Příbalový Leták

Budenofalk

sp.zn.sukls110049/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BUDENOFALK

(Budesonidum)

Enterosolventní tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků , sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové infromaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Budenofalk a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Budenofalk užívat

3.    Jak se Budenofalk užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak Budenofalk uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. CO JE TO BUDENOFALK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou v přípravku Budenofalk je budesonid patřící do skupiny léčiv označovaných jako glukokortikoidy. Vyznačuje se výrazným místním protizánětlivým účinkem. Užívá se pro léčbu zánětlivých střevních onemocnění.

Budenofalk je užíván při léčbě

-    Crohnovy nemoci: mírná až středně těžká forma chronického zánětlivého střevního onemocnění postihující dolní část tenkého střeva (ileum) a/nebo horní část tlustého střeva (vzestupný tračník)

Upozornění:

Léčba Budenofalkem by neměla být užívána u pacientů s Crohnovou nemocí postihující horní část zažívacího traktu.

U pacientů s mimostřevními (extraintestinálními) příznaky, např. postižení kůže, očí a kloubů, je nepravděpodobný léčebný účinek přípravku vzhledem k lokalizaci příznaků.

-    akutního stádia kolagenní kolitidy (chronické zánětlivé střevní onemocnění charakterizované chronickými vodnatými průjmy)

-    autoimunitní hepatitidy (onemocnění s chronickým zánětem jater)

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BUDENOFALK UŽÍVAT

Neužívejte Budenofalk

-    jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na budesonid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6 a na konci bodu 2)

-    jestliže máte závažné jaterní onemocnění (jaterní cirhózu)

Upozornění a opatření

Před zahájením léčby přípravkem informujte lékaře, pokud máte:

-    tuberkulózu

-    vysoký krevní tlak

-    cukrovku (diabetes mellitus) nebo rodinný výskyt cukrovky

-    řídnutí kostí (osteoporózu)

-    žaludeční nebo dvanáctníkový vřed

-    zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal) nebo oční choroby jako je zakalení oční čočky (šedý zákal) nebo rodinný výskyt zeleného zákalu (glaukomu)

-    závažné jaterní onemocnění

Během léčby přípravkem, zejména při vyšším dávkování a delším trvání léčby, se mohou objevit nežádoucí účinky, které jsou typické pro systémové glukokortikoidy a mohou postihnout všechny části těla (viz bod 4 Možné nežádoucí účinky).

Další opatření během léčby Budenofalkem:

-    Pokud jste ještě neprodělali plané neštovice (varicella) nebo pásový opar (herpes zoster), vyhněte se kontaktu s osobami nemocnými planými neštovicemi nebo pásovým oparem. U dětí by na tuto skutečnost měl lékař upozornit rodiče. Pokud přesto ke kontaktu s těmito onemocněními dojde a pokud užíváte systémové glukokortikoidy nebo jste užívali během posledních 3 měsíců, je nezbytné kontakt s onemocněním oznámit svému lékaři, protože by mělo být do 10 dnů provedeno očkování imunoglobulinem planých neštovic. V případě těchto onemocnění by mohl u Vás být průběh závažnější.

-    Sdělte lékaři, pokud jste ještě neprodělali spalničky.

-    Pokud chcete být očkováni, oznamte to svému lékaři.

-    Pokud podstupujete chirurgický zákrok, oznamte lékaři, že užíváte Budenofalk.

-    Jestliže jste před zahájením léčby přípravkem byli léčeni glukokortikoidy se silnějším účinkem, při zahájení léčby Budenofalkem se mohou znovu objevit příznaky onemocnění. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a Budenofalk

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména:

-    Srdeční glykosidy jako je digoxin (léky užívané při léčbě srdečních onemocnění)

-    Diuretika (léky zvyšující vylučování moči)

-    Ketokonazol nebo itrakonazol (léky pro léčbu plísňových onemocnění)

-    Antibiotika užívaná k léčbě infekcí (jako je klaritromycin)

-    Ritonavir (lék pro léčbu HIV infekce)

-    Karbamazepin (lék pro léčbu epilepsie)

-    Rifampicin (lék pro léčbu tuberkulózy)

-    Antikoncepční přípravky

-    Cimetidin (používaný ke snížení kyselosti žaludeční šťávy)

Při současném podávání cholestyraminu (lék na zvýšenou hladinu cholesterolu a také k léčbě průjmů) nebo antacid (na trávicí potíže) a Budenofalk, užívejte tyto přípravky s odstupem alespoň 2 hodin.

