Příbalový Leták

Carboplatin Hospira 10 Mg/Ml Koncentrát Pro Infuzní Roztok

sp.zn. sukls205005/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Carboplatin Hospira 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Carboplatinum 50 mg v 5 ml koncentrátu v jedné injekční lahvičce Carboplatinum 150 mg v 15 ml koncentrátu v jedné injekční lahvičce Carboplatinum 450 mg v 45 ml koncentrátu v jedné injekční lahvičce Carboplatinum 600 mg v 60 ml koncentrátu v jedné injekční lahvičce 1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje carboplatinum 10 mg

Pomocné látky se známým účinkem:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.

Čirý, bezbarvý až slabě žlutý roztok.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Pokročilý karcinom vaječníků.

Úvodní léčba

Karboplatina je indikována k léčbě pokročilého karcinomu vaječníků v kombinacích s jinými chemoterapeutiky. Sekundární léčba

Karboplatina je indikována k léčbě pacientek s karcinomem vaječníků, s rekurencí po předchozí chemoterapii, včetně pacientek, které byly předtím léčeny cisplatinou.

4.2    Dávkování a způsob podání

Infuzní roztok karboplatiny se smí podávat pouze intravenózně.

Doporučené dávkování karboplatiny u dospělých dosud neléčených pacientek s normální funkcí ledvin je 400 mg/m2 jako jednorázová intravenózní dávka podávaná formou 15 až 60minutové infuze. Léčba by se neměla opakovat, dokud neuplynou alespoň 4 týdny od předchozího cyklu karboplatiny a/nebo dokud není počet neutrofilů alespoň 2 000 buněk/mm3 a počet trombocytů alespoň 100 000 buněk/mm3.

U pacientek s rizikovými faktory, např. předchozí myelosupresivní léčbou a nízkým stavem výkonnosti (ECOG-Zubrod 2-4 nebo Karnofsky pod 80) se doporučuje snížení úvodního dávkování o 20-25 %.

Během úvodních cyklů léčby karboplatinou se doporučuje pomocí týdně prováděného krevního obrazu stanovit maximální pokles hematologických parametrů a podle toho upravit dávkování pro následující cykly léčby.

Porucha funkce ledvin

U pacientek s hodnotami clearance kreatininu nižšími než 60 ml/min je zvýšené riziko závažné myelosuprese. Četnost výskytu závažné leukopenie, neutropenie nebo trombocytopenie se udržela na přibližně 25 % při následujících doporučeních pro dávkování:

Výchozí hodnota clearance

kreatininu    Úvodní dávka (den    1)

41-59 ml/min    250 mg/m2 i.v.

16-40 ml/min    200 mg/m2 i.v.

O použití karboplatiny u pacientek s hodnotou clearance kreatininu 15 ml/min nebo nižší nejsou k dispozici dostatečné údaje, které by umožnily učinit doporučení pro léčbu.

Veškerá výše uvedená doporučení pro dávkování se týkají úvodního cyklu léčby. Následující dávkování má být upraveno podle snášenlivosti pacientky a přijatelné úrovně myelosuprese.

Kombinovaná léčba

Optimální použití infuzního roztoku karboplatiny v kombinaci s dalšími myelosupresivními přípravky vyžaduje úpravu dávkování podle toho, jaký režim a schéma se má zavést.

Starší pacientky

U pacientek starších 65 let je nezbytné při prvním i následujících léčebných cyklech upravit dávku karboplatiny s ohledem na celkový zdravotní stav.

Pediatrická populace

Nejsou dostupné dostatečné informace k doporučení dávkování u pediatrické populace.

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivou látku, další sloučeniny obsahující platinu nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

•    Těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min), pokud na základě úsudku lékaře a pacientky možné přínosy léčby nepřevyšují rizika.

•    Těžká myelosuprese.

•    Krvácející tumory.

•    Souběžné použití s vakcínou proti žluté zimnici (viz bod 4.5).

