Příbalový Leták

Brevitax 6 Mg/Ml

sp.zn. sukls18802/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO UŽIVATELE

BREVITAX 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

paclitaxelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Brevitax 6 mg/ml a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Brevitax 6 mg/ml používat

3.    Jak se Brevitax 6 mg/ml používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Brevitax 6 mg/ml uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Brevitax 6 mg/ml a k čemu se používá

Brevitax 6mg/ml patří do skupiny látek nazývaných taxany; tyto látky působí proti rakovině. Tyto látky inhibují růst rakovinotvorných buněk.

Brevitax 6mg/ml se používá k následující léčbě:

Rakovina vaječníků:

•    jako počáteční léčba v kombinaci s lékem obsahujícím platinu a cisplatinu

•    jako léčba druhé linie, jestliže jiné léky obsahující platinu nebyly účinné.

Rakovina prsu:

•    jako počáteční léčba při pokročilé nemoci nebo nemoci, která se rozšířila po celém

těle (metastazující onemocnění). Přípravek Brevitax 6 mg/mlse kombinuje buď s lékem patřícím do skupiny známé jako antracykliny (tj. doxorubicin, epirubicin, daunorubicin) pro vhodné pacientky, nebo s lékem nazývaným trastuzumab (u pacientů, pro které léčba antracyklinem není vhodná a jejichž karcinotvorné buňky obsahují na povrchu protein nazývaný HER2, viz příbalové informace přípravku obsahujícího trastuzumab).

•    jako doplňková léčba po léčbě antracyklinem a cyklofosfamidem (AC) po iniciálním chirurgickém zákroku

•    jako léčba 2. linie u pacientek, které nereagovaly na standardní léčbu s využitím antracyklinů nebo u kterých se taková léčba nesmí použít.

Nemalobuněčný karcinom plic:

•    v kombinaci s cisplatinou, u pacientů, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro případné chirurgické odstranění nádoru nebo radioterapii.

Kaposiho sarkom ve vztahu k AIDS:

•    jestliže jiná léčba, (např..lipozomálními antracykliny), nebyla účinná.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Brevitax 6mg/ml používat

Nepoužívejte přípravek Brevitax 6 mg/ml:

•    jestliže jste alergický(á) na léčivou látku paklitaxel nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), zejména glyceromakrogol-ricinoleát,

•    jestliže kojíte,

•    jestliže máte v krvi příliš málo bílých krvinek. Váš lékař to zkontroluje odebráním krevního vzorku.

•    jestliže máte závažnou a nezvládnutou infekci a přípravek Brevitax 6mg/ml je užíván k léčbě Kaposiho sarkomu.

Jestliže se Vás týkají některé z těchto charakteristik, upozorněte svého lékaře dříve, než začnete přípravek Brevitax 6mg/ml používat.

Léčbu přípravkem Brevitax 6mg/ml se nedoporučuje používat u dětí a mladistvých do 18 let. Upozornění a opatření

Dříve než začnete přípravek Brevitax 6 mg/ml používat, bude Vám podáván jiný přípravek, aby byly minimalizované alergické reakce.

•    Jestliže máte zkušenost se závažnou alergickou reakcí (například potíže s dýcháním, zkrácený dech, tlak na hrudi, pokles krevního tlaku, závratě, motání hlavy, kožní reakce jako je vyrážka nebo svědění)

•    Jestliže máte horečku, závažné nachlazení, povlaky nebo vředy v ústech (známky útlumu kostní dřeně).

•    Jestliže máte pocity necitlivosti nebo slabosti rukou či nohou (známky periferní neuropatie); může být potřebné snížení dávky přípravku Brevitax 6 mg/ml

•    Jestliže máte závažné jaterní problémy; v tomto případě se léčba přípravkem Brevitax 6 mg/ml nedoporučuje.

•    Jestliže máte srdeční převodní problémy

•    Jestliže se u Vás vyvinul závažný nebo přetrvávající průjem s horečkou a bolestmi břicha, během nebo krátce po léčbě přípravkem Brevitax 6 mg/ml Vaše tlusté střevo může být zaníceno (pseudomembranózní kolitida)

•    Jestliže jste absolvoval/a ozařování hrudníku (protože to může zvýšit riziko zánětu plic)

•    Jestliže máte bolesti nebo zarudlá ústa (známky mukozitidy) a jste léčen/a na Kaposiho sarkom. Pravděpodobně potřebujete nižší dávkování.

Upozorněte ihned svého lékaře, pokud se Vás týká něco z uvedeného.

Brevitax 6 mg/ml musí být vždy podáván nitrožilně. Pokud je injikován do tepny, může to způsobit zánět tepny a můžete trpět bolestí, otokem, zarudnutím a horkem.

