Příbalový Leták

Broncho-Vaxom Pro Infantibus Sáčky

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Broncho-Vaxom pro infantibus sáčky

Lysatum bacteriale OM 85 cryodesicatum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: lysatum bacteriale OM 85 cryodesicatum - odpovídá směsi bakteriálních lyzátů (Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae et ozenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes et viridans, Neisseria catarrhalis) 3,5 mg v 1 sáčku.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Perorální prášek v sáčku 10 (30)sáčků


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah dohled a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


OM PHARMA S.A.

R. da Indústria, 2

2610-088 Amadora - Lisboa - Portugalsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační č.: 59/216/06-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku pouze na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


Sáček se otevře a prášek se vysype do vhodného nápoje (např. ovocná šťáva, mléko apod.)


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Broncho-Vaxom pro infantibus sáčky


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU Sáček


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Broncho-Vaxom® Kinder Enfants Children Niňos

Beutel/Sachets/Polvo Sobres

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Oral route/Via oral

3. POUŽITELNOST

Exp

4. ČÍSLO ŠARŽE, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 20 mg de lyophilisat standard correspondant á 3,5 mg de lysats bactériens lyophylisés, excipients q.s.p. 1 sachet de 240 mg

20 mg de liofilizado estandarizado correspondientes a 3,5 mg de lisados bacterianos liofilizados, excipientes c.s.p.

1 sobre de 240 mg

20 mg of standardized lyophilisate corresponding to 3,5 mg bacteriallysates, excipients q.s.f.

1 sachet of 240 mg

6. JINÉ


OM PHARMA logo