Příbalový Leták

Brimonidin/Timolol Sandoz 2 Mg/Ml + 5 Mg/Ml

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Brimonidin/Timolol Sandoz 2 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok brimonidini tartras/timololum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml roztoku obsahuje:

brimonidini tartras 2 mg odpovídající brimonidinum 1,3 mg; timololum 5 mg odpovídající timololi maleas 6,8 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje benzalkonium-chlorid, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, kyselinu chlorovodíkovou nebo hydroxid sodný (k úpravě pH), vodu na injekci.

Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Oční kapky, roztok

1 x 5 ml 3 x 5 ml 6 x 5 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oční podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Zlikvidujte 4 týdny po prvním otevření. Otevření:


Krabička obs Otevření (1) Otevření (2) Otevření (3)

sahující 3 lahvičky:

Krabička obs Otevření (1) Otevření (2) Otevření (3) Otevření (4) Otevření (5) Otevření (6)

sahující 6 lahviček:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. zvláštní opatřeni pro likvidaci nepoužitých lecivych

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO /ČÍSLA


64/533/15-C

13 ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


brimonidin/timolol sandoz 2 mg/ml + 5 mg/ml

17.    JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


minimální údaje uváděně na malém vnitrním obalu

lahvička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Brimonidin/Timolol Sandoz 2 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok brimonidini tartras/timololum

Oční podání.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP

Po 28 dnech od otevření lahvičku zlikvidujte. Otevření:

4 ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


5 ml


6. JINÉ


Sandoz s.r.o.