Budenofalk s jídlem a pitím

Během léčby Budenofalkem nepijte grepfruitový džus, protože může dojít ke změně účinnosti budesonidu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V těhotenství užívejte Budenofalk pouze na výslovné doporučení lékaře.

Při léčbě Budenofalkem přerušte kojení, protože se v malém množství vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Budenofalkm obsahuje sacharosu a laktosu

Každá tobolka obsahuje 240 mg sacharosy a 12 mg monohydrátu laktosy. Pokud jste byl(a) někdy lékařem seznámen(a) s tím, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, upozorněte na tuto skutečnost před nasazením Budenofalku.

3. JAK SE BUDENOFALK UŽÍVÁ?

Vždy užívejte Budenofalk přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Crohnova nemoc:

Dospělí (nad 18 let):

Pokud lékař neurčí jinak, užívejte 3 tobolky jednou denně ráno nebo 1 tobolku (3 mg budesonidu) 3 krát denně ráno, v poledne a večer, což odpovídá celkové denní dávce 9 mg budesonidu.

Kolagenní kolitida:

Dospělí (nad 18 let):

Pokud lékař neurčí jinak, užívejte 3 tobolky (9 mg budesonidu) jednou denně ráno.

Autoimunitní hepatitida Dospělí (nad 18 let):

Léčba akutního zánětu:

Užívejte 1 tobolku 3x denně (ráno, v poledne a večer), pokud lékař neurčí jinak. Podle laboratorních výsledků by měl lékař rozhodnout o délce léčby s dávkou 3 tobolky denně.

Udržovací léčba:

Užívejte 1 tobolku 2x denně (ráno a večer), pokud lékař neurčí jinak. Podle laboratorních výsledků by měl lékař rozhodnout o délce léčby s dávkou 2 tobolky denně.

Mějte prosím na paměti, že ve většině případů bude lékař předepisovat Budenofalk současně s azathioprinem, lékem, který snižuje imunitní odpověď.

Použití u dětí a dospívajících (všechny indikace)

Budenofalk by neměl být používán u dětí mladších 12 let.

Jsou jen omezené zkušenosti s podáváním přípravku pouze u dětí starších 12 let.

Způsob podání

Budenofalk je určen pro podání ústy.

Tobolky spolkněte se sklenicí vody půl hodiny před jídlem. Tobolky nežvýkejte.

Trvání léčby

O délce léčby rozhodne lékař podle Vašeho klinického stavu.

Crohnova nemoc a kolagenní kolitida:

Léčba by měla trvat přibližně 8 týdnů.

Autoimunitní hepatitida:

V závislosti na laboratorních hodnotách z krevních testů a z biopsie jaterní tkáně lékař rozhodne o délce trvání léčby a o velikosti denní dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a)

Jestliže jste užili najednou větší množství léku, vezměte si příští dávku v předepsaném množství. Dávku nesnižujte. V případě pochybností kontaktujte lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Pokud je to možné, vezměte s sebou obal a tuto příbalovou informaci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Pokud jste si dávku zapomněli vzít, pokračujte v léčení dávkou předepsanou. Vezměte si následující dávku v předepsaném množství, ne dávku dvojnásobnou.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Vždy se poraďte se svým lékařem před přerušením nebo předčasným ukončením léčby Budenofalkem.

Je důležité, abyste léčbu přípravkem nepřerušili náhle, protože by mohlo dojít ke zhoršení Vašeho klinického stavu. Nepřerušujte užívání přípravku, dokud lékař nerozhodne o ukončení léčby, a to ani v případě zlepšení Vašeho zdravotního stavu.

