Příbalový Leták

Bosentan Sandoz 62,5 Mg

Sp.zn. sukls 165 516/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Bosentan Sandoz 62,5 mg Bosentan Sandoz 125 mg potahované tablety

Bosentanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li případně jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Bosentan Sandoz a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bosentan Sandoz užívat

3.    Jak se přípravek Bosentan Sandoz užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Bosentan Sandoz uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Bosentan Sandoz a k čemu se používá

Tablety přípravku Bosentan Sandoz obsahují bosentan a patří ke skupině léků zvaných „antagonisté endothelinových receptorů“.

Přípravek Bosentan Sandoz se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH): PAH je vysoký krevní tlak v cévách (tepnách), které přivádějí krev od srdce k plícím. Přípravek Bosentan Sandoz rozšiřuje plicní tepny a tím srdci usnadňuje čerpání krve těmito tepnami. Tím se snižuje krevní tlak a zmírňují se příznaky.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bosentan Sandoz užívat Neužívejte přípravek Bosentan Sandoz:

   pokud jste alergický(á) na bosentan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

   pokud máte problémy s játry (zeptejte se svého lékaře)

   pokud jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět, protože nepoužíváte spolehlivou antikoncepční metodu. Prosím, přečtěte si informace v části „Těhotenské testy u žen v reprodukčním věku“ a „Další léčivé přípravky a přípravek Bosentan Sandoz“

   pokud užíváte cyklosporin A (léčivo používané po transplantaci nebo k léčbě lupénky)

Pokud se na Vás vztahuje kterákoli z těchto skutečností, sdělte to svému lékaři.

Zvláštní pozornosti při použití přípravku Bosentan Sandoz je zapotřebí

Vyšetření, která provede lékař před léčbou

•    krevní test k vyšetření jaterních funkcí

krevní test ke sledování chudokrevnosti (nízký hemoglobin) těhotenský test, pokud jste žena, která může otěhotnět

Bylo zjištěno, že někteří pacienti užívající přípravek Bosentan Sandoz mají abnormální výsledky testů jaterních funkcí a chudokrevnost (nízký hemoglobin). Během léčby přípravkem Bosentan Sandoz Váš lékař zajistí pravidelné provádění krevních testů pro ověření změn funkce jater a hladiny hemoglobinu.

Ohledně všech těchto testů si také prosím přečtěte Připomínkovou kartu pacienta (najdete ji uvnitř balení tablet přípravku Bosentan Sandoz). Pravidelné provádění těchto testů je důležité po celou dobu užívání přípravku Bosentan Sandoz. Doporučujeme Vám zapsat si datum posledního a také datum příštího testu (zeptejte se na toto datum svého lékaře) do Připomínkové karty pacienta, což Vám usnadní zapamatovat si den provedení dalšího testu.

Krevní testy pro zjištění funkce jater

Budou se provádět každý měsíc po dobu léčby přípravkem Bosentan Sandoz. Při zvýšení dávky se po dvou týdnech provede další test.

Přípravek Bosentan Sandoz může mít vliv na játra. Známky toho, že játra nemusí správně pracovat, zahrnují:

•    nevolnost (pocit na zvracení)

•    zvracení

•    horečku (vysokou teplotu)

•    bolesti žaludku    (břicha)

•    žloutenku (zežloutnutí kůže    nebo bělma očí)

•    tmavé zbarvení    moče

•    svědění kůže

•    netečnost nebo    únavu    (neobvyklé pocity únavy nebo vyčerpání)

•    příznaky podobné chřipce (bolesti kloubů a svalů s horečkou)

Pokud si všimnete kteréhokoliv z těchto příznaků: sdělte to ihned svému lékaři.

Krevní testy na chudokrevnost

Budou se provádět každý měsíc po dobu prvních 4 měsíců léčby, poté každé tři měsíce, protože pacienti užívající přípravek Bosentan Sandoz mohou být stiženi chudokrevností.

Pokud jsou tyto výsledky abnormální, může lékař rozhodnout o snížení dávky nebo ukončení léčby přípravkem Bosentan Sandoz a provést další testy ke zjištění příčiny.

Těhotenské testy u žen v reprodukčním věku

Přípravek Bosentan Sandoz může poškodit nenarozené děti počaté před zahájením nebo během léčby. Pokud jste žena, která může otěhotnět, vyzve Vás lékař k těhotenskému testu před zahájením užívání a pravidelně během užívání přípravku Bosentan Sandoz.

