Příbalový Leták

C-Vitamin 1000 Pharmavit

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA, TUBA_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


C-VITAMIN 1000 PHARMAVIT Šumivé tablety

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje acidum ascorbicum 1000 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: sacharóza, oranžová žluť (E110) aj. Obsah sodíku: 305,2 mg v 1 tabletě


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Šumivé tablety 10 šumivých tablet

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Přípravek obsahuje cukr!

8 POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č. 86/909/92-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Neurčí-li lékař jinak, je obvyklá dávka pro dospělé 1/2-1 tableta denně. Tablety se užívají rozpuštěné asi ve 2 dl vody.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


C-VITAMIN 1000 PHARMAVIT, 1000 MG (jen na vnějším obalu)


2