Příbalový Leták

Betesil

Informace pro variantu: Léčivá Náplast (8+Lep.Páska,2,25mg), Léčivá Náplast (16+Lep.Páska,2,25mg), Léčivá Náplast (4+Lep.Páska,2,25mg), zobrazit další variantu

Sp.zn. sukls68449/2011

a k sukls163114/2012, sukls13116/2012, sukls121125/2012, sukls158173/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

BETESIL

2,250 mg léčivá náplast

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna léčivá náplast o rozměru 7,5 cm x 10 cm obsahuje: betamethasoni valeras 2,250 mg (odpovídá betamethasonum 1,845 mg).

Pomocné látky se známým účinkem:

Methylparaben (2,250 mg), propylparaben (1,125 mg).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Léčivá náplast.

Bezbarvá náplast.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

BETESIL je indikován k léčbě dospělých.

Léčba zánětlivých kožních chorob, které nereaguj na léčbu méně účinnými kortikosteroidy, jako je ekzém, lichenifikace, lichen planus, granuloma annulare, palmoplantární pustulózy a mycosis fungoides.

Vzhledem k jeho zvláštní lékové formě je BETESIL ideální pro léčbu psoriatických plaků lokalizovaných v obtížně léčitelných oblastech, (např. kolena, lokty a přední strana tibie na oblasti, která nepřesahuje 5 % tělesného povrchu).

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Léčivá náplast se aplikuje na oblast kůže, která má být léčena, jednou denně. Nepřekračujte maximální denní dávku šesti léčivých náplastí a maximální dobu léčby 30 dnů.

Nová léčivá náplast musí být aplikována každých 24 hodin. Je také doporučeno, aby se mezi jednotlivými aplikacemi ponechala doba minimálně 30 minut.

Jakmile je dosaženo znatelného zlepšení, je možné přerušit aplikaci a pokračovat v léčbě s možností použití méně účinného kortikosteroidu.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku BETESIL nebyla prokázána u dětí mladších 18 let.

Způsob _ podání

Opatření, která mají být přijata před manipulací nebo aplikací léčivého přípravku

Před každou aplikací očistěte a pečlivě vysušte oblast, která má být léčena, aby léčivá náplast přilnula

dobře ke kůži.

Otevřete sáček obsahující léčivou náplast a je-li to nutné, náplast zastřihněte, aby její rozměr odpovídal léčené oblasti. Odtrhněte ochrannou vrstvu a adhezívní léčivou část přiložte na příslušnou oblast.

Jakákoli nespotřebovaná část náplasti má být vrácena zpět do sáčku, aby mohla být použita při další aplikaci (viz bod 6.3).

Léčivá náplast nesmí být odstraněna a znovu použita.

Po aplikaci léčivé náplasti nesmí kůže přijít do styku s vodou. Doporučuje se, aby se pacient mezi jednotlivými aplikacemi vykoupal nebo vysprchoval.

Pokud je dále léčivá náplast aplikována na částečně pohyblivé části (např. loket nebo koleno) a její okraje se začnou odlepovat, doporučuje se aplikovat lepicí pásky pro zajištění náplastí, které jsou součástí balení léčivého přípravku.

Léčivou náplast nikdy nepřekrývejte celou oklusivním materiálem nebo obvazem.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Kožní forma tuberkulózy a virové kožní infekce (včetně vaccinia pustul, herpes zoster a herpes simplex). Exsudativní léze a primární kožní infekce vyvolané plísněmi nebo bakteriemi. Akné, akné rosacea, periorální dermatitida, vředy na kůži, popáleniny a omrzliny.

Neaplikujte přípravek na obličej.

Přípravek se nepoužívá u pacientů do 18 let věku.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Použití lokálních kortikosteroidů na velkých plochách těla a po delší dobu a rovněž použití oklusivního krytí může obecně vyvolat dočasné potlačení hypotalamo-hypofyzární osy, což vede k sekundárnímu hypoadrenalismu a adrenálnímu hyperkortikalismu včetně Cushingova syndromu.

V    těchto situacích má být léčba postupně a pod přísnou kontrolou lékaře vysazována vzhledem k riziku akutní adrenální insuficience.

Náhlé vysazení léčby u pacientů s lupénkou může také vést k příznakům exacerbace nebo generalizované pustulózní formy psoriázy.

