Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Binosto 70 Mg Šumivé Tablety

zastaralé informace, vyhledat novější

sp. zn. sukls209820/2013 a sp. zn. sukls216503/2013 a sukls216496/2013

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Binosto 70 mg šumivé tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna šumivá tableta obsahuje natrii alendronas trihydricus 91,37 mg, což odpovídá acidum alendronicum 70 mg.

Pomocné látky:

Jedna šumivá tableta obsahuje 602,54 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Šumivá tableta.

Bílé až téměř bílé, kulaté, hladké tablety o průměru 25 mm, se zkosenými hranami.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy u žen po menopauze. Přípravek Binosto 70 mg snižuje riziko fraktur obratlů a celkového proximálního femuru.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je jedna 70mg šumivá tableta jednou týdně.

Pacientky mají být poučeny, že pokud zapomenou užít dávku přípravku Binosto 70 mg, musí užít tabletu ráno den poté, co si vzpomenou.

Nesmí užívat dvě šumivé tablety v jednom dni, ale mají se vrátit k užívání jedné šumivé tablety jednou týdně v den, který si původně zvolily.

Optimální délka léčby osteoporózy bifosfonáty nebyla stanovena. Potřeba pokračování v léčbě musí být pravidelně vyhodnocována na individuální úrovni na základě posouzení poměru přínosu a rizika, zejména po 5 a více letech léčby.

Způsob podání

K zajištění dostatečného vstřebávání alendronátu:

Přípravek Binosto 70 mg je nutno užívat minimálně 30 minut před prvním jídlem, nápojem nebo léčivým přípravkem daného dne, pouze s čistou vodou. Ostatní nápoje (včetně minerální vody), potraviny i některé léčivé přípravky pravděpodobně snižují absorpci alendronátu (viz bod 4.5).

Pro usnadnění průchodu tablety do žaludku a zabránění možnému lokálnímu podráždění

jícnu/nežádoucím účinkům (viz bod 4.4):

   Tableta přípravku Binosto 70 mg se musí užívat až poté, co pacientka vstane, rozpuštěná v polovině sklenice čisté vody (ne méně než 120 ml). Jakmile ustane šumění a šumivá tableta je zcela rozpuštěna a roztok je čirý a bezbarvý, je třeba roztok vypít, a dále zapít alespoň 30 ml čisté vody (šestina sklenice), případně i větším množstvím.

   Pacientky nesmí šumivou tabletu přípravku Binosto polykat celou, nesmí ji žvýkat nebo nechat rozpustit v ústech z důvodu možné orofaryngeální iritace.

•    Pokud se tableta zcela nerozpustí, lze roztok zamíchat, dokud nebude čirý a bezbarvý.

•    Pacientky si nesmí po požití šumivé tablety lehnout až do doby po prvním jídle, které má následovat nejdříve 30 minut po užití šumivé tablety.

•    Přípravek Binosto se nesmí užívat před spaním nebo před tím, než pacientka ráno vstane.

Je-li příjem vápníku a vitaminu D v potravě nedostatečný, pak pacientky musí dostávat doplňkově kalcium a vitamin D (viz bod 4.4).

Starší populace

V klinických studiích nebyl zjištěn žádný rozdíl v účinnosti nebo profilu bezpečnosti alendronátu v závislosti na věku. Proto není nutno dávkování u starších osob nijak upravovat.

Porucha renální funkce

U pacientek s hodnotou glomerulární filtrace nad 35 ml/min není nutno dávkování nijak upravovat. Vzhledem k nedostatku zkušeností se alendronát nedoporučuje pacientkám s poruchou renální funkce, kde hodnota glomerulární filtrace je pod 35 ml/min.

Pediatrická populace :

Užívání natrium-alendronátu u dětí mladších 18 let se nedoporučuje z důvodu nedostatečných údajů o bezpečnosti a účinnosti u stavů souvisejících s osteoporózou u dětí (viz také bod 5.1).

Binosto 70 mg nebyl studován v léčbě osteoporózy indukované glukokortikoidy.

