Příbalový Leták

Calciferol Biotika Forte

Informace pro variantu: Injekční Roztok (1x1ml,7,5mg/Ml), Injekční Roztok (5x1ml,7,5mg/Ml), zobrazit další variantu

sp.zn. sukls144949/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU CALCIFEROL BIOTIKA FORTE

Injekční roztok

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ergocalciferolum 7,5 mg, tj. 300 000 mj. v 1 ml olejového roztoku

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Popis přípravku: čirý, světle žlutý až žlutý olejový roztok.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Hypovitaminózy při nedostatečném přívodu a snížené syntéze vitaminu D (jednostranná na tuky chudá dieta, porucha vstřebávání tuků ve střevě, nedostatek slunečního záření), profylaxe a terapie rachitidy, osteomalacie, spazmofilie a tetanie, poruchy metabolizmu vápníku a fosforu, dlouhodobé podávání antikonvulziv, cholestyraminu a glutetimidu.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dospělí: při hypovitaminóze D 300 000 m. j., podle stavu možné zopakovat za 14 dní. Při dlouhodobé aplikaci je běžná udržovací dávka 300 000 mj. jednou měsíce.

Děti: do věku 6 let 400 m. j. denně (častejší výskyt rachitídy u dětí předškolního věku) a pro vyšší věk je dávka 100 m. j. denně.

Injekce se podávají intramuskulárně.

4.3    Kontraindikace

Předávkování vitaminem D. Hypersenzitivita na složky přípravku. Hyperkalcémie. V těchto případech je vitamin D přísně kontraindikován.

Podávání přípravku těhotným a kojícím ženám v dávce nad 400 m. j. denně.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vitamin D by se neměl podávat pacientům s onemocněním ledvin, ledvinovými kameny a srdečním onemocněním kvůli zvýšenému riziku poškození nemocného orgánu při hyperkalcémii.

Pozor na riziko předávkování, zejména při častější aplikaci!

Při podávání vyšších dávek je potřebné sledovat hladinu vápníku, fosforu a BUN (Blood Urea Nitrogen) v séru. Kontrola plazmatické hladiny vápníku by se měla provádět na začátku léčby jednou týdně, později jednou za 2 až 4 týdny.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Přípravek zvyšuje účinnost a toxicitu kardiotonik. Jeho účinnost oslabují hydantoiny, primidon, rifampicin, cholestyramin, barbituráty a antikonvulzíva, verapamil a další antagonisté vápníku, kortikosteroidy a kalcitonin (poslední dva funkčním antagonizmem). Vysoké dávky vitaminu D mohou vyvolat hyperkalcémii, snížit aktivitu alkalických fosfatáz, vyvolat sklon k alkalóze. Při léčbě se nedoporučuje podávat tekutý parafin, léky s obsahem hořčíku (některá antacida).

4.6    Těhotenství a kojení

Teratogenita. Reprodukční studie na vícero druzích pokusných zvířat prokázaly vznik fetálních abnormalit při předávkování vitaminem D. Hyperkalcémie v těhotenství u lidí má za následek vrozené poruchy u potomstva a novorozenecký hypoparatyreoidizmus.

Ergokalciferol přechází do mateřského mléka. U matek, které dostávají vysoké dávky vitaminu D se dá v mateřském mléku zjistit 25-hydroxycholekalciferol. Doporučuje se přerušit kojení pro riziko hyperkalcémie dítěte.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek je bezpečný, není předpoklad ovlivnění pozornosti.

4.8    Nežádoucí účinky

Při předávkování: anorexie, malátnost, nauzea, vomitus, diarea, úbytek tělesné hmotnosti, polyurie, profúzní pocení, bolest hlavy, žízeň, vertigo, zvýšení hladiny vápníku a fosforu v moči a v séru, ukládání vápníku ve tkáních (arterie, ledviny) s následnou renální insuficiencí. Studie u dětí léčených na renální osteodystrofii ukázala signifikantně nižší výskyt hyperkalcémie po ergokalciferolu než po kalcitriolu.

4.9    Předávkování

K předávkování vitaminem D může dojít po chronickém podávání vysokých dávek (více než 100 000 mj. denně), avšak u malých dětí byly popsány i případy předávkování po dlouhodobém podávání pouhých 2 000 m.j. denně . Předávkování všech forem vitaminu D je nebezpečné. Vyvolaná hyperkalcémie může být tak závažná, že si vyžaduje sledování a léčbu na jednotce intenzivní péče. Toxické projevy při předávkování: anorexie, malátnost, nauzea, vomitus, diarea, úbytek tělesné hmotnosti, polyurie, profúzní pocení, bolest hlavy, žízeň, vertigo, zvýšení hladiny vápníku a fosforu v moči a v séru. Chronická hyperkalcémie může vést ke generalizované vaskulární kalcifikaci, nephrocalcinosis a k ukládání vápníku v dalších měkkých tkáních. Účinky podávaného vitaminu D přetrvávají dva i více měsíců po ukončení podávání.