•    Kojení (viz bod 4.6).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Karboplatinu smí podávat pouze lékaři se zkušenostmi s cytostatickou léčbou. Krevní obraz se musí pravidelně kontrolovat a rovněž musí být prováděny testy renálních a jaterních funkcí, pokud dojde k abnormálnímu útlumu kostní dřeně nebo abnormálním renálním či jaterním funkcím, musí se přerušit podávání léčivého přípravku.

Hematologická toxicita:

Leukopenie, neutropenie a trombocytopenie závisí na dávce a limitují dávku. Během léčby karboplatinou má být

často sledován krevní obraz z periferní krve a v případě toxicity až do úplného zotavení. Medián dne nejhlubšího poklesu krevních hodnot u pacientek používajících karboplatinu v monoterapii je 21. den a u pacientek používajících karboplatinu v kombinaci s dalším chemoterapeutikem 15. den. Obecně se nemají jednotlivé oddělené cykly karboplatiny opakovat, dokud se počet leukocytů, neutrofilů a trombocytů nevrátí k normálním hodnotám. Léčba se nemá opakovat, dokud neuplynou alespoň 4 týdny od předchozího cyklu karboplatiny a/nebo dokud není počet neutrofilů alespoň 2 000 buněk/mm3 a počet trombocytů alespoň 100 000 buněk/mm3.

Anémie je častá a kumulativní, velmi vzácně vyžaduje transfuzi.

Hemolyticko-uremický syndrom (HUS)

Hemolyticko-uremický syndrom (HUS) je život ohrožující nežádoucí účinek. Při prvních známkách jakéhokoli náznaku mikroangiopatické hemolytické anémie, jako je například rychlý pokles hemoglobinu se současnou trombocytopenií, elevace sérového bilirubinu, sérového kreatininu, dusíku močoviny v krvi nebo LDH, se má přerušit podávání karboplatiny. Renální selhání nemusí být po vysazení reverzibilní a může se vyžadovat dialýza.

U dříve léčených pacientek (zejména cisplatinou) a/nebo u pacientek s poruchou funkce ledvin dochází k závažnější myelosupresi. Úvodní dávkování karboplatiny u těchto skupin pacientek se má náležitě snížit (viz bod 4.2) a účinky je třeba pečlivě sledovat prostřednictvím kontrol krevního obrazu mezi jednotlivými cykly. Kombinovaná terapie karboplatinou a jinými myelosupresivními formami léčby se musí plánovat velmi pečlivě, pokud jde o dávkování a časové rozvržení, aby se minimalizovaly aditivní účinky.

Myelosupresivní účinky mohou být aditivní k účinkům souběžné chemoterapie. Pacienti s těžkou a přetrvávající myelosupresi mají vysoké riziko infekčních komplikací včetně fatálních následků (viz bod 4.8). Pokud dojde k některé z těchto příhod, je třeba přerušit dávkování karboplatiny a zvážit úpravu dávkování nebo ukončení léčby.

Syndrom reversibilní posteriorní leukoencefalopatie (RPLS)

Případy syndromu reversibilní posteriorní leukoencefalopatie (RPLS) byly hlášeny u pacientů, kterým byla karboplatina podávána v kombinované chemoterapii. RPLS je vzácný, po ukončení léčby reverzibilní, rychle se vyvíjející neurologický stav, který může zahrnovat epileptické záchvaty, hypertenzi, bolest hlavy, zmatenost, slepotu a další vizuální a neurologické poruchy (viz bod 4.8).

Diagnóza RPLS je založena na potvrzení zobrazovacího vyšetření mozku, přednostně MRI (magnetická rezonance).

Alergické reakce:

Stejně jako u jiných léčivých přípravků na bázi platiny se mohou vyskytnout alergické reakce, které se nejčastěji objevují během perfuze, a které mohou vyžadovat přerušení perfuze a náležitou symptomatickou léčbu. U všech sloučenin platiny byly hlášeny zkřížené reakce, někdy vedoucí k úmrtí (viz body 4.3 a 4.8).

