Příbalový Leták

Ceretec

sp.zn. sukls245154/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Ceretec

500 mikrogramů, kit pro radiofarmakum Exametazimum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nukleární medicíny, který bude dohlížet na průběh vyšetření.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nukleární medicíny. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Ceretec a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ceretec používat

3.    Jak se Ceretec používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Ceretec uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Ceretec a k čemu se používá

Tento radiofarmaceutický přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům. Používá se pouze k rozpoznání onemocnění.

Ceretec se podává před zobrazováním a napomáhá pomocí speciální kamery zobrazit část uvnitř Vašeho těla.

•    Ceretec obsahuje účinnou látku nazvanou „exametazim“. Ta je před použitím smíchána s další přísadou nazvanou „technecium“.

•    Je-li přípravek injikován, může být zobrazen speciální kamerou nad povrchem Vašeho těla.

•    Zobrazení může pomoci lékaři nukleární medicíny pozorovat, jak krev protéká mozkem. To může být důležité po mrtvici, máte-li záchvaty nebo epilepsii, Alzheimerovu chorobu nebo podobný typ demence. Může se také použít u lidí, kteří trpí migrénou (bolestmi hlavy) nebo mají mozkový nádor.

•    Některým lidem se tento přípravek podává při vyšetřování horečky neznámého původu.

•    Může být také použit k vyšetření místa infekce, jako např. v břiše (oblast v okolí žaludku).

•    Také může být použit k zobrazení otoku (informaci o zánětu) ve střevě.

Váš lékař nukleární medicíny Vám vysvětlí, která část Vašeho těla bude zobrazována.

Při použití přípravku Ceretec budete vystaven(a) malým množstvím radioaktivity. Váš lékař a lékař z oboru nukleární medicíny došli k závěru, že klinický přínos této procedury využívající radiofarmakum vyváží riziko expozice tomuto malému množství záření. Pokud máte jakékoli dotazy související s vyšetřením, obraťte se na Vašeho lékaře nukleární medicíny.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ceretec používat Nepoužívejte Ceretec:

•    jestliže jste alergický(á) na exametazim nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás něco z výše uvedeného týká, sdělte to před podáním přípravku Ceretec Vašemu lékaři nukleární medicíny

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Ceretec se poraďte se svým lékařem nukleární medicíny v případě,

•    že má být přípravek podán dětem,

•    že jste těhotná nebo máte podezření na těhotenství,

•    že kojíte,

•    že máte dietu s nízkým obsahem sodíku.

Děti a dospívající

Léčivý přípravek Ceretec není určen pro podání dětem.

Další léčivé přípravky a přípravek Ceretec

Informujte svého lékaře nukleární medicíny, který bude dohlížet na průběh vyšetření o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, protože některá léčiva mohou ovlivnit účinek přípravku Ceretec.

Nebyla přijata žádná hlášení v souvislosti s léčivy, která by účinek přípravku Ceretec ovlivňovala. I přesto je nejlepší v případě, že užíváte jiné léky, informovat o této skutečnosti Vašeho lékaře nukleární medicíny.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nukleární medicíny dříve, než začnete tento přípravek používat. Pokud si nejste jistá, je důležité se poradit se svým lékařem nukleární medicíny, který bude dohlížet na průběh vyšetření.

Pokud jste těhotná

Lékař nukleární medicíny Vám tento přípravek podá během těhotenství pouze v případě, že prospěch převáží rizika.

Pokud kojíte

Po podání přípravku Ceretec nekojte, protože malá množství „radioaktivity“ se mohou vylučovat do mateřského mléka. Pokud kojíte, Váš lékař nukleární medicíny může s podáním přípravku Ceretec počkat až kojení ukončíte. Není-li možné počkat, Váš lékař nukleární medicíny Vás požádá o:

•    přerušení kojení na 12 hodin a

•    použití umělé kojenecké výživy pro Vaše dítě a

•    odsávání a zlikvidování mateřského mléka.

Váš lékař nukleární medicíny Vás bude informovat, kdy můžete opět začít kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by přípravek Ceretec nepříznivě ovlivnil Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Zeptejte se svého lékaře nukleární medicíny, zda můžete po podání přípravku Ceretec řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Ceretec obsahuje sodík: 1,77 mg/lahvičku. Nutno vzít v úvahu u pacientů s dietou s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se Ceretec používá

Používání, manipulace a likvidace radiofarmak podléhá přísným zákonům. Přípravek Ceretec se smí používat pouze ve zvláštních kontrolovaných prostorách. S přípravkem budou zacházet a podají Vám jej odborníci, kteří jsou v jeho bezpečném používání vyškoleni a mají pro tuto činnost kvalifikaci. Tito odborníci budou dbát na zvýšenou péči o bezpečné použití tohoto přípravku a poskytnou Vám nezbytné informace o postupu vyšetření.

Podání přípravku Ceretec a průběh vyšetření

Dávka

Lékař nukleární medicíny dohlížející na průběh vyšetření rozhodne o množství přípravku Ceretec, které bude ve Vašem případě použito. Bude se jednat o nejmenší nezbytné množství k získání potřebné informace.

