Příbalový Leták

Carbosorb

Informace pro variantu: Tableta (20,320mg), zobrazit další 2 varianty

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CARBOSORB

tablety

carbo activatus


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje carbo activatus 320 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharosu


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


střevní adsorbens proti průjmu


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IMUNA PHARM, a.s., Šarišské Michalany, Slovenská republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 49/064/72-S/C 13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pro děti od 3 let a dospělé:

2 - 4 tablety 3 - 4 krát denně.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU carbosorb

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CARBOSORB

tablety

320 mg carbo activatus

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IMUNA PHARM, as.

3. POUŽITELNOST

Dátum ukončení použitelnosti je vyraženo na blistru při blistrování

4. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže je vyřazeno na blistru při blistrování

5. JINÉ