Příbalový Leták

Busulfan Accord 6 Mg/Ml Koncentrát Pro Infuzní Roztok

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička (obsahující 1 injekční lahvičku po 10 ml nebo 8 injekčních lahviček po 10 ml)


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Busulfan Accord 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok busulfanum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml koncentrátu obsahuje busulfanum 6 mg.

Po naředění 1 ml roztoku obsahuje busulfanum 0,5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Dimethylacetamid a makrogol 400 4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Koncentrát pro infuzní roztok 1 injekční lahvička (60 mg/10 ml)

8 injekčních lahviček (60 mg/10 ml)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


i.v. podání

Před podáním musí být naředěný.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Cytotoxická látka: zacházet s opatrností.


8. POUŽITELNOST


EXP:

Po naředění musí být přípravek použit okamžitě. Pro více informací čtěte příbalovou informaci.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Accord Healthcare Limited Sage House,

319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex HA1 4HF, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


44/308/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Injekční lahvička ( 10 ml ze skla třídy I)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Busulfan Accord 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

1. v.

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím musí být naředěn.

3.    POUŽITELNOST EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

60 mg/10 ml

6.    JINÉ

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

3