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na alendronát nebo na kteroukoliv z pomocných látek

•    Abnormality jícnu a další faktory, které zpomalují jeho vyprazdňování, jako je striktura nebo achalázie.

•    Neschopnost stát nebo sedět vzpřímeně alespoň 30 minut.

•    Hypokalcemie.

•    Viz též bod 4.4.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Alendronát může způsobit lokální podráždění sliznice horní části gastrointestinálního traktu. Vzhledem k možnosti zhoršení základního onemocnění je nutná opatrnost v případech, kdy se alendronát podává pacientkám s aktivními problémy horní části gastrointestinálního traktu, jako je dysfagie, onemocnění jícnu, gastritida, duodenitida, vředy, případně závažné onemocnění gastrointestinálního traktu nyní nebo v nedávné minulosti (během předešlého roku), jako jsou peptické vředy nebo aktivní krvácení do gastrointestinálního traktu nebo operace v horní části gastrointestinálního traktu, kromě pyloroplastiky (viz bod 4.3). U pacientek s diagnostikovaným Barrettovým jícnem musí předepisující lékař individuálně zvážit poměr přínosu a možného rizika pro užívání alendronátu.

U pacientek užívajících alendronát byly popsány reakce jícnu (někdy závažné a vyžadující hospitalizaci) jako například ezofagitida, jícnové vředy a eroze jícnu, po nichž ojediněle následovala striktura jícnu. Lékaři proto musí pozorně sledovat jakékoli případné známky nebo symptomy signalizující možnou reakci jícnu, a pacientky je nutno poučit o tom, aby alendronát vysadily a vyhledaly lékařskou pomoc, pokud by se u nich objevily příznaky podrážení jícnu, jako je dysfagie, bolest při polykání nebo retrosternální bolest, nový výskyt pálení žáhy nebo zhoršení pálení žáhy.

Riziko závažné nežádoucí reakce je zřejmě vyšší u pacientek, které nedodržují správný způsob užívání alendronátu, a/nebo které pokračují v užívání alendronátu i po objevení se symptomů, které mohou znamenat ezofageální dráždění. Proto je velice důležité, aby pacientky dostaly všechny pokyny k užívání a aby jim porozuměly (viz bod 4.2). Pacientky je nutno informovat, že zanedbání těchto pokynů může zvýšit riziko ezofageálních problémů.

I když v průběhu rozsáhlých klinických studií nebylo pozorováno zvýšené riziko, po uvedení na trh byly zřídka hlášeny žaludeční a jícnové vředy, některé z nich závažné a s komplikacemi.

U pacientek léčených pro maligní onemocnění včetně primárně intravenózně podávaných bisfosfonátů byla hlášena osteonekróza čelisti, zejména ve spojení s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Mnoho z těchto pacientek bylo současně léčeno chemoterapií a kortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla velmi vzácně hlášena i u pacientek léčených perorálními bisfosfonáty na osteoporózu.

Při individuálním zvažování rizika vzniku osteonekrózy čelisti je třeba vzít v úvahu následující rizikové faktory:

•    Sílu bifosfonátu (nejvyšší u kyseliny zoledronové), cesta podání (viz výše) a kumulativní dávku

•    Onkologické onemocnění, chemoterapii, radioterapii, kortikosteroidy, kouření

•    Onemocnění zubů v anamnéze, špatnou ústní hygienu, periodontální onemocnění, invazivní zubní výkony a nepadnoucí zubní protézy

U pacientek se špatným stavem zubů má být zvážena preventivní prohlídka u stomatologa před zahájením léčby bisfosfonáty.

Během léčby bisfosfonáty nemají být u pacientek s rizikovými faktory prováděny invazivní zubní výkony. U pacientek, u kterých se během léčby bisfosfonáty vyvine osteonekróza čelisti, může stomatologický chirurgický výkon vyvolat zhoršení stavu. Dosud neexistují údaje, které by doložily, zda přerušení léčby bisfosfonáty sníží riziko vzniku osteonekrózy čelisti u pacientek, kteří během léčby vyžadují stomatologický výkon.

