Příbalový Leták

Bosentan Mylan 125 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bosentan Mylan 125 mg, potahované tablety 2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje bosentanum 125 mg (ve formě monohydrátu). 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


14 potahovaných tablet

14x1 potahovaných tablet (jednodávkový blistr) 28x1 potahovaných tablet (jednodávkový blist) 56 potahovaných tablet

56x1 potahovaných tablet (jednodávkový blistr) 112 potahovaných tablet

112x1 potahovaných tablet (jednodávkový blistr)


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Tablety se užívají ráno a večer, s jídlem nebo nalačno.

0 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8 POUŽITELNOST


EXP:


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velká Británie


T2 registrační číslo/čísla

58/088/14-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14 klasifikace pro výdej

Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis.


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bosentan Mylan 125 mg, potahované tablety bosentanum

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


LOT:


5. JINÉ


3 ze 3