Renální toxicita:

U pacientek s poruchou funkce ledvin je účinek karboplatiny na hematopoetický systém výraznější a déletrvající než u pacientek s normální funkcí ledvin. V této rizikové skupině se musí léčba karboplatinou provádět se zvláštní opatrností (viz bod 4.2).

Neurologická toxicita:

Ačkoliv periferní neurologická toxicita je obecně častá a mírná a omezuje se na parestezie a snížení hlubokých šlachových reflexů, její četnost se zvyšuje u pacientek starších 65 let a/nebo u pacientek dříve léčených cisplatinou. Je třeba provádět v pravidelných intervalech monitorování a neurologická vyšetření.

Po použití karboplatiny v dávkách převyšujících doporučené dávky byly u pacientek s poruchou funkce ledvin hlášeny poruchy zraku, včetně ztráty zraku. Zrak se navrátí plně nebo do značné míry během několika týdnů po ukončení podávání těchto vysokých dávek.

Použití u starších pacientek:

Ve studiích kombinované léčby karboplatinou a cyklofosfamidem byla u starších pacientek větší pravděpodobnost rozvoje závažné trombocytopenie než u mladších pacientek. Protože u starších osob je renální funkce často snížená, má se brát v úvahu při stanovování dávkování (viz bod 4.2).

Jiné:

Během léčby karboplatinou byly hlášeny poruchy sluchu. Ototoxicita může být výraznější u dětí.

U pediatrických pacientů byly hlášeny případy ztráty sluchu s opožděným nástupem. V této populaci se doporučuje dlouhodobé audiometrické sledování.

Podání živých nebo živých oslabených vakcín pacientům s imunitou oslabenou chemoterapeutickými látkami, včetně karboplatiny, může vést k závažným nebo fatálním infekcím. Pacientky užívající karboplatinu nesmí být očkovány živou vakcínou. Usmrcené nebo inaktivované vakcíny se podávat mohou, avšak odpověď na tyto vakcíny může být snížená.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

V důsledku zvýšeného rizika trombózy v případě nádorových onemocnění je časté použití antikoagulancií.

Vysoká intraindividuální variabilita srážlivosti během onemocnění a možnost interakce mezi perorálními antikoagulancií a cytostatiky vyžadují, aby se v případě rozhodnutí léčit pacientku perorálními antikoagulancii zvýšila četnost kontrol INR.

Souběžné použití je kontraindikováno

-    Vakcína proti žluté zimnici: riziko fatálního generalizovaného onemocnění v důsledku očkování (viz bod 4.3).

Souběžné používání se nedoporučuje

-    Živé oslabené vakcíny (vyjma žluté zimnice): riziko systémového onemocnění, které může být fatální. Toto riziko je zvýšené u jedinců, kteří již mají sníženou imunitu v důsledku základního onemocnění.

Použijte inaktivovanou vakcínu, pokud existuje (poliomyelitida).

-    Fenytoin, fosfenytoin: riziko exacerbace křečí v důsledku snížení absorpce fenytoinu v trávicím traktu cytotoxickým léčivem nebo riziko zvýšení toxicity nebo ztráty účinnosti cytotoxického léčiva v důsledku zvýšení jaterního metabolismu fenytoinem.

Souběžné užívání, které je třeba zvážit

-    Cyklosporin (a extrapolací takrolimus a sirolimus): Přílišná imunosuprese s rizikem lymfoproliferace.

-    Aminoglykosidy: Souběžné použití karboplatiny s aminoglykosidovými antibiotiky se má zvážit vzhledem ke kumulativní nefrotoxicitě a ototoxicitě, zejména u pacientek se selháním ledvin.

-    Kličková diuretika: Souběžné použití karboplatiny s kličkovými diuretiky je třeba zvážit vzhledem ke kumulativní nefrotoxicitě a ototoxicitě.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Infuzní roztok karboplatiny může způsobit poškození plodu, pokud se podá těhotné ženě. Bylo prokázáno, že karboplatina je embryotoxická a teratogenní u potkanů, když se jim podává během organogeneze. Nebyly provedeny žádné kontrolované studie u těhotných žen. Pokud se tento léčivý přípravek používá během těhotenství nebo pokud pacientka v průběhu užívání tohoto léčivého přípravku otěhotní, má být informována o potenciálním riziku pro plod. Ženy ve fertilním věku je třeba poučit, že je nutno zabránit početí.