Klinická rozvaha ošetřujícího lékaře musí být založena na individuálním posouzení prospěchu a rizika pro každou jednotlivou pacientku.

Pacientky užívající bisfofonáty musí být poučeny, aby během léčby dodržovaly správnou zubní hygienu, podstupovaly pravidelné preventivní zubní prohlídky a hlásily jakékoli obtíže v oblasti úst, jako uvolnění zubů, bolest nebo otok.

U pacientek užívajících bisfosfonáty byly popsány bolesti kostí, kloubů a/nebo svalů. Podle zkušeností získaných po uvedení na trh byly tyto symptomy vzácně závažné a/nebo invalidizující (viz bod 4.8). Doba do nástupu symptomů se pohybovala od jednoho dne až do několika měsíců od zahájení léčby. U většiny pacientek došlo po vysazení léku ke zmírnění symptomů. U části pacientek došlo při nové expozici stejnému léku nebo jinému bisfosfonátu k rekurenci symptomů.

Atypické fraktury femuru

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru, zejména u pacientek dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo bez souvislosti s ním a u některých pacientek se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny (neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u pacientek léčených bisfosfonáty, které utrpěly zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientek, u kterých je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivých pacientek.

Pacientky je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásily jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, a všechny pacientky, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Podávání alendronátu pacientkám s poruchou renální funkce v případech, kdy je hodnota glomerulární filtrace nižší než 35 ml/min, se nedoporučuje (viz bod 4.2).

Je třeba vzít v úvahu jiné příčiny osteoporózy než deficit estrogenu a stárnutí.

Hypokalcemie musí být upravena před začátkem terapie alendronátem (viz bod 4.3). Jiné poruchy minerálního metabolizmu (jako je nedostatek vitaminu D a hypoparatyreoidismus) musí být také účinně léčeny před zahájením léčby přípravkem Binosto 70 mg. U takovýchto pacientek je nutno během léčby přípravkem Binosto 70 mg sledovat sérové koncentrace vápníku a příznaky hypokalcemie.

Vzhledem k pozitivním účinkům alendronátu na zvyšování kostní mineralizace může dojít k poklesu sérových koncentrací kalcia a fosfátu, zvláště u pacientek, které užívají glukokortikoidy, u nichž může být vstřebávání vápníku zhoršeno. Tento pokles je obvykle malý a asymptomatický. Byly však zaznamenány ojedinělé zprávy o symptomatické hypokalcemii, která byla občas závažná a často se vyskytla u pacientek s predisponujícími onemocněními (např. hypoparatyreoidismem, nedostatkem vitaminu D a malabsorpcí vápníku).

Zajištění dostatečného přívodu kalcia a vitaminu D je obzvláště důležité u pacientek užívajících glukokortikoidy.

Pomocné látky

Tento přípravek obsahuje 26,2 mmol (602,54 mg) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientek na dietě s nízkým obsahem sodíku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Pokud je aledronát podán současně s jídlem a nápoji (včetně minerální vody), kalciovými přípravky, antacidy a některými perorálně užívanými léčivými přípravky, budou tyto ovlivňovat absorpci alendronátu. Proto musí pacientky po užití alendronátu počkat alespoň 30 minut před tím, než perorálně užijí nějaký další lék (viz body 4.2 a 5.2).

Žádné další klinicky významné interakce s léčivými přípravky se nepředpokládají. V klinických studiích dostávala řada pacientek současně s alendronátem estrogen (intravaginálně, transdermálně

nebo perorálně). Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky, které by bylo možno připisovat jejich současnému používání.

Jelikož užívání nesteroidních antirevmatik je spojeno s drážděním gastrointestinálního traktu, je při jejich současném podávání s alendronátem nutná opatrnost.

