Příbalový Leták

Calciferol Biotika Forte

Informace pro variantu: Injekční Roztok (1x1ml,7,5mg/Ml), Injekční Roztok (5x1ml,7,5mg/Ml), zobrazit další variantu

sp.zn. sukls144949/2013

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CALCIFEROL BIOTIKA FORTE

Injekční roztok Ergocalciferolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Ergocalciferolum 7,5 mg, t j. 300 000 m.j. v 1 ml

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocná látka: čištěný slunečnicový olej

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok

1 ampulka (nebo 5 ampulek) po 1 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K intramuskulárnímu podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ_

Uchovávejte při teplotě 15 - 25 °C, vnitřní obal v krabičce. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI do 30.9.2013

Biotika a.s., Slovenská Eupča 566, 976 13, Slovenská republika od 1.10.2013

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

86/672/69-S/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

EAN kód

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU - AMPULKA

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU_

CALCIFEROL BIOTIKA FORTE INJ SOL

Ergocalciferolum 300 000 m.j. v 1 ml

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ_

IM

3.    POUŽITELNOST_

EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1 ml


6. JINÉ


3/3