Příbalový Leták

Canesten Gyn 6 Dní

sp. zn. sukls10590/2013 a sukls10592/2013

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Canesten GYN 3 dny Canesten GYN 6 dní vaginální krém

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Canesten GYN 3 dny

Clotrimazolum 0,02 g v 1 g vaginálního krému, obsah 1 aplikátoru (asi 5 g) odpovídá 0,1 g Clotrimazolum

Canesten GYN 6 dní: Clotrimazolum 0,01 g v 1 g vaginálního krému, obsah 1 aplikátoru (asi 5 g) odpovídá 0,05 g Clotrimazolum

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Vaginální krém

Popis přípravku: bílý krém

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Canesten GYN 3 dny (Canesten GYN 6 dní) je širokospektré antimykotikum, které se používá k léčbě gynekologických zánětů způsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami, plísněmi především rodu Candida. Navíc působí proti infekcím pochvy způsobeným grampozitivními mikroby, především streptokoky a stafylokoky,Gardnerella vaginalis a gramnegativními mikroby (Bacteroides).

Další indikací je kandidový zánět žaludu (balanitida) pohlavního údu, který se v nejlehčí a nejtypičtější formě projevuje zarudnutím, svěděním, páchnoucím výtokem z předkožkového vaku.

Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let věku.

4.2 Dávkování a způsob podání

3-denní léčba přípravkem Canesten GYN 3 dny:

obsah 1 aplikátoru vaginálního krému (asi 5 g, což odpovídá 0,1 g Clotrimazolum) se zavádí do pochvy každý večer 3 po sobě následující dny.

6-denní léčba přípravkem Canesten GYN 6 dní:

obsah 1 aplikátoru vaginálního krému (asi 5 g, což odpovídá 0,05 g Clotrimazolum) se zavádí do pochvy každý večer 6 po sobě následujících dní.

Kandidová vulvitída / Kandidová balanitída:

Canesten vaginální krém se nanese v tenké vrstvě na postižené oblasti (zevní pohlavní orgány až ke konečníku u žen; žalud a předkožka u mužů) 2-3 krát denně a vetře se. Před každým použitím krému je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit. Obvyklá délka léčby je 1 - 2 týdny.

Vaginální krém by měl být večer zaveden do pochvy tak hluboko, jak je to jen možné. Aplikace krému se nejlépe docílí v poloze na zádech s mírně pokrčenýma nohama.

Pokud symptomy přetrvávají déle než 7 dní, je třeba navštívit lékaře.

Léčba může být opakována, přesto rekurentní infekce mohou indikovat jiné základní onemocnění .Pacientka by měla vyhledat lékaře, pokud se symptomy během 6 měsíců vrátí.

Protože často jsou postižené jak vagina, tak i vulva, kombinovaná léčba (léčba obou těchto oblastí) by měla probíhat současně.

Sexuální partner by měl také podstoupit místní léčbu a to nejen když má příznaky infekce, např. svědění, zánět. Doporučovaná léčba je aplikace přípravku Canesten krém na předkožku a žalud a to 2-3 krát denně a to po dobu 1-2 týdnů.

Léčba obou sexuálních partnerů předchází vzniku možné opakované infekce (reinfekce).

Léčení nemá být prováděno během menstruace. Léčba by měla skončit před nástupem menstruace.

Během léčby se nesmí používat tampony, intravaginální výplachy, spermicidní nebo jiné vaginální produkty.

Při vaginální infekci a následné léčbě se doporučuje vyhnout se vaginálnímu styku, protože infekce by tak mohla být přenesena na partnera.

Pediatrická populace

Přípravek Canesten GYN 3 dny (Canesten GYN 6 dní ) je vhodný pro děti od 12 let.

Zavedení vaginálního krému pomocí aplikátoru

1.    Nejdříve natáhněte píst jednorázového aplikátoru až nadoraz.

2.    Otevřete tubu. Připojte aplikátor k tubě, držte je pevně u sebe a naplňte aplikátor opatrným mačkáním tuby.

3.    Odpojte aplikátor od tuby. Zaveďte aplikátor do pochvy tak hluboko, jak je to možné (nej snadněji když pacientka leží na zádech) a vyprázdněte obsah do pochvy tlačením pístu.

4.    Vyndejte aplikátor a znehodnoťte ho.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Clotrimazol pokud je aplikován v oblasti genitálií (u žen intravaginálně,na labia a přilehlé oblasti vulvy, u mužů na předkožku a žalud penisu) může snižovat účinnost a bezpečnost některých antikoncepčních pomůcek, jako například kondomu či pesaru. Účinek je dočasný a vyskytuje se pouze v průběhu léčby.

Pacientka by měla navštívit lékaře, pokud má zvýšenou teplotu (38°C a vyšší), zimnici, bolesti v podbřišku, bolesti zad, zapáchající vaginální výtok, nauseu, vaginální krvácení a/nebo přidruženou bolest v bedrech, pálení při močení nebo jiné obtíže s močením spojené s vaginálním výtokem.

Krém se nesmí polykat a nesmí přijít do kontaktu s okem.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podání vaginálního clotrimazolu a perorálního tacrolimu (FK-506 imunosupresant) nebo sirolimu může vést k zvýšení plasmatických hladin tacrolimu nebo sirolimu. Pacientky by proto měly být pečlivě monitorovány na přítomnost nežádoucích účinků nebo symptomů předávkování tacrolimem nebo sirolimem, pokud je to nutné tak i stanovením příslušných plasmatických hladin.

