Příbalový Leták

Calcium/Vitamin D3 Sandoz 500 Mg/440 Iu

Sp.zn. sukls35181/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Calcium/Vitamin D3 Sandoz 500 mg/440 IU žvýkací tablety

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna žvýkací tableta obsahuje:

calcii carbonas 1 250 mg (odpovídá calcium 500 mg ).

colecalciferoli pulvis 4,4 mg (odpovídá colecalciferolum 11 mikrogramů = 440 IU vitaminu D3).

Pomocné látky:

Jedna žvýkací tableta obsahuje 0,5 mg aspartamu (E951), 51,66 mg sorbitolu (E420), 185,00 mg isomaltu (E953) a 0,847 mg sacharosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Žvýkací tableta.

Kulatá, bílá tableta o průměru 18 mm s hladkým povrchem.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz je indikován:

-    k prevenci a léčbě nedostatku vitaminu D a vápníku u starších osob,

-    jako doplněk vitaminu D a vápníku jako přídavný prostředek ve specifické léčbě osteoporózy u pacientů ohrožených nedostatkem vitaminu D a vápníku.

4.2    Dávkování a způsob podání

Tento přípravek by bez porady s lékařem neměl být používán po dobu delší než jeden měsíc.

Dávkování

Dospělí a starší pacienti

1 žvýkací tableta dvakrát denně, odpovídá celkové denní dávce 1 000 mg vápníku a 880 IU vitaminu D3.

Pacienti s poruchou funkce jater Žádná úprava dávky není nutná.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz se nesmí používat u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (viz bod 4.3).

Dávkování v těhotenství

V těhotenství nesmí denní příjem přesáhnout 1 500 mg vápníku a 600 IU vitaminu D3. Proto denní dávka nesmí přesáhnout jednu žvýkací tabletu (viz bod 4.6).

Pediatrická populace

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz se nesmí používat u dětí a dospívajících mladších 18 let (viz bod 4.3). Způsob podání Perorální podání.

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz se může užívat kdykoli, s jídlem nebo bez jídla. Žvýkací tablety se musí rozžvýkat a spolknout.

4.3    Kontraindikace

-    Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli z pomocných látek uvedených v bodě 6.1

-    Hyperkalciurie a hyperkalcémie a nemoci a/nebo stavy, které vedou k hyperkalcémii a/nebo hyperkalciurii (např. myelom, kostní metastázy, primární hyperparathyreóza, dlouhodobá imobilizace provázená hyperkalciurií a/nebo hyperkalcémií).

-    Nefrolithiáza

-    Nefrokalcinóza

-    Hypervitaminóza D

-    Závažná porucha funkce ledvin

-    Užití u dětí a dospívajících mladších 18 let vzhledem k vysokému obsahu vitamínu D v tomto léčivém přípravku.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při dlouhodobé léčbě se musí sledovat hladiny vápníku v séru a pomocí měření sérového kreatininu se musí monitorovat renální funkce. Monitorování je zvláště důležité u geriatrických pacientů současně léčených srdečními glykosidy nebo thiazidovými diuretiky (viz bod 4.5) a u pacientů s velkým sklonem k tvorbě ledvinových kamenů. Při hyperkalcémii nebo známkách zhoršení renálních funkcí, pokud je vylučování vápníku močí vyšší než 300 mg/24 hodin (7,5 mmol/24 hodin), je nutno dávku snížit nebo ukončit léčbu.

Vitamin D se musí používat opatrně u pacientů s poruchou funkce ledvin, přičemž se musí sledovat účinky na hladiny vápníku a fosfátů. Je nutno mít na zřeteli riziko kalcifikace měkkých tkání. U pacientů s těžkou renální nedostatečností se vitamin D ve formě cholekalciferolu nemetabolizuje normálně a musí se podávat jiné formy vitaminu D (viz bod 4.3).

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz se musí předepisovat opatrně pacientům trpícím sarkoidózou, a to kvůli riziku zvýšené metabolizace vitaminu D na aktivní formu. Tito pacienti musí být monitorováni s ohledem na obsah vápníku v séru a moči.

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz se musí podávat opatrně imobilním pacientům s osteoporózou, a to kvůli zvýšenému riziku hyperkalcémie.

Obsah vitaminu D (440 IU) v přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz se musí brát v potaz při předepisování jiných léčivých přípravků obsahujících vitamin D. Další dávky vápníku nebo vitaminu D se mohou užívat pouze pod pečlivým lékařským dohledem. V takových případech je nezbytné často monitorovat hladiny vápníku v séru a vylučování vápníku močí.