•    Neužívejte přípravek Bosentan Sandoz, pokud jste těhotná nebo otěhotnění plánujete.

•    Pokud je možné, že byste mohla otěhotnět, používejte při užívání přípravku Bosentan Sandoz spolehlivý způsob antikoncepce. Lékař nebo gynekolog Vám poradí spolehlivý způsob antikoncepce při užívání přípravku Bosentan Sandoz. Přípravek Bosentan Sandoz může způsobit neúčinnost hormonální antikoncepce (například perorální, injekční, implantované nebo v kožních náplastech). Pokud tedy používáte hormonální antikoncepční prostředky, musíte též používat bariérové způsoby (například ženský kondom, vaginální pesar, vaginální houbu nebo Váš partner musí též používat kondom). V balení tablet přípravku Bosentan Sandoz naleznete Připomínkovou kartu pacienta. Měla byste ji vyplnit a při příští návštěvě

vzít ke svému lékaři, aby Váš lékař či gynekolog mohl zhodnotit, zda potřebujete dodatečné či alternativní spolehlivé způsoby antikoncepce. Pokud užíváte přípravek Bosentan Sandoz a jste v reprodukčním věku, doporučuje se měsíční provádění těhotenských testů.

• Pokud otěhotníte při užívání přípravku Bosentan Sandoz nebo plánujete otěhotnění v nejbližší budoucnosti, sdělte to ihned svému lékaři.

Kojení

Svého lékaře ihned informujte, pokud kojíte. Doporučuje se přerušit kojení, pokud je Vám předepsán přípravek Bosentan Sandoz, protože není známo, přechází-li tento lék do mateřského mléka.

Další léčivé přípravky a přípravek Bosentan Sandoz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je zvláště důležité, abyste svému lékaři sdělil/a, že užíváte:

•    hormonální antikoncepční prostředky (protože ty nejsou účinné jako jediný způsob antikoncepce, pokud užíváte přípravek Bosentan Sandoz). Uvnitř Vašeho balení tablet přípravku Bosentan Sandoz naleznete Připomínkovou kartu pacienta, kterou si musíte pečlivě přečíst. Váš lékař a/nebo gynekolog určí způsob antikoncepce, který je pro Vás vhodný.

•    glibenklamid (lék užívaný při cukrovce) (protože tento lék může zvyšovat riziko nežádoucích účinků)

•    cyklosporin A (lék užívaný po transplantacích a při léčbě lupénky, viz část „Neužívejte přípravek Bosentan Sandoz“) nebo jakékoli jiné léky bránící odmítnutí transplantovaných orgánů (protože tyto léky mohou zvyšovat koncentraci přípravku Bosentan Sandoz v krvi)

•    flukonazol (k léčbě plísňových onemocnění) (protože tento lék může zvyšovat koncentraci přípravku Bosentan Sandoz v krvi)

•    rifampicin (k léčbě tuberkulózy) (protože tento lék může snižovat účinnost přípravku Bosentan Sandoz)

•    léky k léčbě infekce HIV.

Přípravek Bosentan Sandoz s jídlem a pitím

Přípravek Bosentan Sandoz můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud máte při užívání přípravku pocit točení hlavy, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

3. Jak se Bosentan Sandoz užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud máte dojem, že je účinek přípravku Bosentan Sandoz příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři, aby bylo možné určit, zda není nutné změnit dávku.

Obvyklá dávka

Dospělí

Léčba dospělých se obvykle zahajuje dávkou 62,5 mg dvakrát denně (ráno a večer) podávanou po dobu prvních 4 týdnů; poté Váš lékař obvykle doporučí užívání 125mg tablety dvakrát denně v závislosti na tom, jak na léčbu přípravkem Bosentan Sandoz reagujete.

Děti a dospělí o nízké tělesné hmotnosti

U dětí a pacientů o nízké tělesné hmotnosti se léčba přípravkem Bosentan Sandoz obvykle zahajuje dávkou 2 mg na kg tělesné hmotnosti dvakrát denně (ráno a večer). Lékař Vám doporučí, jakou dávku máte brát.

Jak se přípravek Bosentan Sandoz užívá

Tablety se musí zapíjet vodou (ráno a večer). Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil/a více přípravku Bosentan Sandoz, než jste měl/a

Pokud si vezmete více tablet, než jste měl/a, ihned kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Bosentan Sandoz

Pokud si zapomenete vzít přípravek Bosentan Sandoz, vezměte si dávku ihned, jakmile si vzpomenete, potom pokračujte v užívání v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Bosentan Sandoz

Náhlé ukončení léčby přípravkem Bosentan Sandoz může vést ke zhoršení příznaků. Neukončujte užívání přípravku Bosentan Sandoz, aniž by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař. Lékař Vám může říci, abyste několik dní před úplným ukončením léčby dávku snížil/a.