I když konkrétní studie interakcí nebyly provedeny, byl v klinických studiích alendronát užíván současně s celou řadou běžně předepisovaných léků bez důkazů klinických nežádoucích interakcí.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Alendronát se nesmí užívat během těhotenství. Není k dispozici dostatečné množství údajů o užívání alendronátu těhotnými ženami. Studie se zvířaty neprokázaly přímé škodlivé účinky, pokud se týče těhotenství, embryonálního/fetálního vývoje ani postnatálního vývoje. Alendronát podávaný březím potkaním samicím vyvolával dystokii (těžký porod) související s hypokalcemií (viz bod 5.3).

Kojení

Není známo, zda se alendronát vylučuje do mateřského mléka u člověka. Vzhledem k indikaci nemají kojící ženy alendronát užívat.

Fertilita

Bisfosfonáty se ukládají do kostní hmoty, z níž se postupně uvolňují po řadu let. Množství bisfosfonátu deponované v dospělé kosti, a tedy množství, které je přístupné ke zpětnému uvolňování do systémové cirkulace, je přímo závislé na dávce a době, po kterou je bisfosfát užíván (viz bod 5.2). Ohledně rizika pro lidský plod nejsou k dispozici žádné údaje. Existuje však teoretické riziko poškození plodu, zejména kostry, pokud žena po dokončení léčby bisfosfonáty otěhotní. Vliv proměnných, jako je doba mezi ukončením léčby bisfosfonáty a otěhotněním, konkrétní užívaný bisfosfonát a cesta podání (intravenózní versus perorální), na míru rizika nebyl hodnocen.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Určité nežádoucí účinky, které byly u alendronátu hlášeny, však mohou u některých pacientek ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Individuální reakce na alendronát se mohou lišit (viz bod 4.8).

4.8    Nežádoucí účinky

V jednoleté studii postmenopauzálních žen s osteoporózou byly celkové profily bezpečnosti alendronátu 70 mg 1x týdně (n = 519) a alendronátu 10 mg/den (n = 370) podobné.

Ve dvou tříletých studiích prakticky shodného uspořádání, provedených u postmenopauzálních žen (alendronát 10 mg: n = 196, placebo: n = 397), byl celkový profil bezpečnosti alendronátu 10 mg/den a placeba podobný.

Nežádoucí reakce, které byly hlášeny hodnotícími lékaři jako možné, pravděpodobně nebo určitě související s užíváním léku jsou uvedeny dále, pokud se vyskytly u > 1 % případů v jedné z léčebných skupin v jednoleté studii, nebo u > 1 % pacientek léčených alendronátem 10 mg/den a s vyšší incidencí než u pacientek užívajících placebo ve tříletých studiích:

Jednoletá studie

Tříleté studie

Alendronát

Alendronát

Alendronát

Placebo

70 mg 1x týdně

10 mg/den

10 mg/den

(n = 397)

(n = 519)

(n = 370)

(n = 196)

%

%

%

%

Gastrointestinální

bolesti břicha

3,7

3,0

6,6

4,8

dyspepsie

2,7

2,2

3,6

3,5

regurgitace kyselého

1,9

2,4

2,0

4,3

žaludečního obsahu

nauzea

1,9

2,4

3,6

4,0

distenze břicha

1,0

1,4

1,0

0,8

zácpa

0,8

1,6

3,1

1,8

průjem

0,6

0,5

3,1

1,8

dysfagie

0,4

0,5

1,0

0,0

nadýmání

0,4

1,6

2,6

0,5

gastritida

0,2

1,1

0,5

1,3

žaludeční vřed

0,0

1,1

0,0

0,0

jícnový vřed

0,0

0,0

1,5

0,0

Muskuloskeletální

muskuloskeletální bolesti

2,9

3,2

4,1

2,5

(bolesti kostí, svalů nebo

kloubů)

svalové křeče

0,2

1,1

0,0

1,0

Neurologické

bolesti hlavy

0,4

0,3

2,6

1,5

Během klinických studií a/nebo po uvedení na trh byly také popsány následující nežádoucí účinky:

Nežádoucí učinky

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

(>1/10)

(>1/100, <1/10),

>1/1 000, <1/100)

>1/10 000, <1/1 000)

