Příbalový Leták

Capistan 160 Mg

sp.zn. sukls59746/2014 sukls149652/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

CAPISTAN 160 mg

Tvrdé tobolky (Serenoae extractum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento lék byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek CAPISTAN a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CAPISTAN užívat

3.    Jak se přípravek CAPISTAN užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek CAPISTAN uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek CAPISTAN a k čemu se používá

Extrakt z plodů rostliny Serenoa repens - výtažek z plodů trpasličí ságové palmy - (s obsahem liposterolů) působí v cílové prostatické tkáni antiandrogenně. Omezuje zvětšování objemu prostatické tkáně. Nesnižuje kvalitu sexuálního života.

Přípravek je určen k léčbě benigní hyperplazie (zbytnění) prostaty, především jejího počátečního stádia, u mužů středního a vyššího věku. Užívá se při funkčních obtížích spojených se zbytněním prostaty projevujícím se častým močením - zejména v noci, močením se zvýšenou námahou, slabým močovým proudem, pocitem nedokonalého vyprázdnění, obtížným začátkem močení (zvláště ráno). Přípravek však nenahrazuje případnou nutnost pozdějšího chirurgického výkonu.

Přípravek může být předepisován pouze lékařem - urologem, který zváží veškeré okolnosti zdravotního stavu pacienta.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CAPISTAN užívat Neužívejte přípravek CAPISTAN

• jestliže jste alergický na extrakt z plodů Serenoy (Serenoae extractum) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku CAPISTAN se poraďte se svým lékařem. Užití přípravku nalačno může způsobit nevolnost, proto má být přípravek užíván v průběhu jídla či po jídle. Během léčby jsou nutné pravidelné kontroly lékařem - urologem.

Další léčivé přípravky a přípravek CAPISTAN

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.

U tohoto přípravku nejsou interakce dosud popisovány.

Přípravek CAPISTAN s jídlem a pitím

Je doporučeno užívat přípravek CAPISTAN v průběhu jídla či po jídlese sklenicí vody, nekousat.

Těhotenství a kojení

Přípravek není indikován u žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek CAPISTAN nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek CAPISTAN užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a způsob užití

Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají muži 2 tobolky denně, tj. jednu ráno a jednu večer, v průběhu jídla. či po jídle. Nerozkousaná tobolka se zapije vodou.

Doba trvání léčby

Dobu trvání léčby určí lékař.

Jestliže jste užil více přípravku CAPISTAN, než jste měl

Pokud dojde k předávkování, mohou se projevit přechodné gastrointestinální potíže.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U tohoto přípravku se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

• Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

Bolest hlavy Bolest břicha

•    Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

Nevolnost

Zvýšené hodnoty gama-glutamyltransferázy, mírně zvýšené hodnoty transamináz Vyrážka

Gynekomastie (zvětšení prsní žlázy). Upraví se po přerušení léčby.

•    Neznámá frekvence (z dostupných údajů nelze určit):

Otoky

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Srobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: http//www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek CAPISTAN uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do/EXP . Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace Co přípravek CAPISTAN obsahuje

Léčivou látkou je Serenoae extractum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje Serenoae extractum160 mg. Pomocnými látkami jsou makrogol 10 000, želatina, žlutý oxid železitý (E 172), indigokarmín (E 132), oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek CAPISTAN vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé tobolky.

Šedozelené tobolky obsahující světlezelenou pastovitou hmotu.

Tvrdé tobolky jsou k dispozici v balení 60 tobolek (4x1 blistr s 15 tobolkami).

Držitel rozhodnutí o registraci

Pierre Fabre Médicament

45, place Abel GanceBoulogne Cedex, Francie

Výrobce

Pierre Fabre Médicament Production GIEN, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.9.2014

4/4