Příbalový Leták

Celsior Roztok Na Konzervování Orgánů

Sp. zn. sukls70520/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Celsior roztok na konzervování orgánů

Glutathionum, Mannitolum, Acidum lactobionicum, Acidum glutamicum, Natrii hydroxidům, Calcii chloridum dihydricum, Kalii chloridum, Magnesii chloridum

hexahydricum, Histidinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat znovu přečíst.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého svého lékaře nebo lékárníka.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je Celsior a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Celsior používat

3.    Jak se Celsior používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Celsior uchovávat

6.    Další informace

1. CO JE CELSIOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Celsior je roztok na konzervování tělesných orgánů (srdce, plíce, ledviny, játra a pankreas). Používá se od odebrání orgánu od dárce, během skladování a transportu a dále do té doby, než dojde k transplantaci.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CELSIOR POUŽÍVAT

Nepoužívejte Celsior

Pokud je dárce nebo příjemce transplantovaného orgánů alergický (přecitlivělý) na účinnou látku nebo jakoukoli pomocnou látku přípravku Celsior (viz bod 6 Další informace).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Celsior je zapotřebí

Celsior není vhodný pro přímou aplikaci (injekci) nebo intravenózní použití u příjemce orgánu a smí se používat pouze pro proplachování tělesných orgánů a při jejich uchovávání v chladu.

Celsior je roztok určený pro jedno použití. Není vhodný pro použití v přístrojích, které kontinuálně pumpují konzervační roztok skrz orgán (napodobení krevního oběhu).

Užívání jiných léků

Neexistují žádné známé interakce, pokud se přípravek používá tak, jak je určeno.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, aby mohli posoudit potřebná opatření.

Těhotenství a kojení

Prosím, informujte svého lékaře o tom, že jste těhotná nebo se domníváte, že jste těhotná, a nebo o tom, že kojíte, aby mohl posoudit potřebná opatření.

3. JAK SE CELSIOR POUŽÍVÁ

Celsior je výhradně určen k používání vyškoleným lékařským personálem dle popisu v části nazvané: Následná informace je určena pouze pro lékaře nebo zdravotnické pracovníky.

Jakmile je orgán odebrán dárci, před jeho transplantací příjemci, není zásoben krví nebo kyslíkem a potřebuje být uchováván při teplotě 2 - 8 °C, aby dobře fungoval u příjemce. Orgány se obvykle propláchnou, aby se odstranila krev a orgán se ochladil, což zpomalí jeho metabolismus. Orgán je okamžitě umístěn do sterilní nádoby naplněné roztokem Celsioru a je udržován v chladném stavu, ale ne zmražený.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jelikož se roztok Celsioru nepodává samotným příjemcům orgánu, neočekávají se žádné vedlejší účinky spojené přímo s roztokem. Avšak, o všech vedlejších účincích, včetně těch, o kterých je známo, že vznikají následkem léků použitých během transplantačního zákroku, musíte informovat lékaře, aby mohl posoudit potřebná opatření.

Může se u Vás vyskytnout abnormální srdeční rytmus nebo nízký krevní tlak. Pacienti s transplantovaným srdcem mohou mít abnormální srdeční funkci. Větší než doporučené množství roztoku může vést ke zvýšení tělesných tekutin a abnormálním hladinám solí v těle. Pokud budou tyto nežádoucí účinky pro Vás závažné, nebo pokud se u Vás objeví jiné nežádoucí účinky, neuvedené v tomto létáku, informujte prosím Vašeho lékaře či lékárníka.

5. JAK PŘÍPRAVEK CELSIOR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Nepoužívejte Celsior po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vaku a vnějším obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni v uvedeném kalendářním měsíci.

Uchovávejte vak v původním hliníkovém vnějším obalu, abyste roztok chránili před světlem. Uchovávejte a transportujte v chladu (2 - 8 °C). Nezmrazujte

Po otevření musí být roztok Celsior spotřebován během 24 hodin.

Roztok Celsioru nesmí být použit, pokud obsahuje jakékoliv částice, není čirý nebo není bezbarvý anebo nažloutlý.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se lékárníka, jak s přípravkem zacházet, pokud už není dále potřebný. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Celsior obsahuje

Léčivými látkami jsou glutathionum, mannitolum, acidum lactobionicum, acidum glutamicum, natrii hydroxidum, calcii chloridum dihydricum, kalii chloridum, magnesii chloridum hexahydricum a histidinum.

Každý vak s 1 litrem roztoku obsahuje:

0,921 g

(3 mmol)

10,930 g

(60 mmol)

28,664 g

(80 mmol)

2,942 g

(20 mmol)

4,000 g

(100 mmol)

0,037 g

(0.25 mmol)

1,118 g

(15 mmol)

2,642 g

(13 mmol)

4,650 g

(30 mmol)


Glutathionum

Mannitolum

Acidum lactobionicum

Acidum glutamicum

Natrii hydroxidum

Calcii chloridum dihydricum

Kalii chloridum

Magnesii chloridum hexahydricum Histidinum

Pomocnými látkami jsou voda na injekci (sterilní voda) a roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, pro úpravu pH.

Jak přípravek Celsior vypadá a co obsahuje toto balení

Celsior je roztok na konzervování orgánů.

Celsior je čirý, bezbarvý (nebo mírně nažloutlý) roztok ve vaku z ethylen-vinylacetát kopolymeru uloženém ve vnějším hliníkovém obalu obsahujícím absorbent kyslíku.

pH = 7,3

Osmolalita: 320 mosmol/kg

Velikost balení: 4 vaky, každý obsahuje 1 litru roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Institut Georges Lopez - IGL

1 allée des Chevreuils - Route Nationale 6 Parc Tertiaire du Bois Dieu

69380 Lissieu

Francie

Tel. : +800 121 256 56

Výrobce

Institut Georges Lopez - IGL.