Poruchy

imunitního

systému

reakce přecitlivělosti včetně kopřivky a angioedému

Poruchy

metabolismu a výživy

symptomatická hypokalcemie, často ve spojení

s predisponujícími

^ , . #

onemocněními

Poruchy

nervového

systému

bolest hlavy, závratě5

Poruchy chuti5

Poruchy oka

Zánět očí (uveitida, skleritida, episkleritida)

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo5

Gastrointestinální

poruchy

bolest břicha, dyspepsie,

nauzea, zvracení, gastritida,

striktura jícnu*, orofaryngeální

zácpa, průjem, plynatost, jícnový vřed1, dysfagie1, abdo minální distenze, regurgitace kyselého obsahu žaludku

ezofagitida1, jícnové eroze1, melena

ulcerace1, výskyt PUB (perforation, ulcers,

bleeding = perforace, tvorba vředů, krvácení) v horní části

gastrointestinálního traktu (viz bod 4.4)

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Alopecie5,

svědění5

vyrážka, erytém,

vyrážka

s fotosenzitivitou, závažné kožní reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy+

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

muskuloskeletální bolest (kostí, svalů nebo kloubů), někdy silné#5

Otok kloubů5

Atypické

subtrochanterické a diafyzární

fraktury femuru (nežádoucí účinek celé třídy bisfosfonátů) # osteonekróza čelisti5+.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

astenie5, periferní edém5

přechodné symptomy jako při odpovědi na akutní fázi (myalgie, malátnost a vzácně

horečka), typicky v souvislosti se zahájením léčby

#Viz bod 4.4

§ V klinických studiích byla četnost u skupiny léčiva a u skupiny placeba podobná *Viz body 4.2 a 4.4.

+ Tento nežádoucí účinek byl zjištěn v rámci poregistračního sledování. Četnost „vzácné“ byla odhadnuta na základě relevantních klinických studií

4.9 Předávkování

Výsledkem předávkování při perorálním podání může být hypokalcemie, hypofosfatemie a nežádoucí účinky na horní část gastrointestinálního traktu, jako je žaludeční nevolnost, pyróza, ezofagitida, gastritida nebo tvorba vředů.

Ohledně léčby předávkování alendronátem nejsou k dispozici žádné konkrétní informace. Je nutno podat mléko nebo antacida, které vážou alendronát. Vzhledem k riziku podráždění jícnu nesmí být vyvoláno zvracení a pacientka musí zůstat ve zcela vzpřímené poloze.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kostí ATC kód: M05BA04

Léčivá látka přípravku Binosto, trihydrát natrium-alendronátu, je bisfosfonát, který inhibuje osteoklastickou resorpci kosti bez přímého účinku na tvorbu kostí. Předklinické studie prokázaly preferenční lokalizaci alendronátu v místech aktivní resorpce. Aktivita osteoklastů je inhibována, nicméně přestup do místa působení ani připojování osteoklastů není ovlivněno. Kost vytvořená během léčby alendronátem vykazuje normální kvalitu.

Léčba postmenopauzální osteoporózy

Osteoporóza je definována jako BMD (bone mineral density) páteře nebo celkového proximálního femuru o 2,5 standardních odchylek pod střední hodnotou normální mladé populace nebo jako předchozí zlomenina křehké kosti bez ohledu na BMD.

Terapeutická rovnocennost alendronátu 70 mg 1x týdně (n = 519) a alendronátu 10 mg denně (n = 370) byla prokázána v jednoleté multicentrické studii postmenopauzálních žen s osteoporózou.

Střední hodnota zvýšení vůči výchozí hodnotě BMD bederní páteře po jednom roce dosáhla 5,1 % (95% interval spolehlivosti: 4,8-5,4 %) ve skupině s dávkou 70 mg jednou týdně a 5,4 % (95% interval spolehlivosti: 5,0-5,8 %) ve skupině 10 mg jednou denně. Průměrné zvýšení hodnoty BMD dosáhlo v krčku stehenní kosti ve výše uvedených skupinách 2,3 % a 2,9 %, a v celém kyčelním kloubu 2,9 % a 3,1 %. Pokud se týče zvýšení hodnot BMD na jiných místech kostry, byly si obě léčebné skupiny také podobné.