Pokud dojde k požití velkého množství kalcia současně se vstřebatelnou alkálií (jako např. karbonátu), může se rozvinout tzv. milk-alkali syndrom (Burnettův syndrom), tj. hyperkalcémie, metabolická alkalóza, selhání ledvin a kalcifikace měkkých tkání.

Byly publikovány zprávy, které zmiňují možné zvýšení absorpce hliníku v přítomnosti solí kyseliny citrónové. Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz (který obsahuje kyselinu citronovou) se má používat s opatrností u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin, zejména u těch, kteří zároveň užívají přípravky s obsahem hliníku.

Tento léčivý přípravek obsahuje aspartam (E951), což je zdroj fenylalaninu, který může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií. Rovněž obsahuje sorbitol (E420), isomalt (E953) a sacharosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí fruktózy, glukózo-galaktózovou malabsorpcí nebo s insuficiencí sacharázo-isomaltázy by neměli tento léčivý přípravek užívat.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Thiazidová diuretika snižují vylučování vápníku močí. Kvůli zvýšenému riziku hyperkalcémie musí být při současném užívání thiazidových diuretik pravidelně sledován vápník v séru.

Systémové kortikosteroidy snižují absorpci vápníku. Účinek vitaminu D může být navíc oslaben. Při současném užívání může být nezbytné zvýšit dávku přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz.

Současná léčba fenytoinem nebo barbituráty může oslabovat účinky vitaminu D, a to v důsledku aktivace metabolismu.

Současná léčba iontoměničovými pryskyřicemi, jako je cholestyramin, nebo laxativy, jako je parafinový olej, může snižovat gastrointestinální absorpci vitaminu D. Proto se doporučuje co nejdelší interval mezi podáním těchto přípravků.

Kyselina šťavelová (nachází se např. ve špenátu a rebarboře) a kyselina fytová (nachází se např. v celozrnných cereáliích) mohou inhibovat absorpci vápníku prostřednictvím tvorby nerozpustných sloučenin s vápníkovými ionty. Pacient by neměl přijímat přípravky s vápníkem během dvou hodin po požití potravin s vysokým obsahem kyseliny šťavelové a fytové.

Uhličitan vápenatý může interferovat s absorpcí současně podávaných tetracyklinových přípravků. Z tohoto důvodu se tetracyklinové přípravky mají podávat alespoň dvě hodiny před nebo čtyři až šest hodin po perorálním požití vápníku.

Hyperkalcémie může při léčbě vápníkem a vitaminem D zvyšovat toxicitu srdečních glykosidů. Pacienti mají být sledováni s ohledem na elektrokardiogram (EKG) a hladiny vápníku v séru.

Pokud se současně užívá bisfosfonát nebo fluorid sodný, musí se takový přípravek podat alespoň tři hodiny před příjmem přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz, protože by mohla být snížena jeho gastrointestinální absorpce.

Účinnost levothyroxinu se může současným užíváním kalcia v důsledku snížené absorpce levothyroxinu snížit. Podávání kalcia a levothyroxinu má probíhat v odstupu nejméně čtyř hodin.

Absorpce chinolonových antibiotik může být při současném podávání s kalciem zhoršena. Chinolonová antibiotika je nutno užívat dvě hodiny před nebo šest hodin po užití kalcia.

Soli vápníku mohou snížit vstřebávání železa, zinku a stroncia. Z tohoto důvodu by přípravky s obsahem železa, zinku nebo stroncia měly být podávány nejméně dvě hodiny po orálním příjmu vápníku.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz může být užíván během těhotenství v případě nedostatku vápníku a vitaminu D. Během těhotenství denní dávka nemá přesáhnout 1 500 mg vápníku a 600 IU vitaminu D3. Proto denní dávka nesmí přesáhnout jednu žvýkací tabletu.

Bylo prokázáno, že vysoké dávky vitaminu D mají v experimentech na zvířatech teratogenní účinky.

U těhotných žen je nutno se předávkování kalciem a vitaminem D vyhnout, protože dlouhodobá hyperkalcémie byla někdy u dítěte doprovázena retardací tělesného a duševního vývoje, supravalvulární stenózou aorty a retinopatií.

Kojení

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz může být užíván během kojení. Vápník a vitamin D3 přestupují do mateřského mléka. To je nutno vzít v úvahu při podávání dalšího vitaminu D dětem.

