Příbalový Leták

Capistan 160 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CAPISTAN 160 mg

Tvrdé tobolky Serenoae extractum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tvrdá tobolka obsahuje Serenoae extractum 160 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tvrdé tobolky.

60 tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pierre Fabre Médicament


45, place Abel Gance Boulogne Cedex, France

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 94/ 671/ 96-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.šarže :


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


CAPISTAN 160mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CAPISTAN 160 mg Tvrdé tobolky Serenoae extractum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pierre Fabre Medicament


3. POUŽITELNOST


EXP: vyraženo na okraji 4 ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže: vyraženo na okraji

5 JINÉ