Kojení

Není známo, zda se karboplatina vylučuje do lidského mateřského mléka. Pokud je léčba během období laktace nezbytná, musí se kojení ukončit.

Fertilita

U pacientů používajících antineoplastické léčivé přípravky se může objevit suprese gonád vedoucí k amenoree nebo azoospermii. Zdá se, že tyto účinky souvisejí s dávkou a délkou léčby a mohou být ireverzibilní. Schopnost předpovědět stupeň poruchy funkce varlat či vaječníků komplikuje běžné používání několika cytostatik, které znesnadňuje stanovení účinků jednotlivých látek.

Mužům ve fertilním věku, kteří jsou léčeni karboplatinou, se nedoporučuje počít dítě v průběhu léčby a po dobu 6 měsíců po jejím ukončení a doporučuje se jim požádat o informace ohledně uchovávání spermií před zahájením léčby vzhledem k možnosti vzniku ireverzibilní infertility v důsledku léčby karboplatinou.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Karboplatina však může způsobit nauzeu, zvracení, poruchy zraku a ototoxicitu. Pacientky proto mají být upozorněny na potenciální vliv těchto příhod na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Četnost hlášených nežádoucích účinků vychází z kumulativní databáze 1 893 pacientů, kteří používali karboplatinu v monoterapii, a ze zkušeností po uvedení přípravku na trh.

Seznam je uspořádán podle tříd orgánových systémů, upřednostňovaného termínu dle MedDRA a frekvence s použitím následujících frekvencí: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až < 1/10), méně časté (>1/1 000 až <1/100), vzácné (>1/10 000 až <1/1000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů Frekvence Termín dle MedDRA

Novotvary benigní maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a

lypy)

Není známo

Sekundární malignita související s léčbou

Infekce a infestace

Časté

Infekce*

Není známo

Penumonie

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

Trombocytopenie, neutropenie, leukopenie, anémie

Časté

Hemoragie*

Není známo

Selhání kostní dřeně, febrilní neutropenie hemolyticko-uremický syndrom, hemolytická anémie

Poruchy imunitního systému

Časté

Hypersenzitivita, reakce anafylaktoidního typu, reakce anafylaktického typu někdy fatální

Poruchy metabolismu

a výživy

Není známo

Dehydratace, anorexie, hyponatremie

Poruchy nervového systému

Časté

Periferní neuropatie, parestezie, snížení hlubokých šlachových reflexů,

senzorické poruchy, dysgeuzie

Není známo

Cévní mozková příhoda*, syndrom reversibilní posteriorní leukoencefalopatie (RPLS)

Poruchy oka

Časté

Poruchy zraku

Vzácné případy ztráty zraku

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Ototoxicita, hypakuze

Srdeční poruchy

Časté

Kardiovaskulární poruchy*

Není známo

Srdeční selhání

Cévní poruchy

Není známo

Embolie*, hypertenze, hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté

Respirační poruchy, intersticiální plicní onemocnění, bronchospasmus

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Zvracení, nauzea, bolest břicha

Časté

Průjem, zácpa, poškození sliznice

Není známo

Stomatitida, pankreatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Alopecie, poruchy kůže

Není známo

Kopřivka, vyrážka, erytém, svědění

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Svalové poruchy

Poruchy ledvin a močových cest

Časté

Urogenitální poruchy

Velmi časté

Zvýšení jaterních testů

Časté

Abnormální funkce jater

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné

Případy fulminantní nekrózy po vysoké dávce karboplatiny

Časté

Astenie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Není známo

Nekróza v místě vpichu, reakce v místě vpichu (pálení, bolest, zčervenání, otok, urtikárie),

extravazace v místě vpichu,

erytém v místě vpichu, malátnost, horečka a

zimnice, mukozitida

Vyšetření

Velmi časté

Snížená renální clearance kreatininu, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, snížená hladina sodíku v krvi, snížená hladina draslíku v krvi, snížení hladina vápníku v krvi, snížená hladina hořčíku v krvi.

