Příbalový Leták

Carboplatin Hospira 10 Mg/Ml Koncentrát Pro Infuzní Roztok

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE

Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Carboplatin Hospira 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Carboplatinum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Jeden ml koncentrátu obsahuje carboplatinum 10 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Mannitol, voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


Koncentrát pro infuzní roztok 50 mg/ 5ml 150 mg/15ml 450 mg/45 ml 600 mg/60 ml


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Intravenózní podání

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Pouze pro nemocné v nemocničním léčení.

Na vyžádání lékaře lze zaslat o přípravku podrobné informace.


8. POUŽITELNOST


EXP:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!

Veškerý nepoužitý přípravek zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro cytotoxické látky.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


44/260/99-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


č.š:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVU PÍSMU


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Carboplatin Hospira 10 mg/ml injekční roztok Carboplatinum

Injekční roztok 50 mg/5 ml


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Intravenózní podání


3. POUŽITELNOST


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. EXP:

4 ČÍSLO ŠARŽE


č.š:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


6. JINÉ


Hospira UK Limited, Velká Británie


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Carboplatin Hospira 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Carboplatinum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Jeden ml koncentrátu obsahuje carboplatinum 10 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Mannitol, voda na injekci 4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


Koncentrát pro infuzní roztok

150 mg/15ml 450 mg/45 ml 600 mg/60 ml


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Intravenózní podání

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Pouze pro nemocné v nemocničním léčení.

Na vyžádání lékaře lze zaslat o přípravku podrobné informace.


8. POUŽITELNOST


EXP:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!

Veškerý nepoužitý přípravek zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro cytotoxické látky.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


44/260/99-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


č.š:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVU PÍSMU


Nevyžaduje se- odůvodnění přijato