Léčba předávkování spočívá v okamžitém přerušení podávání, dietě s nízkým obsahem vápníku, zvýšeným přívodem tekutin a acidifikací moči, dále podpůrné a symptomatické léčbě. Léčba hyperkalcémické krize s dehydratací, stuporem, kómatem a azotemií si vyžaduje odborný terapeutický přístup. Prvním krokem je hydratace pacienta. Intravenózní infuze roztoku chloridu sodného může rychle a signifikantně zvýšit vylučování vápníku močí. V infuzi je možno podat i diuretikum (např. furosemid), čím se zvýší renální exkrece vápníku. Jiná terapeutická opatření zahrnují dialýzu nebo podávání citrátu, síranu, fosfátu, kortikosteroidu, kyseliny etylendiamintetraoctové (EDTA).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vitamin ATC kód: A11CC01

Vitamin D je společné označení pro dvě v tucích rozpustné látky s antirachitickou aktivitou. Jsou jimi cholekalciferol a ergokalciferol. Oba jsou přirozenou složkou potravy, vyskytují se v oleji z rybích jater, v mléce, ve vejcích, játrech a kvasnicích. Calciferol Biotika Forte je vitamin D2 (ergokalciferol) v olejovém roztoku k intramuskulární aplikaci s protrahovaným uvolňováním léčivé látky. Ergokalciferol zvyšuje vstřebávání vápníku a sekundárně i fosforečnanu ve střevu a zlepšuje ukládání vápníku do kostí. Po perorálním podání je vstřebávání závislé na obsahu absorbovatelného tuku v potravě (parafin a podobné látky absorpci snižují) a množství žluči. Absorbuje se rozpustěný v tukových micelách. Absorpce však není dokonalá. Po perorálním podání běžných dávek vitaminu D se absorbuje 50 %, po velkých dávkách méně, zbytek odchází stolicí. Po intramuskulární injekci se váže na plazmatické alfa-globuliny a albumin. Deponuje se přednostně v játrech, nachází se ovšem i v tuku, ve svalech, kůži a kostech. V tuku a ve svalech může tvořit dlouhodobé depo. Doporučovaná denní dávka pro dospělého zdravého jedince je 200 -400 m.j. (5 - 10 pg). Nedostatek vitaminu D (z nedostatečného příjmu potravou, nedostatku UV záření, poruch absorpce) má za následek snížení absorpce Ca2+ a fosfátu ze střeva. Vzniklý pokles hladiny Ca2+ v plazmě a v extracelulární tekutině vede ke zvýšení sekrece parathormonu. Jeho osteolytickým účinkem se Ca2+ a fosfát uvolňují z kostí do extracelulární tekutiny. Vzniká demineralizace kostí, fosfaturie a negativní bilance vápníku. Kosti s výrazným nedostatkem vápníku jsou méně odolné proti mechanické námaze a snadno se lámou nebo deformují, vzniká obraz křivice (rachitis). Vysoké dávky mohou částečně působit jako parathormon. Při hypervitaminóze D je zvýšená mobilizace vápníku z kostí, vedoucí ke generalizované nebo lokalizované osteoporóze, hyperkalcémii a zvýšenému vylučování vápníku močí. Hyperkalcémie vyvolává klinické příznaky (únavnost, bolesti hlavy, zvracení, průjmy a pod.), vede ke kalcifikaci různých orgánů, zejména ledvin, vzácněji srdce, cév a plic, co může vést až k život ohrožujícím stavům.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Po intramuskulární injekci je nástup hyperkalcémického účinku za 10 až 24 hodin. Maximum účinku se projeví přibližně po 4 týdnech podávání a trvání účinku může být dva měsíce i déle. Pro biologické účinky vitaminu D je nutná jeho biotransformace na metabolity s vyšší biologickou aktivitou. To je důvodem, proč účinek nastává až po určité době latence. V prvním stupni v játrech biotransformuje na 25-hydroxy-ergokalciferol, vysoká hladina vitaminu D a zejména 25-hydroxyderivátu tuto reakci zpomaluje (kontrola zpětnou vazbou). V ledvinách dále hydroxyluje na aktivní metabolity, konkrétně na 1,25 -dihydroxyergocalciferol a 24,25-dihydroxyergocalciferol následně rovněž v ledvinách na trihydroxyderivát. Vylučuje se převážně žlučí do stolice. Léčivá látka přechází placentární bariérou.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Kancerogenita, mutagenita, ovlivnění plodnosti. Nebyly realizovány dlouhodobé studie zaměřené na sledování kancerogenní, mutagenní a protifertilitní vlastnosti ergokalciferolu.

Podávání v graviditě. Reprodukční studie na vícero druzích pokusných zvířat prokázaly vznik fetálních abnormalit při předávkování vitaminem D. Hyperkalcémie v těhotenství u lidí má za následek vrozené poruchy u potomstva a novorozenecký hypoparatyreoidizmus.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Čištěný slunečnicový olej

6.2    Inkompatibility

Vitamin D se váže na plasty, co může např. při intramuskulárním podávání vést ke ztrátám.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 15 - 25 °C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

6.5    Druh obalu a velikost balení

1/ 1 ml neodlamovací skleněné ampulky, plastikový přířez, pilník, krabička 2/ 1 ml odlamovací skleněné ampulky , plastikový přířez, krabička Velikost balení: 1 ampulka po 1 ml 5 ampulek po 1 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Injekce se podávají intramuskulárně.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI do 30.9.2013

Biotika a.s., Slovenská Eupča 566, 976 13, Slovenská republika od 1.10.2013

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

86 / 672 / 69 - S/C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1969 / 17.2.2010

10.    DATUM REVIZE TEXTU 18.9.2013

4