýkavá zvěř

Obecná terapeutická dávka: 0,2 mg léčivé látky/kg ž. hm./den se podává dva po sobě následující dny.

Spárkaté přežvýkavé zvěři se přípravek podává rozmíchaný v sypkém krmivu v poměru 1:9 (5 kg přípravku Cermix smísíme s 45 kg jadrného krmiva). Takto připravené krmivo se podává dva po sobě následující dny jako jediné krmivo v množství závislém na početním stavu zvěře u krmelců.druh zvěře průměrná hmotnost denní dávka krmiva s přípravkem

jelení 120 kg 1600 g

jelen Dybowského 80 kg 1060 g

daňčí 65 kg 860 g

mufloní 40 kg 530 g

kamzičí 20 kg 320 g

srnčí 15 kg 200 g

prase divoké 60 kg 3000 gDivoká prasata

Obecná terapeutická dávka: 0,1 mg léčivé látky/kg ž. hm./den se podává pět po sobě následujících dní.

Doporučené míchání:

I. fáze – přípravek se rozmíchá v sypkém krmivu v poměru 1:9.

II. fáze – tato zniklá směs se dále zamíchá se sypkým krmivem v poměru 1:6,5

Takto připravené krmivo se podává po dobu 5 dnů v množství 0,5 kg / 10 kg ž. hm. a den.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nezkrmovat přímo.

V případě, že zvěř nedostávala jadrné krmivo, musí předložení léčiva předcházet návyková fáze (nejméně 7 – 10 dnů) na krmivo, do něhož bude přípravek zamíchán.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso jelení, daňčí, srnčí, mufloní a kamzičí zvěře 28 dnů.

Maso divokých prasat 14 dnů.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva: 3 měsíce.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepřehlédněte dávkování u divokých prasat.

Lze použít během březosti. Lze použít během laktace.


Během aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Zamezte přímému kontaktu přípravku s kůží. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné pomůcky zahrnující alespoň gumové či latexové rukavice. Po aplikaci přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.

V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte exponované místo velkým množstvím vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Volný ivermektin je toxický pro vodní organismy. Obaly a zbylý obsah přípravku je nutno bezpečně likvidovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci povrchové vody či vodních zdrojů.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Přípravek je toxický pro včely a vodní organismy, jeho vstup do vodních ekosystémů může být příčinou dlouhotrvajících změn v životním prostředí. Zamezte kontaminaci vodních toků přípravkem.

Léčivý přípravek se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2012


15. Další informace

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Velikost balení: 5 kg, 10 kg


3