Prodloužené používání přípravku BETESIL u difuzní formy psoriázy (kromě léčby izolovaných plaků) nebo difuzního ekzému nebo aplikace na léze lokalizované v kožních záhybech nejsou doporučeny, protože tyto stavy mohou zvyšovat systémovou absorpci. Použití okluzívních obvazů, zejména s plastickým materiálem, může tento účinek zvýšit. Symptomy jsou následující: zarudnutí v obličeji, změny v hmotnosti (nárůst tuku na těle a v obličeji a ztráta na nohách a pažích), načervenalé pruhy na břichu, bolest hlavy, změny v menstruaci nebo nežádoucí ochlupení v obličeji a na těle. V této souvislosti je známo, že určité kožní oblasti (obličej, oční víčka, podpažní jamky, kůže hlavy a šourek) absorbují snadněji než ostatní (kůže na kolenou, loktech, dlaních a ploskách nohy).

Aplikace lokálních přípravků, zvláště je-li prodloužená, může vyvolat reakce z přecitlivělosti. Po léčbě trvající tři týdny byla také zaznamenána kožní atrofie.

V    případě nesnášenlivosti léčivého přípravku, když se například v průběhu léčby objeví podráždění kůže nebo kontaktní dermatitida, je nutné ukončit aplikaci léčivé náplasti a zahájit vhodnou léčbu (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky).

Kortikosteroidy mohou ovlivňovat výsledky testu pomocí nitrotetrazoliové modři (NBT) pro diagnostiku bakteriálních infekcí tak, že budou získány falešně negativní výsledky.

Léčivé přípravky obsahující kortikosteroidy musí být používány s opatrností u pacientů s poruchou funkce imunitního systému (T-lymfocyty) nebo u pacientů užívajících imunosupresívní léčbu.

Přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou vyvolat reakce z přecitlivělosti (mohou být zpožděné).

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Není známo, že lokálně podávaný betamethason valerát vyvolává v doporučených dávkách klinicky významné lékové interakce. Přípravek BETESIL neprokázal významnou systémovou absorpci betamethason valerátu.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Místní podávání kortikosteroidů březím laboratorním zvířatům může narušit dozrávání plodu. Význam těchto preklinických údajů pro člověka nebyl posuzován: U těhotných žen však steroidy nesmějí být místně aplikovány na velkých plochách kůže, zejména pak ve velkém množství po dlouhé časové období.

Tento léčivý přípravek lze proto používat pouze v případě potřeby a pod přímým lékařským dohledem, na základě posouzení skutečného přínosu pro matku a zvážení případných rizik pro plod a po pečlivém stanovení doby léčby a velikosti plochy ošetřované kůže.

Kojení

Systémové kortikosteroidy jsou vylučovány do mateřského mléka.

Není známo, zda do mateřského mléka přechází lokálně podávané kortikosteroidy. Lokální kortikosteroidy mají být tudíž používány s opatrností také u kojících matek a nemají být aplikovány na prsy.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek BETESIL nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Často hlášenými nežádoucími účinky jsou poruchy kůže a podkožní tkáně, které se vyskytují přibližně u 15 % léčených pacientů. Tyto nežádoucí účinky jsou způsobeny hlavně farmakologickým účinkem léčivého přípravku. V místě aplikace náplasti dochází k místním účinkům na kůži. Nebyly pozorovány žádné systémové účinky.

V průběhu kontrolovaných klinických studií byly pozorovány následující nežádoucích reakce:

Hlášené nežádoucí reakce byly klasifikovány podle jejich výskytu následujícím způsobem: velmi časté (>1/10); časté (>1/100, <1/10); méně časté (>1/1 000, <1/100); vzácné (>1/10 000, <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000) včetně výjimečných případů.

Všechny zaznamenané případy byly považovány za časté. V každé skupině jsou uvedené nežádoucí účinky seřazeny sestupně podle závažnosti.


Atrofie kůže Teleangiektázie Pustuly Papuly Furunkl Erytém Pruritus Kožní eroze

Mezi další nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány u přípravku BETESIL, ale jsou často hlášeny u lokálních kortikosteroidů, patří: kontaktní dermatitida, přecitlivělost, otok, purpura, atrofické strie, suchá

kůže, odlupování kůže, fragilita kapilár, podráždění kůže, hypertrichóza, hyperestézie, periorální dermatitida, pocit pálení nebo napnutí, folikulitida a hypopigmentace kůže.