Účinky alendronátu na kostní hmotu a incidence fraktur u postmenopauzálních žen byly hodnoceny ve dvou počátečních studiích účinnosti shodného uspořádání (n = 994) a ve studii FIT (Fracture Intervention Trial, n = 6 459).

V    počátečních studiích účinnosti se střední hodnota BMD zvýšila při podávání alendronátu v dávce 10 mg/den ve srovnání s placebem po třech letech o 8,8 % v páteři, o 5,9 % v krčku stehenní kosti a o 7,8 % v trochanteru. Významně se zvýšila i celková hodnota BMD. U pacientů léčených alendronátem došlo ve srovnání s pacientkami, které dostávaly placebo, ke 48% snížení (alendronát

3.2    % versus placebo 6,2 %) podílu pacientek se zlomeninou jednoho nebo více obratlů. Ve dvouletém prodloužení těchto studií se hodnota BMD v páteři a v trochanteru dále zvyšovala, přičemž hodnoty BMD v krčku stehenní kosti a celé kostry zůstaly zachovány. Studie FIT sestávala ze dvou placebem kontrolovaných studií s denním podáváním alendronátu (5 mg denně po dobu dvou let a 10 mg denně buď jeden nebo dva další roky): 1

a fosfátu přibližně u 18 % (kalcium) a 10 % (fosfát) pacientek užívajících alendronát v dávce 10 mg/den, zatímco u pacientek užívajících placebo došlo ke snížení hladiny kalcia v séru u 12 % a došlo ke snížení hladiny fosfátu v séru 3% pacientek.

Incidence snížení hladiny sérového kalcia na < 8,0 mg/100 ml (2,0 mmol/l) a sérového fosfátu na < 2,0 mg/100 ml (0,65 mmol/l) však byla podobná u obou léčebných skupin.

Pediatrická populace

Natrium-alendronát byl studován u malého počtu pacientů mladších 18 let s osteogenesis imperfecta. Výsledky těchto sledování nejsou dostačující k použití natrium-alendronátu u pediatrických pacientů s osteogenesis imperfecta.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Ve srovnání s referenční intravenózní dávkou činila střední hodnota biologické dostupnosti alendronátu u žen, podaného perorálně v dávce 5-70 mg po celonočním hladovění 2 hodiny před standardní snídaní, 0,64 %. Biologická dostupnost se podobně snížila odhadem na 0,46 %, pokud se alendronát podal hodinu před standardizovanou snídaní, a na 0,39 % při jeho podání půl hodiny před standardizovanou snídaní. Ve studiích osteoporózy byl alendronát účinný, pokud se podal alespoň 30 minut před prvním jídlem nebo nápojem, požitým v daný den.

Biologická dostupnost alendronátu byla zanedbatelná v případě, kdy byl podán společně nebo do dvou hodin po standardní snídani. Podání alendronátu společně s kávou či pomerančovým džusem snížilo jeho biologickou dostupnost přibližně o 60 %.

U zdravých jedinců nevedlo perorální podávání prednisonu (20 mg třikrát denně po dobu pěti dní) ke klinicky významné změně v perorální biologické dostupnosti alendronátu (střední hodnota zvýšení se pohybovala v rozmezí od 20 % do 44 %).

Distribuce

Studie na potkanech ukázaly, že alendronát je po podání intravenózní dávky 1 mg/kg přechodně distribuován do měkkých tkání, poté však dochází k jeho rychlé redistribuci do kostní tkáně nebo k vyloučení močí. Střední hodnota distribučního objemu u člověka činí v rovnovážném stavu, mimo kostní tkáň, nejméně 28 litrů. Plazmatické koncentrace jsou po perorálním podání terapeutické dávky pro analytické hodnocení příliš nízké (méně než 5 ng/ml). Na plasmatické proteiny se váže přibližně 78 % léčiva.