Další léčivé přípravky a Brevitax 6 mg/ml

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Důvodem je to, že Brevitax 6 mg/ml nebo další léky užívané souběžně nemusí působit tak, jak se očekává, anebo mohou mít nežádoucí účinky.

Interakce znamená, že různé léky podané spolu s přípravkem Brevitax 6 mg/ml se mohou navzájem ovlivňovat a lékař má být před zahájením léčby informován, pokud užíváte tyto léky:

•    cisplatina (k léčbě nádorů): Brevitax 6 mg/ml musí být podán před cisplatinou a vaše funkce ledvin musí být často kontrolována.

•    doxorubicin (k léčbě nádorů): Brevitax 6 mg/ml musí být podán 24 hodin po doxorubicinu, aby se zabránilo vysokým hladinám této látky v těle.

•    efavirenz, nevirapin, ritonavir, nelfinavir nebo jiné proteázové inhibitory

používané při léčbě HIV. Může být potřebná úprava dávky přípravku Brevitax 6mg/ml.

•    erythromycin (antibiotikum), fluoxetin (antidepresivum) nebo gemfibrozil (používán ke snížení cholesterolu) - dávky přípravku Brevitax 6 mg/ml musí být sníženy.

Rifampicin (antibiotikum pro léčbu TBC) - dávky přípravku Brevitax 6 mg/ml musí být zvýšeny.

•    karbamazepim, fenytoin nebo fenobarbital (léky proti epilepsii)

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete být tímto přípravkem léčena. Pro prevenci těhotenství v průběhu léčby přípravkem Brevitax 6 mg/ml používejte účinnou a bezpečnou antikoncepci.

Pacienti muži i ženy ve fertilním věku a/nebo jejich partneři by měli používat antikoncepci ještě minimálně 6 měsíců po ukončení léčby paklitaxelem Muži by se měli informovat o možnosti zamražení spermií před zahájením léčby paklitaxelem z důvodů možnosti vzniku neplodnosti.

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Ukončete kojení, pokud jste léčena přípravkem Brevitax 6 mg/ml. Nezačínejte kojit znovu, dokud Vám to lékař nepovolí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento lék obsahuje určité množství alkoholu, proto může být narušena Vaše schopnost řídit a/nebo obsluhovat stroje. Kromě toho mohou Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje narušit také některé nežádoucí účinky, jako jsou závratě, nevolnost a únava. Samozřejmě nesmíte řídit, máte-li závrať nebo točí-li se Vám hlava.

Brevitax 6 mg/ml obsahuje glyceromakrogol-ricinoleát,. Může způsobit těžké alergické reakce. Brevitax 6 mg/ml obsahuje alkohol (zhruba 50% ethanolu), 0,396 g v 1 ml přípravku, což odpovídá asi 20 g v dávce 300 mg/ 50 ml, což odpovídá 450 ml piva nebo 175 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií. Množství alkoholu v tomto léčivém přípravku může měnit účinky dalších léků. Množství alkoholu v tomto léčivém přípravku může snížit pozornost při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.

3. Jak se Brevitax 6 mg/ml používá

Aby se minimalizovala možnost vzniku alergické reakce, před podáním přípravku Brevitax 6 mg/ml dostanete jiné léky buď ve formě tablet nebo infuze do žíly nebo obojí.

Brevitax 6 mg/ml se podává do žíly jako kapačka (intravenózní infuzí) přes filtr. Brevitax 6 mg/ml může aplikovat pouze vyškolený zdravotnický personál, který Vám předem připraví roztok pro infuzi. Dávka, kterou dostanete, se vypočítává na základě velikosti povrchu Vašeho těla a podle výsledku krevních testů provedených před léčbou. V závislosti na typu a závažnosti nádorového onemocnění dostanete buď Brevitax 6 mg/ml samotný, nebo v kombinaci s dalšími protinádorovými látkami.

Infuze se vždy aplikuje po dobu 3 nebo 24 hodin a obvykle se opakuje každé 2 nebo 3 týdny, pokud lékař nerozhodne jinak. Váš lékař Vás bude informovat o potřebném počtu cyklů podávání přípravku Brevitax 6 mg/ml.

Pokud máte jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Jestliže jste dostal(a) větší dávku Brevitaxu 6 mg/ml, než jste měl(a)

Pro předávkování neexistuje protilátka, proto budete léčen(a) podle Vašich příznaků.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Oznamte ihned Vašemu lékaři, pokud zaznamenáte následující příznaky alergické reakce:

•    zarudnutí

•    kožní reakce

•    svědění

•    svírání na hrudníku

•    zkrácené nebo obtížné dýchání

•    otoky

To všechno mohou být příznaky závažných nežádoucích účinků.