Časté

Zvýšená hladina bilirubinu v krvi zvýšená hladina kreatininuv krvi zvýšená hladina kyseliny močové v krvi

* Fatální v <1 % případů, fatální kardiovaskulární příhody u <1 % zahrnovaly srdeční selhání, embolii a kombinovanou cévní mozkovou příhodu.

Hematologické:

Myelosuprese je toxickým účinkem karboplatiny limitujícím dávku. U pacientů s normálními výchozími hodnotami se vyskytuje trombocytopenie s počtem trombocytů menším než 50 000/mm3 u 25 % pacientů, neutropenie s počtem granulocytů menším než 1 000/mm3 u 18 % pacientů a leukopenie s počtem leukocytů menším než 2 000/mm3 u 14 % pacientů. K největšímu poklesu obvykle dochází 21. den. Kombinace karboplatiny s dalšími myelosupresivními látkami nebo formami léčby může myelosupresi zhoršit.

Myelotoxicita je závažnější u dříve léčených pacientů, zejména u pacientů, kteří byli v minulosti léčeni cisplatinou a u pacientů s poruchou funkce ledvin. U pacientů se špatným stavem výkonnosti rovněž došlo ke zhoršení leukopenie a trombocytopenie. Tyto účinky, ačkoliv jsou obvykle ireverzibilní, vedly u 4 % pacientů, kterým byla podána karboplatina, k infekcím a u 5 % k hemoragickým komplikacím. Tyto komplikace vedly k úmrtí u méně než 1 % pacientů.

Anémie s hodnotami hemoglobinu nižšími než 8 g/dl byla pozorována u 15 % pacientů s normálními výchozími hodnotami. Výskyt anémie se zvyšuje s rostoucí expozicí karboplatině.

Gastrointestinální:

Zvracení se vyskytuje u 65 % pacientů, přičemž u jedné třetiny je závažné. Nauzea se vyskytuje u dalších 15 %. Dříve léčení pacienti (zejména pacienti léčení v minulosti cisplatinou) se zdají být více náchylní ke zvracení.

Tyto účinky obvykle vymizí do 24 hodin po léčbě a obvykle reagují na medikaci antiemetiky, nebo jim lze antiemetiky předejít. Pravděpodobnost zvracení je vyšší, pokud se infuzní roztok karboplatiny podává v kombinaci s dalšími emetogenními látkami.

Ostatní gastrointestinální potíže představovaly u 8 % pacientů bolest a u 6 % pacientů průjem a zácpa. Neurologické:

U 4 % pacientů, kterým byl podán infuzní roztok karboplatiny, se vyskytla periferní neuropatie (zejména parestezie a snížení hlubokých šlachových reflexů). Zdá se, že pacienti starší 65 let a pacienti dříve léčení cisplatinou a rovněž pacienti léčení dlouhodobě karboplatinou jsou vystaveni zvýšenému riziku.

Klinicky významné senzorické poruchy (tj. poruchy zraku a změny vnímání chuti) se vyskytly u 1 % pacientů.

Celková frekvence nežádoucích neurologických účinků se zdá být zvýšená u pacientů používajících karboplatinu v kombinaci s jiným přípravkem. Může to rovněž souviset s delší kumulativní expozicí.

Ototoxicita:

Při sériových audiometrických vyšetřeních byly zjištěny sluchové vady v rozsahu zvuků mluvené řeči a poruchy ve vysokofrekvenčním rozsahu (4 000 - 8 000 Hz) s četností 15 %. Velmi vzácně byly hlášeny případy hypoakuze.

U pacientů s poškozeným sluchovým orgánem v důsledku používání cisplatiny se někdy během léčby karboplatinou objevuje další exacerbace poškození sluchové funkce.