Fertilita

Žádné údaje nejsou k dispozici.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Ohledně vlivu přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz na schopnost řídit a obsluhovat stroje nejsou k dispozici žádné údaje. Ovlivnění těchto schopností je ovšem nepravděpodobné.

4.8    Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu:

Tento léčivý přípravek může vyvolat hypersenzitivní reakce jako vyrážku, pruritus, kopřivku a další systémové alergické reakce včetně anafylaktické reakce, otoku obličeje, angioneurotického edému. Byly pozorovány méně časté případy hyperkalcémie a hyperkalciurie a byly hlášeny vzácné případy gastrointestinálních poruch, jako jsou nauzea, průjem, bolesti břicha, zácpa, flatulence, abdominální distenze a zvracení.

Nežádoucí účinky jsou uspořádány podle orgánových systémů a frekvence jejich výskytu je kategorizována takto:

Velmi časté Časté

Méně časté Vzácné Velmi vzácné Není známo


(>1/10)

(>1/100 až <1/10)

(>1/1 000 až <1/100)

(>1/10 000 až <1/1 000)

(<1/10 000)

(z dostupných údajů nelze určit)

Tabulkový přehled nežádoucích účinků:

Třída orgánových systémů

Četnost výskytu

Nežádoucí účinky

Poruchy imunitního systému

Vzácné

hypersenzitivita

Velmi vzácné

systémové alergické reakce (anafylaktická reakce, otok obličeje, angioneurotický edém)

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté

hyperkalcémie, hyperkalciurie

Velmi vzácné

milk-alkali syndrom (Burnettův syndrom,

obvykle v případě předávkování, viz bod 4.9)

Gastrointestinální poruchy

Vzácné

nauzea, zvracení, průjem, bolesti břicha, zácpa, flatulence, abdominální distenze

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vzácné

vyrážka, pruritus, kopřivka

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin je zvýšené riziko hyperfosfatémie, nefrolitiázy a nefrokalcinózy.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci -ucinek.

4.9 Předávkování

Příznaky

Předávkování může vést k hypervitaminóze, hyperkalciurii a hyperkalcémii. Symptomy hyperkalcémie mohou zahrnovat anorexii, dehydrataci, žízeň, nauzeu, zvracení, zácpu, bolesti břicha, svalovou slabost, únavu, duševní poruchy, polydipsii, polyurii, bolesti kostí, nefrokalcinózu, ledvinové kameny a v těžkých případech srdeční arytmie. Extrémní hyperkalcémie může vést ke kómatu a smrti. Dlouhodobě vysoké hladiny kalcia mohou vést k ireverzibilnímu poškození ledvin, ke kalcifikaci měkkých tkání, kalcifikaci cév a orgánů. U pacientů, kteří užívají vysoké dávky kalcia současně se vstřebatelnou alkálií (jako např. karbonát) se může rozvinout tzv. milk-alkali syndrom (Burnettův syndrom). Příznaky jsou: časté močení, trvalé bolesti hlavy, trvalá ztráta chuti k jídlu, nauzea nebo zvracení, neobvyklá únava nebo slabost, hyperkalcemie, alkalóza a porucha funkce ledvin.

U osob s normální funkcí příštítných tělísek je práh pro intoxikaci vitaminem D mezi 40 000 a 100 000 IU denně a práh pro intoxikaci kalciem od suplementace překračující 2 000 mg denně, užívaných po dobu několika měsíců.

Léčba

V případě intoxikace se má ihned zastavit užívání přípravku a korigovat nedostatek tekutin.

Léčba, pokud ji předávkování vyžaduje, spočívá v hydrataci, v případě potřeby včetně nitrožilního přívodu roztoku chloridu sodného. K dalšímu zvýšení exkrece kalcia a k prevenci objemového přetížení se pak může použít kličkové diuretikum (např. furosemid), nemají se však podávat thiazidová diuretika. U pacientů s renálním selháním hydratace není účinná, a proto se u nich má provést dialýza. V případě přetrvávající hyperkalcémie je třeba vyloučit další faktory, které by k tomuto stavu mohly přispívat, např. hypervitaminózu A nebo D, primární hyperparatyreózu, malignity, selhání ledvin nebo imobilizaci.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kombinace vápníku s jinými léčivy ATC kód: A12AX

Mechanismus účinku

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz je fixní kombinací vápníku a vitaminu D3. Vysoká koncentrace vápníku a vitaminu D3 v každé dávkové jednotce umožňuje dostatečnou absorpci vápníku za využití omezeného počtu dávek. Vitamin D3 se účastní metabolismu vápníku-fosforu. Umožňuje aktivní absorpci vápníku a fosforu ze střeva a jejich příjem do kostí. Suplementace vápníkem a vitaminem D3 koriguje latentní nedostatek vitaminu D a sekundární hyperparathyreózu.