Oznamte ihned Vašemu lékaři:

•    jestliže máte horečku, závažné nachlazení, bolesti v krku nebo vředy v ústech (známky útlumu kostní dřeně)

•    jestliže máte pocity necitlivosti nebo slabosti rukou či nohou (známky periferní neuropatie)

•    jestliže se u Vás vyvinul závažný nebo přetrvávající průjem s horečkou a bolestmi břicha

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 10 ze 100 léčených osob):

   Vypadávání vlasů (většina případů vypadávání vlasů nastala do jednoho měsíce po zahájení léčby přípravkem Brevitax. Pokud k vypadávání vlasů dojde, je u většiny pacientů výrazné (více než 50%).

•    Méně závažné alergické reakce jako zarudnutí kůže, vyrážka, svědění

•    Infekce: hlavně infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest

•    Zkrácený dech

•    Bolesti v krku nebo vředy v ústech, bolestivá nebo zarudlá ústa, průjem, pocit nevolnosti nebo nevolnost (nauzea, zvracení)

•    Ztráta vlasů

•    Bolesti svalů, křeče, bolesti kloubů

•    Horečka, závažné nachlazení, bolest hlavy, závratě, únava, pobledlost, krvácení, snadnější vznik modřin než obvykle

•    Necitlivost, brnění nebo slabost rukou a nohou (známky periferní neuropatie)

•    Testy mohou ukázat: snížený počet krevních destiček, bílých nebo červených krvinek, nízký tlak krve

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se až u 10 ze 100 léčených osob):

   Reakce v místě aplikace (lokalizovaný otok, bolest, zčervenání kůže, ztvrdnutí tkáně v místě aplikace)

•    Testy mohou ukázat: zpomalení srdečního tepu, závažné zvýšení jaterních enzymů (alkalické fosfatázy a AST - SGOT)

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se až u 10 z 1 000 léčených osob):

   Šok z infekce (známý jako "septický šok")

•    Bušení srdce, poruchy srdečního rytmu, rychlé bušení srdce, srdeční infarkt, dechová tíseň

•    Únava, pocení, kopřivka, slabost (mdloby), významné alergické reakce vyžadující léčbu, flebitida (zánět žíly), otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku

•    Bolesti zad, bolesti na prsou, bolesti v rukách a nohách, zimnice, bolesti břicha

•    Testy mohou ukázat: závažné zvýšení bilirubinu (žloutenka), vysoký krevní tlak, krevní sraženiny

•    Přechodné a mírné změny na nehtech a kůži

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1000 léčených osob)

•    Snížení počtu bílých krvinek s horečkou a zvýšeným rizikem infekce (febrilní neutropenie)

•    Postižení nervů s pocitem ochablosti svalů paží a nohou (motorická neuropatie)

   Dýchací obtíže jako dýchavičnost, plicní embolie, plicní fibróza, zánět plic, dušnost, pleurální výpotek, srdeční selhání

•    Střevní neprůchodnost, proděravění střev, nedostatečné prokrvení střev s následným zánětem projevující se bolestmi břicha (ischemická kolitida), zánět slinivky břišní (pankreatitida)

•    Svědění, vyrážka, zarudnutí kůže (erytém)

Horečka, dehydratace, slabost, otoky, malátnost

•    Závažné a potenciálně smrtelné reakce z přecitlivělosti (anafylaktická reakce)

•    Testy mohou ukázat: zvýšení hladiny kreatininu v krvi indikuje poškození funkce ledvin

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených osob)

   Nepravidelný zrychlený srdeční rytmus (fibrilace síní, supraventrikulární tachykardie)

•    Náhlá porucha krvetvorby (akutní myeloidní leukémie, myelodysplastický syndrom)

•    Poruchy zraku a/ nebo zrakového nervu (scintilační skotom)

•    Ztráta nebo zhoršení sluchu (ototoxicita), ušní šelest (tinitus), závratě

•    Kašel

•    Krevní sraženiny v cévách břicha a střev (mezenterická trombóza), zánět tlustého střeva někdy s trvalým závažným průjmem (pseudomembranózní kolitida, neutropenická kolitida), přítomnost volné tekutiny v dutině břišní (ascites), zánět jícnu, zácpa

•    Závažné reakce z přecitlivělosti včetně horečky, zarudnutí kůže, bolestí v kloubech a/nebo zánět oka (Stevens-Jonhsonův syndrom), místní olupování kůže (epidermální nekrolýza), zčervenání s nepravidelnými červenými znaky (erythema multiforme), zánět kůže

s odlupujícími se puchýři (exfoliativní dermatitida), kopřivka, uvolnění nehtů z nehtového lůžka (pacienti si musí chránit před sluncem ruce a nohy)