Použití lokálních kortikosteroidů na velkých plochách těla a po delší dobu a rovněž použití oklusivního krytí může obecně vyvolat dočasné potlačení osy hypotalamus-hypofýza-dřeň nadledvin, což vede k sekundárnímu hypoadrenalismu a adrenálnímu hyperkortikalismu včetně Cushingova syndromu. V těchto situacích má být léčba postupně a pod přísnou kontrolou lékaře vysazována vzhledem k riziku akutní adrenální insuficience.

Náhlé přerušení léčby u pacientů s lupénkou může také vést k příznakům exacerbace či generalizované pustulózní psoriázy (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití).

Vzácně byly pozorovány reakce z přecitlivělosti na oklusivní plastový materiál.

4.9 Předávkování

Žádné případy akutního předávkování nebyly hlášeny.

Vzhledem k vlastnostem přípravku a způsobu podání je výskyt příznaků a známek předávkování kortikosteroidy nepravděpodobný.

Prodloužené používání lokálních kortikosteroidů však může vyvolat dočasné potlačení osy hypotalamus-hypofýza-dřeň nadledvin, což vede k sekundárnímu hypoadrenalismu. Příznaky adrenálního hyperkortikalismu spontánně odezní a jejich léčba je symptomatická. Pokud to bude nutné, je třeba obnovit rovnováhu tekutin a elektrolytů. V případě chronické toxicity odstraňte pomalu kortikosteroid z organismu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kortikosteroid, dermatologikum: kortikosteroidy (skupina III).

ATC kód: D07AC01.

Betamethason valerát pro lokální podání je účinný v léčbě dermatózy, která reaguje na kortikosteroidy v důsledku svého protizánětlivého, antipruriginózního a vasokonstrikčního účinku.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Kortikosteroidy aplikované na kůži jsou hlavně zadržovány v epidermis a pouze malá část dosáhne škáry, kde může dojít k jejich absorpci. Vyšší absorpci však může podporovat několik faktorů: lokalizace a plocha kůže, která má být léčena, typ léze, doba trvání léčby a jakékoli oklusivní krytí.

Ve srovnávací studii provedené u zdravých dobrovolníků, kterým bylo aplikováno 6 léčebných náplastí nebo odpovídající množství krému během 21 po sobě jdoucích dnů, byly měřené hladiny betametasonu (BM) v krvi po 4 a 21 dnech měřitelné u 11 ze 17 osob ve skupině léčebných náplastí a u 4 z 10 osob ve skupině krému (LOQ=50 pg/ml). Pokud byly měřitelné, byly hladiny BM v krvi u subjektů, které dostaly léčebné náplasti, mírně vyšší ve srovnání se subjekty, kterým byl aplikován krém. Tento rozdíl však neměl ve smyslu systémové expozice žádný dopad na funkci osy HPA, protože jak 24hodinový profil kortizolu tak zvýšení kortizolu po ACTH stimulačním testu, které byly hodnoceny u těchto stejných subjektů, se nezměnily po 4 nebo 21 dnech léčby v porovnání s výchozím stavem.

Betamethason valerát je hlavně metabolizován v játrech, kde dochází k jeho inaktivaci. Pak je konjugován v játrech a ledvinách se sulfátem nebo kyselinou glukouronovou a vylučován v močí.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neexistují žádné významné údaje z předklinických studií, které by byly klinicky závažné, než ty které již byly uvedeny v jiných částech souhrnu údajů o přípravku.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Náplast: netkaná látka (polypropylen/polyethylen a vlákna umělého hedvábí) pokrytá filmem z akrylátového kopolymeru.

Adhezívní vrstva: Natrium-hyaluronát, butandiol, glycerol, dinatrium edetát, kyselina vinná, dihydroxyaluminium-glycinát, kyselina polyakrylová, natrium polyakrylát, hyprolosa, sodná sůl karmelosy, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), čištěná voda.

Ochranný film: pegoteratová fólie.

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky.

Po otevření sáčku: 1 měsíc.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Léčivou náplast uchovávejte v původním sáčku, aby nedošlo k jejímu poškození.

Podmínky uchovávání léčivého přípravku po prvním otevření, viz bod 6.3.

6.5    Druh obalu a velikost balení

Papírová krabička: 4 léčivé náplasti / 8 léčivých náplastí / 16 léčivých náplastí Každá léčivá náplast je balena jednotlivě v sáčku, který je složen z papíru/polyethylenu/hliníku/akrylátového kopolymeru.

Každá krabička obsahuje lepicí pásky pro zajištění náplastí (zdravotnický prostředek).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Použité léčivé náplasti nesmí být odhazovány do toalet.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

46/439/06-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

13.12.2006/1.1.2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU

22.1.2014

6