Příbalový Leták

Calcium/Vitamin D3 Sandoz 500 Mg/440 Iu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Papírová krabička_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Calcium/Vitamin D3 Sandoz 500 mg /440 IU žvýkací tablety calcium / colecalciferolum Doplněk vápníku a vitaminu D3.


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna žvýkací tableta obsahuje calcii carbonas 1 250 mg (odpovídá calcium 500 mg) a colecalciferoli pulvis 4,4 mg (odpovídá colecalciferolum 11 mikrogramů = 440 IU vitaminu D3).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje mj. aspartam (E951), sorbitol (E420), isomalt (E953) a sacharosu. Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Žvýkací tablety

10 žvýkacích tablet 20 žvýkacích tablet 30 žvýkacích tablet 48 žvýkacích tablet 50 žvýkacích tablet 90 žvýkacích tablet 100 žvýkacích tablet 120 žvýkacích tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.číslo: 39/301/14-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


Používá se:

-    k prevenci a léčbě při nedostatku vitaminu D a vápníku u starších osob

-    jako doplněk vitaminu D a vápníku při podpůrné léčbě osteoporózy (řídnutí kostí)

Dospělí a starší pacienti užívají jednu žvýkací tabletu dvakrát denně (to odpovídá celkové denní dávce 1000 mg vápníku a 880 IU vitaminu D3).

Těhotné ženy užívají jednu žvýkací tabletu jednou denně (to odpovídá 500 mg vápníku a 440 IU vitaminu D3). Denní dávka jedné tablety se nesmí překročit.

Tableta má být před spolknutím rozžvýkána.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


calcium/vitamin d3 sandoz 500 mg /440 iu


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Strip_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Calcium/Vitamin D3 Sandoz 500 mg/440 IU žvýkací tablety

calcium / colecalciferolum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o.

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5 JINÉ

3