Máte-li jakékoliv další otázky ohledně užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Bosentan Sandoz v klinických studiích se vyskytly následující nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

•    Bolesti hlavy

•    Abnormální hodnoty testů jaterních    funkcí

•    Edém (otok končetin a kotníků nebo jiné známky zadržování tekutin)

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z pacientů)

•    Chudokrevnost (nedostatek červených krvinek) nebo poklesy hladin hemoglobinu

•    Zarudlý vzhled

•    Reakce z přecitlivělosti (včetně zánětu kůže, svědění a vyrážky)

•    Gastroezofageální refluxní choroba    (návrat kyselého žaludečního obsahu do jícnu)

•    Průjem

•    Zrudnutí kůže

Po uvedení přípravku Bosentan Sandoz na trh se vyskytly následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

•    Synkopa (mdloby)

•    Palpitace (rychlé nebo nepravidelné    bušení srdce)

•    Nízký krevní tlak

•    Nosní kongesce (ucpaný nos)

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) •    Trombocytopenie (nízký počet krevních destiček)

•    Neutropenie/leukopenie (nízký počet bílých krvinek)

•    Zvýšené hodnoty jaterních testů při hepatitidě (zánětu jater) včetně možných exacerbací stávající hepatitidy a/nebo žloutenka (žloutnutí kůže nebo bělma očí)

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

•    Anafylaxe (celková alergická reakce), angioedém (otok, nejčastěji okolo očí, rtů, jazyka nebo v krku)

•    Cirhóza (zjizvení) jater, jaterní selhání (závažná porucha funkce jater)

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

•    Chudokrevnost (nízký počet červených krvinek) nebo pokles hemoglobinu vyžadující transfuzi krve

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků stane závažným anebo si v průběhu užívání přípravku Bosentan Sandoz povšimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků neuvedených v této informaci, případně známek alergické reakce (např. otok obličeje nebo jazyka, vyrážka, svědění) nebo pokud Vás výše uvedené nežádoucí účinky znepokojují, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Bosentan Sandoz uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru za „EXP“.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Bosentan Sandoz obsahuje

-    Bosentan Sandoz 62,5 mg: léčivou látkou je bosentanum. Jedna tableta obsahuje bosentanum 62,5 mg (odpovídá monohydrát bosentanu 65,541 mg ).

-    Bosentan Sandoz 125 mg: léčivou látkou je bosentanum. Jedna tableta obsahuje bosentanum 125 mg (odpovídá monohydrát bosentanu 129,082 mg).

-    Dalšími složkami v jádru tablety jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu, typ A, povidon K30, glycerol-dibehenát, magnesium-stearát, poloxamer 188, koloidní bezvodá oxid křemičitý.

Potah tablety obsahuje hypromelosu, oxid titaničitý (E171), ethylcelulosu, triacetin (E1518), mastek, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Bosentan Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Bosentan Sandoz 62,5 mg jsou světle oranžové, kulaté, bikonvexní tablety o průměru 6 mm. Přípravek Bosentan Sandoz 125 mg jsou světle oranžové, oválné, bikonvexní tablety o délce 11 mm.

Blistry PVC/PVdC/Al

Papírové krabičky obsahují 14, 56 nebo 112 potahovaných tablet Papírové krabičky obsahují 14, 56 nebo 112 potahovaných tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Lek, Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Lek S.A., Warszawa, Polsko

S.C. Sandoz S.R.L., Targu Mures, Rumunsko

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Cemelog-BRS LTD., Budaors, Maďarsko

GE Pharmaceuticals LTD., Botevgrad, Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Česká republika

Estonsko

Litva

Lotyšsko

Polsko

Slovinsko


Bosentan Sandoz 62,5 mg; 125 mg Bosentan Sandoz 62,5 mg; 125 mg Bosentan Sandoz 62,5 mg; 125 mg

Bosentan Sandoz 62,5 mg; 125 mg, plévele dengtos tabletés Bosentan Sandoz 62,5; 125 apvalkotas tabletes Bosentan Sandoz

Bosentan Sandoz 62,5 mg; 125 mg filmsko obložene tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.9.2015.

6/6