Doporučené množství obvykle podávávané dospělému se pohybuje v rozmezí 350 až 500 MBq (megabecquerel, jednotka vyjadřující radioaktivitu) pro vyšetření mozku a 200 MBq pro zjišťování polohy infekčních ložisek (např. abscesů v břišní oblasti), při vyšetřování horečky neznámého původu a při hodnocení zánětlivých stavů, které nejsou spojeny s infekcí, jako např. zánětlivé onemocnění střev.

Vzorky, které mohou být vyžadovány před podáním přípravku Ceretec

•    může Vám být odebrán vzorek krve.

Jedna injekce je dostačující pro provedení vyšetření požadovaného lékařem.

Pokud Vám byl odebrán vzorek krve, bude smíchán s roztokem (obsahujícím přípravek Ceretec a složku zvanou „technecium“), který Vám bude následně podán pomocí injekce.

•    Přípravek Ceretec se vždy používá pouze v nemocnici nebo na klinice.

•    Ceretec Vám bude podán speciálně vyškolenou a kvalifikovanou osobou.

•    Budou Vám sděleny všechny nezbytné informace o průběhu vyšetření.

Délka trvání vyšetření

Váš lékař nukleární medicíny Vás bude informovat o obvyklé délce trvání vyšetření.

Po podání přípravku Ceretec budete požádán(a):

•    pokusit se jít na toaletu tak často, jak je to jen možné, aby byl přípravek z Vašeho těla vyloučen.

Lékař nukleární medicíny Vás bude informovat, zda byste měli po obdržení tohoto léku dodržovat některá zvláštní opatření. Zeptejte se Vašeho lékaře, pokud máte nějaké pochybnosti.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ceretec, než mělo být

Předávkování je nepravděpodobné, protože obdržíte pouze jednu dávku přípravku Ceretec pečlivě kontrolovanou lékařem nukleární medicíny, který dohlíží na průběh vyšetření. Nicméně v případě předávkování obdržíte vhodnou léčbu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nukleární medicíny, který dohlíží na průběh vyšetření.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Alergické reakce

Jestliže máte při zobrazování v nemocnici nebo na klinice alergickou reakci, ihned to ohlaste lékaři nukleární medicíny. Příznaky mohou zahrnovat:

•    zarudnutí kůže, svědění nebo zčervenání,

•    otok tváře,

•    obtíže s dechem.

Ve vážnějších případech se příznaky mohou projevit:

•    ztrátou vědomí, pocitem závrati, omámením.

Pokud se některý z výše uvedených nežádoucích účinků vyskytne po Vašem odchodu z nemocnice nebo kliniky, měl(a) byste jít nebo být vzat(a) přímo na pohotovostní oddělení Vaší nejbližší nemocnice.

Další nežádoucí účinky (frekvence jejich výskytu není známa)

•    přecitlivělost nebo svědivá vyrážka (kopřivka),

•    bolest hlavy,

•    pocit závratě,

•    neobvyklé pocity necitlivosti, brnění, píchání nebo progresivní pálení na kůži,

•    návaly,

•    pocit na zvracení (nauzea),

•    zvracení,

•    celkový pocit nevolnosti, slabosti nebo únavy.

Toto radiofarmakum Vás vystaví malému množství ionizujícího záření spojenému s minimálním rizikem rakoviny a vrozených abnormalit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nukleární medicíny. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Ceretec uchovávat

Tento lék nebudete muset uchovávat. Je uchováván pod dohledem odborného pracovníka na vhodném místě. Radiofarmaka se uchovávají v souladu s národními předpisy o radioaktivních látkách.

Zaměstnanci nemocnice zajistí, že lék je správně uchováván a zlikvidován a není použit po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku.

Následující informace je určena pouze pro odborníky.

•    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

•    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za „EXP“.

•    Rekonstituovaný přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem a chladem.

•    Značený přípravek musí být podán během 30 minut po rekonstituci.

6. Obsah balení a další informace Co Ceretec obsahuje

•    Léčivou látkou je exametazimum (exametazim). Jedna lahvička přípravku Ceretec obsahuje exametazimum 500 mikrogramů.

•    Pomocnými látkami jsou chlorid sodný a dihydrát chloridu cínatého.

Jak Ceretec vypadá a co obsahuje toto balení

Ceretec se dodává jako souprava (kit) pro radiofarmakum. Kit obsahuje 2 nebo 5 lahviček. Jedna lahvička obsahuje 500 mikrogramů exametazimu ve formě bílého prášku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

GE Healthcare Limited Amersham Place Little Chalfont Buckinghamshire HP7 9NA Velká Británie

Výrobce

GE Healthcare AS Nycoveien 1-2 NO-0401 Oslo Norsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika

M.G.P. spol. s r.o.

Kvítková 1575 760 01 Zlín Česká republika e-mail: mgp@mgp.cz tel.: +420 577 212 140 fax: +420 577 211 724

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5.4.2016.

6/6