Příbalový Leták

Bicalutamide Bluefish 50 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU


KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bicalutamide Bluefish 50 mg potahované tablety Bicalutamide Bluefish 150 mg potahované tablety

Bicalutamidum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 150 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktózy. Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety

Velikosti balení: 14, 28, 30, 90, 98, 100 tablet je součástí balení Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky skladování.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, SE-111 23 Stockholm, Švédsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


44/376/09-C

44/377/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Bicalutamide Bluefish 50 mg Bicalutamide Bluefish 150 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PVC-PE-PVDC/Al blistrové stripy

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bicalutamide Bluefish 50 mg potahované tablety Bicalutamide Bluefish 150 mg potahované tablety

Bicalutamidum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bluefish Pharmaceuticals AB

3.    POUŽITELNOST EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5 JINÉ