Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Binosto 70 Mg Šumivé Tablety

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Binosto 70 mg šumivé tablety acidum alendronicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna šumivá tableta obsahuje natrii alendronas trihydricus 91,37 mg, což odpovídá acidum alendronicum 70 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sodík.

4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


4 šumivé tablety 12 šumivých tablet 24 šumivých tablet


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Užívá se ve vodě zcela rozpuštěná tableta jednou týdně ve stejný den. Důležité: Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EffRx Pharma GmbH Stolpchenweg 37 D- 14109 Berlín Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 87/240/12-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Jak užívat šumivé tablety Binosto


1. Šumivé tablety jsou dodávány ve stripech po dvou tabletách balených odděleně. Odtrhnutím v označeném místě otevřete jeden oddíl.

2. Rozpusťte šumivou tabletu ve sklenici naplněné do poloviny čistou vodou (nejméně 120 ml).

3. Vypijte tekutinu, jakmile ustane šumění a šumivá tableta je zcela rozpuštěna.

Zapijte alespoň 30 ml čisté vody.

Tabletu nepolykejte celou, nežvýkejte ji ani nerozpouštějte v ústech.

Zůstaňte ve vzpřímené poloze - můžete sedět, stát nebo chodit. Následujících 30 minut si nelehejte, nejezte, nepijte ani neužívejte jiné léky. Nelehejte si dříve, než sníte první jídlo daného dne.

Užívejte jednou týdně jednu tabletu zcela rozpuštěnou v čisté vodě .

Zvolte si den v týdnu, který Vám nejlépe vyhovuje. Každý týden si vezměte jednu šumivou tabletu přípravku Binosto ve Vámi zvolený den.

Pondělí    Úterý    Středa    Čtvrtek    Pátek    Sobota    Neděle

□ □□□□□□ Pokud vynecháte dávku, vezměte si pouze jednu šumivou tabletu přípravku Binosto ráno poté, co si to uvědomíte, podle uvedených pokynů

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Binosto 70 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Strip_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Binosto 70 mg šumivé tablety acidum alendronicum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EffRx Pharma GmbH


3. POUŽITELNOST


EXP:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5. JINÉ


Užívejte jen po úplném rozpuštění v čisté vodě.


4