Renální:

Při podávání obvyklých dávek byl rozvoj abnormální renální funkce méně častý, navzdory skutečnosti, že byl injekční roztok karboplatiny podán bez hydratace vysokým objemem tekutin a/nebo forsírované diurézy.

Zvýšení hladiny kreatininu v séru se objevuje u 6 % pacientů, zvýšení dusíku močoviny v krvi u 14 % pacientů a kyseliny močové u 5 % pacientů. Tato zvýšení jsou obvykle mírná a reverzibilní u přibližně jedné poloviny pacientů. Nejcitlivějším měřítkem funkce ledvin u pacientů užívajících karboplatinu se ukázala být clearance kreatininu. U dvaceti sedmi procent (27 %) pacientů, kteří mají výchozí hodnotu 60 ml/min nebo větší, dochází během léčby infuzním roztokem karboplatiny ke snížení clearance kreatininu.

Elektrolyty:

Snížení hladiny sodíku, draslíku, vápníku a hořčíku v séru se vyskytuje u 29 %, 20 %, 22 % a 29 % pacientů v tomto pořadí. Zejména byly hlášeny případy časné hyponatremie. Ztráty elektrolytů jsou malé a obvykle proběhnou bez klinických příznaků.

Hepatické:

Byla pozorována změna jaterní funkce u pacientů s normálními výchozími hodnotami, včetně zvýšení celkového bilirubinu u 5 %, AST (SGOT) u 15 % a alkalické fosfatázy u 24 % pacientů. Tyto změny byly obecně mírné a reverzibilní u přibližně jedné poloviny pacientů.

U omezeného souboru pacientů, kterým byly podávány vysoké dávky karboplatiny a podstoupili autologní transplantaci kostní dřeně, se objevilo silné zvýšení hodnot jaterních testů. Po podání vysokých dávek karboplatiny se objevily případy akutní fulminantní nekrózy jaterních buněk.

Alergické reakce:

Během několika minut po podání infuze přípravku se mohou objevit reakce anafylaktického typu, někdy fatální: edém obličeje, dušnost, tachykardie, nízký krevní tlak, kopřivka, anafylaktický šok, bronchospasmus.

Jiné nežádoucí účinky:

Byly hlášeny sekundární akutní malignity po kombinovaných léčbách cytostatiky obsahujících karboplatinu. Občas byly pozorovány alopecie, horečka a zimnice, mukozitida, astenie, malátnost a rovněž dysgeuzie.

V ojedinělých případech se vyskytl hemolyticko-uremický syndrom.

Byly hlášeny ojedinělé případy kardiovaskulárních příhod (srdeční nedostatečnost, embolie) a rovněž ojedinělé případy cévních mozkových příhod.

Byly hlášeny případy hypertenze.

Lokální reakce:

Byly hlášeny reakce v místě vpichu (pálení, bolest, zčervenání, otok, kopřivka, nekróza ve spojení s extravazací).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Není známo žádné antidotum pro předávkování karboplatinou. Předpokládané komplikace spojené s předávkováním by se týkaly myelosuprese a rovněž poruchy funkce jater, ledvin a sluchu. Použití vyšších dávek karboplatiny, než se doporučuje, bylo spojeno se ztrátou zraku (viz bod 4.4).

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.


5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná cytostatika, platinová cytostatika ATC kód: L01XA02

Karboplatina je syntetickým analogem cisplatiny. Podobně jako cisplatina interferuje karboplatina s nitrořetězcovými i meziřetězcovými vazbami DNA buněk vystavených působení léku. Účinek na DNA koreluje s cytotoxicitou.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Po podání karboplatiny je u člověka patrný lineární vztah mezi dávkou a plazmatickými koncentracemi celkové a volné ultrafiltrabilní platiny. Opakované podávání během čtyř po sobě následujících dnů nevedlo k akumulaci platiny v plazmě.

Po podání karboplatiny u člověka byly hlášeny hodnoty konečného eliminačního poločasu přibližně 6 hodin pro volnou ultrafiltrabilní platinu a 1,5 hodiny pro karboplatinu. Během počáteční fáze je většina volné ultrafiltrabilní platiny přítomna jako karboplatina. Konečný poločas celkové plazmatické platiny činí 24 hodin. Přibližně 87% plazmatické platiny je 24 hodin po podání vázáno na plazmatické bílkoviny.

