Příbalový Leták

Cermix 0.15 Mg/G

Informace pro variantu: Cermix 0.15 Mg/G, zobrazit další variantu

Souhrn údajů o přípravku


1. Název veterinárního přípravku


Cermix 0,15 mg/g perorální prášek pro spárkatou zvěř


2. Kvalitativní a kvantitativní složení


1 g obsahuje:


Léčivá látka: Ivermectinum 0,150 mg

Pomocné látky: Butylhydroxyanisol 2,5 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Léková forma

Perorální prášek

Světlehnědý prášek.


4. Klinické údaje


Cílové druhy zvířat

Jeleni, daňci, mufloni, kamzíci, srnci a divoká prasata.


Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Preventivní a léčebná dehelmintizace spárkaté zvěře při výskytu larválních stádií i dospělců oblých červů trávícího traktu (Ostertagia spp., Chabertia spp., Cooperia spp., Trichuris spp.,Trichostrongylus spp.,Nematodirus spp.,Haemonchus spp., Strongyloides spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp.,Capillaria spp.aj.;u divokých prasatAscaris suum) a plic (Capreocaulus capreoli, Müllerius spp., Dictyocaulus spp.,Bicaulus spp.,Metastrongylus spp.). Působí na larvální stádia při nosohltanové (Cephenemyiaspp., Pharyngomyia spp.) a podkožní střečkovitosti (Hypodermaspp.), proti zákožkám a vším.


Kontraindikace

Nejsou.


Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

V případě, že zvěř nedostávala jadrné krmivo, musí předložení léčiva předcházet návyková fáze (nejméně 7 – 10 dnů) na krmivo, do něhož bude přípravek zamíchán.


Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nezkrmovat přímo.


Zvláštní opatření určené osobám podávajícím přípravek

Během aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Zamezte přímému kontaktu přípravku s kůží. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné pomůcky zahrnující alespoň gumové či latexové rukavice. Po aplikaci přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.

V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte exponované místo velkým množstvím vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Volný ivermektin je toxický pro vodní organizmy. Obaly a zbylý obsah přípravku je nutno bezpečně likvidovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci povrchové vody či vodních zdrojů.


Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nebyly zjištěny.


Používání v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti. Lze použít během laktace.


Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky

Nejsou známy.


4.9. Podávané množství a způsob podávání

Perorální podání.

Aplikaci musí předcházet přípravná fáze, tj. krmení sypkým krmivem bez přípravkuCermix, viz bod 4.4.

Spárkatá přežvýkavá zvěř

Obecná terapeutická dávka: 0,2 mg léčivé látky/kg ž. hm./den se podává dva po sobě následující dny.

Spárkaté přežvýkavé zvěři se přípravek podává rozmíchaný v sypkém krmivu v poměru 1:9 (5 kg přípravku Cermix smísíme s 45 kg jadrného krmiva). Takto připravené krmivo se podává dva po sobě následující dny jako jediné krmivo v množství závislém na početním stavu zvěře u krmelců.


druh zvěře průměrná hmotnost denní dávka krmiva s přípravkem

jelení 120 kg 1600 g

jelen Dybowského 80 kg 1060 g

daňčí 65 kg 860 g

mufloní 40 kg 530 g

kamzičí 20 kg 320 g

srnčí 15 kg 200 g

prase divoké 60 kg 3000 g


Divoká prasata

Obecná terapeutická dávka: 0,1 mg léčivé látky/kg ž. hm./den se podává pět po sobě následující dny.

Doporučené míchání:

I. fáze – přípravek se rozmíchá v sypkém krmivu v poměru 1:9.

II. fáze – tato zniklá směs se dále zamíchá se sypkým krmivem v poměru 1:6,5

Takto připravené krmivo se podává po dobu 5 dnů v množství 0,5 kg / 10 kg ž. hm. a den.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Přípravek má dostatečnou terapeutickou šíři. Při podávání krmné směsi s přípravkem Cermix není z hlediska objemu možné předávkování.


Ochranné lhůty

Maso jelení, daňčí, srnčí, mufloní a kamzičí zvěře 28 dnů.

Maso divokých prasat 14 dnů.


Farmakologické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Avermektiny

ATCvetkód: QP54AA01


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Ivermektin, fermentační produkt půdní aktinomycéty Streptomyces avermitilis, se vyznačuje širokospektrým antiparazitárním účinkem proti dospělým i vývojovým stádiím nejdůležitějších endoparazitů i ektoparazitů.


5.2. Farmakokinetické údaje

Z hlediska fyzikálně-chemických vlastností se vyznačuje vysokou lipofilitou, ta je z farmakokinetického hlediska výhodná pro prostupnost biologickými bariérami a proniká tedy i do míst, kam se méně lipofilní léčiva dostávají obtížně. V pokusech na ovcích s ivermektinem podávaným v tekutém vehikulu per os stanovili FINK a PORRAS (in Campbell, 1989, s. 113 – 130) hodnotu t1/2 = 3 – 5 dní. DOWNING (in Campbell, 1989, s. 144 – 148) uvádí, že maxima v plazmě bylo dosaženo za 6 hodin a t1/2 perorálně podaného ivermektinu činil 0,7 – 2,5 dne. Největší podíl na eliminaci ivermektinu má jeho exkrece v trusu (CHIV a LU in Campbell, 1989, s. 131 – 143).


Environmentální vlastnosti

Přípravek je toxický pro včely a vodní organismy, jeho vstup do vodních ekosystémů může být příčinou dlouhotrvajících změn v životním prostředí. Zamezte kontaminaci vodních toků přípravkem.


Farmaceutické údaje


6.1. Seznam pomocných látek

Butylhydroxyanisol

Propyl-gallát

Kyselina citronová monohydrát

Propylenglykol

Kukuřičná mouka

Aromex ME

Krmný vápenec jemně mletý

Krmná mouka pšeničná


6.2. Inkompatibility

Nejsou známy.


6.3. Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 1 rok

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva: ihned spotřebujte.


6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.


6.5. Druh a složení vnitřního obalu

Třívrstevný papírový pytel s polyethylenovým nástřikem.

Velikost balení:

1 x 5 kg.


6.6. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Přípravek je toxický pro včely a vodní organismy, jeho vstup do vodních ekosystémů může být příčinou dlouhotrvajících změn v životním prostředí. Zamezte kontaminaci vodních toků přípravkem.

Léčivý přípravek se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. Držitel rozhodnutí o registraci

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s., Pohoří-Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy.

Tel.: +420 241 950 383-5

Fax: +420 241 950 659

e-mail: prodej@bri.cz


7.1. Registrační číslo

96/132/04-C


7.2. Datum registrace/ prodloužení registrace

19.08.2004, 30.1.2012


7.3. Datum poslední revize textu

Leden 2012