Příbalový Leták

Carbosorb

Informace pro variantu: Tableta (20,320mg), zobrazit další 2 varianty

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls97213/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CARBOSORB

tablety

(Carbo activatus)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte CARBOSORB užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů musíte se poradit s lékařem.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je CARBOSORB a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CARBOSORB užívat

3.    Jak se CARBOSORB užíva

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak CARBOSORB uchovávat

6.    Další informace

1.    CO JE CARBOSORB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CARBOSORB patří do skupiny léčivých přípravků obsahujících medicinální uhlí, které pohlcuje plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí.

CARBOSORB je určen pro léčbu dospělých, mladistvých a dětí starších 3 let. Bez porady s lékařem mohou přípravek krátkodobě (nejdéle 2 dny) užívat dospělí včetné těhotných a kojících žen a mladiství u akutních průjmů způsobených dietní chybou, při výskytu méně závažných střevních infekcí způsobených viry a baktériemi a při dráždivém tračníku a po poradě s lékařem u akutních otrav toxickými látkami.

Přípravek není určen pro děti do 3 let. Dětem od 3 let může být přípravek podáván pouze po doporučení lékaře.

Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek dospělí, kteří trpí vředovým zánětem tlustého střeva, zánětem sliznice žaludku a nadměrným rozkladem potravy ve střevě, nebo průjmy vyvolané v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka). Přípravek se používa také u diagnostického vyšetření žlučníku a žlučových cest.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CARBOSORB UŽÍVAT Neužívejte CARBOSORB

-    jestliže jste přecitlivělý na kteroukoli složku přípravku CARBOSORB Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CARBOSORB je zapotřebí

Pokud trpíte:

-    vředovým zánětem tlustého střeva

-    zánětem sliznice žaludku

-    nadměrným rozkladem potravy ve střevě

-    průjmy vyvolané v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka)

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním přípravku CARBOSORB s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku CARBOSORB a účinky jiných přípravků současně užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat.

CARBOSORB ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků:

-    snižuje účinky antikoncepčních přípravků užívaných ústy a proto je třeba, aby se ženy v období užívání přípravku CARBOSORB pojistily i jinou formou antikoncepce.

-    snižuje vstřebávání a tím účinky jiných léčiv, proto musí být mezi užitím přípravku CARBOSORB a užíváním jiných léků dodržen interval alespoň dvou hodin.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku CARBOSORB s jídlem a pitím

Tablety se užívají celé a zapijí trochou vody, nebo se nechají rozpadnout v sklenici v malém množství vody, důkladně se rozmíchají a obsah sklenice se vypije. Doporučuje se užívat přípravek CARBOSORB 2 hodiny po jídle anebo perorálním užití jiného léku.

Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Užívaní přípravku CARBOSORB během těhotenství a kojení je možné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek CARBOSORB nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE CARBOSORB UŽÍVA

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 2 dny. Doporučené dávky jsou následující.

Dospělí a mladiství:

Obvyklá denní dávka užívaná k léčbě méně závažných střevních infekcí způsobených viry a baktériemi a při dráždivém tračníku jsou 2 - 4 tablety 3 - 4 krát denně. U průjmů způsobených dietní chybou a podezření na otravu je možné zvýšit dávku na 10 - 12 tablet 3 - 4 krát denně.

Děti od 3 let:

Obvyklá dávka je 2 - 4 tablety 3 - 4 krát denně, u průjmu obvykle 4 - 5 tablet 3 - 4 krát denně.

Tablety se užívají celé a zapijí trochou vody, nebo se nechají rozpadnout v sklenici v malém množství vody, důkladně se rozmíchají a obsah sklenice se vypije. Tablety je možné pro jejich velikost rozkousnout nebo rozdrtit a zapít vodou. Dětem se tablety podávají vždy jako suspenze vzniklá

rozdrcením nebo rozpadnutím tablet v malém množství vody a dávku dítě zapije sklenicí vody nebo hořkého čaje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku CARBOSORB, než jste měl(a)

Předávkování může způsobit zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost.

Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravku CARBOSORB

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CARBOSORB nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Gastrointestinální poruchy:

-    snížení vstřebávání a tím účinků současně podávaných perorálních léků,

-    černé zbarvení stolice, které může maskovat krvácení do trávicího ústrojí,

-    vyšší dávky můžou způsobit zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK CARBOSORB UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek CARBOSORB nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek CARBOSORB obsahuje

-    Léčivými látkami jsou carbo activatus 320 mg v jedné tabletě.

-    Pomocnými látkami jsou sacharosa, mikrokrystalická celulosa, glycerol 85%, želatina, mastek, magnesium-stearát a sodná sůl karboxymethylškrobu.

Jak přípravek CARBOSORB vypadá a co obsahuje toto balení

Černé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami.

Balení obsahuje 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

IMUNA PHARM, as Jarková 17

082 22 Šarišské Michakany Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 18.8.2010

3/3