Lékař by měl snižovat dávku přípravku postupně, nejprve z 3 tobolek na 2 tobolky během jednoho týdne (jednu ráno a jednu večer) a potom jen 1 tobolku denně v posledním týdnu léčby (užívejte ráno).

Pokud máte nějaké další otázky k užívání přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Budenofalk nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví některý z následujících účinků, sdělte to okamžitě svému lékaři:

•    Infekce

•    Bolest hlavy

•    Změny v chování nebo psychiatrické účinky jako deprese, podrážděnost a euforie

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 pacientů)

- Cushingův syndrom - měsícovitá tvář, obezita, snížená tolerance glukózy, zvýšené hodnoty glukózy v krvi, zadržování tekutin, zvýšené vylučování draslíku (hypokalémie), zpomalení růstu u dětí, poruchy menstruace a nadměrné ochlupení u žen, impotence, abnormální laboratorní hodnoty (snížená funkce kůry nadledvin), otoky dolních končetin (důsledek zadržování tekutin, otoky).

-    zvýšený nitrolební tlak s případným vyšším nitroočním tlakem (otok papily optického nervu) u dospívajících

-    zácpa

-    svalová bolest a slabost, svalové záškuby

-    křehké kosti (osteoporóza)

-    únava, celková vyčerpanost

Následující nežádoucí účinky jsou typické pro systémové glukokortikoidy a jsou závislé na dávce, trvání léčby, současné nebo dřívější léčbě jinými glukokortikoidy a na citlivosti jednotlivce. Většina z těchto nežádoucích účinků se objevily po užívání glukokortikoidů se silnějším účinkem, a proto jsou u Budenofalku méně časté.

-    Cushingův syndrom (popis příznaků viz výše)

-    zvýšené riziko infekcí

-    změny nálady jako j e deprese, podrážděnost a euforie

-    rozostřené vidění způsobené zvýšeným nitroočním tlakem (zelený zákal) nebo zakalení oční čočky (šedý zákal)

-    vysoký krevní tlak, zvýšené riziko žilní trombózy, záněty cév (po ukončení dlouhodobé léčby kortikoidy)

-    bolest v oblasti žaludku a dyspeptické obtíže, nevolnost, zvracení, žaludeční a dvanáctníkový vřed, zánět slinivky břišní

-    vyrážka z přecitlivělosti, červené pruhovité trhliny v kůži, drobné krvácení do kůže, akné, zpomalené hojení ran, zánět kůže jako je kontaktní dermatitida

-    řídnutí kostí a ubývání chrupavky (kostní aseptická nekróza)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK BUDENOFALK UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co Budenofalk obsahuje

Léčivá látka: budesonidum 3 mg v jedné enterosolventní tvrdé tobolce Pomocné látky:

Obsah tobolky: sacharosa, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, povidon K25, kopolymer MA/MMA (1:1), (Eudragit L 100), methakrylátový kopolymer (1:2) (Eudragit S 100), granulovaný methakrylátový kopolymer RS (typ B) (Eudragit RS), granulát methakrylátového kopolymeru typu RL (typ A) (Eudragit RL), trietyl-citrát, mastek

Vrchní část tobolky: želatina, čištěná voda, oxid titaničitý (E 171), erythrosin (E 127), červený oxid železitý (E 172), černý oxid železitý (E 172), natrium-lauryl-sulfát (viz konec bodu 2 pro další důležité informace o laktose a sacharose)

Jak Budenofalk vypadá a co obsahuje toto balení

Růžové tvrdé želatinové neprůhledné tobolky, uvnitř bílé kulaté pelety

Velikost balení

10, 50, 100 enterosolventních tvrdých tobolek v jednom balení (10 tobolek v 1 blistru)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstr. 5 79108 Freiburg Německo

PŘEKLAD CIZOJAZYČNÝCH VÝRAZŮ UVEDENÝCH NA VNITŘNÍM OBALU

Batch No.:    Číslo šarže:

EXP. (Expiry):    Použitelné do:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.2.2016

6/6