Karboplatina se primárně vylučuje močí, do které během 24 hodin přejde asi 70% podané platiny. Většina léku se vyloučí během prvních 6 hodin. Exkrece karboplatiny se děje glomerulární filtrací.

Pacientky se špatnou funkcí ledvin mají větší plochu pod křivkou (AUC) pro celkovou platinu a je vhodné u nich snížit dávkování.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Mutagenita

Mutagenní účinky karboplatiny byly prokázány jak in vitro, tak in vivo.

Kancerogenita

Kancerogenní schopnost karboplatiny nebyla studována, ale u sloučenin s podobnými mechanismy účinku a obdobnou mutagenitou byla kancerogenita hlášena.

Teratogenita

Karboplatina působila embryotoxicky a teratogenně v průběhu organogeneze u potkanů.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek Mannitol, voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Roztoky karboplatiny reagují s hliníkem. Hliník se v roztoku rozpouští a tvoří s platinou černý precipitát. To má za následek ztrátu účinnosti roztoku karboplatiny. Proto se při přípravě nebo podávání karboplatiny nesmí užívat pomůcky obsahující hliník. Kompatibilní s karboplatinou je nerezová ocel typu 55304 a 55316.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky

Carboplatin Hospira neobsahuje žádnou antimikrobiální konzervační látku a je určen pouze pro podání v jediné dávce.

Chemická a fyzikální stabilita po naředění do infuzních roztoků (0,9 % NaCl a 5% glukóza) na koncentraci 0,5 mg/ ml byla doložena na 12 hodin při teplotě 25 °C a 36 hodin při teplotě 2 °C - 8°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C - 8 oC, pokud rekonstituce/ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Pokud je to vzhledem k charakteru roztoku a obalu možné, je u parenterálních lékových přípravků před podáním třeba zrakem zkontrolovat, zda neobsahují pevné částice a zda u nich nedošlo ke změně barvy.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Zapertlovaná lahvička z hnědého skla, pryžová zátka, hliníkový uzávěr, plastikový kryt, krabička.

Velikost balení - 1 lahvička obsahující 5, 15, 45 nebo 60 ml Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Příprava pro intravenózní podání:

Carboplatin Hospira 10 mg/ml lze ředit vodou pro injekce, roztokem 5% glukózy pro intravenózní podání nebo 0,9% roztokem chloridu sodného pro intravenózní podání až na koncentraci 0,5 mg/ml.

Zacházení a likvidace:

Toto speciální upozornění slouží bezpečnému zacházení s veškerými cytotoxickými přípravky a jejich bezpečné likvidaci.

-    Lék může připravovat pouze vyškolený personál. Těhotné ženy nesmí s lékem zacházet.

-    Příprava léku má probíhat ve vyhrazeném prostoru, nejlépe v boxu s vertikálním laminárním prouděním (Biological Safety Cabinet - Class II). Pracovní povrchy mají být kryty absorbčním papírem

s umělohmotným rubem, který se po použití zlikviduje.

-    Je třeba užít ochranného oděvu, např. PVC rukavic, bezpečnostních brýlí, pláště na jedno použití a masky. Oči v případě kontaktu vymývejte velkým množstvím vody nebo fyziologického roztoku.

-    Všechny stříkačky a sety musí být opatřeny zakončením typu Luer-Lock. Možný vznik aerosolů lze snížit použitím jehel většího průměru a jehel s odvzdušněním.

-    Veškerý materiál, jehly, stříkačky, lahvičky a jiné věci, které přišly do styku s cytotoxickými léky, je třeba vyčlenit, uložit do polyethylenových sáčků s dvojitou stěnou. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31    3RW, Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/260/99-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21. 4.1999

Datum posledního prodloužení registrace: 27. 8. 2014

10.    DATUM REVIZE TEXTU

8.9.2016

11/11