Příbalový Leták

Ceftazidime Hospira 1 G Prášek Pro Injekční/Infuzní Roztok

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU Krabička - 1g a 2g

Injekční lahvičky - 1g a 2g_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ceftazidime Hospira 1 g prášek pro injekční/infuzní roztok Ceftazidime Hospira 2 g prášek pro injekční/infuzní roztok

Ceftazidimum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna injekční lahvička obsahuje ceftazidimum pentahydricum 1,165 g, jako ceftazidimum 1 g. Jedna injekční lahvička obsahuje ceftazidimum pentahydricum 2,330 g, jako ceftazidimum 2 g.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje uhličitan sodný.

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro injekční/infuzní roztok

1    g

2    g

1 injekční lahvička 5 injekčních lahviček 10 injekčních lahviček 25 injekčních lahviček


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


1 g

Intravenózní nebo intramuskulární podání


2 g

Intravenózní podání


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Přečtěte si příbalovou informaci pro informaci o době použitelnosti po rekonstituci a naředění přípravku.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Hospira UK Limited Horizon, Honey Lane Hurley

Maidenhead SL6 6RJ Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Ceftazidime Hospira 1 g: 15/547/15-C Ceftazidime Hospira 2 g: 15/548/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 1g a 2g injekční lahvičky


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Ceftazidime Hospira 1 g prášek pro injekční/mfuzrn roztok Ceftazidime Hospira 2 g prášek pro injekční/infuzní roztok

Ceftazidimum

1    g i.m. nebo i.v.

2    g i.v.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 g

2 g

6.

JINÉ