Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Britaject Ampule 10 Mg/Ml Injekční/Infuzní Roztok

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Britaject Ampule 10 mg/ml injekční/infuzní roztok Apomorfini hydrochloridum hemihydricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml obsahuje 10mg apomorfini hydrochloridum hemihydricum.

Jedna 2ml ampule obsahuje 20mg apomorfini hydrochloridum hemihydricum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Disiřičitan sodný (E223) 0,1 hm/obj %

kyselina chlorovodíková 35 % (nebo hydroxid sodný),

voda na injekci.

Přečtěte si prosím přiloženou příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Injekční nebo infuzní roztok 5 ampulí po 2ml

Apomorfini hydrochloridum hemihydricum 20mg/2ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Pro podkožní injekci nebo infuzi.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Pouze pro použití u dospělých.

Po otevření okamžitě použijte. Pouze k jednorázovému použití. Obsah po otevření okamžitě odeberte a lahvičku vyhoďte.

Nepoužívejte, pokud roztok zezelenal.

VAROVÁNÍ: Dbejte na to, abyste apomorfin nerozlili na oděv nebo povrchy v domácnosti a textilie, protože by uniklá látka mohla zezelenat.


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Britannia Pharmaceuticals Limited, Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JN, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


27/786/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ


Užívá se dle pokynů lékaře.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


britaject ampule 10 mg/ml injekční/infuzní roztok


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Britaject Ampule 10mg/ml injekční/infuzní roztok Apomorfini hydrochloridum hemihydricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml obsahuje 10mg apomorfini hydrochloridum hemihydricum.

Jedna 5ml ampule obsahuje 50mg apomorfini hydrochloridum hemihydricum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Disiřičitan sodný (E223) 0,1 hm. %

kyselina chlorovodíková 35 % (nebo hydroxid sodný),

voda na injekci.

Přečtěte si prosím přiloženou příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Injekční nebo infuzní roztok 5 ampulí po 5ml

Apomorfini hydrochloridum hemihydricum 50mg/5ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Pro subkutánní injekci nebo infúzi.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Pouze pro použití u dospělých.

Po otevření okamžitě použijte. Pouze k jednorázovému použití. Obsah po otevření okamžitě odeberte a lahvičku vyhoďte.

Nepoužívejte, pokud roztok zezelenal.

VAROVÁNÍ: Dbejte na to, abyste apomorfin nerozlili na oděv nebo povrchy v domácnosti a textilie, protože by uniklá látka mohla zezelenat.


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO POTŘEBNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Britannia Pharmaceuticals Limited, Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JN, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


27/786/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ


Užívá se dle pokynů lékaře.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


britaject ampule 10 mg/ml injekční/infuzní roztok


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Britaject Ampule 10mg/ml mjekční/mfuzní roztok Apomorfini hydrochloridum hemihydricum Pro subkutánní injekci nebo infuzi.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si prosím přečtěte příbalovou informaci. 3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


2ml

Apomorfini hydrochloridum hemihydricum 20mg/2ml


6.    JINÉ


Britannia Pharmaceuticals Limited


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Britaject Ampule 10mg/ml mjekční/mfuzní roztok Apomorfini hydrochloridum hemihydricum Pro subkutánní injekci nebo infuzi.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si prosím přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


5ml

Apomorfini hydrochloridum hemihydricum 50 mg/5ml


7.    JINÉ


Britannia Pharmaceuticals Limited


Page 6 of 6