ZA La Croix Grand Borne

69930 Saint Laurent de Chamousset

Francie

Tento léčivý přípravek je schválen ve členských státech EEA pod následujícími názvy:

Rakousko    Celsior Organkonservierungslosung

Bulharsko

Česká republika

Německo

Maďarsko

Irsko

Itálie

Nizozemsko

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovensko

Sloveninsko

Španělsko

Švédsko

Celsior pa3TBop 3a ctxpaHaBaHe Ha opraHu / Celsior solution for organ preservation Celsior roztok na konzervování orgánů Celsior Organkonservierungslosung Celsior szervtartósító oldat Celsior Solution for organ preservation Celsior soluzione per conservazione di organi Celsior bewaaroplossing voor organen Celsior roztwór do przechowywania narz^dów Celsior roztwór do przechowywania narz^dów Celsior solu9ao para conserva9ao de órgaos Celsior solupe pentru prezervarea organelor Celsior roztok na konzervovanie organov Celsior raztopina za ohranjanje organov Celsior solución para la conservación de órganos Celsior vatska for organforvaring

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 08/2016

Následující informace je určena pouze pro lékaře nebo zdravotnické pracovníky:

Návod k používání a způsob podávání

Celsior není vhodný pro přímou aplikaci (injekci), vstříknutí nebo intravenózní použití u příjemce orgánu, a smí se používat pouze pro proplachování tělesných orgánů a jejich uchovávání v chladu.

Celsior je roztok určený pro jedno použití. Nepoužívejte opakovaně. Není vhodný pro použití v přístrojích pro kontinuální perfúzi.

Není vyloučeno, že zbytkové množství roztoku může vést během odstranění svorek k arytmii, anebo že v časném posttransplantačním období může dojít k poškození srdeční funkce v případě, že uchovávání srdce nebylo optimální.

Uchovávání a zacházení s produktem

Uchovávejte vak v původním hliníkovém vnějším obalu, abyste roztok chránili před světlem. Uchovávejte a transportujte v chladu (2 - 8 °C). Nezmrazujte.

Roztok může během skladování zežloutnout. Toto neovlivní jeho kvalitu a účinnost.

Ačkoli jsou obalové materiály vyráběny za aseptických podmínek, vnější strana vaku s roztokem Celsioru není sterilní. Vnější plocha vaku musí být předtím, než je roztok Celsior vylit, dekontaminována.

Před použitím není třeba roztok filtrovat. Hliníkem chráněný vnější obal obsahuje látky absorbující kyslík umístěné ve zvláštním sáčku, což je zárukou lepší stability účinné látky redukované glutathionem. Obsah tohoto sáčku se nesmí smíchat s roztokem.

Pře použitím je třeba odstranit vnější hliníkový obal a sáček absorbující kyslík.

Ihned po odstranění vnějšího obalu je třeba zmáčknutím vaku zkontrolovat, zda neuniká roztok. Pokud zpozorujete, že z vaku roztok uniká, nesmí se dále použít.

Vak s roztokem Celsioru má na sobě 3 otvory. Jehla hadičky použité k proplachování musí být umístěna do otvoru na levé straně sáčku (kroucením). Než dojde k zahájení infuze, musí být hadička uzavřena svorkou.

Vak s roztokem je třeba umístit dovnitř do správně velikostně nastavené tlakové manžety. Manžeta se musí nafouknout, aby byl vytvořen správný tlak pro stlačení tekutiny. Kromě toho je třeba před infuzí umístit vak s roztokem do dostatečné výšky, aby byl zajištěn stálý proud roztoku.

Podávání/Dávkování

Orgán se proplachuje skrz kanylu zavedenou do artérie; mezitím se udržuje dostatečný tlak, aby byl zajištěn stálý proud roztoku a tím zajištěno správné proplachování. V případě transplantace jater je obvykle biliární strom propláchnut po explantaci, před umístěním do uchovávací a transportní nádoby.

Objem proplachovacího roztoku závisí na proplachovaném orgánu.

Doporučované minimální objemy:

Srdce: Dospělí: 1-2 litry; Děti: 30 ml/kg

Plíce: 4-6 litrů

Játra: Dospělí: 6-8 litrů;

Ledviny: 4-5 litrů;

Pankreas: 4 litry.

Více orgánů: v závislosti na konkrétních orgánech.

Proplachování musí probíhat tak dlouho, dokud není orgán bledý a vytékající tekutina čirá.

Po vyjmutí z lednice (2-8°C) musí být vychlazený roztok okamžitě použit.

Děti

Ačkoli jsou zkušenosti u dětí a dospívajících omezené, neexistují žádné důvody, proč by roztok Celsioru neměl být použit i v této skupině pacientů.

Uchovávejte v chladu

Orgán se uchovává při teplotě 5 ± 3 °C ve sterilní nádobě o vhodné velikosti. Orgán musí být úplně pokryt vychlazeným roztokem. Nádoba pro uchovávání orgánu musí být asepticky uzavřena.

Nádoba musí být poté uložena do ještě nejméně jedné další nádoby. Tato nádoba musí být naplněna ledem, ale led se nesmí dostat do nádoby s orgánem, kde by se led mohl dostat do přímého kontaktu s orgánem. Je třeba dát pozor na to, aby byl orgán asepticky uchováván ve své nádobě, tj. uvnitř nádoby na uchovávání orgánů a celý obsah musí zůstat sterilní.

Další nádoba(y) musí být bezpečně uzavřena(y).

Nádoby na uchovávání orgánu musí být poté uloženy do dobře izolované transportní nádoby. Nádoby na uchovávání orgánu musí být obklopeny ledem.

Transportní časy musí být co nejkratší.

6/6