Příbalový Leták

C-Vitamin 1000 Pharmavit

sp.zn. sukls160277/2012 a sp.zn. sukls62439/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE C- VITAMIN 1000 Pharmavit šumivé tablety acidum ascorbicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však C- VITAMIN 1000 Pharmavit musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit užívat

3.    Jak se přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit a k čemu se používá

Přípravek obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu proti infekcím a napomáhá správné funkci a tvorbě vazivové tkáně.

Přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit je vhodný pouze pro dospělé. Používá se při zvýšených nárocích organismu na vitamin C, jako jsou např. nemoci z nachlazení, rekonvalescence, nehojící se rány, stres, jarní únava. Na doporučení lékaře se používá C-VITAMIN 1000 Pharmavit k léčení skorbutu (avitaminózy C), který se může projevovat jako krvácivost, otoky a bolesti kloubů a dolních končetin, záněty a ústupem dásní, a jako doplněk léčby krvácivých stavů, methemoglobinémie, nebo střevních onemocnění různého původu. Přípravek mohou užívat těhotné i kojící ženy pod dohledem ošetřujícího lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit užívat Neužívejte přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit,

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku vitamin C (kyselinu askorbovou) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

O užívání přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit u poruchy funkce ledvin nebo u ledvinových kamenů musí rozhodnout lékař.

Pokud trpíte cukrovkou nebo pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Poraďte se se svým lékařem také v případě, že trpíte poruchami metabolismu železa nebo nedostatkem enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy.

Další léčivé přípravky a přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit

Účinky přípravku a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Pokud Vám lékař předepíše během užívání přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit přípravek obsahující deferoxamin, upozorněte ho, že užíváte C-VITAMIN 1000 Pharmavit.

O vhodnosti současného užívání přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit s jinými léky (i vitaminovými přípravky) se poraďte s lékařem.

Těhotenství a kojení

Nebyly zaznamenány potíže při užívání přípravku během těhotenství ani při kojení. Vysoké dávky užívané během těhotenství mohou u novorozence paradoxně způsobit projevy nedostatku vitamínu C. V průběhu těhotenství se doporučuje užívat vitamin C pouze pod dohledem ošetřujícího lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Důležité informace o některých složkách přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit

Přípravek obsahuje cukr, není proto vhodný pro diabetiky a osoby s nesnášenlivostí některých cukrů. Poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek obsahuje barvivo oranžovou žluť, které může způsobit alergické reakce.

Tento přípravek obsahuje 305,2 mg sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit užívá

Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí 1/2 - 1 šumivou tabletu denně.

Tablety se užívají rozpuštěné ve sklenici (asi 200 ml) vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte další plánovanou dávku v předepsané době.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit

Po náhlém vysazení dlouhodobě podávaných vysokých dávek může dojít k paradoxní hypovitaminóze (projevům nedostatku vitamínu).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale u citlivých osob a při dávkách nad 1 gram se mohou objevit zažívací obtíže (průjem), které po snížení dávky nebo vysazení přípravku odezní. Dalšími nežádoucími účinky mohou být závratě, bolest břicha, kopřivka a vyrážka. Může také dojít ke zýšenému vylučování oxalátů močí (hyperoxalurie) nebo k jejímu nápadnému zabarvení (chromaturie).

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,

100 41 Praha 1, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit obsahuje

-    Léčivou látkou je acidum ascorbicum, 1000 mg v 1 šumivé tabletě.

-    Pomocnými látkami jsou: sodná sůl sacharinu, hydrogenuhličitan sodný, bezvodá kyselina citronová, natrium-benzoát, pomerančové aroma (maltodextrin, arabská klovatina, pomerančová šťáva, pomerančová silice, ethyl-butyrát, linalol, citral a butylhydroxyanisol (BHA, E320)), oranžová žluť FCF (oranžová žluť FCF (E 110)), síran sodný (E514), sacharóza, makrogol 6000.

Jak přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit jsou oranžové tablety se zkosenými hranami a vůní pomeranče s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost baleni: 10 šumivých tablet balených v tubě s uzávěrem s vysoušedlem a v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika Výrobce:

UPSA, Agen, Francie UPSA, Le Passage, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9.9.2015.