Příbalový Leták

Bosentan Sandoz 62,5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bosentan Sandoz 62,5 mg Bosentan Sandoz 125 mg

Bosentanum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje bosentanum 62,5 mg (odpovídá monohydrát bosentanu 65,541 mg).

Jedna potahovaná tableta obsahuje bosentanum 125 mg (odpovídá monohydrát bosentanu 129,082 mg).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


14 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 112 potahovaných tablet


5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci Perorální podání

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

Bosentan Sandoz 62,5 mg : 58/491/13-C Bosentan Sandoz 125 mg : 58/492/13-C

13. ČÍSLO SARZE

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ [Doplní se národní údaje]

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Bosentan Sandoz 62,5 mg Bosentan Sandoz 125 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bosentan Sandoz 62,5 mg Bosentan Sandoz 125 mg

Bosentanum


2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


5. JINÉ