•    Ztráta chuti k j ídlu (anorexie)

•    Závažné a potenciálně smrtelné reakce z přecitlivělosti s šokem (anafylaktický šok)

•    Porucha funkce jater (jaterní nekróza, jaterní encefalopatie (obojí s hlášenými případy úmrtí))

•    Stavy zmatenosti

•    Záchvaty grand mal (velký epileptický záchvat), střevní neprůchodnost a pokles krevního tlaku po postavení (autonomní neuropatie), nezánětlivé onemocnění mozku (encefalopatie), křeče, závratě, porucha koordinace pohybů (ataxie), bolesti hlavy

Nežádoucí účinky s neznámou četností

•    Ztuhnutí/ztluštění kůže (sklerodermie)

•    Otrava krve (sepse), zánět pobřišnice (peritonitida)

•    Syndrom nádorového rozpadu (závažný stav způsobený rychlým a masivním rozpadem buněk nádoru)

•    Zrakové halucinace (fotopsie), zhoršené vidění

•    Zánět žil

•    Systémový lupus erythematodes Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Brevitax 6 mg/ml uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za „EXP“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Lahvička před otevřením

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Zmrazení přípravku nemá negativní vliv na jeho kvalitu.

Při uchovávání neotevřených lahviček v chladničce se může vytvořit sraženina, která se při dosažení pokojové teploty rozpustí i bez promíchání nebo jen za mírného promíchání.

Kvalita přípravku tím není ovlivněna. Pokud roztok zůstane i nadále zakalený nebo je

v něm patrná nerozpustná sraženina, musí se lahvička zlikvidovat.

Po otevření a před naředěním

Chemická, fyzikální a mikrobiologická stabilita po prvním použití a následujících vstupech jehly a odebírání přípravku byla prokázána na dobu 28 dní při teplotě 25°C.

Po naředění

Chemická a fyzikální stabilita roztoku připraveného pro infuzi byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě 5 až 25°C, pokud byl přípravek naředěn 0,9 % roztokem chloridu sodného na infuze nebo 5 % roztokem glukosy.

Z mikrobiologického hlediska má být zředěný přípravek použit okamžitě. Nepoužije-li se okamžitě, doba a podmínky uchovávání jsou v zodpovědnosti uživatele a normálně by neměly být delší než 24 hodin při 2 až 8°C, pokud rekonstituce/naředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Naředěný roztok chraňte před mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co BREVITAX 6 mg/ml obsahuje

Léčivou látkou je paclitaxelum 6 mg/ml.

Pomocnými složkami jsou glyceromakrogol-ricinoleát, bezvodý ethanol.

Jak Brevitax 6 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Brevitax 6 mg/ml je čirý, nažloutlý, viskózní roztok.

Balení:

1 lahvička obsahuje paclitaxelum 30 mg/5ml, 100 mg/16,7ml, 300 mg/50ml Koncentrace roztoku je paclitaxelum 6 mg/ml.

Velikost balení: jednotkové balení - 1x 30 mg, 1x 100 mg, 10x 30 mg Skupinové balení: vícedávková lahvička - 1x 300 mg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o.

Radlická 1c 150 00 Praha 5 Česká republika

Výrobce

TEVA Pharmaceutical Works Private Ltd., Godollo, Maďarsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.2.2015

ZDE ODDĚLTE, NEŽ PŘEDÁTE VRCHNÍ ČÁST PŘÍBALOVÉ INFORMACE PACIENTOVI

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky Příprava infuzního roztoku:

•    Nádoby a infuzní sety pro použití přípravku Brevitax 6mg/ml nesmí být z PVC obsahující DEHP. Protože tato látka DEHP [di-(2-ethylhexyl)phthalate] se z PVC uvolňuje.

Použití filtrů (např. IVEX-2), které obsahují krátkou přívodní nebo vývodní trubici z PVC, nevedlo k významnému uvolňování DEHP.

•    Věnujte pozornost při manipulaci s přípravkem Brevitax 6mg/ml stejně jako se všemi cytostatiky. Vždy noste ochranné rukavice, jestliže manipulujete s lahvičkami obsahujícími paklitaxel. Ředění se má provádět za aseptických podmínek školeným personálem v určených prostorech. V případě kontaktu s pokožkou je třeba zasažené místo omýt mýdlem a vodou. V případě kontaktu se sliznicemi je třeba sliznice důkladně opláchnout vodou.

