Příbalový Leták

Bosentan Abdi 125 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Vnější papírový obal - krabička_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bosentan Abdi 62,5 mg potahované tablety Bosentan Abdi 125 mg potahované tablety

Bosentanum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje bosentanum 62,5 mg (odpovídá 64,541 mg bosentani monohydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje bosentanum 125 mg (odpovídá 129,082 mg bosentani monohydricum).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

14 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 112 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

DATUM EXPIRACE

EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH _PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny._

11.    JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Abdi Farma, Unipessoal Lda.

Quinta da Fonte, Rua dos MalhSes, Edifício D. Pedro I

2770 - 071 Pa?o de Arcos, Portugalsko

abdifarma@abdiibrahim.com.tr_

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Bosentan Abdi 62,5 mg potahované tablety : 58/493/13-C

1


Bosentan Abdi 125 mg potahované tablety: 58/494/13-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Bosentan Abdi 62,5 mg potahované tablety Bosentan Abdi 125 mg potahované tablety

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Bosentan Abdi 62,5 mg potahované tablety Bosentan Abdi 125 mg potahované tablety

Bosentanum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Abdi Farma, Unip. Lda.


3. DATUM EXPIRACE


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ ÚDAJE


3