Biotransformace

Ani u člověka, ani u zvířat nebylo prokázáno, že by se alendronát metabolizoval.

Eliminace

Po podání jednotlivé intravenózní dávky alendronátu značeného 14C bylo přibližně 50 % radioaktivity vyloučeno močí během 72 hodin, přičemž radioaktivita ve stolici byla minimální nebo nebyla vůbec detekována. Po intravenózním podání 10 mg alendronátu činila renální clearance 71 ml/min a systémová clearance nepřekročila hodnotu 200 ml/min.

Plazmatické koncentrace poklesly po intravenózním podání během šesti hodin o více než 95 %. Poločas alendronátu je podle jeho uvolňování ze skeletu odhadován na více než deset let. Alendronát není u potkanů vylučován prostřednictvímani acidického ani bazického transportního systému ledvin, proto se nepředpokládá, že by vylučování tohoto léčiva u člověka interferovalo s vylučováním jiných léčiv těmito systémy.

Předklinické studie prokázaly, že léčivo, které není deponováno v kostní tkáni, je velmi rychle vyloučeno do moči. Nebyl podán žádný důkaz o saturaci vychytávání přípravku kostí u zvířat při dlouhodobém intravenózním podávání kumulativních dávek až do dávky 35 mg/kg. Ačkoliv nejsou k dispozici žádné klinické údaje, lze očekávat, že stejně jako u zvířat, tak i u pacientek s poškozenými renálními funkcemi bude vylučování alendronátu ledvinami sníženo. Proto lze očekávat poněkud zvýšenou akumulaci alendronátu u pacientek s poškozenými renálními funkcemi (viz bod 4.2).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Studie na potkanech ukázaly, že podávání alendronátu v březosti vedlo u samic během porodu k dystokii (těžký porod), která souvisela s hypokalcemií. Vysoké dávky podávané potkanům ve studiích vedly ke zvýšené incidenci neúplné osifikace plodu. Význam tohoto zjištění pro člověka není jasný.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Dihydrogen-citronan sodný Kyselina citronová Hydrogenuhličitan sodný Uhličitan sodný

Jahodové aroma v prášku [maltodextrin (kukuřičný), arabská klovatina, propylenglykol (E1520), přírodní aromatické látky]

Draselná sůl acesulfamu Sukralosa

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

4 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5    Druh obalu a velikost balení

Šumivé tablety jsou baleny ve stripech (papír/PE/Al/Zn-ionomer), jednodávkový strip po dvou šumivých tabletách ve stripu.

Velikost balení: 4, 12 nebo 24 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Po rozpuštění vzniká čirý bezbarvý roztok.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EffRx Pharma GmbH Stolpchenweg 37 D- 14109 Berlín Německo

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/240/12-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

2.5.2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU

26.2.2014

11 / 11

1

   FIT 1: tříletá studie zahrnující 2 027 pacientek, které měly před výchozím vyšetřením minimálně jednu (kompresní) zlomeninu obratle. V této studii snížil denně podávaný alendronát incidenci > 1 nové zlomeniny obratle o 47 % (alendronát 7,9 % versus placebo 15,0 %). Navíc bylo zjištěno statisticky významné snížení výskytu zlomenin kyčle (1,1 % versus 2,2 %, snížení o 51 %).

•    FIT 2: čtyřletá studie zahrnující 4 432 pacientek s nízkou hodnotou kostní hmoty, ale bez zlomeniny obratle před výchozím vyšetřením. V této studii byl při analýze podskupin žen s osteoporózou (37 % celkové populace, které odpovídají výše uvedené definici osteoporózy) pozorován statisticky významný rozdíl v incidenci > 1 zlomeniny obratle (2,9 % versus 5,8 %, snížení o 50 %) a v incidenci zlomenin kyčle (alendronát 1,0 % versus placebo 2,2 %, snížení o 56 %).

Nálezy laboratorních testů

V    klinických studiích byl pozorován asymptomatický, přechodný a mírný pokles sérového kalcia