Příbalový Leták

Brinzolamid Actavis 10 Mg/Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička pro jednotlivé 5ml lahvičky + krabička pro 3 x 5 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Brinzolamid Actavis 10 mg/ml oční kapky, suspenze brinzolamidum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml suspenze obsahuje brinzolamidum 10 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje benzalkonium-chlorid, mannitol (E421), karbomer 974P, dihydrát dinatrum-edetátu, kyselinu chlorovodíkovou/hydroxid sodný (na úpravu pH), čištěnou vodu.

Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


oční kapky, suspenze 1 x 5 ml 3 x 5 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oční podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Před použitím dobře protřepejte.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Zlikvidujte po čtyřech týdnech od prvního otevření. Otevřeno:

Otevřeno (1):

Otevřeno (2):

Otevřeno (3):


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegur 76 - 78 220 Hafnarfjordur Island


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 64/503/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


brinzolamid actavis 10 mg/ml


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek na lahvičce


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Brinzolamid Actavis 10 mg/ml oční kapky, suspenze brinzolamidum oční podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím se přečtěte příbalovou informaci. Zlikvidujte čtyři týdny po prvním použití. Otevřeno:

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

5 ml

6. JINÉ


3