Farmakodynamické účinky

Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající 18 měsíců, zahrnující 3270 žen ve věku 84 ± 6 a žijících v pečovatelských domech, které dostávaly cholekalciferol (800 IU/den) + vápník (1,2 g/den), byl pozorován významný pokles sekrece PTH. Po 18 měsících výsledky analýzy populace léčené podle záměru prokázaly 80 fraktur krčku ve skupině léčené vápníkem + vitaminem D a 110 fraktur krčku ve skupině léčené placebem (p=0,004). Za podmínek této studie tedy léčba 1387 žen zabránila vzniku 30 fraktur krčku. Po 36 měsících následného pozorování mělo alespoň jednu frakturu krčku 137 žen ve skupině léčené vápníkem + vitaminem D (n=1176) a 178 ve skupině léčené placebem (n=1127) (p<0,02).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Vápník

Absorpce

Vstřebá se 30 až 40 % požité dávky vápníku, zejména v proximální části tenkého střeva.

Distribuce a biotransformace

99 % vápníku v těle je koncentrováno v minerální složce kostí a zubů. Zbývající 1 % je přítomno v intra- a extracelulárních tekutinách. Okolo 50 % celkového obsahu vápníku v krvi je ve fyziologicky aktivní ionizované formě, přičemž přibližně 5 % tvoří komplex s citrátem, fosfátem nebo jinými anionty.

Zbývajících 45 % je vázáno na plasmatické proteiny, zejména albumin.

Eliminace

Vápník se vylučuje do moči, stolice a potu. Vylučování do moči je závislé na glomerulární filtraci a tabulární resorpci.

Vitamin D3

Absorpce

Vitamin D3 se absorbuje ve střevě.

Distribuce a biotransformace

Vitamin D3 se transportuje vázán na krevní proteiny do jater (kde podstupuje první hydroxylaci na 25-hydroxycholekalciferol) a do ledvin (druhá hydroxylace na 1,25-dihydroxycholekalciferol, což je aktivní metabolit vitaminu D3).

Nehydroxylovaný vitamin D3 se ukládá do svalů a tukových tkání.

Eliminace

Plasmatický poločas je v řádu několika dní; vitamin D3 se vylučuje stolicí a močí.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích na zvířatech při dávkách mnohem vyšších než je terapeutické rozmezí pro člověka, byly pozorovány teratogenní účinky. K dispozici nejsou žádné jiné relevantní údaje, než ty, které byly zmíněny na jiných místech tohoto souhrnu údajů o přípravku (viz body 4.6 a 4.9).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Isomalt (E953)

Xylitol

Sorbitol (E420)

Bezvodá kyselina citrónová Dihydrogen-citronan sodný Magnesium-stearát Sodná sůl karmelosy

Pomerančové aroma CPB (obsahuje koncentrát přírodní pomerančové silice, přírodní/přírodně identickou mandarínkovou silici, přírodní/přírodně identické tekuté aroma tropického ovoce, přírodní/přírodně identickou pomerančovou silici, přírodní/přírodně identické práškové aroma směsi ovoce, mannitol (E421), maltodextrin, glukonolakton, sorbitol (E420))

Pomerančové aroma CVT (obsahuje přírodní pomerančovou silici, přírodní mandarínkovou silici, přírodně identické pomerančové aroma v prášku, mannitol (E421), glukonolakton, sorbitol (E420), střední nasycené triacylglyceroly)

Aspartam (E951)

Draselná sůl acesulfamu Natrium-askorbát Tokoferol alfa (E307)

Modifikovaný kukuřičný škrob Sacharosa

Střední nasycené triacylglyceroly Koloidní bezvodý oxid křemičitý

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky.

6.4    Zvláštní upozornění pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Žvýkací tablety jsou dodávány ve stripech z laminované hliníkovo-papírové folie v následujících velikostech balení:

10, 20, 30, 48, 50, 90, 100 a 120 žvýkacích tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

39/301/14-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

13.8.2014

10.    DATUM REVIZE TEXTU

16.4.2015

7