4.6 Fertilita,těhotenství a kojení

Fertlita:

Studie k posouzení vlivu clotrimazolu na fertilitu nebyly u lidí provedeny.Studie u zvířat přesto nepotvrdily žádný vliv na fertilitu.

Těhotenství:

Údaje o podávání clotrimazolu těhotným ženám jsou omezené.

Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky.

Podávání clotrimazolu v prvním trimestru těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Při terapii přípravkem Canesten GYN 3 dny a Canesten Gyn 6 dní během těhotenství musí aplikaci provádět lékař.

Kojení:

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování clotrimazolu a jeho metabolitů do mateřského mléka.Kojení má být během léčby přerušeno.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

4.8. Nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny z postmarketingového použití Clotrimazolu.

Protože tyto nežádoucí účinky byly hlášeny dobrovolníky a to z populace nejasné velikosti, není možné spolehlivě určit frekvenci jejich výskytu.

Poruchy imunitního systému:

-alergické reakce( mdloby, hypotenze, dyspnoe, urticaria)

Poruchy reprodukčního systému a prsu:

-peeling genitálu, svědění, vyrážka, otok, dyskomfort, pálení, podráždění, pánevní bolest, puchýře, erytém,vaginální krvácení.

Gastrointestinální poruchy: -bolest břicha

Poruchy ledvin a močových cest: -dysurie

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Riziko akutní intoxikace po předávkování je při vaginální, dermální aplikaci nebo po náhodném požití nepravděpodobné.Specifické antidotum není známo.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antimykotikum pro lokální aplikaci - deriváty imidazolu a triazolu

ATC kód:D01A C01 Mechanismus účinku:

Clotrimazol působí inhibicí syntézy ergosterolu, která vede ke strukturálnímu a funkčnímu poškození cytoplazmatické membrány.

Farmakodynamické účinky

Clotrimazol má široké antimykotické spektrum účinku in vitro a in vivo, které zahrnuje dermatofyty, kvasinky, plísně atd.

Za vhodných testovacích podmínek jsou MIC pro tyto typy hub v oblasti nižší než 0,062- 8 pg/ml substrátu.

Mechanismus účinku clotrimazolu je primárně fungistatický. Účinek in vitro je především na proliferující elementy, spory hub jsou jenom málo citlivé.

Mimo svého antimykotického působení je Clotrimazol účinný také na gram-pozitivní mikroorganizmy (Streptokoky, Stafylokoky/ Gardnerella vaginalis) a gram-negativní mikroorganismy (Bacteroides).

In vitro inhibuje Clotrimazol množení Corynebakterií a grampozitivních koků s výjimkou enterokoků v koncentracích 0,5-10 pg/ml substrátu. Primární rezistence u citlivých druhů hub je velmi vzácná; vývoj sekundární rezistence byl až doposud pozorován jen ve velmi ojedinělých případech při dodržování léčebných podmínek.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Vstřebávání clotrimazolu po intravaginálním podání je nízké a tvoří 3 - 10 % podané dávky. Díky rychlému hepatálnímu metabolismu absorbovaného clotrimazolu na farmakologicky inaktivní metabolity je vrchol plazmatické koncentrace clotrimazolu po vaginální aplikaci dávky 500mg menší než 10 ng/ml (t.j. pod možností detekce). Clotrimazol podávaný intravaginálně tak nevyvolává měřitelné systémové ani nežádoucí účinky.

5.3    Preklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání,genotoxicity,hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek

Benzylalkohol, cetylpalmitát, cetylstearylalkohol, čištěná voda, polysorbát 60, sorbitanstearát, octyldodekanol.

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25° C.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Canesten GYN 3dny: Al - tuba s membránou uvnitř potažená ochrannou vrstvou s PE -šroubovacím uzávěrem a 3 bílé průsvitné PE - aplikátory s bílým PP - pístem v nepotištěné papírové skládačce, krabička.

Velikost balení - 20 g (+ 3 aplikátory).

Canesten GYN 6dní: Al - tuba s membránou uvnitř potažená ochrannou vrstvou s PE -šroubovacím uzávěrem a 6 bílých průsvitných PE - aplikátorů s bílým PP - pístem v nepotištěné papírové skládačce, krabička.

Velikost balení - 35 g (+ 6 aplikátorů).

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky

Zavedení vaginálního krému pomocí aplikátoru

1.    Nejdříve natáhněte píst jednorázového aplikátoru až nadoraz.

2.    Otevřete tubu. Připojte aplikátor k tubě, držte je pevně u sebe a naplňte aplikátor opatrným mačkáním tuby.

3.    Odpojte aplikátor od tuby. Zaveďte aplikátor do pochvy tak hluboko, jak je to možné (nejsnadněji když pacientka leží na zádech) a vyprázdněte obsah do pochvy tlačením pístu.

4.    Vyndejte aplikátor a znehodnoťte ho.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer s.r.o, Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Canesten GYN 3dny : 54/604/00-C Canesten GYN 6dní : 54/605/00-C

8. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.12.2000/25.10.2006

9. DATUM REVIZE TEXTU

23.10.2013

7/7