•    Nepoužívejte Chemo-Dispensing Pin nebo podobné nástroje s hroty, protože by mohl způsobit porušení zátky lahvičky, které by vedlo ke ztrátě sterility.

Příprava k i.v.podání:

Před infuzí je třeba Brevitax 6mg/ml rozředit:

•    0,9% roztokem chloridu sodného

•    5% roztokem glukózy

•    5% roztokem glukózy a 0,9% roztokem chloridu sodného

•    5% roztokem glukózy v Ringerově roztoku

Konečný infuzní koncentrát paklitaxelu se musí pohybovat mezi 0,3 mg/ml a 1,2 mg/ml.

Musí být použity kontejnery a infuzní sety bez DEHP.

Připravené roztoky mohou být jemně zkalené, zákal je způsoben vehikulem a nedá se filtrací odstranit. Zákal neovlivňuje účinnost přípravku.

Naředěné roztoky nesmí již být zmraženy.

Roztok připravený k infuzi se musí vizuálně kontrolovat, aby v něm nebyly částice a aby nebyl zabarvený.

Brevitax 6 mg / ml se musí aplikovat přes "in-line" filtr s mikroporézní membránou (rozměr pórů maximálně 0,22 mikrometrů), který je vložen do infuzní soupravy. Filtrem se účinnost roztoku nemění.

Ojediněle se vyskytly zprávy o precipitacích během infuze paklitaxelu, obvykle ke konci 24-hodinové aplikace. Aby se minimalizovala možnost výskytu precipitace, doporučuje se podávat paklitaxel co nejdříve po naředění a vyhnout se silnému protřepávání roztoku.

V průběhu infuze má být vzhled roztoku sledován, a pokud se objeví sraženina, má se infuze zastavit.

Premedikace

Premedikace všech pacientů kortikosteroidy, antihistaminiky a H2 antagonisty před podáním infuze.

Brevitax 6mg/ml nesmí být znovu podán, dokud počet neutrofilů nepřesáhne 1 500/mm3 (>1000/mm3 u pacientů s Kaposiho sarkomem) a počet destiček je > 100 000/mm3 (75,000/mm3 u pacientů s Kaposiho sarkomem).

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Podávání a dávkování

Doporučené dávky pro nitrožilní infuzi přípravku Brevitax 6mg/ml:

Primární léčba rakoviny vaječníků:

135 mg/m2 po dobu 24 hodin, následováno cisplatinou 75 mg/m2; nebo 175 mg/m2 po dobu 3 hodin, následováno cisplatinou 75 mg/m2.

Sekundární léčba rakoviny vaječníků a rakoviny prsu:

175 mg/m2 po dobu 3 hodin.

Adjuvantní léčba rakoviny prsu: 175 mg/m2 po dobu 3 hodin; následováno léčbou antracyklinem a cyklofosfamidem (AC).

Primární léčba rakoviny prsu:

220 mg/m2 po dobu 3 hodin; 24 hodin po doxorubicinu (50 mg/m2),

175 mg/m2 po dobu 3 hodin; po trastuzumabu (viz SPC pro přípravek trastuzumab). Nemalobuněčný karcinom plic:

175 mg/m2 po dobu 3 hodin; následováno cisplatinou 80 mg/m2.

Kaposiho sarkom ve spojení s AIDS:

100 mg/m2 po dobu 3 hodin.

Mezi cykly by měla být třítýdenní přestávka, v závislosti na toleranci pacienta, u pacientů s Kaposiho sarkomem při AIDS by měla být přestávka mezi cykly dvoutýdenní.

Brevitax 6mg/ml se může podávat znovu teprve tehdy, když je počet neutrofilů >1 500/mm3 (> 1000/mm3 u pacientů s Kaposiho sarkomem) a počet trombocytů >100 000 mm3(> 75 000/mm3 u pacientů s Kaposiho sarkomem).

Pacientům se závažnou neutropenií (počet neutrofilů < 500/mm3 po dobu jednoho týdne nebo delší) nebo závažnou periferní neuropatií je třeba v následujících cyklech snížit dávku o 20 %

(25 % u pacientů s Kaposiho sarkomem). Bližší informace viz Souhrn údajů o přípravku (SPC). Adekvátní údaje týkající se doporučeného dávkování u pacientů s mírným až středně těžkým stupněm poškození jater nejsou dostupné. Pacienti s těžkým poškozením funkce jater nesmí být paklitaxelem léčeni. (viz SPC)

Léčba přípravkem Brevitax 6mg/ml se nedoporučuje u dětí mladších než 18 let z důvodů chybějících dat o jeho bezpečnosti a účinnosti.

8